Strona główna

Nie o pieniądze tutaj chodzi, lecz o szacunek

144

Nauczyciele szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło wkrótce otrzymają wyższe dodatki za wychowawstwo. Teraz będzie to kwota, co najmniej 300 zł. Rada Miasta dzisiaj miała podjąć w tej materii właściwą uchwałę. Ożywioną dyskusję wywołała jednak kwota, jaką za wychowawstwo otrzymywać będą nauczyciele opiekujący się oddziałami przedszkolnymi. Zdaniem części radnych powinni dostawać więcej pieniędzy.

Dnia 1 września bieżącego roku opublikowane zostało rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Na uwagę zasługują przede wszystkim przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego, które uszczegółowiono. W myśl przepisów ustawy Karta nauczyciela  nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tegoż tytułu. Ustawa precyzuje, że minimalna wysokość dodatku, o którym mowa wynosi 300 zł.

Warto dodać, że prawo do dodatku funkcyjnego zostało zagwarantowane również dla nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Sęk w tym, że jego wysokość na podstawie rozporządzenia określać mają organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego. Gwarantowana wysokość dodatku, który wprost określa Karta Nauczyciela nie dotyczy, więc nauczycieli przedszkoli. Tym samym istnieje konieczność ujęcia wysokości dodatku z tego tytułu w drodze regulaminu wynagradzania.   

Za mało? Czy w sam raz?

Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Jasło stał się przedmiotem ożywionej debaty podczas obrad XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jasła. Najwięcej emocji wzbudziła zaproponowana przez uchwałodawcę wysokość kwoty, jaką otrzymywać mają nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym. Obecnie otrzymują oni z tego tytułu 145 zł brutto. Po zmianie regulaminu ma to być 150 zł brutto. Biorąc, zatem pod uwagę, że w przedszkolach miejskich utworzono w tym roku przedszkolnym 44 oddziały, w których z reguły dwoje nauczycieli otrzymuje dodatek, to podwyżka w wysokości 5 zł brutto w każdym miesiącu kosztować będzie miasto 440 zł brutto. Z wyliczeń wydziału edukacji jasielskiego magistratu wynika, że gdyby doszło do zrównania dodatku z dodatkiem, jaki otrzymywać będą nauczyciele wychowawcy w szkołach podstawowych zmiana kosztowałaby blisko 150 tys. zł w skali roku.

Wątpliwości, co do proponowanej w nowym regulaminie wysokości dodatku dla nauczycieli w przedszkolach nie krył Krzysztof Czeluśniak. Pytał również, czy kwota ta konsultowana była ze związkami zawodowymi. O tym, że takowe konsultacje zostały przeprowadzone, przekonywała Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła. – Podobnie jak w innych uchwałach dotyczących edukacji, również w tym przypadku konsultowaliśmy jej założenia ze związkami zawodowymi. Od obydwu otrzymaliśmy pozytywną opinię na temat przedstawionej dzisiaj uchwały – wyjaśniała.

Elwira Musiałowicz-Czech

Zdaniem radnego Czeluśniaka propozycja ujęta w uchwale będzie w rzeczywistości różnicować nauczycieli zatrudnionych w placówkach, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. – Czy będziemy różnicować nauczycieli? Czy praca w szkole podstawowej a przedszkolu różni się od siebie? Uważam, że proporcja kwot 300 zł i 150 zł jest trochę zachwiana – stwierdził. 

Krzysztof Czeluśniak

Elwira Musiałowicz-Czech zwróciła również uwagę na źródła finansowania dodatków dla nauczycieli, dając jednocześnie do zrozumienia, że zwiększenie kwoty, która stała się przedmiotem dyskusji będzie miało istotne konsekwencje dla budżetu miasta. – Kwota 300 zł proponowana wychowawcom w szkołach podstawowych jest subwencjonowana, natomiast kwota dla opiekunów w przedszkolach jest kwotą pochodzącą z budżetu miasta Jasła. W niektórych gminach na opiekuna zajmującego się dziećmi w oddziałach przedszkolnych wyznaczana jest tylko jedna osoba. W naszym mieście dowolność decyzji w tej kwestii pozostawiamy dyrektorom, co oznacza, że w większości przypadków do jednego oddziału przedszkolnego wchodzą dwie osoby, które pełnią funkcję opiekunów w przedszkolu. Na jeden oddział będziemy mieć więc kwotę dodatku w wysokości 300 zł. Stąd wzięło się takie wyliczenie – wyjaśniała.

O zasadności zwiększenia kwoty dodatku dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym przekonywała również Iwona Dziedzic. Podkreślała, że chodzi ni tyle o same pieniądze, co o szacunek dla pracy, jaką wykonują nauczyciele w przedszkolach miejskich. – Uważam, że uchwała ta nie powinna być procedowana na sesji nadzwyczajnej, bowiem dotyczy sprawy budzącej duże kontrowersje nie tylko w Jaśle, lecz w całej Polsce. To prawda, że w grupach, w przedszkolu pracują dwie osoby i kwota 300 zł została niejako podzielona na dwie równe części. Pamiętajmy, że pensum nauczyciela przedszkola, mimo tego, że jest ich dwóch wynosi 22 lub 25 godzin. Nauczyciele w przedszkolach są nauczycielami wychowania przedszkolnego. Słowo wychowanie wiąże się z wychowawstwem. Nie jestem w stanie zrozumieć, więc tego, dlaczego szufladkujemy osobno nauczycieli pracujących w nauczaniu 1-3 i nauczycieli przedszkoli, skoro kończyliśmy te same studia i przy awansie zawodowym podlegamy tym samym kryteriom i zadaniom. Prowadzimy tę samą dokumentację. Miałam okazję pracować w klasach 1-3 i w przedszkolu i nie uważam, aby nauczyciele przedszkola odbiegali w czymkolwiek i byli w innej szufladce. Może jednak jest różnica. Pracują oni więcej godzin, w święta, wigilię, w czasie ferii i wakacji. Jako nauczyciele w przedszkolu pracujemy od godziny szóstej kończąc pracę nawet o godzinie siedemnastej – wyjaśnia.

Iwona Dziedzic

Jeden zamiast dwóch

Wśród radnych pojawiły się również głosy postulujące szersze przyjrzenie się zagadnieniu wysokości należnego dodatku dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym. Kazimierz Mikrut zastanawiał się, czy zasadnym nie okazałoby się zmniejszenie liczby nauczycieli w każdym oddziale przedszkolnym z dwóch do jednego, któremu przysługiwałby dodatek z tytułu wychowawstwa. Propozycję za interesującą uznał m.in. Leszek Znamirowski. – Można zastanowić się, czy spośród tych dwóch osób nie można by wskazać nauczyciela wiodącego, który byłby wychowawcą. Myślałem o tym. Moglibyśmy również pójść w tym kierunku – mówił.

Wątpliwości w tym zakresie starała się rozwiać Iwona Dziedzic, wyjaśniając, na czym polega specyfika pracy opiekuna w oddziale przedszkolnym. – Na problem nie możemy patrzeć wyłącznie z punktu widzenia ekonomii. Patrzmy na to, że nauczyciel w przedszkolu poświęca mnóstwo czasu dzieciom. Odpowiadając radnemu Mikrutowi powiem, że nie da się rozdzielić funkcji wychowawcy w przedszkolu. W jasielskich przedszkolach nauczyciele pracują systemem zmianowym. W wielu przedszkolach jeden nauczyciel cały miesiąc prowadzi zajęcia przychodząc na rano. Drugi przychodzi na popołudniu. W innych przedszkolach obowiązuje system tygodniowych zamian. Rozgraniczenie więc, który z tych nauczycieli jest wychowawcą będzie bardzo trudne. Każdy z nauczycieli prowadzi swoją dokumentację. Nie wiem, czy udałoby się z tych dwójek wyłonić nauczyciela, który miałby być wychowawcą naprawdę – tłumaczyła.  

