Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

9

Rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:

Do 14. marca 2014 r. – składanie do dyrektora przedszkola deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko w roku szkolnym 2014/2015 wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Wzór deklaracji jest dostępny w każdym przedszkolu.

Do 10. marca 2014 r. – powołanie komisji rekrutacyjnej w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

Od 15. do 31. marca 2014 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego). Wzór wniosku jest dostępny w każdym przedszkolu.

Od 1.kwietnia do 4.kwietnia 2014 r. – I etap rekrutacji

Od 7. kwietnia do 11 kwietnia 2014 r. - II etap rekrutacji (w przypadku wolnych miejsc)

18 kwietnia 2014 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości:

a) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola (oddziału przedszkolnego) oraz najniższej liczby punktów uprawniających do przyjęcia.

b) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola (oddziału przedszkolnego), najniższej liczby punktów uprawniających do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

Od 19. kwietnia do 31 sierpnia 2014 r. – rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

***

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 przeprowadza się w dwóch etapach:

I etap rekrutacyjny:

1. Do miejskiego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejskiej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Jasła, na podstawie wniosku złożonego przez rodziców.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców, do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. W przypadku większej liczby kandydatów będących mieszkańcami Jasła niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria tzw. ustawowe , które mają jednakową wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą, a także preferencje rodziców dotyczące kolejności wyboru wskazanych we wniosku przedszkoli (od najbardziej do najmniej preferowanych).

4. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów rodzice dołączają kopie dokumentów lub oświadczeń wymienionych we wniosku. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji niepotwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu nie uwzględnia się danego kryterium.

II etap postępowania rekrutacyjnego

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole miejskie (oddział przedszkolny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. kryteria samorządowe , którym przypisano określoną liczbę punktów:

1) Wykonywanie przez oboje rodziców pracy na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, odbywanie nauki w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej – 10 pkt.

2) Wykonywanie przez jednego z rodziców pracy na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, odbywanie nauki w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej – 5 pkt.

3) Samotne wychowywanie kandydata (i jego rodzeństwa) oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej, odbywanie nauki w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej -10 pkt.

4) Uczęszczanie do tego samego przedszkola/szkoły rodzeństwa kandydata – 10 pkt.

5) Pochodzenie kandydata z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 4 pkt.

6) Odległość miejsca zamieszkania kandydata od przedszkola nieprzekraczająca 3 km – 1 pkt.

Spełnianie kryteriów samorządowych rodzice potwierdzają oświadczeniami, których wzór stanowi załącznik do wniosku.

Rekrutacja dla kandydatów niebędących mieszkańcami Miasta Jasła

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Miasta Jasła mogą być przyjęci do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w miejskiej szkole podstawowej, jeżeli

po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole miejskie nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Jasła przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne wg. zasad etapu I i etapu II.

Postępowanie rekrutacyjne

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej jest uprawniony do żądania - w trybie określonym przepisami ustawy o systemie oświaty - informacji i dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych przez rodziców oświadczeń.

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola (oddziału przedszkolnego) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona

i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w miejskiej szkole podstawowej oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

10. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia, informacje o liczbie wolnych miejsc oraz datę podania wykazu do publicznej wiadomości.

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

11. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji przedszkole miejskie (oddział przedszkolny) nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola (szkoły podstawowej) przeprowadza postępowanie uzupełniające według ustalonych zasad i kryteriów, które powinno zostać zakończone do 31 sierpnia 2014 r.

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

12. Rodzice kandydata nieprzyjętego do przedszkola mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola (oddziału przedszkolnego) w terminie 7 dni od daty podania listy kandydatów do publicznej wiadomości. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodziców, zawierające przyczyny nieprzyjęcia kandydata, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.

13. Rodzice nieprzyjętego kandydata mogą wnieść odwołanie do dyrektora przedszkola (szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny) w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola (szkoły podstawowej) rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

14. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola (szkoły podstawowej) rodzicom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Wydział Oświaty

