Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Czy Jasło podąży nową ścieżką rozwoju? Nadzieją może okazać się udział miasta w programie „Rozwój lokalny”

66

Jasło jest jednym z wielu średnich miast w Polsce, przed którymi stawia się obecnie szereg istotnych wyzwań. Samorządy stają dzisiaj przed trudnym zadaniem przezwyciężenia kluczowych z punktu widzenia ich rozwoju problemów. Jasło nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Szansą dla miasta, może okazać się udział w programie „Rozwój lokalny” finansowanym ze środków funduszy norweskich i EOG 2014-2021. Gra toczy się nawet o 40 mln zł.

Nadrzędnym celem programu, którego operatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jest wsparcie małych i średnich miast w ich transformacji oraz wzmocnieniu spójności społecznej i ekonomicznej poprzez stworzenie warunków do poprawy ich funkcjonowania, a co za tym idzie poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt jasielskiego samorządu, noszący tytuł „Jasło – Moje miasto, mój dom” został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu. Tym samym Jasło znalazło się w gronie 54 miast cechujących się trudną sytuacją społeczno-gospodarczą (do programu przystąpiło łącznie 213 miast), które wciąż pozostają w grze o dofinansowanie. Konkurencja jest bardzo duża. Wystarczy wspomnieć, że tylko na terenie województwa podkarpackiego do kolejnego etapu programu zakwalifikowało się 7 miast.  

Bolesna, lecz prawdziwa

Prace nad dokumentacją projektową toczą się nieprzerwanie od stycznia bieżącego roku. Ich zasadniczym celem było opracowanie szczegółowej diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Jasło, z uwzględnieniem kilku zasadniczych obszarów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego, inteligentnego zarządzania miastem oraz finansowania rozwoju miasta. Diagnoza jest efektem wielomiesięcznej pracy Zespołu Miejskiego, jak również zespołów roboczych, które zajmowały się analizą w odniesieniu do poszczególnych obszarów. Warto podkreślić, że w gronie tym znaleźli się nie tylko pracownicy jasielskiego magistratu, czy też instytucji publicznych funkcjonujących na obszarze miasta oraz powiatu jasielskiego (partnerów projektu), lecz także mieszkańcy Jasła, w tym liczne grono przedsiębiorców, dla których perspektywy jego rozwoju mają absolutnie kluczowe znaczenie. Zaangażowanie jaślan to również udział w licznych badaniach ankietowych oraz otwartych warsztatów, przeprowadzanych między innymi w szkołach średnich. W opinii Barbary Łącznej, jednego z trzech ekspertów delegowanych przez Związek Miast Polskich, celem zapewnienia szerokiego wsparcia doradczo-eksperckiego, liczny udział mieszkańców Jasła w pracach nad projektem, jest czymś zupełnie wyjątkowym. – Udział w pracach nad projektem był dla mnie, do tej pory, wielką przyjemnością, przede wszystkim z uwagi na zaangażowanie osób z zewnątrz. Prace odbywały się w bardzo szerokim składzie, co było efektem zaproszenia do dyskusji ludzi z sektora przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, czy też tych, którzy uchodzą za lokalne autorytety. Ci ludzie postanowili się w pełni zaangażować. W spotkaniach brało udział trzydzieści, czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt osób, co w mojej opinii było szokujące, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W większości miast zdarza nam się pracować głównie z urzędnikami. Tutaj było inaczej. To wyróżnia Jasło na tle innych miast – tłumaczyła.

Wyniki prac poszczególnych zespołów roboczych zaprezentowali ich liderzy podczas spotkania, które 21 lipca bieżącego roku odbyło się w Jasielskim Domu Kultury. Konkluzje w wielu kwestiach, dotyczących funkcjonowania miasta, mogły okazać się dla osób zgromadzonych w sali widowiskowej JDK, co najmniej bolesne. Zdaniem Ryszarda Pabiana, burmistrza Jasła, jedynie rzetelna, w pełni odzwierciedlająca rzeczywistość diagnoza, może być uznana za wartościową. – Istotnym było dla nas założenie, aby diagnoza stanu miasta była rzetelna. Pomimo, że czasem jest ona bardzo bolesna, pokazywała prawdziwy jego obraz. Materiał, z którym mamy do czynienia w sposób bardzo krytyczny pozwolił podejść do tego, jak faktycznie wygląda sytuacja naszego miasta. Nie staraliśmy się niczego ukrywać. Najważniejsze jest, bowiem to, aby wiedzieć, co jest bolączką Jasła – przekonywał.

Wspólnym mianownikiem niemal wszystkich analiz w obrębie poszczególnych obszarów i wniosków z nich wynikających, jest problem postępującego wyludniania się Jasła. Zjawisko to, nie pozostaje bez wpływu na życie społeczne, gospodarcze, politykę przestrzenną, czy też finansowanie rozwoju miasta.

 Diagnoza obszaru społecznego wskazuje również, że oprócz kryzysu demograficznego, znaczącymi problemami, z którymi Jasło obecnie się boryka są także: bierność społeczeństwa, jego starzenie się, słaba jakość usług zdrowotnych oraz niedostosowana oferta edukacyjna. Jak przeciwdziałać tym trendom? W opinii twórców diagnozy, koniecznym staje się zatrzymanie młodych ludzi w Jaśle, otoczenie troską tych, którzy w mieście zostali, aby tutaj żyć i realizować swoje cele, zachęcanie młodych ludzi do powrotu, zdefiniowanie potrzeb seniorów, czy też wzmacnianie tożsamości miasta.