W odpowiedzi Kazimierz Mikrut starał się dowieść, że wyznaczenie jednego nauczyciela jako wychowawcy jest jak najbardziej możliwe. – Nie powiedziałbym, że jest to niemożliwe. Tak jak w szkole, jest wychowawca, jest dwunastu, trzynastu, czternastu nauczycieli, którzy wszystkie problematyczne sprawy zgłaszają wychowawcy. Wychowawca cały czas ma z nimi kontakt. On tez ma plany, uczy. Każdy nauczyciel również jest wychowawcą w danym oddziale. To nie jest tak, że tylko nauczyciel wychowawca pełni rolę wychowawcy. Ja jestem jak najbardziej za tym. Zastanawiam się jednak nad tym jak z tego wyjść, żeby miało to ręce i nogi. Trzeba będzie to rozważnie omówić – postulował.  

Kazimierz Mikrut

Konsultacje pożądane

Radni, zrzeszeni w klubie „Jaślan” dwukrotnie składali wnioski formalne o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie regulaminu. Nie uzyskały one jednak wymaganej większości. Radni zgodnie podkreślali, że w tym przypadku warto ponownie, z udziałem dyrektorów przedszkoli miejskich oraz przedstawicieli związków zawodowych przedyskutować problem na forum komisji spraw społecznych Rady Miejskiej Jasła. Dopiero trzeci z kolei wniosek, złożony przez Bogusławę Wójcik uzyskał poparcie większości radnych, co oznacza, że jeszcze przed końcem września radni ponownie będą musieli zmierzyć się z tym wyzwaniem.

Jeszcze w czasie trwania sesji radna Elżbieta Bernal wystąpiła ze zdecydowaną krytyką decyzji o umieszczeniu w porządku obrad głosowania nad projektem uchwały. Jej zdaniem dyskusję na jej forum oraz głosowanie powinny poprzedzić solidnie przeprowadzone konsultacje z udziałem środowiska nauczycieli oraz dyrektorów przedszkoli. – Znów robimy coś na szybko. Dajemy projekt uchwały bez konsultacji w komisjach merytorycznych. Czas już skończyć z takimi wrzutkami i sesjami nadzwyczajnymi – mówiła.   

MD

Napisany dnia: 10.09.2019, 09:40 , Tagi: Brak
Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ Woytazzz
dnia 10.09.2019, 09:54
Ocena
komentarza:
58
W ramach walki z buractwem, brakiem szacunku dla pełnionego urzędu i swoich wyborców radni, którzy nie potrafią przyjść odpowiednio ubranymi na sesję, powinni być bezdyskusyjnie wywalani za drzwi.