Urząd Miasta w Jaśle

Napisany dnia: 06.03.2014, 10:21 , Tagi: UM Jasło, Jasło
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ któś
dnia 06.03.2014, 11:52
Ocena
komentarza:
15
w sumie im większa "dysfunkcyjność" tym większe prawdopodobieństwo przyjęcia dziecka do przedszkola? W takim razie czy u nas opłaca się być normalnym? Czy może lepiej się rozwieść, czasem zlać drugą stronę, zrobić rozróbę, pracować na czarno itp. (wszystko tak na pokaz, aby być tym uprzywilejowanym w różnych dodatkach, dopłatach). Rozumiem że należy pomagać poszkodowanym i mniej zaradnym, ale żeby to premiować w tego rodzaju rekrutacjach???
@ ona
dnia 07.03.2014, 08:40
Ocena
komentarza:
1
akurat praca na czarno dyskwalifikuje, bo do przedszkola przyjmowane są dzieci których OBOJE! rodzice mają etat, czyli osoby pracujące na czarno i inne śmieciówki, przegrywają z rodzicami zarabiającymi na kierowniczych stanowiskach po kilka ładnych tysięcy, ktoś kto zasuwa na czarno, żeby mieć co do garnka włożyć, może sobie dziecko do prywatnego wysłać, bo do publicznego ma prawo miejscowa elita na stanowiskach
moim zdaniem to jest prawdziwa patologia
@ Monika
dnia 06.03.2014, 16:04
Ocena
komentarza:
8
Ot i cała innowacyjność Burmistrza ale czego się spodziewać po stetryczałej kierowniczce , może już najwyższa
pora iść na emeryturę i zrobić miejsce młodszym ambitniejszym.
@ Kika
dnia 07.03.2014, 12:54
Ocena
komentarza:
4
W listopadzie wybory nowy/a burmistrz będzie wiedział co z tą babą zrobić.
@ osa
dnia 07.03.2014, 19:59
Ocena
komentarza:
4
jeżeli przeczytasz uważnie ustawę to może zrozumiesz, że to nie Burmistrz wprowadził te nowości tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej!!! Fajnie jest pisać [...], obarczać winą za wszystko każdego i nic samemu nie robić tylko siedzieć i czekać na mannę z nieba!!!
@ do osa
dnia 13.03.2014, 12:11
Ocena
komentarza:
1
To Twój problem "obarczać winą za wszystko każdego i nic samemu nie robić tylko siedzieć i czekać na mannę z nieba!!!" Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym nie mają czasu na siedzenie, bo muszą zarobić na swoje i dziecka utrzymanie i starają się zapewnić mu jak najlepszy start w życiu, czyli edukację przedszkolną. Nie siedzimy i nie czekamy, ale śledzimy, w internecie również, co się dzieje w ustawodawstwie, w urzędach, w przedszkolach, działają różne stowarzyszenia i powstają inicjatywy społeczne, w które można się zaangażować, np. "RATUJ MALUCHY".
Ministerstwo żadnych wielkich innowacji nie wprowadziło, poza punktami za wielodzietność. Nasze miasto nie oferuje kompletnie nic dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Ponoć dzieci rodzi się za mało, wiec niewiele dzieci z tego skorzysta, tym bardziej, że dotychczas w niektórych przedszkolach brano pod uwagę, że do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo.
Pytanie jest inne, dlaczego wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym, nie mogą iść do przedszkola (zabawa, nauka, socjalizacja), a ich rodzice do pracy.
@ asia77
dnia 13.03.2014, 13:06
Ocena
komentarza:
1
Czemu ktoś napisał, że dzieci rodzi się za mało? I niby dlaczego wszystkie dzieci chętne nie mogą iść do przedszkola? Mogą. Miejsc jest więcej niż dzieci. Przedszkola już zabiegają o dzieci a nie odwrotnie.
@ baśka
dnia 17.03.2014, 21:12
Ocena
komentarza:
0
Dlaczego Urząd Miasta nie prowadzi rekrutacji internetowej jak np. w Krośnie ??? przejrzyście szybko i nie dublują się miejsca zajęte przez składanie kart do kilku przedszkoli??...czyżby wiek urzędniczy miał wpływ na niechęć do współczesnych komunikatorów ???
@ SZEFU
dnia 31.03.2014, 22:08
Ocena
komentarza:
0
bo z dziecmi to tak jest chwila przyjemności i całe życie cierpisz
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Pociągiem z Jasła do Krynicy-Zdroju. „Włóczykij” wraca na tory

   

  „Włóczykij” ponownie znalazł się w ofercie połączeń kolejowych Kolei Małopolskich. Wakacyjnym pociągiem znów będzie można podróżować w weekendy z Jasła do Krynicy-Zdroju. Co więcej, od 24 do 30 czerwca „Włóczykij” kursował będzie codziennie.

 • Ulicami Jasła przeszła kilkutysięczna procesja Bożego Ciała

   

  Pomimo kapryśnej pogody jaślanie tłumnie wzięli udział w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ulicami miasta przeszła kilkutysięczna procesja. Dziewczynki tradycyjnie rzucały kwiaty. Chłopcy z kolei dzwonili dzwoneczkami.  