Wymienione wyżej niedostosowanie oferty edukacyjnej, ściśle związane jest z problemami, z którymi od wielu już lat musi zmagać się lokalna gospodarka. Diagnoza wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona na słabym poziomie rozwoju i konkurencyjności. Co więcej, przedsiębiorstwa wciąż cierpią na chroniczny brak nowoczesnej kadry specjalistów, a w samym mieście brak jest uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych dla nowych działalności. Nie sposób pominąć kwestii związanych z kondycją lokalnego rynku pracy. Tutaj, autorzy diagnozy również nie pozostawiają złudzeń, stwierdzając, że na niskim poziomie znajdują się dochody firm i mieszkańców. Przyczyną takiego stanu rzeczy mają być m.in.: kryzys nowoczesnych kwalifikacji, kompetencji oraz tożsamości lokalnej, nieatrakcyjne dostępne miejsca pracy, wreszcie bierność młodego pokolenia. Te niekorzystne zmiany, z którymi w Jaśle mamy do czynienia w ostatnich kilkunastu latach, mogą zostać zneutralizowane przez np. nowoczesny proces edukacyjny, zarządzanie rozwojem osobistym i zawodowym oraz zaangażowanie seniorów w przekazywanie wiedzy i kompetencji.

Zestawienie przyczyn i wyzwań, jakie stoją przed Jasłem w najbliższej przyszłości stanowi główny element diagnozy także pozostałych obszarów. Nie oznacza to jednak, że nie znalazło się w niej miejsce również dla potencjałów, jakie władze i mieszkańcy miasta mogą, a nawet powinni wykorzystać, planując dalszy jego rozwój. Nie jest, więc tak, że Jasło jest miastem skazanym na ciągłe pogrążanie się w marazmie, o czym przekonuje Barbara Łączna. – Diagnoza jest dosyć krytyczna. Nie da się tego ukryć. W tym procesie, cały czas jednak szukaliśmy potencjałów i mocnych stron. Taką mocną stroną Jasła, jest zaangażowanie jego mieszkańców. W tym kontekście warto podkreślić znaczenie małych firm rodzinnych. Są to często ludzie, który wrócili do miasta i tutaj postanowili prowadzić działalność gospodarczą. Kolejnym z atutów jest współpraca w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Nie sposób pominąć także usług publicznych, które świadczone są na wysokim poziomie. Tutaj naprawdę dużo się dzieje, biorąc pod uwagę wielkość miasta. Niestety, nie zawsze mieszkańcy są dostatecznie informowani o tym, jaką ofertę przygotował dla nich samorząd oraz szereg instytucji. To problem na poziomie komunikowania, również pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi publiczne – wyjaśnia.            

Kluczowy etap

Diagnoza posłuży do przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, które stanowić mają składowe kompletnych propozycji projektów. Do finansowania, na kolejnym etapie realizacji programu, wybranych ma zostać ok. 15 projektów. Tych wszystkich, którzy pracują nad projektem, czeka zatem kolejne wyzwanie. Przyszedł, bowiem czas na formułowanie konkretnych rozwiązań, które całościowo będą tworzyć swoistego rodzaju konstrukcję tak zwanej „nowej ścieżki rozwoju” dla Jasła.

Osiągnięcie znajdującego się na jej końcu celu, obliczonego na przezwyciężenie wszelkich negatywnych zjawisk związanych z rozwojem Jasła, ma być możliwe dzięki realizacji kilku kluczowy wyzwań. Pierwszym z zaprezentowanych podczas wczorajszego spotkania jest przeciwdziałanie wyludnianiu. W dalszej kolejności czytamy o dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb ludzi młodych oraz rynku pracy; rozwoju mieszkalnictwa; wdrożeniu zintegrowanych działań skierowanych na rozwój lokalnej gospodarki, oraz poprawę środowiska; wspieraniu inicjatyw lokalnych; zbieraniu, analizowaniu, generowaniu i utrwalaniu danych; zabezpieczeniu w budżecie miasta środków na realizację programu.

Tak ambitny plan, wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Miasto Jasło liczy na to, że projekt „Jasło – Moje miasto, mój dom” ostatecznie po kolejnym etapie konkursu znajdzie się w gronie najlepszych. Tym samym samorząd mógłby otrzymać w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2014-2021 nawet 40 mln zł. -  To bardzo znacząca kwota. Należy pamiętać jednak, że tylko 60 procent tej kwoty może zostać przeznaczone na działania infrastrukturalne. Pozostałe służyć mają finansowaniu tak zwanych działań miękkich. Nie są to jednak jedyne środki, o które możemy walczyć. Na pierwszym spotkaniu, otwierającym projekt w styczniu tego roku, pani minister (Małgorzata Jarosińska-Jedynak – przyp. red.) wspomniała, że będą czynić starania, aby zabezpieczyć takie środki w ramach kolejnej perspektywy finansowej, jak również środków ministerialnych – tłumaczy Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Abstrahując od samego uczestnictwa Miasta Jasła w programie „Rozwój lokalny” i perspektywy uzyskania pokaźnego wsparcia finansowego, opracowany projekt, w tym Plan Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, w zamyśle władz samorządowych stanowić mają nowy drogowskaz, wyznaczający kierunek rozwoju miasta nie tylko na najbliższe lata, lecz również na kolejne dziesięciolecia.  

