Strona główna

Dobry start … - złóż wniosek do jasielskiego MOPS-u

26
Napisany dnia: 29.06.2018, 11:47 , Tagi: Brak

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Wnioski o to świadczenie można składać: online już od 1 lipca, a od 1 sierpnia w wersji papierowej. Przyjmowane one będą do 30 listopada.

Wniosek i ewentualne załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą zostać złożone w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło lub przesłane do organu właściwego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Istnieje także możliwość składania wniosku drogą elektroniczną, przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Ponadto, udostępniona zostanie także możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z ewentualnymi załącznikami, za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje:

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje:

– rodzicom,

– opiekunom faktycznym,

– opiekunom prawnym,

– osobom uczącym się.

Zgodnie z § 4 ust. 2 – 3 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia

– w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

SZKOŁA - oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start (czyli 150 zł) – § 5 ust. 2 rozporządzenia.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. (§ 10 ust. 5 rozporządzenia)

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości późniejszego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. (§ 10 ust. 7 rozporządzenia)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych w indywidualnej sprawie dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej (tj. w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada) toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także :

– rodzinom zastępczym,

– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

– osobom uczącym się.

Postępowania w sprawie świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę ucząca się będącą osobą usamodzielnianą prowadzone są w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

MOPS Jasło

Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ dragoness
dnia 29.06.2018, 18:07. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-12
Rozdawnictwa publicznych pieniedzy ciąg dalszy...
@ Xyz
dnia 16.07.2018, 18:09. Identyfikator użytkownika: pHOAN8e6gXd1
Ocena
komentarza:
0
Przynajmniej rozdają swoim rodakom...a nie Srelkel, Makaronowi...a reszte miedzy siebie,na konta po calym świecie...h.j wie gdzie
Święci nie są to fakt, ale leprzej alternatywy niż rząd pis , na dzień dzisiejszy po prostu niema.
@ Honda
dnia 16.07.2018, 21:47. Identyfikator użytkownika: RShA2Q8w9MOz
Ocena
komentarza:
-1
Współczuję ci szczerze
@ Xyz
dnia 16.07.2018, 23:45. Identyfikator użytkownika: pHOAN8e6gXd1
Ocena
komentarza:
0
Twoja wola...ale nie zmienia to faktu, że pisowi nikt, na dzień dzisiejszy do pięt nie dorasta...no chyba że alkoholik kwach, złodziej bronek, albo konfident bolek...albo przedstawiciel ich wszystkich...lizodupus merkelozus donaldus pierwszy...
@ Honda
dnia 17.07.2018, 22:31. Identyfikator użytkownika: RShA2Q8w9MOz
Ocena
komentarza:
0
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Honda
dnia 19.07.2018, 12:23. Identyfikator użytkownika: RShA2Q8w9MOz
Ocena
komentarza:
1
Obrazliwe? Nazwać idiotę idiotą?
@ Honda
dnia 19.07.2018, 19:19. Identyfikator użytkownika: RShA2Q8w9MOz
Ocena
komentarza:
1
A jarrka kurduplem z horda lizydoopow?
@ Jaslo
dnia 30.06.2018, 00:51. Identyfikator użytkownika: 0sCMWAkw4Aeo
Ocena
komentarza:
0
W jakich placówkach w lipcu będzie można składać wnioski
Elektronicznie?
@ K.
dnia 02.07.2018, 12:10. Identyfikator użytkownika: Dck3rxqqokZq
Ocena
komentarza:
1
Do dragoness ale cię serce boli skręca cię z zazdrości.
@ dragoness
dnia 02.07.2018, 19:57. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-3
Skręca mnie, ale z rozpaczy jak głupio rząd rozdaje pieniądze, na ktore pracuję. Od wielu lat MOPS finansuje wyprawki dla najbiedniejszych uczniów, więc po co jeszcze dodatkowa kasa? To zwykłe przekupstwo przed wyborami samorzadowymi, a w przyszłym roku parlamentarnymi.
@ ririi