A może te 440 zł brutto przeznaczyć na szkolenie z zakresu podstawowych zasad dobrego wychowania i najtańszą chociażby marynarkę?
@ Hehehe
dnia 10.09.2019, 10:16
Ocena
komentarza:
36
Radny Czelusniak chyba nadrabia WF który opuszczał w szkole
@ wyborca wyborowej
dnia 10.09.2019, 11:05
Ocena
komentarza:
6
Rozumiem, że ubranie się do pracy jak na imprezę jest dola ciebie szczytem szacunku ???
@ fan
dnia 10.09.2019, 13:23
Ocena
komentarza:
0
Chodzi o szacunek dla urzedu?? i stanowiska?.
Wiadomo elita moze chodzic i wyglądać jak strach??
@ Kgjj
dnia 10.09.2019, 13:26
Ocena
komentarza:
37
W przedszkolu pracują nauczyciele, a nie opiekunowie. Mają wykształcenie pedagogiczne, najczęściej wyższe oraz po kilka fakultetów. Jest to grupa zawodowa, od której wymaga się najwięcej, a płacę i szacunek stawia się na samym końcu. Mają być wychowawcami, opiekunami, " językowcami", pedagogami, psychologami i terapeutami.
To nauczyciele przedszkola są prawdziwymi, pierwszymi ( poza rodzicami oczywiście) wychowawcami.
@ Oczywiście
dnia 10.09.2019, 15:15
Ocena
komentarza:
47
Wice ubrała się jak na sylwestra, po raz kolejny nietrafiona stylizacja, zapomina że jest urzędnikiem. Ale kto jej ma zwrócić uwagę:-)
@ Do Oczywiście
dnia 10.09.2019, 19:15
Ocena
komentarza:
10
[komentarz nie na temat]
@ Dike
dnia 10.09.2019, 19:26
Ocena
komentarza:
8
[komentarz nie na temat]
@ Do Dilke
dnia 10.09.2019, 19:29
Ocena
komentarza:
-3
Nie szata zdobi człowieka.
@ Kolo
dnia 10.09.2019, 20:23
Ocena
komentarza:
7
I co w związku z tym znamy fakulciazy po pięć mają i dalej pustka
@ yozef
dnia 11.09.2019, 07:44
Ocena
komentarza:
8
dajcie spokuj tej pani ,,,od dawna jej odwalilo i tylko patrzy na miescie czy ja ktos widzi ,,ostatnio wczoraj odwrocilem glowe ,,,nie vchce tej pani poznac
@ Drodzy nauczyciele
dnia 12.09.2019, 09:14
Ocena
komentarza:
-3
Oczekujecie szacunku po strajkach tuż przed egzaminami ósmoklasisty/gimnazjalisty w podwójnym roczniku oraz przed maturami? Chcecie szacunku po groźbach strajku w czasie egzaminów i po groźbach niesklasyfikowania uczniów i niedopuszczenia ich do matur?
Powinniście stracić pracę i prawo wykonywania zawodu za sprzeniewierzenie się etosowi zawodu nauczyciela. Panie przedszkolanki również.
Nauczyciele, którzy są radnymi powinni złożyć rezygnację ze stanowiska radnego, jeśli mają resztki honoru i godności.
Przyznawanie sobie samym podwyżek w takiej sytuacji to szczyt arogancji, buty i bezczelności.
Drodzy nauczyciele w ten sposób nie odbudujecie szacunku, bo nie ma go nikt, kto postępuje nieetycznie i niegodnie oraz posługuje się szantażem, używając dzieci jako narzędzia.
Gracie nie fair i powinniście zejść z boiska.
@ dragoness
dnia 12.09.2019, 10:02
Ocena
komentarza:
4
Przeczytany artykuł? Ze zrozumieniem? Wątpię. Ale u gawiedzi to norma.
@ eva
dnia 10.09.2019, 10:01
Ocena
komentarza:
4
jak se bedziecie mieć większość to se uchwalicie co bedziecie chcieli. My se teraz uchwalamy co chcemy.
@ No To Co
dnia 10.09.2019, 21:43
Ocena
komentarza:
12
Wychowawca w przedszkolu pracuje dwa razy więcej niż
wychowawca w szkole a ma otrzymywać dwa razy mniej,
a otrzyma praktycznie cztery razy mniej
Nie jestem obecnie nauczycielem,ale według Mnie to SKANDAL
@ No To Co
dnia 10.09.2019, 21:58
Ocena
komentarza:
2
W/g godzin pracy to powinno być odwrotnie,żeby było sprawiedliwie...
@ do eva
dnia 12.09.2019, 09:17
Ocena
komentarza:
-6
Racja sami nauczyciele i lekarze w radzie (prawie) to teraz podwyżki dla nauczycieli a na kolejnej sesji dla lekarzy.
Wszyscy won za strajki pod koniec roku. Z rady i ze szkół.
@ dragoness
dnia 12.09.2019, 10:01
Ocena
komentarza:
5
I super. A "geniusze" będą uczyć dzieci w domu.
@ Herkules
dnia 10.09.2019, 10:04
Ocena
komentarza:
9
Czy naprawdę żadna inna grupa zawodowa się nie liczy tylko nauczyciele
Oni i tak mają największe przywileje w Polsce.
@ men
dnia 10.09.2019, 10:05
Ocena
komentarza:
6
Czyli jakie przywileje? Wymień kilka konkretnych.
@ też mi pytanie
dnia 10.09.2019, 10:37
Ocena
komentarza:
1
Zadajesz pytanie na poziomie przedszkolaka. Cała Karta Nauczyciela jest jednym wielkim przywilejem i anachronicznym już reliktem,nie mającym nic wspólnego z równością wobec prawa.Nie tylko Prawa Pracy.
@ kat
dnia 10.09.2019, 11:09
Ocena
komentarza:
7
-Trzy miesiące wolnego
-roczny płatny urlop na podratowanie zdrowia
-nieopodatkowane dochody-korepetycje
wymieniać dalej...
@ stary
dnia 10.09.2019, 11:56
Ocena
komentarza:
-3
za dobrą prace godną płace !!! ale 40 godzin tygodniowo i 30 dni urlopu !!!
@ ZXY
dnia 10.09.2019, 12:11
Ocena
komentarza:
4
Plus przerwa świateczna Boze Narodzenie i Wielkanoc plus Ferie
@ fan
dnia 10.09.2019, 13:25
Ocena
komentarza:
-10
18 godzin max 26 w tygodniu a chcą zarabiac jak lekarze??
@ dragoness
dnia 10.09.2019, 15:46
Ocena
komentarza:
6
Dzień bez szczucia i plucia jest dniem straconym. Pozdrawiam.
@ hola
dnia 10.09.2019, 16:41
Ocena
komentarza:
20
Bardzo trzy miesiące - wszyscy siedzieli w rekrutacji w wakacje, urlop na poratowanie jest tylko z choroby zawodowej i mało kto go obecnie dostaje, a korepetycje to jedynie 2, 3 wiodące maturalne przedmioty.
Dalej nie ma co wymieniać, bo nic nie ma.
Dodaj do tego, że pełnoprawnym dyplomowanym nauczycielem zostaje się po minimum 10 latach pracy! I kilku skończonych fakultetach.
Nie wiem czy mając dwa magisteria siedziałbyś w szkole za 3 tys na rękę!
Ale ty pewnie pracujesz 24 godziny na dobę za tysiąc złotych, hahah bo uwierzę!
@ Do@dragoness
dnia 10.09.2019, 16:41
Ocena
komentarza:
2
Od kiedy prawda to szczucie i płycie.
@ dragoness
dnia 10.09.2019, 16:48
Ocena
komentarza:
1
@hole. Proszę odpuścić. Tylko winni się tłumaczą. A gawiedzi na pohybel!
@ oki
dnia 10.09.2019, 17:03
Ocena
komentarza:
1
wymieniaj ..a jak tak dobrze to czemu jeszcze nie jesteś nauczycielem , może wykształcenia brak, tu jednak chyba się pomyliłem ,Ty jednak jesteś wykształcony bo wymieniać umiesz...
@ Antyjasło
dnia 10.09.2019, 18:37
Ocena
komentarza:
15
Korepetycje w przedszkolu? No to herkules odjechałeś.
@ jas
dnia 10.09.2019, 18:47
Ocena
komentarza:
-6
I czas. Rekolekcji wiecej wolnego biz pracy.
@ ona
dnia 11.09.2019, 09:13
Ocena
komentarza:
2
Zgadzam sie, ale... dlaczego nikt nie mowi o nauczycielach szkolek wiejskich. Jest 5 uczniow w klasach, o 10;15 nauczycielka juz po pracy (lekcje zaczynaja sie o 7;45) o"orobila "sie jedna z druga po pachy, bo moze 6 zeszytow wziela do sprawdzenia, a moze nie widziala zeszytu od tygodni, bo w klasie chyba mozna to zrobic przy takiej liczbie uczniow. A poborki takie same, przywileje tez. I co sa warte ich fakultety jak pani o kierunku wychowanie wczesnoszkolne uczy wf-u 8 klase. Niech ktos mnie przekona, ze otyla pani 50+ pokaze jak wykonac poprawnie cwiczenie. Inny nauczyciel uczy muzyki, historii i informatyki, ale jak jest problem z komputerami to wzywaja informatyka. Przykladow mozna mnozyc. Gdyby jeszcze byl wysoki poziom nauczania. Szkoda slow, dlatego moim zdaniem pobory powinny zalezec od jakosci pracy i sukcesow zawodowych, a uprzedzajac pytanie, kto mialby niby oceniac nauczyciela. Na poczatek proponuje kolezanki i kolegow po fachu ( dzieci oceniaja sprawiedliwie to i kolegow ocenia), potem rodzice, dyrekcja i same dzieci. Spojrzcie na inne kraje. Zawsze porownujecie pobory nauczycieli z iinych krajow, popatrzcie kto i jak ocenia ich prace. Milej lektury
@ droga ona
dnia 12.09.2019, 09:20
Ocena
komentarza:
3
jestem pewna, że nauczycielka ze wsi chętnie zgodzi się na wymianę etatu z pania w mieście. Osobiście znam kilka pań które mieszkają w Jaśle i pracują na wsi czasem w kilku miejscowościach, również dość odległych - zamienią się od ręki.
@ do ona
dnia 19.09.2019, 22:47
Ocena
komentarza:
2