MD

Napisany dnia: 22.07.2020, 07:00
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Zacznijcie myśleć
dnia 22.07.2020, 07:14
Ocena
komentarza:
44
To bzdura. Za 40 milionów złotych tego miasta z kolan nikt nie podniesie.
O wszystkim decydują ludzie, przede wszystkim ci, którzy rządzą tym miastem. Od wielu lat wybieracie "zarządzających upadłym majątkiem miasta". I nawet z tym sobie nie radzą. Przestańcie głosować według kryteriów partyjnych, według awantur o tak zwane wartości (aborcja, LGBT, in vitro), które dla rozwoju miasta i przeciętnego jego mieszkańca nie mają żadnego praktycznego znaczenia?! Promujcie i wybierajcie młodych mądrych ludzi, a nie stare [...] z zasługami dla takiego lub innego prezesa? Może wtedy pojawi się jakaś wyważona strategia dla peryferyjnego miasta odciętego od głównych szlaków komunikacyjnych. Przemysłu większego, a nawet średniego przy takim położeniu tutaj już nie będzie! Potrzebne są nowe pomysły, a nie szarpanie się o parę milionów, z których odremontują trochę chodników, a resztę rozdzielą na nagrody dla siebie, pomiędzy zaprzyjaźnione spółki, dla ratowania nierentownych przedsiębiorstw, które powinny być dawno zlikwidowane (PKSy, MKSy i inne podobne). Zacznijcie myśleć przy urnie wyborczej!
@ Kiedy referendum
dnia 22.07.2020, 08:41
Ocena
komentarza:
30
Nasze miasto wniesie do tego programu góry śmieci i brak burmistrza.
@ Ole
dnia 22.07.2020, 08:51
Ocena
komentarza:
14
Widzę na zdjęciu BZ czy można wiedzieć w jakiej roli? Mam pytanie może eksperta?
@ Stary
dnia 22.07.2020, 09:59
Ocena
komentarza:
27
Jeszcze kilka pomnikow i tablic delegacji z nozyczkami i bedzie wspaniale
@ Yti
dnia 22.07.2020, 10:37
Ocena
komentarza:
8
3 mld zł mamy dostać z UNII na rozwój najbiedniejszych rejonów polski.
Powiat jasielski jest na samym końcu pod tym względem,
tzn że cała kasa należy się Jasłu.
@ ixi
dnia 22.07.2020, 10:38
Ocena
komentarza:
14
Długi artykuł, i ZERO KONKRETÓW. Zwykle bicie piany i marnowanie pieniędzy podatnika. Dalej głosujcie na układ post Magdalenkowy PO SLD PiS i PSL. Nic się nie zmieni.
@ R
dnia 22.07.2020, 13:18
Ocena
komentarza:
17
Jeżeli na poważnie myślicie o Jaśle, to niezbędnymi elementami do osiągnięcia sukcesu w przywróceniu życia miastu oraz wejścia na ścieżkę rozwoju jest:
1. Wymiana władz na każdym szczeblu z ludzi biernych, miernych, ale wspierających własne interesy na ludzi, którzy mieszkają jeszcze w Jasle i osiągneli sukces w biznesie, w karierze naukowej, mających pomysł i chcecie.
2. Realnie otworzyć się na inwestorów, a nie kultywować biznes przy kotlecie i butelce wódki wśród wybranych do spotkań u Zbyszka M.
3. Ograniczyć ilość urzędników, pozostawić jedynie urzędników o wysokich kwalifikacjach.
4. Zaprzestać zatrudniania w urzędach sympatii własnych, albo kolegów na zmianę: jamzatrudnie u siebie w urzędzie, a ty zatrudnisz u siebie w gminie...rodzi siempatologiczny układ, który niszczy już i tak bardzo Slaby region.
5. Przygotować w oparciu o przedstawicieli wszystkich środowisk plan rozwoju miasta w połączeniu z budżetem i z otwartością na inwestorów.
6. Wykorzystać w promocji miasta fakty historyczne, turystykę, a zaprzestać wydawania milionów na fikcje związana z sztucznym tworem - winiarstwem, które nie służy rozwojowi, nieudane miejsc pracy, pozwala zarabiać kilku osobom. Winiarstwo niech się rozwija za prywatne pieniądze. Jaslo Toscanią niezbędnie, a miało szanse na wielu innych płaszczyznach się rozwijać...
7. Zainwestować należy w sport na minimum pierwszą ligę w piłce niznej-najpopularniejszej dyscyplinie. Pozyskać sponsorów, tworzyć realne osiągnięcia na mistrzowskim poziomie, a nie dzielić drużyny na te z dobrej zmiany i te, którym nie dajemy środków na funkcjonowanie.
@ KOŚcielny
dnia 22.07.2020, 18:04
Ocena
komentarza:
10
...Bolesne lecz prawdziwe ...?Urzędnicy za dużo zarabiają w stosunku do zwykłego pracownika , zwykły obywatel nie wydala utrzymać tylu urzędników np:, miasto zmalało a dwoje wice burmistrzów
@ Gdyby
dnia 22.07.2020, 22:08
Ocena
komentarza:
7
Gdyby 5% zapowiadanych w Jaśle w planach rozwoju, strategiach, koncepcjach itp. inwestycji zostało zrobionych, to Krosno byłoby daleko za Jasłem, a jest odwrotnie.
Gdyby część projektów zrobionych na półkę (tzw. półkowników) została zrobiona, to byłoby jak wyżej.
Koń jaki jest każdy to widzi, nie trzeba lukrować czy koloryzować albo niezdrowo się podniecać bajaniem o rozwoju.
Gdzie tu jest czy będzie rozwój? Skąd się weźmie? Z nowo zatrudnionych?