dnia 02.07.2018, 23:38. Identyfikator użytkownika: ZN9MshwOFr22
Ocena
komentarza:
2
głupio rozdaje ,ale czy my mamy na to jakiś wpływ?może napisz do rządzących naszym krajem to i MOŻE Cię posłuchają,a jak pieniądze rozdają to ludzie korzystają
@ dragoness
dnia 03.07.2018, 08:29. Identyfikator użytkownika: eh7NvP7XaYOl
Ocena
komentarza:
-4
Mamy na to wpływ przy urnach wyborczych, ale to rozdawnictwo ma na celu właśnie wybory. Głupi się nabiorą.
@ Xyz
dnia 16.07.2018, 23:55. Identyfikator użytkownika: pHOAN8e6gXd1
Ocena
komentarza:
0
Jasne...lepiej jak po-psl ładowali Twoje pieniadze w interesie rozwoju Niemiec...Francji...i wmawiali nam że nic nie da się zrobić...trzeba wszystko sprzedać i tyrac za miskę ryżu...
@ Honda
dnia 17.07.2018, 22:32. Identyfikator użytkownika: RShA2Q8w9MOz
Ocena
komentarza:
0
A teraz dajemy doopy Stanom i Izraelowi
@ Xyz
dnia 18.07.2018, 13:42. Identyfikator użytkownika: pHOAN8e6gXd1
Ocena
komentarza:
0
Słyszałeś żeby rząd pis sprzedawał lyub likwidował jakieś majatki narodowe...?
Bo ja wręcz przeciwnie...odzyskuje ile sie da, ale pewnie honda jest gł.psza niż wygląda..
@ Honda
dnia 18.07.2018, 20:07. Identyfikator użytkownika: RShA2Q8w9MOz
Ocena
komentarza:
1
Lasy państwowe chociażby. Głupio ci?
@ Xyz
dnia 19.07.2018, 11:09. Identyfikator użytkownika: pHOAN8e6gXd1
Ocena
komentarza:
0
Jest różnica miedzy sprzedażą drewna a sprzedażą lasów, ktorej to po-psl chcialo sie onego czasu dopuścić...na szczęście nie podołali wtedy...
Aleś mnie zasypał przykladami...no no...głupo mi...na prawdę...
@ Honda
dnia 19.07.2018, 12:24. Identyfikator użytkownika: RShA2Q8w9MOz
Ocena
komentarza:
0
Mówimy o planach prywatyzacji Lasów państwowych, "geniuszu"
@ C30C39
dnia 02.07.2018, 12:44. Identyfikator użytkownika: KYFLUbUZi5RD
Ocena
komentarza:
31
Różnica w zarobkach miedzy nierobami na zasiłkach, dotacjach i rentach a pracującymi za niskie stawki jest tak niewielka, ze tego typu akcje uczą obibokow lenistwa i bumelanctwa.
@ ririi
dnia 02.07.2018, 23:35. Identyfikator użytkownika: ZN9MshwOFr22
Ocena
komentarza:
-4
A co z dziećmi które idą do zerówki ?dla takiego dziecka wyprawka też nie jest tania
@ QW
dnia 09.07.2018, 17:42. Identyfikator użytkownika: SlPXCdGGdUYL
Ocena
komentarza:
4
Publiczne pieniądze owszem, ale lepiej,że idą na książki dla dzieci aniżeli kolejne podwyżki i nagrody dla polityków tak w stolicy jak w okolicy...
@ do Lady Coba
dnia 12.07.2018, 10:05. Identyfikator użytkownika: 9l0dD9zDjHvH
Ocena
komentarza:
0
Cytowany akt prawny dotyczy tez bogatych wiejskich dzieci ?
@ lena
dnia 13.07.2018, 12:51. Identyfikator użytkownika: ginuqCrw11Br
Ocena
komentarza:
-2
Na zachodzie dzieciom żyło się lepiej od dawien dawna państwa inne nie szczędziły , tylko polskie post i komuchy chcą wszystko zabrać polskim dzieciom i rozdawać ciekawe komu i ciekawe na co . Lepiej do dzielenia podatków na dzieci "polskie dzieci " nie pchajcie łap!!!
@ Marysia
dnia 16.07.2018, 23:39. Identyfikator użytkownika: kZpkCeohVHWV
Ocena
komentarza:
3
Akurat prawda. Proszę zauważyć ile na zachodzie kosztuje np. kształcenie dzieci, albo ich leczenie.
A najgorsze jest to, że my jako nie takie znowu bogate państwo dokładamy do utrzymania i kształcenia naszych dzieci, a one potem szybciutko wyjeżdżają na zachód i pracują na bogactwo tamtych, a nie naszego kraju.
@ Xyz
dnia 21.07.2018, 23:53. Identyfikator użytkownika: pHOAN8e6gXd1
Ocena
komentarza:
0
No i o to przez 8 lat chodzilo po-psl...wydoic z nas co sie da, na rzecz angeli...makarona...za to ich konta pękają w szwach...a my tyramy za miske ryżu...bo ,,ryży" lizodu.us donaldus twierdził że nic sie nie da...trza robić za miskę ryżu i dziękować za to...masakra ...i tusk myśli jeszcze o powrocie do Polski...ciężkie roboty do końca życia w więzieniu...to jedyna opcja dla niego w Polsce..
@ rarug
dnia 19.07.2018, 21:05. Identyfikator użytkownika: 2vBpc525MABx
Ocena
komentarza:
1
Mops to pies o tępym pysku...
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Praca, doradztwo zawodowe, szkolenia i staże w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaśle

 • Walka o władze bez PiS?