Nauczyciel niemiecki ma pensum 20-22 godziny tygodniowo płatne, pracuje do 39 godzin - przygotowanie do lekcji, poprawa klasówek (nie więcej niż 2-3 w semestrze) i to też jest płatne, choć nikt tego nie weryfikuje. W niemieckiej szkole nie ma zielonych szkół, wyjść do kina, muzeów - rozrywkę mają zapewnić rodzice. Niemiecki uczeń nie pyskuje nauczycielowi, nie zachowuje się źle, bo rodzic jest wzywany do szkoły i ma zdyscyplinować ucznia. Gdy uczeń dalej rozrabia, rodzic ma obowiązek zapewnić opiekuna, który dyscyplinuje dziecko na lekcji. Nauczyciel niemiecki ma uczyć, a nie wychowywać - to zadanie rodziców. Nauczyciel niemiecki nie przychodzi w ferie do szkoły, żeby organizować uczniom zajęcia - to obowiązek "gminy", która zatrudnia do opieki nie nauczycieli i im płaci. W niemieckiej szkole nie ma poprawiania ocen - jak uczeń dostał "pałę", to ma pałę i tyle. Niemiecki uczeń jak ma słabe stopnie, to nie ma szans na "liceum" czy "technikum". W Polsce rodzice pchają "dopów" do techników, a potem się dziwią, że miernoty nie zdają matury (oczywiści wina nauczyciela, bo niby nie nauczył. Podziwiam młodych ludzi, którzy wybrali kierunki nauczycielskie i chcą w przyszłości pracować w szkole. Jak widzę, co się dzieje, to ja bym wszystkich rozwydrzonych uczniów i ich roszczeniowych rodziców (pełno ich na forum), po prostu wystrzelała. Nauczyciele polscy powinni zarabiać dużo, bo wychowują Wasze dzieci, dla których Wy nie macie czasu, goniąc za pieniędzmi.
@ Nb
dnia 10.09.2019, 10:06
Ocena
komentarza:
4
A może zrezygnują nauczyciele z wakacji ferie.
@ Antyjasło
dnia 10.09.2019, 18:55
Ocena
komentarza:
7
Nb trzeba być z Jasła żeby nie wiedzieć tego że przedszkola są placówkami nieferyjnymi. Nb nigdy w lipcu czy sierpniu nie odprowadzałeś dziecka do przedszkola? Przepraszam Ty nie masz dzieci bo ręka nie zaszła w ciążę...
@ Marian
dnia 10.09.2019, 10:09
Ocena
komentarza:
5
Nauczyciele muszą zarabiać wiecej tak samo jak nauczyciele w przedszkola Zamias Radnemu daj Nauczycielo.
@ Gruby
dnia 10.09.2019, 10:17
Ocena
komentarza:
37
Nauczyciele w przedszkolach wykonują ogromną pracę, a w zamian za to oferuje im się mniejsze podwyżki, kpina
@ ona
dnia 10.09.2019, 10:39
Ocena
komentarza:
32
I trzeba o tym głośno mówić, że w przedszkolach praca wychowawcza to priorytet.
Bo nauczyciel w szkole dostaje już przygotowany, oszlifowany DIAMENCIK. I nie zastanawia się: skąd to dziecko potrafi trzymać kredkę, kto uczy je posługiwać się nożyczkami itp., kto uczy je niejednokrotnie samoobsługi.
Praca nauczycieli w przedszkolu jest wymagająca, ciężka ale także piękna. Wymaga poświęcenia i miłości do maluchów. Należy ją doceniać i szanować. W Jaśle mamy wspaniałych nauczycieli w przedszkolach, pełnych pasji i zaangażowania.
@ zigi
dnia 10.09.2019, 12:50
Ocena
komentarza:
22
Chyba kazdy kto miał dziecko w przedszkolu i później w szkole, zauważył ze w przedszkolu nauczyciele mają więcej pracy od tych w szkole a przede wszystkim nie maja tyle wolnego co w szkole.
Więc te podwyżki powinny być na odwrót.
@ Do Zigi
dnia 10.09.2019, 13:16
Ocena
komentarza:
22
Proszę także wziąć pod uwagę,że nauczyciele klas I-III mają przerwy na odpoczynek,podczas którychopiekę sprawują dyżurujący nauczyciele.W oddziałach przedszkolnych przez cały czas ten sam nauczyciel pełni rolę wychowawcy.Taka rozbieżność w dodatkach jest krzywdząca.
@ do ona
dnia 10.09.2019, 22:14
Ocena
komentarza:
6
Z tym DIAMENCIKIEM to przesada. Nauczyciel dostaje wypadkową pracy przedszkola i wychowania w domu. Albo braku tego wychowania. A przy braku wychowania w domu najlepsze przedszkole tego "brylancika" nie poprawi. I chyba zdajesz sobie z tego sprawę.
@ do ona
dnia 19.09.2019, 22:54
Ocena
komentarza:
2
Przepraszam, ale moje dziecko nie chodziło do przedszkola. Liczyć do 150 umiało już w wieku 4 lat, a pisać i ładnie malować już w wieku lat 5. Nikomu nie umniejszam zasług, ale jak sobie przypomnę opowieści sąsiadki, jak wyglądała nauka i opieka w przedszkolu, w oddziale liczącym 34 dzieciaczki... Sorry. nie wiem, jak wygląda praca nauczycielki przedszkola, ale chyba zarobki powinny być takie same, jak innych nauczycieli.
@ zz
dnia 10.09.2019, 10:21
Ocena
komentarza:
1
znowu nauczyciele... Jeszcze wiecej im kasy ładujcie... zyć nie umierać i wieczne wakacje z wyjatkiem chwilowych wypadów na 2-3 godzinki dziennie !!!
@ ona
dnia 10.09.2019, 10:34
Ocena
komentarza:
14
Nie chodzi o ładowanie kasy, bo nauczyciele dostaną podwyżkę z subwencji oświatowej czyli z rządu tak czy siak.
Chodzi o dostrzeżenie pracy nauczycieli przedszkoli i traktowanie ich przynajmniej na równi, bo o tym by lepiej ich docenić nie ma nawet co myśleć. Kto ma dzieci ten wie, ile zawdzięcza się pracy wychowawców grup przedszkoli.
@ J
dnia 10.09.2019, 12:12
Ocena
komentarza:
5
Cały kraj huczy że subwencje nie pokrywają podwyżki a u nas w Jaśle proszę
@ Aura
dnia 10.09.2019, 14:44
Ocena
komentarza:
5
Przecież poszukują nauczycieli, jeśli uważasz, że tak mają dobrze droga wolna...
@ zz
dnia 10.09.2019, 18:44
Ocena
komentarza:
11
poszukują gdzie? jasło i okoliczne miejscowosci zakorkowane znajomymi i tymi z plecami!
@ ha ha ha do zz
dnia 10.09.2019, 20:01
Ocena
komentarza:
12
A chcesz pracować w szkole? Na zachodzie i północy Polski, w stolicy i dużych miastach masz pole do popisu. Możesz się zatrudnić nawet na cztery etaty. Od ręki biorą. Egzamin dało się obsadzić katechetami, strażakami i leśnymi dziadkami, ale roku szkolnego już nie. Jakby u nas życie też tyle kosztowało, byłoby to samo.
@ do ha ha ha
dnia 11.09.2019, 08:35
Ocena
komentarza:
-2
chyba za duzo się tvn naogladałaś...
@ ha ha ha
dnia 11.09.2019, 16:36
Ocena
komentarza:
3
A ty rządówki.
@ Herkules
dnia 10.09.2019, 10:37
Ocena
komentarza:
-8
Jak im źle niech się przyjmią do biedronki
Tam się dowiedzą jak praca wyglonda za nojniższą krajową.
@ ona
dnia 10.09.2019, 10:41
Ocena
komentarza:
10
Czy ktoś powiedział, że komuś jest źle??? Zauważono problem nierównego traktowania nauczycieli.
@ ona
dnia 10.09.2019, 10:44
Ocena
komentarza:
12
a tak na marginesie to wygląd, wygląda, wyglądać
nie
wyglond, wyglonda, wyglondać
POZDRAWIAM
@ men
dnia 10.09.2019, 11:33
Ocena
komentarza:
13
Pracuję w Biedronce i wcale nie za najniższą krajową. jestem z tej pracy zadowolona, bo całkiem jak na Jasło nieźle zarabiam. A trzeba pracować, owszem, ale ja pracy się nie boję. Nierobom wszędzie źle!
@ Pracownica biedronki
dnia 10.09.2019, 12:08
Ocena
komentarza:
2
2400 brutto i robota ponad siły.
@ Antyjasło
dnia 10.09.2019, 18:42
Ocena
komentarza:
4
I wszystko się wyjaśniło! Chciałem zdiagnozować jasielski problem z jestem wszystkiego wszędzie i wszystkich. Dzięki herkules, dzięki tobie wiem że to z przejedzenia parówami z biedry.
@ Antyjasło
dnia 10.09.2019, 18:47
Ocena
komentarza:
3
Hejtem miałobyć nawet wasz jasielski edytor tekstu jest jasielski.
@ Tytus
dnia 11.09.2019, 02:55
Ocena
komentarza:
1
Ty od "wyglomdu" _weź słownik ortograficzny,
@ IDIOKRACJA na cda - my już w tym żyjemy
dnia 10.09.2019, 10:42
Ocena
komentarza:
13
W polskojęzycznych mediach zagranicznych właścicieli ładnie to brzmi 300 zł ale jak zawsze mówią Wam półprawdę bo jest to 300 zł minus podatki i haracze dla bandyckiego państwa czyli jak życie nie jednokrotnie pokazuje POŁOWA z tego.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 11.09.2019, 07:42
Ocena
komentarza:
-2
"NIE O PIENIĄDZE TUTAJ CHODZI" - tylko w zamyśle o to że "MY" jesteśmy "Lepsi" od innych, dlatego nie możemy,żyć na równi z "przeciętniakami"...
Ale czy ktoś to zweryfikował i weryfikuje i czy widać na zewnątrz efekty ich pracy...???
@ dragoness
dnia 12.09.2019, 10:00
Ocena
komentarza:
0
Faktycznie... nie widać, ale czasem nie pomogą dobre chęci, z goowna bata nie ukręci. Zwłaszcza jak rodzice psują robotę.
@ gardziu55
dnia 10.09.2019, 11:09
Ocena
komentarza:
12
a ci państwo radni co są na zdjęciach to po oxfordzie są ???
@ Tytus
dnia 11.09.2019, 02:57
Ocena
komentarza:
5
Po jasielskim oksfordzie na kotlinie
@ do gardziu55
dnia 11.09.2019, 09:38
Ocena
komentarza:
6