Kabaret, a śmiechu w nim mało. Ot, życie przerosło kabaret.
@ kz
dnia 23.07.2020, 00:41
Ocena
komentarza:
-3
Tak bzdura, jak można pisać o nierentowności pks czy mks, państwo ma obowiązek finansować komunikację publiczną i tak jak wszędzie na świecie , bo transport publiczny jest strefą strategiczna państwa i proszę nie pisać głupot...
@ JANUARY
dnia 23.07.2020, 14:40
Ocena
komentarza:
1
W tym mieście nawet 400 mln to mało...Będą papiery tworzyć,marzyć,pytać "cyj ty jesteś" przy przyjmowaniu do kompetentnych rozwiązywania spraw,by na końcu orzec,co jest w nim regułą" u nas się nie da". Kiedy patrzę na miasta inne Podkarpacia,niekiedy mniejsze,to krew mnie zalewa i serce płacze ,jak widzę te muchy w smole,co zamiast coś robić,gadają " o ja p..."! Tu trzeba przeorać mentalność,zaorać koneksje,i podnieść z kolan wiedzę,ludzi co ją mają,ale z winy tego co wcześniej powiedziano szans na rozwijanie miasta nie mają.Po świecie się pałętają...Książkę by można było napisać o nieudolności,która miasto prowadzi na dno...Tylko po co? Tu już zdecydowano.40 mln zł rozwiąże problemy na zawsze...
@ Lukasz
dnia 25.07.2020, 15:48
Ocena
komentarza:
1
do @Gdyby
5%?? chyba żartujesz... O czym tu mowa jest przepaść... Jasło musiałoby wykonać co najmniej 100% planowanych inwestycji żeby dorównać Krosnu. Krosno się rozwija szybciej nie od wczoraj a właśnie dzięki strategi i palowi rozwoju na wiele lat a z tego co czytałem to mają ponad 80% wykonalności swoich planów i zadań. Dlatego też kolejny 4 raz? wybierają tego samego prezydenta który ma wielkie poparcie u mieszkańców bo to co planuje to realizuje.
@ Janek
dnia 25.07.2020, 19:04
Ocena
komentarza:
1
Jasło nie wykorzystało możliwości gdzie w tym samym czasie Krosno je wykorzystywało. Mamy stracony czas którego nie da się odzyskać. 15 lat w za krosnem jesteśmy. Możemy się do Gorlic porównywać. Czasy się zmieniły pieniądze się kończą i będzie coraz gorzej. Przykre jest że rządzący miasta tłumaczą się że to wina Krosna. Sam sposób myślenia naszej władzy jest przykry i tragiczny. Mamy ciemnogród. Dalej wierzmy w PiS który uzdrowi Jasło a tak naprawdę toczy się walka o koryta. Obiecanki cacanki trwają kilkanaście lat a w Jaśle coraz mniej perspektyw dla młodych. Dosłownie młodzi uciekają stad do Krakowa, Rzeszowa ale też i do Krosna.
@ Maliniak
dnia 22.07.2020, 07:17
Ocena
komentarza:
28
Krótko mówiąc: macie ochotę na norweską kasę!!
Z inkubatorów i innych cudownych pomysłów magistratu nic się nie wykluło?
Będzie kasa na kolejny makijaż dla trupa Jasłem zwanego?
@ Czytam i czytam.
dnia 22.07.2020, 07:37
Ocena
komentarza:
-10
Wszędzie tylko kasa, miliony, skala kosmiczna, itd itp. Najpierw trzeba pomyśleć o rozwoju duchowym, o etyce - tutaj podstawy trzeba budować. Nawet tryliony nie pomogą gdy wzajemnego zrozumienia brak, gdy miłości brak, gdy króluje cynizm.
Może jakieś środki unijne na odmianę ducha w narodzie - a są w ogóle takie dostępne ? Moim to są ale raczej na degradację społeczeństwa i ogłupianie.
@ Czytam i czytam.
dnia 22.07.2020, 08:10
Ocena
komentarza:
-9
OOOOOO minusy się pojawiły - ubodła prawda.
@ czytam
dnia 22.07.2020, 08:27
Ocena
komentarza:
11
juz polski kler nas wystarczająco uduchowił i próbuje dalej uduchowiac na swój sposób... mnie tak uduchowił że juz od 2 lat jakos ne moge sie zebrac by isc i dalej ich słuchac ...) pozdrawiam serdecznie
@ POLAK.
dnia 22.07.2020, 20:41
Ocena
komentarza:
-1
człowieku ! ty musiałes coś wciągnąć...
@ Do POLAK.
dnia 23.07.2020, 07:22
Ocena
komentarza:
0
Nie wiem do kogo to piszesz ale to jest typowa reakcja gdy się nie ma argumentów - dyskredytacja drugiej osoby - standardowe zachowanie dla osób bez argumentów.
@ MrX
dnia 22.07.2020, 07:38
Ocena
komentarza:
36
Czyli, jak zwykle w Jaśle: Wiemy co, ale nie wiemy jak. Ścieżka rowerowa, winnica i pomnik.
@ js
dnia 22.07.2020, 08:11
Ocena
komentarza:
33
Teraz to jest wszystko posprzątane. Droga S-17 którą tak się cieszycie jak karpie z okazji nadchodzącego Bożego Narodzenia załatwi Jasło bez mydła. Za 20 - 30 lat liczba mieszkańców Jasło może się nawet zmniejszyć dwukrotnie bo wszystkie inwestycje przeniosą się w rejon Krosna a nawet Brzozowa i Dukli. Już teraz wystarczy zobaczyć boom inwestycyjny miedzy Krosnem a Miejscem Piaskowym i porównać to z zastojem w Jaśle.
@ mieszkaniec
dnia 25.07.2020, 14:34
Ocena
komentarza:
2