  Wczoraj do godziny 24.00 komitety wyborcze miały czas na zgłaszanie list kandydatów na radnych. Choć protokół z posiedzenia miejskiej komisji nie trafił jeszcze do komisarza w Krośnie, to pojawiły się nieoficjalne informacje, że PiS nie uzyskał poparcia określonej liczby głosów wyborców.

 • Jasielski budżet obywatelski – zakończył się nabór wniosków

   

  33 projekty mieszkańców zostały zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna wartość wynosi 2 mln 893 tys. zł. Wnioski, które spełnią wymagane kryteria, zostaną poddane głosowaniu. Te, które otrzymają największe poparcie i zmieszczą się w wyznaczonej kwocie 300 tys. zł, będą realizowane w przyszłym roku.

 • Darmowe uprawnienia UDT i SEP dla wszystkich mieszkańców województwa podkarpackiego

   

  Firma szkoleniowa INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Twoje nowe kwalifikacje zawodowe”.

 • Konrad! Obudź się

   

  Wczoraj mogliśmy przekonać się, że powiedzenie, iż prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie nie jest jedynie pustym sloganem. Dowiedli tego organizatorzy charytatywnego koncertu, który odbył się na przystanku „Kwiatowa”. Wszystko po to, aby pomóc Konradowi, przebywającemu w śpiączce.

 • Studia podyplomowe

 • Buziak i w drogę tylko przy „Czwórce”

  Pod koniec wakacji przy trzech jasielskich szkołach podstawowych miały powstać miejsca postojowe „kiss and ride”. Okazuje się jednak, że w tym roku strefa ta powstanie tylko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśle.

 • Ponowne kłopoty ze śmieciami

   

  Już w lipcu br. na Podkarpaciu pojawił się problem z odbiorem śmieci przez kilka wyznaczonych do tego celu zakładów, tzw. instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Z tego powodu w trudnej sytuacji znalazły się, nie tylko Jasło i inne miejscowości powiatu jasielskiego, ale także te z dalszych regionów Podkarpacia. Teraz sytuacja zaczyna się powtarzać. W najbliższych dniach w Jaśle i okolicznych gminach mogą wystąpić problemy z odbieraniem śmieci.

 • Laser Light sheer na stałe usunie niechciane owłosienie

   

  Laser diodowy Light Sheer Duet w Gabinecie Medycyny Estetycznej w Jaśle na stałe usuwa niechciane owłosienie.

 • Kierowcy uciekają przed muldami

  Kierowcy nie mają warunków do poruszania się po drodze powiatowej przy ul. Mickiewicza w Jaśle. Najgorsze jej odcinki są popękane i pofałdowane. Ten tragiczny stan drogi, szczególnie na zakręcie w kierunku Dąbrówki sprawia, że kierowcy uciekają na drugą stronę jezdni...

 • Gabinet Psychoterapeutyczny dr Marek Janiak

   

  Drugiego lipca w miejscowości Cieklin -Józefów otworzyłem dla Państwa gabinet psychoterapii. Wielkie jest moje zaskoczenie olbrzymią liczbą pacjentów.

 • Wracają pociągi do Krakowa

   

  Po wakacyjnej przerwie, wkrótce do rozkładu jazdy powrócą pociągi Jasło – Kraków – Jasło. Połączenie uruchomione w ubiegłym roku głównie z myślą o studentach biło rekordy popularności. W zbliżającym się roku akademickim może być podobnie, choć ze względu na prace modernizacyjnie zmianie ulegnie trasa przejazdu pociągu.

 • Bezpłatne badanie wzroku 11 i 25 września w VISION OPTYK!

   

  Rozpoczął się nowy rok szkolny. To dobry moment aby zbadać wzrok swojego dziecka i sprawdzić czy przypadkiem nie potrzebuje okularów.

 • Do wynajęcia lokale w atrakcyjnych lokalizacjach

   

  Szukasz miejsca na biuro lub powierzchni handlowej bądź usługowej? Lokale w atrakcyjnych punktach Jasła o różnym metrażu czekają. Oferujemy także wynajem w pełni wyposażonych warsztatów samochodowych.  

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105