Żadnych radnych być nie powinno. To są zbędne nasze wydatki na ich utrzymanie. Nie ma z nich pożytku. Wystarczą spotkania władz miejskich i powiatowych z mieszkańcami dzielnic, gmin itd. Wskazane przez mieszkańców potrzeby - po dokładnej ich analizie w postaci wniosków winny być przyjęte do realizacji przez sprawujących władzę.
@ DOMENICO
dnia 10.09.2019, 11:14
Ocena
komentarza:
6
o jakim wy radni szacunku mowicie ???
@ ona
dnia 10.09.2019, 11:18
Ocena
komentarza:
4
O szacunku do pracy nauczycieli przedszkoli.
@ Nie pozdrawiam
dnia 10.09.2019, 11:14
Ocena
komentarza:
42
Jestem rodzicem dziecka które uczęszcza do jednego z przedszkoli publicznych w Jaśle. Rok temu w grupie 3 -latków miał 2 panie do opieki na grupie. Teraz jako 4 -latek ma tylko 1 panią do opieki. Grupa liczy 20-25 przedszkolaków. Przecież to jest zwykłe dziadostwo finansowe oszczędzać na tak małych dzieciakach. Spróbujcie panie i panowie zarządzający urzędem opiekować się przez tyle godzin taką grupą małych dzieci. I to wszystko jeszcze za 145 zł. dodatku... Aha zapomniałem będzie 5 zł. podwyżki !!! Jak dla mnie żenujący poziom zarządzania oświatą na tym poziomie.
@ zigi
dnia 10.09.2019, 12:56
Ocena
komentarza:
21
dokładnie@ Nie pozdrawiam. A niech Pani burmistrz powie ile dofinansowują z budżetu miasta prywatne przedszkole...od tylu lat
@ do zigi
dnia 19.09.2019, 22:58
Ocena
komentarza:
3
Pani burmistrz niech opowie, ile kosztują jej podróże z prywatnym szoferem. Starczy na podwyżki dla nauczycieli przedszkoli.
@ DO ONA
dnia 10.09.2019, 11:25
Ocena
komentarza:
-9
malo wam jeszcze... orobicie się ? idziecie na kilka godzin... wszedzie sie wam rozchodzi o kase...
@ dragoness
dnia 10.09.2019, 15:47
Ocena
komentarza:
11
Umie czytać? Czy niekoniecznie?
@ Antyjasło
dnia 10.09.2019, 18:45
Ocena
komentarza:
7
Tobie to dobrze do ona bo żyjesz z Caritasu
@ Ona
dnia 10.09.2019, 19:15
Ocena
komentarza:
4
Ani mało, ani się nie orobimy... Chcemy być traktowani na równi z innymi, którzy też nic nie robią! I z całym szacunkiem, życzę, aby Pani lub Pana dziećmi zajmował się też ktoś kto nic nie robi w przedszkolu, ale z sercem
@ Ona
dnia 10.09.2019, 19:16
Ocena
komentarza:
1
Skąd taki osąd? to jest oszczerstwo!
@ Ona
dnia 10.09.2019, 19:16
Ocena
komentarza:
2
Skąd taki osąd, to jest oszczerstwo
@ To ja
dnia 10.09.2019, 11:59
Ocena
komentarza:
16
A ja nie mam nic wspólnego z nauczycielami ale chciałbym aby dzieci miały w przedszkolu
zajęcia np. sportowe (pływanie, piłka nożna, szachy), językowe, kultury i inne przygotowujące do samodzielnego życia. A na to potrzeba nauczycieli dobrze wynagradzanych i docenianych za swoją aktywność, kreatywność.
O tym chcę a radni debatowali - jak to zrobić.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 10.09.2019, 23:21
Ocena
komentarza:
1
To chyba będziesz musiał zatrudnić guwernantkę...aby spełniła takie wymagania ... a może jeszcze chciałbyś, aby twoje dzieci byli kosmonautami...???
@ Her
dnia 10.09.2019, 23:51
Ocena
komentarza:
2
A gdzie znajdziesz w Jasle takie dzieci,żeby od razu i na raz szachy,chiński,pływanie deklamacje itd.Oj przerost formy nad treścią.
@ Do To ja
dnia 11.09.2019, 07:04
Ocena
komentarza:
7
Słusznie,popieram.Dzieci to przyszłość i jakie ich przygotowanie do życia,wychowanie,taki rozwój kraju i nasza starość.Najwięcej należy inwestować w rozwój dzieci,oświatę.Skoro rodzice muszą dużo pracować,nie mają czasu na basen,czy szachy(najlepsza gra dydaktyczna).Dobrze dofinansowane szkoły to najlepsza inwestycja w rozwój kraju i przyszłość narodu.Nie żałujmy uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego i osobowościowego.Guwernantka nie jest w stanie dokonać tego,co może dziecko osiągnąć w grupie społecznej.
@ Do To ja
dnia 11.09.2019, 07:26
Ocena
komentarza:
1
Stwierdzić należy także,że komputerowe gry tak zniszczyły umysły dzieci,iż "suchy"przekaz wiedzy nie będzie skuteczny.Aby sprostać wymaganiom uczniów,należy stosować innowacyjne metody,pełne ruchu,kreatywności i motywacji do działania.
@ Ja
dnia 10.09.2019, 12:51
Ocena
komentarza:
-6
Mało imało.
@ Tytus
dnia 11.09.2019, 03:02
Ocena
komentarza:
4
Imala. to ty jesteś
@ maja
dnia 10.09.2019, 12:51
Ocena
komentarza:
26
W tiulach na sesję, nie pomyliła imprez
@ Właśnie
dnia 10.09.2019, 13:22
Ocena
komentarza:
26
Ubiór świadczy o człowieku.Szok-tylko w biednym Jaśle taka moda.
@ Dike
dnia 10.09.2019, 19:57
Ocena
komentarza:
4
Bez uogólnień proszę.
@ oko
dnia 10.09.2019, 14:29
Ocena
komentarza:
19
Najlepszy zawód to polityk. Zero odpowiedzialności, cały czas gadasz głupoty a kasa leci.
@ aga
dnia 10.09.2019, 14:38
Ocena
komentarza:
3
A ten siwy obok Pani burmistrz to co tam robi ?
@ Oczywiście
dnia 10.09.2019, 15:25
Ocena
komentarza:
3
Nawet 2 siwych:-)
@ Ja nie
dnia 10.09.2019, 14:47
Ocena
komentarza:
12
Po mince widać że jest zagubiona
@ Ja
dnia 10.09.2019, 14:49
Ocena
komentarza:
0
Jak dla patologii po 500 plus jest , to nauczyciele też powinni dostać 500 plus!
@ do ja
dnia 11.09.2019, 09:38
Ocena
komentarza:
-3
Sugerujesz swoim wpisem, że nauczyciele też są patologią. No może i coś w tym jest.
@ Agar
dnia 10.09.2019, 15:05
Ocena
komentarza:
-10
Patologia to Cię chyba zrobila
@ Antyjasło
dnia 10.09.2019, 18:49
Ocena
komentarza:
0
Agar a ty co stworzony w atłasach?
@ Agar
dnia 11.09.2019, 21:26
Ocena
komentarza:
-1
A że byś wiedzial
@ Antyjasło
dnia 10.09.2019, 18:51
Ocena
komentarza:
7
Jaki jest najpopularniejszy kierunek po maturze w Jaśle? BYLE DALEJ.
@ Tytus
dnia 11.09.2019, 03:04
Ocena
komentarza:
1
Ło patologia i politykierstwo!
@ ha ha ha
dnia 10.09.2019, 19:01
Ocena
komentarza:
17
Jaki wy macie ludzie problem? W roku kalendarzowym jest 52 tygodnie X 2 dni weekendu w tygodniu, co daje jakieś 104 dni wolne od pracy. Do tego 26 dni urlopu, wolne święta kościelne i państwowe. Jak praca w weekend albo święto, to macie wolne w tygodniu. Jakieś 135 dni wolnych w roku, a tacy wszyscy uharowani i uciśnieni, jakby pracowali po 20 godzin na dzień bez dnia urlopu w roku. Nie macie bladego pojęcia o pracy z cudzymi dziećmi. To nie śrubka ani paczka, że gdzie położysz, tam leży i nie odpyskuje. To odbicie lustrzane inteligencji i kultury osobistej swoich rodziców. A rodzice są różni, co chyba widzicie po tych nieraz chamskich, wulgarnych i agresywnych komentarzach.
@ qwer
dnia 10.09.2019, 20:08
Ocena
komentarza:
18
Może by tak Państwo wszyscy obradujący, szczególnie oświatowi, co tak mają niepełną wiedzę na temat pracy wychowawców przedszkolnych, z pomysłem na podział ważnych i ważniejszych wychowawców, spróbowaliby tego miodu z 5 zł podwyżką i chociaż 1 dzień zasiedliby za sterami sam na sam z grupą rozkosznych przedszkolaków, nawet od jutra.Przerobić problem na własnej skórze. Przekonaliby się jaki to miód i wybraliby spośród siebie wychowawcę ważnego i ważniejszego. I wcale nie wyszliby z bólem głowy po kilkugodzinnej orce .Takie to proste. Niech chociaż usiądą i obserwują cały dzień, wtedy decyzja będzie już w pełni świadoma. Jeśli chodzi o strój nawet na sesję, to trzeba zrozumieć, że jedn z Panów nie miał czasu się do-ubrać, a Pani nieco nasiliła starania ubraniowe. Pamiętajcie jednak, że nie szata zdobi człowieka, tylko to co w człowieku jest piękne. W tym miejscu ważne jest to, co się ma w głowie i sercu, a nie to jakiej marki garnitur czy garsonka. Owszem , czysto i normalnie.
@ ona
dnia 10.09.2019, 20:42
Ocena
komentarza:
9
Zgadzam się w 200 procentach. Niech panowie Radni przyjdą i zobaczą jak prosto podzielić funkcję wychowawcy w przedszkolu. Jestem przekonana , że po krótkim czasie głośno by krzyczeli, że nie 300 a 600 każdemu się należy :)
@ Lilla
dnia 10.09.2019, 23:33
Ocena
komentarza:
18
Niektórzy z 1-2 swoich osobistych dzieci nie dają rady, a co dopiero z 25 cudzych. Współczuję nauczycielom...wszystkim! i nie zazdroszczę. Nigdy nie poszłabym do pracy w przedszkolu czy szkole. Powinniście zarabiać na pewno więcej niż urzędnicy, a radni to w ogóle powinni pełnić służbę - charytatywnie!
@ Kierowca 8I0
dnia 10.09.2019, 20:21
