Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

E - KONKURS!!! “Wiosna zza mojego okna”

3

Jasielski Dom Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. “WIOSNA ZZA MOJEGO OKNA”.

Prace można nadsyłać na adres: jdkgrafik@gmail.com do 30 kwietnia 2020. Głosowanie od 5 do 15 maja br., TYLKO I WYŁĄCZNIE na koncie facebookowym JDK. O wygranej zadecyduje największa ilość polubień danego zdjęcia. Regulamin konkursu dostępny na facebooku.

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych

“WIOSNA ZZA MOJEGO OKNA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Jasielski Dom Kultury, 38-200 Jasło, Kołłątaja 1.

2. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu Facebook.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na profilu organizatora.

4. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem konkursów oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.

5. Wysyłając zdjęcia pracy do organizatora uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w konkursie.

6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu w zakresie wskazanym w dalszej części regulaminu.

ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w wieku 7-15 lat.

Prace konkursowe mogą być nadesłane przez autora pracy lub jego rodzica (jeśli autor pracy nie posiada konta w serwisie Facebook)

2. Praca plastyczna musi zostać wykonana w całości przez autora.

3. Dopuszcza się wykorzystanie dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, ceramika, collage, grafika warsztatowa, forma przestrzenna lub technika własna).

4. Format pracy jest dowolny, a nadesłane zdjęcie ma być w formacie jpg.

5. Prace należy podpisać imieniem oraz podać wiek autora.

6. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę oraz minimum trzy zdjęcia z różnych etapów realizacji pracy oraz zdjęcie pracy po jej ukończeniu.

7. Prace konkursowe przyjmowane są wyłącznie pod adresem e-mailowym jdkgrafik@gmail.com do 30 kwietnia 2020 r., a głosować na nie można od 5 do 15 maja br., na koncie facebookowym JDK, o wygranej decydować będzie największa ilość polubień danego zdjęcia.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia głosowania.

5. Uczestnik konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w serwisie Facebook w postaci, ID profilu na Facebooku.

Prace nie na temat lub słabej rozdzielczości nie będą rozpatrywane.

WYDANIE NAGRODY

1. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są w ciągu 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia przez organizatora listy zwycięzców konkursu, przesłać w wiadomości prywatnej niezbędne dane do przekazania nagrody, o które zostaną poproszeni przez organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu wysyłki nagrody oraz numeru kontaktowego. Podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagród może skutkować utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji organizatora.

2. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom konkursu na wskazany adres przez organizatora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niezbędnych danych do wysyłki, nieprzesłanie w przeciągu 3 dni skutkuje utratą uprawnienia do nagrody.

3. Zwycięzcy konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej nagrody, wymiany nagrody na inną, ani też wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

4. Zwycięzcy są zobowiązani w ciągu 7 dni od odebrania nagrody, przesłać elektronicznie potwierdzenie odebrania nagrody. Wzór potwierdzenia i adres mailowy zostanie przesłany przez organizatora w odpowiedzi na wiadomość dotyczącą adresu wysyłki nagrody.

PRAWA AUTORSKIE

1. Dokonując zgłoszenia konkursowego uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez organizatora ze zgłoszenia konkursowego w celach związanych z konkursem, na czas trwania konkursu.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Jasielski Dom Kultury, 38-200 Jasło, Kołłątaja 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować mailowo pod adresem: inspektor.ochrony.danychjdk@gmail.com

3. Podanie przez uczestnika wskazanych danych osobowych (tj. imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest niezbędne dla realizacji konkursu, w przypadku wyrażenia przez uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania konkursu, uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z konkursu, utraci też prawo do ewentualnej nagrody.

5. Uczestnik konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w serwisie Facebook w postaci, ID profilu na Facebooku.

6. Laureat konkursu jest zobowiązany przesłać dane niezbędne do przekazania nagrody, w szczególności imienia i nazwiska, adresu wysyłki nagrody oraz numeru kontaktowego. Podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia nagród może skutkować utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji organizatora.