Chodzi Ci o o drogę szybkiego ruchu s19 i dwa węzły drogowe które planowo ma mieć Krosno. Niestety ruch tranzytowy w Jaśle spadnie... Słyszałem że Krosno kupiło wielki teren po byłym lotnisku który ma mieć bezpośredni dostęp do jednego z węzłów drogowych s19. To jest plan i patrzenie w przyszłość. A w Jaśle jak zwykle dużo gadania obiecywania a mało działania. A w Krośnie więcej działania a mniej gadania. Już teraz widać przepaść inwestycyjną między Krosnem a Jasłem.
@ Olo
dnia 22.07.2020, 08:25
Ocena
komentarza:
-11
Boże ileż można czytać tak negatywnych i bzdurnych komentarzy dot. Władzy ludzie najpierw sprawdźcie źródło pełne informacje tyle ile się o czytam tu bzdur o premiach nagrodach itp tylko UMJ nie dostali żadnych nagród w okolicy a wszyscy piszą że dostają tyle jadu i nienawiści że aż nie chce się tego czytac zastanowicie się czy na tym polega sens życia na wqssyzm pierd... Narzekaniu
@ Odyr
dnia 22.07.2020, 08:36
Ocena
komentarza:
14
Droga do rozwoju miast.. Są bogaci przedsiębiorcy którzy pracą podatki.. Jasło odeszło od tej reguły.. Wnioski są proste.. Dziś dobrze żyje się PiS o lizusom.. Tyle w temacie..
@ Ftp
dnia 22.07.2020, 08:43
Ocena
komentarza:
20
Podsumowując: my nieudolni rządzący przez lata złych rządów doprowadziliśmy i nadal doprowadzamy do upadku miasta. Dlatego teraz zrobiliśmy podsumowanie i stajemy w konkursie na "ratowanie" Tego co jeszcze jest. Choć 40 milionami to sobie można podetrzeć... W całej skali potrzeb to jest nic. Od lat trzeba było rozsądnie rządzić a nie nagle się obudzili. Daleko nie trzeba szukac- popatrzcie na Krosno.
@ Kali
dnia 22.07.2020, 09:01
Ocena
komentarza:
23
Jasła już nic i nikt nie uratuje !! Trzeba podziękować wladzą ktore rządziły i rządzą!!! Hdzie byli burmistrz radni kilka lat temu krosno sie rozwijało a jasło cofało !!! Jest to miasto wymarłe które jest w stanie agoni !!!
@ Karolina
dnia 22.07.2020, 09:10
Ocena
komentarza:
22
Z ludźmi z Urzędu Miasta nie da sie normalnie rozmawiać . Inwestorzy takie miasta omijają. Wine klimaty i tyle ... :(
@ Antek
dnia 22.07.2020, 09:16
Ocena
komentarza:
23
O czym to kółko wzajemnej adoracji bredzi ? Przecież nie mają żadnego pomysłu, zwykła bicie piany.
@ Henryk
dnia 22.07.2020, 09:17
Ocena
komentarza:
-32
Burmistrzem powinien być Adam Pawluś, człowiek z wizją, pracowity, konsekwentny i niesamowicie skuteczny !
@ Maliniak
dnia 22.07.2020, 09:41
Ocena
komentarza:
21
I nowe hasło: Jasło pirotechniczne klimaty!
@ hahahahahaha
dnia 22.07.2020, 09:54
Ocena
komentarza:
25
Człowiek z wizytówką pisssssssssssssssssssssssssssss i nic więcej, konsekwentny w swoim braku wizji rozwoju i bezskuteczny jak reszta bezradnych
@ jaślanin
dnia 22.07.2020, 09:35
Ocena
komentarza:
14
Chciałbym się dowiedzieć jakich to mamy przedsiębiorców którzy chcą dbać o rozwój Jasła a nie o swoje prywatne interesy. Jasło się wyludnia bo młodzi wyjeżdżają a nie przez przyrost naturalny. W Jaśle moc inwestycji nietrafionych nie ukończonych, zaczętych i zostawionych w połowie drogi. Brak ludzi odpowiedzialnych i rozumiejących potrzeby Obywateli swego miasta nie tylko swoich lecz i innych sortów.
@ ...
dnia 22.07.2020, 10:58
Ocena
komentarza:
0
Wolica i Hankówka zykuja ię na kolejnan obwodnice XD
@ ...
dnia 22.07.2020, 10:59
Ocena
komentarza:
4
Wolica i Hankówka szykują sie na kolejną peudo obwodnice - tragedia XD
@ puma
dnia 22.07.2020, 09:53
Ocena
komentarza:
30
Jasło to jest miasto w którym nic się nie dzieje, bałagan nic nigdzie nie można załatwić, komunikacja to jest tragedia, wieczne korki nie potrafią zrobić obwodnicy tylko pseudo objazdy, które tylko jeszcze bardziej utrudniają ruch
@ 99
dnia 22.07.2020, 10:28
Ocena
komentarza:
-8
Ciekawy jestem czy któryś ze światłych przedmówców tych komentarzy był wczoraj na sali i to co od zawsze robi od lat tzn wylewa pomyje na wszystko i wszystkich nie bal sie powiedzieć to wprost w oczy pokazując swoją twarz, zaproponował swoją chęć współpracy w "doganianiu Krosna" A co WY zrobiliście dla Jasła??? WYLEWAJĄ SIĘ z WAS same szlamy i obelgi i pomyje szkoda ze nie robicie nic więcej dla Jasła, takim niewnoszącym konkretów w rozwój miasta serdecznie dziękujemy i mówimy do widzenia .
@ Arek
dnia 25.07.2020, 22:24
Ocena
komentarza:
1
Krosna już nie da się dogonić. Wiec nie rozumiem dlaczego mieszkańcy tak się podniecają.
@ Woytazzz
dnia 22.07.2020, 10:42
Ocena
komentarza:
27
1.
"znaczącymi problemami, z którymi Jasło obecnie się boryka są także: (...) słaba jakość usług zdrowotnych oraz niedostosowana oferta edukacyjna"