Ocena
komentarza:
5
Należy tylko się dziwić że w Jaśle tak wiele ludzi jest podatnych na zazdrość.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 10.09.2019, 22:35
Ocena
komentarza:
3
Kierowcy to są pewnie chętni do płacenia większych danin i podatków nie otrzymując w zamian widocznych korzyści...???
@ akukua
dnia 10.09.2019, 21:31
Ocena
komentarza:
-19
Zgadzam się, jeden wychowawca w przedszkolu wystarczy, o zgrozo ilu nauczycieli tylu wychowawców nigdzie tego nie ma, śmiechu warte. Jeden wychowawca uzupełni dokumentację bo za to pieniądze weźmie. Niech 40 godzin w tygodniu popracują to zobaczą jak to jest, oczywiście łącznie z wakacjami, feriami. przerwami między świętami to im się odniechce strajkować, bo nie będą mieli siły... a tak to wyleżani, wypoczęci tylko myślą o pieniądzach biduloki. Szanowna Władzo Miasta Jasła tak dalej trzymać i nie dawać się!
@ ha ha ha
dnia 10.09.2019, 22:02
Ocena
komentarza:
8
Od razu widać, że komentarz osoby bez pojęcia o pracy z małymi dziećmi. Popracuj z ludźmi, a nie ze śrubkami, to się dowiesz, co to jest praca w przedszkolu. A zwłaszcza co to jest kontakt z kimś takim jak ty - negatywnie nastawionym, uciśnionym brakiem wakacji i wiecznie niezadowolonym rodzicem.
@ dragoness
dnia 10.09.2019, 22:36
Ocena
komentarza:
8
Kolejny geniusz, co artykułu nie czytał, ale do dowalenia nauczycielom jest pierwszy. Faktycznie, chodząca klęska dydaktyczna.
@ Obiektywnie
dnia 10.09.2019, 21:52
Ocena
komentarza:
-7
Myślałem głupi, że nasze radne są dla nas... Ale siostrę, że dla siebie... Uczę w przedszkolu to mam mieć wtorek..więcej
@ Obiektywnie
dnia 10.09.2019, 21:53
Ocena
komentarza:
0
Słownik zrobił błędy. Uczę w przedszkolu to mam mieć więcej... Masz mało to idź do innej pracy proste
@ dragoness
dnia 11.09.2019, 07:07
Ocena
komentarza:
4
A ty swoim potomstwem zajmij się sam. Proste.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 10.09.2019, 22:28
Ocena
komentarza:
-7
Nauczyciele chcą równości - no to bardzo proszę przynajmniej 40h/tydzień efektywnej pracy. Bo praca bez efektów która wymaga poprawek np. w postaci koniecznych korepetycji dla uczniów nie powinna być opłacana z budżetu obywatelskiego, a wystarczy tylko zajrzeć do podziału środków budżetowych w mieście jaki procent i ile kasy idzie na oświatę - a co region i miasto dostaje w zamian - czy tylko wyższe daniny i podatki ...???
@ pomyśl
dnia 10.09.2019, 22:38
Ocena
komentarza:
4
Co to jest efektywna praca w szkole? Że wszyscy umieją tak samo? A iloraz inteligencji dziecka, chęć do pracy, wsparcie i podejście rodziców wziąłeś pod uwagę? Zapewne nie. Jeśli lekarz pracuje efektywnie, to czemu są zgony na skutek choroby? Powinien wyleczyć. Czemu jest przestępczość, skoro policja efektywnie pracuje? Czemu efektywny sprzedawca w sklepie nie sprzeda całego towaru? Korepetycje mogą być z winy nauczyciela. Owszem, nie przeczę. Ale ty nie bierzesz pod uwagę, że równie dobrze to uczeń może być niewyuczalny.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 10.09.2019, 22:56
Ocena
komentarza:
2
Na początku 20 wieku 1 nauczyciel potrafił wykształcić 80 dzieci przez 4 lata nauki nie posiadając takich pomocy naukowych jak obecnie - a jego wychowankowie znali: matematykę historie literaturę i pisownię niejednokrotnie lepiej niż nie jeden absolwent gimnazjum czy ośmioklasista...
Dla "niewyuczanych uczni" - to jest szkoła specjalna - dzisiaj nauczyciele sugerują że co najmniej 90% jest "niewyuczanych"...ale czy jest to zgodne z prawdą kiedy korepetycje pomagają - jest to tylko oznaka że nie nadają się do tego zawodu i powinni zmienić profesję...
@ Tadeo
dnia 10.09.2019, 23:36
Ocena
komentarza:
5
Ktoś nie zauważył, że świat się zmienił troche od tego czasu...
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 10.09.2019, 23:44
Ocena
komentarza:
3
Wtedy region się rozwijał a teraz się zwija...
@ pomyśl
dnia 10.09.2019, 23:46
Ocena
komentarza:
6
Czy korepetycje pomagają? Mam wrażenie, że nie wiesz, na czym polega istota korków. Musi uczeń umieć, bo jest sam na korkach. Na każdej lekcji w szkole go nie pytają, to często odpuszcza, a potem niewyuczalny, bo za dużo, przerasta go to, panikuje i trzeba indywidualnego podejścia i wymagania systematyczności od delikwenta na korkach. W 30-osobowej klasie raczej trudno, żeby nauczyciel co lekcję wszystkich pytał. Problem bardziej w samodyscyplinie ucznia. Niech się nie bawi pod ławką telefonem albo nie chleje tyle, bo mózg uszkadza. Skala picia wśród młodzieży jest zatrważająca. Pomyślał, że ludzie przez wódę są po prostu głupsi niż 100 lat temu? Pewnie nie. Na początku 20 wieku ludzie się uczyli, bo wiedza była w cenie. Uczył się, to się wydarł z wiochy i miał lepszą pracę i życie. Obecnie nawet ekipa rządząca pokazuje, gdzie jest miejsce wiedzy - w czarnej d... Kasa i układy. Tak się karierę robi. Dlatego wiele dzieci nie chce się uczyć. One nie chcą dużo wiedzieć, one chcą zarabiać. A czy podejście rodziców jest takie samo jak 100 lat temu? Dawniej uczeń się uczył, bo bał się rodzica. Świat idzie z postępem, obyczajowość idzie z postępem, mózg dziecka z 21 wieku na skutek rozwoju technologicznego pracuje inaczej niż mózg jego praprapradziadka. A ty z uporem maniaka porównujesz czasy dzisiejsze z dwudziestoleciem międzywojennym. A słyszałeś może, jak wtedy zarabiał nauczyciel? A co z efektywnością lekarzy, sprzedawców i policjantów? Bo wrzeszczysz, że nauczyciele nieefektywni. A reszta zawsze sukcesy odnosi?
@ dragoness
dnia 11.09.2019, 07:08
Ocena
komentarza:
3
Bardzo mądry tekst, ale niestety, beton nie tak łatwo skruszyć. A ten zatwardziały, to nawet niemożliwe.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 11.09.2019, 07:27
Ocena
komentarza:
0
Czasy się zmieniają, myślenie się zmienia - ale człowiek ma zawsze być człowiekiem i etyka jest ponadczasowa. Problemy zawodowe przy wykonywaniu pracy istnieją wszędzie , nie tylko w szkolnictwie, czy i oświacie i nie będę się do twego odnosił. Jeżeli ktoś uważa,że jest to trudne lub za trudne dla niego niech zmieni zawód i wybiera inną, łatwiejsza drogę życia tak jak to jest w innych zawodach. Skoro dawniej umiano w szkole przedstawić korzyści z nabywania wiedzy i nauki - a teraz się tego nie potrafi to jest to oznaka nie postępu, tylko cofania się wstecz - a dzieje się to za sprawa nieodpowiednich ludzi na odpowiednim stanowisku. Ten sam problem istnieje w innych dziedzinach życia, a zwłaszcza w tych gdzie nie: wiedza, doświadczenie, czy przyjęte zasady ogólnoludzkie decydują o: losie, zdrowiu, prawości postępowania, czy zaspokojeniu podstawowych potrzeb podległych pracowników - tylko "tytuł, podpis i pieczątka". czego wcale nie zaliczam do "rozwoju i sugerowanego postępu", a wzorowanie się na tym, że inni niewiele, bądź "nic" nie robią nie upoważnia do tego,aby wysuwać żądania, by wszyscy składali się na to, aby żyć ponad przeciętnie. Efektywność pozostałych profesji jest i może być weryfikowalna,ale w niektórych sektorach " postępu i rozwoju nie chce się wprowadzać"...Tak to istnieje teoretyczna równość wobec prawa, chociaż niekiedy pomimo braku rozwiązań samo życie eliminuje takie jednostki z zajmowanych stanowisk...w tych wymienionych przez Ciebie także. Spotyka to zarówno "lekarzy - felczerów", którym nikt nie chce powierzyć swojego zdrowia i życia, policjantów i funkcjonariuszy aparatu władzy, których jedynym zadaniem jest pokaz siły i "wystawianie mandatów" - kiedy tracą pracę, czy "kiepskiego sprzedawcy" do którego nikt nie przyjdzie "bo wciska przeterminowany towar". Właśnie dlatego należy iść z duchem rozwoju i postępu i pokazywać, że każdego można zweryfikować po owocach jego pracy...
@ do pomyśl
dnia 11.09.2019, 09:54
Ocena
komentarza:
0