7. Odbiorcą danych będzie Facebook.

8. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane do czasu zrealizowania celów konkursu lub do momentu cofnięcia nagrody.

9. Jeśli uważają Państwo, że naruszyliśmy Państwa prawa i wolności to zapraszamy do kontaktu z naszą instytucją. Mogą Państwo też złożyć skargę do Prezesa UODO.

10. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać organizatorowi konkursu na piśmie w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być kierowana na adres organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

11. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od jej złożenia.

12. Decyzja organizatora jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook, dostęp do konkursu może zostać czasowo zawieszony.

2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci internet lub w serwisie Facebook.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest brać udział w konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w serwisie Facebook. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika powyższych postanowień uczestnik może zostać wykluczony, a jego zgłoszenia konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej nagrody. 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze zgłoszeniem konkursowym ponosi uczestnik konkursu, który dokonał owego zgłoszenia w konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia regulaminu przez uczestnika konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator. W szczególności naruszeniem regulaminu konkursu jest zawinione podanie przez uczestnika konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie przepisów obowiązującego prawa.

6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub regulaminem mogą zostać na mocy decyzji organizatora wykluczeni z udziału w konkursie lub utracić prawo do nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na profilu w serwisie Facebook.

2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na profilu w serwisie Facebook.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy spełniają warunki określone w regulaminie.

4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

JDK 

Napisany dnia: 09.04.2020, 17:00
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Ixi
dnia 09.04.2020, 21:06
Ocena
komentarza:
-4
A kogo obchodzą teraz te konkursiki?
@ Juska
dnia 10.04.2020, 10:22
Ocena
komentarza:
4
Nie chcesz, nie bierz udziału, to nie przymus. I zajmij się wreszcie czymś pożytecznym, a nie tylko krytyką. No, chyba, że nic innego nie potrafisz.
@ Ancymon
dnia 10.04.2020, 19:34
Ocena
komentarza:
8
A po co prace konkursowe wlepiacie w facebuka? Czy wiecie jaka tam teraz cenzura? Nie mozna po prostu na stronie jdk?
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Groził pracownikom stacji paliw. Usłyszał prokuratorskie zarzuty

  Sobotniej nocy pracownicy trzech stacji paliw na terenie powiatu jasielskiego przeżyli chwile grozy. Młody mężczyzna grożąc im pobiciem zażądał wydania papierosów. Ostatecznie  został zatrzymany przez policjantów na stacji paliw Grosar w Jaśle...

 • Wakacje z tenisem – zapisy nadal trwają

   

  Dla wszystkich dzieci, które chciałyby aktywnie spędzić wakacje i nauczyć się grać w tenisa ziemnego Fundacja Aktywna Galicja zaprasza do Wakacyjnej Szkółki Tenisowej. Chętne osoby, które nie zdążyły z zapisem dziecka na zajęcia mamy świetną wiadomość!  Zajęcia będziemy prowadzić do końca sierpnia. Gorąco zachęcamy, gdyż pozostało już mało czasu. 

 • Blisko 500 tys. zł na remont drogi KG2

   

  Droga KG2 została oddana do użytku w styczniu bieżącego roku.  Szybko okazało się, że nowy odcinek drogi wojewódzkiej 992 posiada szereg usterek, które zostały usunięte w ramach udzielonej gwarancji przez wykonawcę robót. Teraz, droga wymaga przeprowadzenia kolejnych prac remontowych, w związku ze skutkami czerwcowych nawałnic. PZDW w Rzeszowie szacuje, że koszt przewidzianych napraw wyniesie około 500 tys. zł.

 • Wypadek w Brzyskach z udziałem motocyklisty. Zmarł 16-latek.

   

  AKTUALIZACJA: Dzisiaj około 16. w Brzyskach doszło do wypadku drogowego z udziałem motocyklisty.  Na miejscu jest zespół ratownictwa medycznego udzielał kierowcy jednośladu pierwszej pomocy. Niestety, 16-latek zmarł. 

 • Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazało blisko 2 mln zł do poszkodowanych w wyniku powodzi

  Po czerwcowych nawałnicach, jakie przeszły przez Podkarpacie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej ruszyło na pomoc powodzianom. Oprócz wsparcia rzeczowego poszkodowane rodziny otrzymały środki finansowe. W ramach zbiórki do puszek zorganizowanej w parafiach oraz od darczyńców udało się zebrać kwotę 1 744,800 zł...

 • W Skołyszynie oddano ponad 30 litrów krwi!

   

  O tym, że krew ratuje życie nie trzeba nikogo przekonywać. W akcji krwiodawstwa, zorganizowanej dzisiaj przy remizie OSP Skołyszyn zebrano jej ponad 30 litrów. Trafi ona do RCKiK w Rzeszowie. Akcji towarzyszyły gry i zabawy dla dzieci oraz pokazy sprzętu, którego dawniej i obecnie, na co dzień używają, bądź też używali podczas akcji strażacy ochotnicy.

 • The Hamburgers – recepta na wyśmienity smak! Spróbuj nowości w Doner King

 • Fundacja PGNiG przekazała kolejną transzę pomocy dla poszkodowanych w wyniku czerwcowych nawałnic

   

  Kolejna partia sprzętu AGD od Fundacji PGNiG trafiła do rodzin poszkodowanych w wyniku czerwcowych nawałnic i podtopień. W Jaśle z pomocy rzeczowej skorzysta 28 gospodarstw domowych, które przed miesiącem dotknął żywioł.

 • Urząd Miasta w Jaśle odpowiada na petycję w sprawie wycinki drzew

   

  Kilka dni po tym, jak w sieci pojawiła się petycja w sprawie planowanej wycinki drzew przy ul. Rejtana, Floriańskiej i Śniadeckich, apel mieszkańców miasta zatroskanych o ich los, doczekał się odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta w Jaśle. Magistrat przekonuje, że robi wszystko, aby ocalić jak największą liczbę drzew przewidzianych do usunięcia w związku z budową ścieżki rowerowej. Analizowane obecnie przez urzędników rozwiązanie może pozwolić na zachowanie dziesięciu z nich.

 • Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania za skutki powodzi? Cz. 1

   

  Niestety, ostatnie miesiące nie mogą być uznane za szczególnie szczęśliwe dla mieszkańców naszego kraju. W marcu rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa spowodowała paraliż gospodarki, w maju-czerwcu – zniszczenie w południowo-wschodniej części Polski niosły liczne powodzie. 

 • Rusza modernizacja Placu Żwirki i Wigury oraz ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej – będą utrudnienia

   

  W ramach prowadzonego projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” już w najbliższym czasie rozpoczną się prace modernizacyjne Placu Żwirki i Wigury, a także sąsiednich ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej. 

 • Czy uda im się obronić drzewa przed wycinką?

   

  Los blisko dwudziestu drzew przy ul. Rejtana, Floriańskiej i Śniadeckich wydaje się być przesądzony. Kolidują one bowiem z realizowaną przez Miasto Jasło ścieżką rowerową. Grupa mieszkańców miasta nie zamierza jednak składać broni w walce o ich ocalenie. Ich orężem ma być petycja, której adresatem są miejscy radni.

 • Toyota rozwija skrzydła w Jaśle

   

  Branża motoryzacyjna nie toleruje stagnacji. Potwierdzenia dla tak postawionej tezy nie trzeba szukać daleko. Jasielski salon Toyoty stawiając na rozwój...

 • Nowy dyrektor jasielskiego MOSiR-u

  Marek Dyląg został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle. Zastąpił na tym stanowisku Tadeusza Baniaka, który funkcję tę pełnił w sumie przez ponad 17 lat. Nowy dyrektor pracował już wcześniej na MOSiR-ze, w latach 1999-2008 był zastępcą ośrodka.

 • Wracamy z obuwiem najlepszych polskich marek! Wielkie otwarcie już w sobotę 1.08.2020

   

  Po kilku długich  miesiącach przerwy, wracamy do Was z obuwiem najlepszych polskich marek. 

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105