a trochę niżej:

"Nie sposób pominąć także usług publicznych, które świadczone są na wysokim poziomie"

2.
"znaczącymi problemami, z którymi Jasło obecnie się boryka są także: bierność społeczeństwa"

a trochę niżej:

"Taką mocną stroną Jasła, jest zaangażowanie jego mieszkańców."

FANTASTYCZNIE opracowaliście tę diagnozę, jednoznacznie definiując problemy. Naprawdę - czapki z głów!
@ Misiek
dnia 23.07.2020, 12:29
Ocena
komentarza:
1
To jest właśnie socjalizm. Pełną gębą. Nepotystyczno-etatystyczny. Vide UM i starostwo. [...]ki, wujkowie, po[...]ki i kolesie.
@ Nooo
dnia 22.07.2020, 11:04
Ocena
komentarza:
8
Przynajmniej wystąpili sobie na scenie:-) Teraz tak mało okazji do lansu.
@ Ronin
dnia 22.07.2020, 11:11
Ocena
komentarza:
8
Jak rozmawiałem z burmistrzem to nieda się posadzić drzew bo infrastruktura podziemna, bo nikt nie zrobi z tym porządku bo koszt, planuje się modernizację drogi od ronda przy Europie do Baczyńskiego i co nikt nic nie mówi by zrobić porządek. Co roku zalewane są skrzyżowania w Jaśle a w tym roku to już chyba dobra nauczka czy przy modernizacji skrzyżowań nie można zamontować pod ziemią zbiorników ba deszczówkę lub specjalnej kanalizacji... Zapomniałem nieda się bo infrastruktura podziemna a jeszcze jedno niema pieniędzy, hmm nawet kanały w tym roku jakoś nie czyszczone, nieda się ba kasy nie ma. Mowa o nadziejach za kasę z zewnątrz? 60 mln strat finansowych w mieniu komunalnym za godzinna ulewę. Za 60mln można było w 10 lat wiele zmienić i poprawić.
@ Zh
dnia 22.07.2020, 11:22
Ocena
komentarza:
10
Od myślenia i robienia żeby było lepiej to są ci którzy się tego podjeli, zwykły obywatel pracuje płaci podatki,a włodarze są od myślenia, tylko oni poszli do koryta po kase.dopuki cała świta nie odejdzie w diabły to dobrze nie będzie, oni nie robią nic ku temu.
@ Dobry człowiek.
dnia 22.07.2020, 11:32
Ocena
komentarza:
20
Wstydźcie się włodarze miasta , tyłu lat zaniedbań , pojedźcie zobaczyć jakie obwodnicę mają Czudec Strzyżów , jak się krosno rozbudowuje , jak robią drugi pas ruchu , a my gdzie jesteśmy , my w czarnej zupie jesteśmy , za parę lat będą tu przyjeżdżać i szczelać do zacofańców.
@ Dobry człowiek.
dnia 22.07.2020, 11:47
Ocena
komentarza:
10
Czym chcecie zatrzymać młodych w Jaśle bezrobociem ??? Trzeba tworzyć miejsca pracy , dobrze płatnej pracy , tylko tym można zatrzymać młodych i skłonić do powrotu. Ale to już zaszło za daleko żeby można odbudować , i te zacofanie komunikacyjne MASAKRA. Jak można malować przejście dla pieszych na skrzyżowaniu równorzędnym z czterech stron , Ul, Czackiego , Kołątaja.
@ ABSOLUT
dnia 22.07.2020, 11:56
Ocena
komentarza:
8
Cyt. "mają nowy drogowskaz, wyznaczający kierunek rozwoju miasta nie tylko na najbliższe lata, lecz również na kolejne dziesięciolecia" = GENIUSZE!
@ cytryna kwasna
dnia 22.07.2020, 14:43
Ocena
komentarza:
6
Ten tekst jest z "trybuny ludu", to nie GENIUSZE tylko pzpr.
@ 007
dnia 22.07.2020, 12:00
Ocena
komentarza:
10
Przez najbliższe 50 lat bedzie tylko upadać nasze miasto kochane