Nie będę polemizować ze słowotokiem powyżej nieopartym na twardych faktach, tylko na wyobrażeniach, ale jedno sprostuję:przed wojną nauczyciele nie byli jakąś super dobrze wynagradzaną grupą zawodową. Przede wszystkim przed wojną kobiety zarabiały dużo mniej niż mężczyźni, a zawód nauczyciela tak wtedy jak i teraz był mocno sfeminizowany. Po drugie zarobki nauczycielskie dzieliły się na XII grup uposażenia, więc różnice były znaczące, od bardzo kiepskich pensji na prowincji, po przyzwoite, ale nie tak dobre jak np. wojskowych, w dużych miastach. Po trzecie sporo było przed wojną indywidualnego nauczania w prywatnych dworach i majątkach (tak się kształcił np. Witkacy) i tam panie guwernantki anie nie były zbyt dobrze wynagradzane, ani, nie czarujmy się, zbyt poważane. Były członkiem słuzby, po prostu.
@ pomyśl
dnia 11.09.2019, 16:39
Ocena
komentarza:
0
Skróc, proszę, bo czytać się tego nie da.
@ pomyśl
dnia 11.09.2019, 17:09
Ocena
komentarza:
3
A co się nie zgadza i jest wyobrażeniem? ?Wiedza w cenie nie jest. Podstawa programowa tak okrojona, że jak chcesz na medycynę, to bez korków ani rusz. A to jest prawda, że niektórych oprócz telefonu nie interesuje. Ale inni na korki chodzą, to i moje dziecko nie gorsze. Jak pokazują badania, młodzież niestety pije więcej i częściej, a skutki to swoje ma. O piciu kobiet w czasie ciąży i późniejszych skutkach dla dziecka nie wspomnę. Wszechobecna chemia też swoje zrobiła. Najprościej winę na nauczyciela zrzucić. Niejeden rodzic ledwo radził sobie z nauką a wydaje mu się, że ma orła edukacji w domu. I będzie ktoś głupio tłumaczył, że dawniej nauczyciel wyuczył doskonale 40-osobową klasę a teraz jak nie wyuczy, to źle pracuje, bo geniusz matematyczny nie umie śpiewać albo pisać długich wypracowań.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 12.09.2019, 12:49
Ocena
komentarza:
1
Wykład ze zdrowego żywienia i przyzwyczajenia dzieci do używek nie usprawiedliwia roli szkoły we wpływaniu na osobowość ucznia - co obecnie w całości nauczyciele przerzucają na rodziców. nie potrafisz tego robić to zmień zawód. natomiast co do korków to nie każdy chce i może być medykiem - choć rodzice tego bardzo pragną...
@ pomyśl
dnia 12.09.2019, 21:22
Ocena
komentarza:
2
Nie. To rodzice przerzucają odpowiedzialność na szkołę. Zapisać do przedszkola i mieć święty spokój. Nie potrafisz wychować dziecka i chcesz, żeby szkoła za ciebie wychowywała, to oddaj do rodziny zastępczej. Proste.
@ do chore państwo - matka
dnia 19.09.2019, 23:15
Ocena
komentarza:
2
A dlaczego szkoła ma wychowywać moje dziecko? To ja wychowuję. Wiele razy musiałam prostować "mądrości" zakonnicy i katechetki. Nigdy nie miałam kłopotów z moim dzieckiem. Nigdy nie chodziło na korki, bo uważało na lekcjach i było systematyczne. Na każdym etapie edukacji szkolnej należało do grona najlepszych uczniów. Maturę z czterema rozszerzeniami zdało w granicach 90-100 %. Obecnie jest studentem ambitnego kierunku studiów dziennych i też nie ma problemów. Jestem wdzięczna większości nauczycieli jasielskich szkół, że potrafili rozwinąć zainteresowania mojego dziecka.
@ Ja
dnia 11.09.2019, 09:00
Ocena
komentarza:
-5
Mamy już dość słuchania o tych nauczycielach
Chcieliby nic nie robić a pieniądze duże brać.
@ leek
dnia 11.09.2019, 10:48
Ocena
komentarza:
2
Chcielibyśmy nie czytać głupot
@ Kierowca 8I0
dnia 11.09.2019, 09:28
Ocena
komentarza:
1
Każdy człowiek ma wrodzony talent do wykonywania jakiejś pracy.
Wykonywana praca do której się ma zdolności zadowala i nie męczy.
Albo taką pracę człowiek sam sobie znajdzie albo jemu tą pracę trzeba znaleźć.
Wykonując taką pracę człowiek nie narzeka.
Często zdarza się, że pracownik wykonuje pracę, do której nie ma chęci
i którą nie lubi. Więc stale narzeka jak się mocno namęczy, spoci i jaka jest trudna.
Wyszukuje przeróżne trudności i pomimo podwyżek i wszelkich udogodnień
otrzymywanych tylko w tej pracy stale narzeka i żąda coraz większych.podwyżek.
Podwyżki, premie, nagrody, karty zawodowe czy inne udogodnienia tu nic nie dadzą.
Stale będzie mało i mało i nigdy się to nie skończy szczególnie dla umysłowych,
pracujących w cieplarnianych warunkach.
Rozbestwieni ciągłymi ustępstwami żądają coraz więcej i więcej.
Nie należy się tym przejmować.
Tylko zwiększeniem dyscypliny można osiągnąć cel i sukces.
@ Herkules
dnia 11.09.2019, 11:20
Ocena
komentarza:
-3
Najmniej godzin w Europie pracują w Polsce nauczyciel
Od tego wolnego to im się w głowach poprzewracało.
@ dragoness
dnia 11.09.2019, 15:57
Ocena
komentarza:
2
Styl i gramatyka leży. Wiedza też.
@ Do kierowcy
dnia 11.09.2019, 12:02
Ocena
komentarza:
-1
Bardzo mądry wpis. Ja dodałbym do tego jeszcze uwagę, że już mam dość słuchania o tym, jacy nauczyciele są wykształceni i mają po kilka fakultetów. Te ich fakultety w porównaniu z np. stacjonarną medycyną to sorry, ale to kurs gotowania na gazie
@ dragoness
dnia 11.09.2019, 15:57
Ocena
komentarza:
5
Odezwał się wykształcony lekarz... jakiej specjalności, można wiedzieć?
@ Do dragones
dnia 11.09.2019, 22:09
Ocena
komentarza:
-8
Córka jest lekarzem więc co nieco o tym jak i ile się uczyła wiem.
@ dragoness
dnia 12.09.2019, 09:58
Ocena
komentarza:
4
A co umie?
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 12.09.2019, 14:16
Ocena
komentarza:
1
Niezależnie od profesji - jeżeli na pierwszym miejscu jest "mamona" - kasa, a nie człowiek i jego dobro, a wszystko to nie opiera się na efektywnej pracy - to należałoby zapytać tych, dla których to podjęli się pracować i służyć [czyli społeczeństwo] - czy dobrze to robią, i czy spełniają jego oczekiwania...
Bycie sędzią w swojej sprawie jest co najmniej nietaktowne...
@ dragoness
dnia 12.09.2019, 16:46
Ocena
komentarza:
2
W swojej? A czego dotyczy artykuł, chodząca klęsko dydaktyczna?
@ pomyśl
dnia 14.09.2019, 15:52
Ocena
komentarza:
2
Chyba do polityków to mówisz. Nikt tak jak oni dobra społeczeństwa nie ma w głębokim poważaniu. To jest artykuł o podwyżce. Dalej za Boga Ojca nie dociera, że najlepszy nauczyciel z matoła i lenia geniusza nie zrobi, więc skończ z tą efektywnością, bo to nie jest do zmierzenia. Samych celerów nikt do klasy nie dostaje. Dzieci mają różny potencjał intelektualny, tak jak ich rodzice. Jeden nauczy się lepiej, inny gorzej. Zawsze tak było. Masz jakiś widoczny uraz do szkoły i nauczycieli, z tego co widać. Bycie sędzią tego, do kogo ma się uraz, jest co najmniej nietaktowne.
@ Odyr
dnia 11.09.2019, 15:06
Ocena
komentarza:
-6
No tak...przeciez nie chodzi o pieniadze..a tylko o wypłate...
@ Kierowca 8I0
dnia 11.09.2019, 15:34
Ocena
komentarza:
3
Portal powiatu jasielskiego jak zwykle nie mówi całej prawdy lub celowo ją pomija.
Czytając artykuły moim zdaniem, spłodzone przez mało rzetelnych pismaków
dochodzi się do wniosku, że głównym celem jest skłócenie dwóch samorządów
działających na naszym terenie to jest Urzędu Miasta Jasła i Starostwa Powiatowego.
Spotkałem się też z podawaniem fałszywych danych jak np. w sondażach.
Gdyż nie były po myśli portalu powiatowego. Także i komentarze które nie są
po myśli portalu powiatowego nie są ujawniane co przeczy rzetelności tego portalu.
Ponieważ głosy te już wielokrotnie się powtarzały należałoby zastanowić się
nad celowością dalszego działania tego portalu.
Zwracam się też do starosty powiatu jasielskiego na przypatrzeniem się
dlaczego ten powiatowy portal działa w celu poróżnienia miejscowych samorządów.
I czy ma nadal działać bezkarnie.
Jeżeli tak to znaczy, że starosta popiera ten styl działania.
@ dragoness
dnia 11.09.2019, 15:56
Ocena
komentarza:
-2
Ostatnie zdanie w punkt.
@ mieszkaniec
dnia 13.09.2019, 22:39
Ocena
komentarza:
-2
No i mamy POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI ..wystarczy dać samorządom wolną rękę np w ustalaniu dodatku za wychowawstwo i już zaczyna się DZIADOWANIE ...trochę wstyd ( 5 zł podwyżki ???) komu rzuciliście ten OCHŁAP ???..dziecku na lizaka ???
@ Kierowca 8I0
dnia 14.09.2019, 08:33
Ocena
komentarza:
2
Ale bzdura.
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • W Jaśle i okolicach grasują złodzieje