Jeśli wcześniej nie wyschnie z tej ilości betonu w każdy miejscu
@ 01
dnia 22.07.2020, 12:44
Ocena
komentarza:
10
Niema sensu myśleć jak zatrzymać młodych, czy martwić się tym że Jasło się wyludnia, ponieważ to skutek. Jeżeli to prawda że Krosno się rozwija to należy dążyć do otwarcia się na się na kierunek Krosno (droga czteropasmowa} i wpięcie się z via carpatia.
@ pracownik
dnia 25.07.2020, 15:00
Ocena
komentarza:
2
Jasło musi się otworzyć na Krosno ponieważ to jedyna szansa na dostęp do dobrej drogi i rozwój. Już teraz z Jasła i powiatu codziennie do Krosna dojeżdża ok 5 tyś pracowników. Ja wiem że do Warzyc-Nowego Stylu do pracy też przyjeżdżają mieszkańcy z Krosna i okolic. Ale nie zapominajmy że to firma z Krosna która przeniosła się pod Jasło już z obsadzonymi pracownikami. Przenieśli się dlatego ponieważ w tamtym czasie w krośnie brakowało wielkiego terenu na rozbudowę fabryki i wybrano najbliższy teren w Warzycach. W obecnej sytuacji jaka jest teraz w krośnie nie było by szansy na Nowy Styl w Jaśle.
@ pseudonim
dnia 22.07.2020, 13:15
Ocena
komentarza:
10
Sam kapitał nic nie załatwi. Potrzeba władcom i zarządcom wpoić system wartości inny, niż ten promowany przez komunizm.
1. Dążenie zarządu do nieustannego rozwoju, zamiast biernie siedzieć i robić tylko to co musi.
2. Współpraca wszystkich pracowników dla postępu w firmie, a nie jak obecnie: bierność lub wzajemna walka o stanowiska i osobiste korzyści.
3. Pracownicy to nie wydatek, ale inwestycja. Niska cena zwykle oznacza wysoki koszt.
4. Porównując firmy w Polsce i w krajach zachodnich: pracownicy "na dole" pracują podobnie, ale zarząd pracuje zupełnie inaczej. To nie dotyczy tylko Jasła, ale większości Polski. Brak dekomunizacji robi swoje.
@ Lisaj
dnia 22.07.2020, 16:10
Ocena
komentarza:
1
Nastąpiła wymiana pokoleniowa. Nie widzisz tego? I co? I nic!
@ pseudonim
dnia 22.07.2020, 17:43
Ocena
komentarza:
2
Starsi uczą młodszych i nic się nie zmienia.
@ prezes
dnia 22.07.2020, 14:47
Ocena
komentarza:
5
W Jaśle wszyscy są zadowoleni bo dalej głosowali na PiS. Jeszcze 5 lat i Jasło trzeba będzie przyłączyć do Słowacji.
@ jaślanka
dnia 22.07.2020, 15:47
Ocena
komentarza:
9
"jeszcze dzień najwyżej dwa" a ulica na Szopena przy Przychodni całkiem się zapadnie ale kogo to obchodzi...tam chodzą tylko chorzy i niepełnosprawni!!! Władze miasta mają się dobrze,więc czym się przejmować !
@ Car
dnia 22.07.2020, 16:06
Ocena
komentarza:
10
Jasło jest przeżarte nepotyzmem od zawsze. I za PRLu i po 89 r. Tu liczy się tylko prywata. Żadne programy tego nie zmienią. Dopóki jest dopływ gotówki od pracujących za granicą to dzięki handlowi jeszcze się to jakoś kręci. Jak, nie daj Boże, nastąpi wyjście z Unii to nastąpi katastrofa.
@ Zh
dnia 22.07.2020, 16:12
Ocena
komentarza:
8
Po ostatniej nawałnicy upłynęło już tyle,a na koło ławy jak drzewa wywaliło tak leżą,gdzie jest gospodarz.Panie burmistrz kończ waść wstydu oszczędź.Za co ta cała świta bierze pieniądze. Jaki gospodarz takie i miasto.
@ Zh
dnia 22.07.2020, 22:17
Ocena
komentarza:
2
Do 99po co chodzić i tracić czas, żeby oglądać te w...nie geby na których my pracujemy,a oni żerują na nas jak insekty na psie.
@ Jaś Lak
dnia 23.07.2020, 07:04
Ocena
komentarza:
2
W Jaśle powinien być sołtys a nie burmistrz z zastępczynią o miernych kwalifikacjach.
@ Już wiem - mój wniosek
dnia 23.07.2020, 08:06
Ocena
komentarza:
2
Każdy polityk ciągle mówi o problemach ale ich nie rozwiązuje - i tak będzie się mówić co w Jaśle jest źle aż w końcu Jasło zniknie z map i tematu nie będzie. Dziękuję za oklaski.
@ Wreszcie
dnia 23.07.2020, 10:51
Ocena
komentarza:
1
1) co dalej z ul. za Bursą czyżby enklawa spokoju - równi i równiejsi? czas p. Burmistrzu z tym skończyć !
2). Jak zmierza U.M wykorzystać ul. Kraszewskiego po remoncie - czy to przeznaczyliście na bezpłatne parkowanie , ta ul. posiada możliwości przenoszenia dużych obciążeń.
Z rozmów z mieszkańcami sąsiednich ulic twierdzą, że to woła śmierdzi.
@ Zh
dnia 23.07.2020, 12:23
Ocena
komentarza:
0
Sołtys i to po szkole podstawowej napewno by lepiej władał tą mieściną niż obecny burmistrz i jego bezradni
@ Misiek
dnia 23.07.2020, 12:27
Ocena
komentarza:
2
Jasło średnim miastem? Od kiedy? Przecież to bzdura.
@ aniani
dnia 24.07.2020, 11:54
Ocena
komentarza:
0
Jakie dziwne czasy nastały
Urzędy się w Jaśle pozamykały,
Nie ma wejścia dla petenta,
Zero telefonu od klienta.
Może kiedyś wrócą te czasy,
Że brukarz nie robi kiełbasy,
Spawacz ZUS PUE nie obsługuje,
A kucharz zdalnie nie gotuje,
Urzędy drzwi pootwierają,
Lecz petenta już nie mają.
@ Lisaj
dnia 25.07.2020, 21:08
Ocena
komentarza:
1
Programów ci u nas dostatek. A Jasło mimo to powoli staje się wioską. Może czas zmienić burmistrza na wójta?
@ Już nie jaślanin
dnia 27.07.2020, 17:54
Ocena
komentarza:
0
Totalna bzdura w artykule, kolejne zmarnowane pieniądze.

A komentujący nie mają pojęcia jak się ściąga inwestorów i miejsca pracy.

Patologia w zarządzaniu regionem przez pryzmat prywatnej kieszeni trwa od 1990 roku...
@ Kierowca 810
dnia 10.07.2021, 19:04
Ocena
komentarza:
1
Mieszkańcy Jasła mają mózgi przeżarte uwstecznionym myśleniem.
wszystko na NIE. Tylko sprzeciwy. demonstracje, wszystko złe i niedobre.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Jasielscy policjanci rejestrują interwencję za pomocą kamer nasobnych

   

  Funkcjonariusze jasielskiej policji otrzymali dwadzieścia pięć kamer nasobnych, z których od lutego korzystają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Referatu Patrolowo-Interwencyjnego. - Kamery gwarantują transparentność działań policji, ochronę obywateli, a także ochronę prawna samych funkcjonariuszy – wyjaśnia kom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy KPP w Jaśle.

 • 79 lat temu oddział „Korczaka” przeprowadził Akcję „Pensjonat”

   

  W Jaśle odbyły się dzisiaj miejskie obchody 79. rocznicy Akcji „Pensjonat”. Bohaterów wydarzeń z 5 na 6 sierpnia 1943 r. upamiętnili między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Pod pomnikiem Armii Krajowej złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze.

 • Pielęgnują pamięć o uczestnikach Akcji „Pensjonat”

   

  W nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 r. oddział dywersyjny Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Zenona Soboty ps. „Korczak” przeprowadził śmiałą akcję uwolnienia więźniów z więzienia gestapo w Jaśle. Akcja o kryptonimie „Pensjonat” odbiła się szerokim echem w całym okupowanym przez hitlerowskie Niemcy kraju. W Jaśle wciąż są ludzie, którzy pielęgnują pamięć o bohaterach jednego z najistotniejszych wydarzeń w historii okupowanego Jasła. Wczoraj, już po raz dziesiąty odbył się Jasielski Marsz Wolności.

 • "Dziki niszczą nasze plony, podchodzą pod domy. Jest ich za dużo – grzmią rolnicy

  Rolnicy w gminie Kołaczyce skarżą się na liczne szkody i ogromne straty, które ponoszą na skutek żerowania dzika i innej zwierzyny. Gospodarze załamują ręce, bo nie mogą spokojnie zebrać plonów. Dziki niszczą wszystko. Zdaniem rolników, koło łowieckie "Jedność" w Kołaczycach niewiele czyni, aby ograniczyć jego populację. Prezes koła Franciszek Bosak ucina – To kłamstwo, jeśli mówią, że nie strzelamy. W ciągu roku odstrzelonych jest od 150-200 dzików – mówi.

 • Poważny wypadek w Kołaczycach na drodze krajowej nr 73

  Dzisiaj po godzinie 14. na ul Mickiewicza w Kołaczycach w rejonie ośrodka zdrowia doszło do zderzenia się busa i samochodu osobowego. Na miejscu pracują  trzy zespoły ratownictwa medycznego, które udzielają pomocy osobom poszkodowanym. Obecnie droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zamknięta.

 • W poniedziałek rozpocznie się zamknięcie wiaduktu na ul. 3 Maja

   

  Firma PRI-MOST Południe Sp. z o.o. realizuje remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. 3 Maja nad nieużytkowaną linią kolejową. Od najbliższego poniedziałku (8 sierpnia) ruch kołowy samochodów osobowych i ciężarowych zostanie skierowany na objazd wyznaczany drogą wojewódzką nr 992 oraz drogą powiatową nr 2512R (ul. Wojska Polskiego).

 • Konkurs! Wygraj komiksy i książki o Akcji „Pensjonat”

 • Wracają pytania o przyszłość dworca kolejowego w Jaśle. Czy teren, na którym stoi doczeka się wreszcie kompleksowej modernizacji?

   

  Dworzec kolejowy w Jaśle lata świetności dawno ma już za sobą. Co więcej, obiekt nawet w najmniejszym stopniu nie spełnia swojej pierwotnej roli. Podróżni nie mogą z niego korzystać. Nic więc dziwnego, że co pewien czas wracają pytania o to, jaki plan na zagospodarowanie budynku i przyległego do niego terenu, mają władze miasta.

 • Uczniowie jasielskiego Ekonomika w finale turnieju "Sukces na Bank"

  Uczniowie Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle przeszli do finału czwartej edycji ogólnopolskiego turnieju ekonomicznego dla szkół średnich "Sukces na Bank". W ubiegłym roku uczniowie jasielskiego Ekonomika zajęli I miejsce i wygrali 20 tys. zł. Czy w tym roku uda się im powtórzyć ten sukces? Finał programu odbędzie się 13 sierpnia o godz. 9.00 w TVP3.

 • Śledczy wciąż badają sprawę nielegalnego składowania odpadów w Zimnej Wodzie

  Sprawa magazynowania śmieci w Zimnej Wodzie, na działce należącej do znanego przedsiębiorcy wyszła na jaw początkiem marca br. Inspektorzy WIOŚ, którzy przeprowadzili kontrolę w miejscu nielegalnego składowania odpadów ujawnili pewne nieprawidłowości. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę jest nadal w toku.

 • Karol Adamski zrezygnował ze stanowiska dyrektora DPS w Foluszu. Powiat powierzył obowiązki Monice Wójcickiej

  Po 11 latach pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu Karol Adamski złożył rezygnację i 31 lipca br. rozwiązał stosunek pracy. Zarząd Powiatu powierzył 1 sierpnia br. obowiązki dyrektora tej placówki Monice Wójcickiej, długoletniemu pracownikowi domu opieki w Foluszu.

 • Trwa nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych

   

  Absolwencie szkoły podstawowej, jeżeli nie dostałeś się do wymarzonej szkoły albo chcesz zmienić swój wybór, sprawdź ofertę i dołącz do uczniów Zespołu Szkól Budowlanych w Jaśle. 

 • Już 12-14 sierpnia w Krośnie - Leszek Możdżer, odkrycie świata jazzu Kinga Głyk i wielki koncert symfoniczny!

   

  Od 12 do 14 sierpnia odbędzie się po raz siódmy w Krośnie muzyczny crossover – Young Arts Festival. W tegorocznym programie wydarzenia znalazła się improwizująca basistka młodego pokolenia - Kinga Głyk, pianista Leszek Możdżer z AUKSO Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia oraz wielki koncert symfoniczny w wykonaniu Filharmoników Lwowskich. Będzie to ich pierwszy koncert w pełnym składzie od czasu wybuchu wojny!

 • W godzinę „W” zawyją syreny. Jasło odda hołd bohaterom i ofiarom Powstania Warszawskiego

   

  Dokładnie 78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W całej Polsce w godzinę „W” zawyją syreny alarmowe, aby upamiętnić powstańców, którzy stanęli do nierównej walki z hitlerowskim okupantem oraz ofiary cywilne. Punktualnie o godz. 17. syreny alarmowe zabrzmią również w Jaśle.

 • Wielki powrót pierogów do Tarnowca!

   

  Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami, w Tarnowcu ponownie zorganizowano jedną z najpopularniejszych w regionie imprez plenerowych. Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych „Pierogi” od ponad dekady cieszy się olbrzymim zainteresowaniem smakoszy tej popularnej potrawy. Na stadion ściągnęły w tym roku tysiące osób, aby spróbować specjałów przygotowanych prze Koła Gospodyń Wiejskich. Dobra zabawę zapewnił między innymi zespół góralski Baciary.

 • Inflacja uderzy w studentów ... ale nie w jasielskiej Filii AHE!

   

  Inflacja w ostatnich miesiącach spędza sen z powiek wszystkim Polakom, również studentom. W tym roku większość Uczelni niepublicznych zdecydowała się na podniesienie opłat czesnego. Wśród nich nie znajdziemy jednak Filii AHE w Jaśle, gdzie opłaty za studia pozostały bez zmian.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657