  W ostatnich dniach na terenie Jasła i Dębowca doszło do kradzieży z włamaniem. Mieszkańcom splądrowanego mieszkania oraz domu jednorodzinnego skradziono pieniądze i biżuterie. Sprawę bada jasielska policja.

 • Tablica z herbem Jasła zniknęła z mogiły jaślan poległych pod Firlejówką

   

  Firlejówka jest dla jaślan miejscem ze wszech miar wyjątkowym. W świadomości i kulturze historycznej lokalnej społeczności w ciągu dziesięcioleci urosła do rangi niepodważalnego symbolu męstwa i bezgranicznego poświęcenia ojczyźnie. Miejsce, które winno być otoczone szczególną czcią stało się jednak w ostatnim czasie polem dla zabiegów, które z trudem uznać można za przykład godnego upamiętnienia bohaterów wojny polsko-bolszewickiej.

 • Zderzenie BMW z volvo we Wrocance

  W miejscowości Wrocanka doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Tuż za łukiem drogi zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy obydwu pojazdów trafili do szpitala.

 • W Cieklinie powstanie strzelnica

  Rada powiatu zabezpieczyła 350 tys. zł na budowę strzelnicy powiatowej w Cieklinie. Inwestycja ma być realizowana w przyszłym roku. Całe zadanie opiewa na blisko 2 mln zł. Zarząd powiatu ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Małgorzata Adamska-Chmiel drugim zastępcą burmistrza

  Dzisiaj burmistrz Jasła Ryszard Pabian powołał swojego drugiego zastępcę. Małgorzata Adamska-Chmiel dotychczas pełniła funkcję kierownika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Pod jej skrzydłami miasto pozyskało 150 milionów złotych dofinansowania.

 • Powiat planuje budowę dwóch mostów i dróg powiatowych

  Rada Powiatu w Jaśle wyraziła zgodę na przystąpienie do budowy dwóch mostów na rzece Jasiołce oraz na rzece Ropie, a także wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków w kwocie 200 tys. zł na przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowych.

 • Wkrótce odwiedzimy groby naszych bliskich

   

  Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Nasza polska tradycja nakazuje, abyśmy odwiedzali w te dni groby swoich bliskich z rodziny i znajomych. Zapalili znicze, złożyli stroiki i chryzantemy w doniczkach.

 • Frekwencja wyborcza w Jaśle wyższa niż 4 lata temu

  Trwają wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Do godziny 12.00 frekwencja wyborcza w mieście Jaśle wyniosła 20,1%.

 • Wypadek w Gorzycach. Trzech motocyklistów trafiło do szpitala

  Dzisiaj około godziny 10. na drodze wojewódzkiej nr 992 w Gorzycach doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych i trzech motocykli. W wyniku tego zdarzenia do jasielskiego szpitala przetransportowano trzy osoby kierujące jednośladem. Obecnie droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do dwóch godzin.

 • Pożar sortowni odpadów w Wolicy. Strażacy walczą z ogniem

  Około godziny 17. w Wolicy wybuchł pożar sortowni odpadów w Wolicy. Ogromne kłęby ciemnego dymu zawisły nad Jasłem. Strażacy z ponad 30 jednostek z powiatu jasielskiego, a także z Krosna, Dębicy, Łańcuta, czy Sanoka zmagają się z gaszeniem pożaru.

 • Tam mógł być cmentarz. Budowa drogi wstrzymana

   

  Budowa odcinka drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle została wstrzymana zanim na dobre się rozpoczęła. Na placu budowy blisko dwa tygodnie temu podczas prac archeologicznych odnaleziono szkielet kobiety. Zagadkowe odkrycie pozwoliło na postawienie istotnego z punktu widzenia inwestycji pytania. Czy na trasie przebiegu drogi znajdował się niegdyś cmentarz żydowski?

 • Rusza kolejna edycja społecznej zbiórki zniczy na polskie groby na Ziemi Lwowskiej

   

  W ubiegłym roku w listopadzie harcerki i harcerze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płk. Leopolda Lisa-Kuli działającej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyli wycieczkę patriotyczną do Lwowa i Zadwórza.  Zabrali ze sobą ponad 1 100 zniczy zgromadzonych w społecznej zbiórce, której organizatorami było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego i 139. DH „Lisy”. W tym roku postanowili powtórzyć akcję.

 • Pomagają dzieciom chorym na raka

   

  Strażacy ochotnicy znów zwierają szeregi w ramach akcji „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. Tym razem jednak oprócz zbiórki zabawek, artykułów szkolnych i innych dla dzieci z chorobą nowotworową zachęcać będą również do oddawania krwi. Machina już ruszyła. Każdy może stać się jej małym a zarazem niezwykle istotnym trybikiem.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105