 • Obawiają się, że park linowy zostanie zlikwidowany. Burmistrz uspokaja i tonuje nastroje

   

  Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość parku linowego w Jaśle. Wyniki ekspertyzy dendrologicznej wskazują bowiem, że stan zdrowotny drzew, które stanowią jego integralną część, pozostawia wiele do życzenia. Pięć z nich nadaje się do natychmiastowego wycięcia. Jeszcze większa ich liczba nie nadaje się do tego, aby mogły pełnić rolę podpór dla elementów konstrukcji parku linowego. Są osoby, które obawiają się likwidacji parku linowego. W gronie tym znajduje się radny Krzysztof Czeluśniak, który zachęca mieszkańców miasta do skłania podpisów pod petycją w tej sprawie.

 • A może by tak zdobyć nowe kwalifikacje za 0 zł?

   

  Praktyczna nauka może Cię kosztować tyle co nic - czyli 0 zł. Dowiedz się jak zdobyć wykształcenie całkowicie za darmo!

 • W jakim celu biegły sądowy kontaktował się z oskarżonym Grzegorzem S.?

  Obrońca przedsiębiorcy Grzegorza S. oskarżonego o niewłaściwe postępowanie z odpadami wniósł o powołanie nowego biegłego oraz dopuszczenie dowodu z prywatnej ekspertyzy na okoliczność wykazania, że odpady, które znajdowały się na działce były odpadami obojętnymi, a jednocześnie nie mogły spowodować obniżenia jakości wody, powietrza, gleby, a także zniszczeń w świecie roślinnym i zwierzęcym. Podważył wiarygodność dotychczasowego biegłego sądowego, który w ostatnim czasie kontaktował się z oskarżonym...

 • Minister Zbigniew Ziobro z wizytą w Jaśle

  W sobotę w Jasielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, prezesem Suwerennej Polski. Pol przyjechał na spotkanie z mieszkańcami na zaproszenie posłanki Marii Kurowskiej. Podczas swojego wystąpienia mówił o polityce Niemiec, Donaldzie Tusku, a także o obronie polskich rolników.

 • Jasielscy strażacy obchodzili swoje święto

   

  Choć dzień Świętego Floriana, w którym strażacy obchodzą swoje święto minął kilka tygodni temu, to w Jaśle uroczyste obchody Dnia Strażaka odbyły się w miniony piątek (2 czerwca). Apel z udziałem strażaków jasielskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej tradycyjnie zorganizowano na placu przy siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jaśle. T

 • Dofinansowanie na studnię głębinową - jak uzyskać?

   

  Studnią głębinową nazywamy sztucznie wykonane, pionowe ujęcie wody. W zależności od głębokości warstwy wodonośnej studnie bywają wiercone nawet do kilkudziesięciu metrów w głąb ziemi i zapewniają wodę bardzo dobrej jakości!

 • Ogród Jordanowski znów tętnił życiem. Najmłodsi jaślanie obchodzili dzisiaj swoje święto

   

  Datę 1 czerwca znają dosłownie wszyscy, bez względu na wiek. Nic w tym dziwnego. Tego dnia bowiem na całym świecie obchodzony jest Dzień Dziecka. Najmłodsi jaślanie świętują swój dzień nie tylko w wąskim gronie rodzinnym. Od wielu lat chętnie odwiedzają również Ogród Jordanowski, gdzie czekają na nich atrakcje przygotowane przez pracowników jasielskich instytucji kultury.

 • Buduj i remontuj z "Pszczółką". Mega oferta cenowa na pustaki już czeka na Ciebie

  Budujesz dom? A może planujesz remont mieszkania? Zapraszamy do "Pszczółki" gdzie znajdziesz wszystko co niezbędne do wybudowania oraz remontu domu lub mieszkania.

 • Generator Nauki GEN zacieśnia współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

   

  Miasto Jasło zawarło dzisiaj porozumienie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Dotyczy ono zacieśnienia współpracy pomiędzy instytutem a jasielskim Generatorem Nauki GEN w zakresie popularyzacji nauk ścisłych. Beneficjentami porozumienia mają być przede wszystkim uczniowie jasielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Już niebawem do Krakowa uda się pierwsza grupa młodych jaślan, głodnych naukowej wiedzy.

 • Ogromny zastrzyk finansowy dla Gminy Brzyska. W przyszłym roku powstanie boisko wielofunkcyjne

  Gmina Brzyska otrzymała blisko 3 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem. Inwestycja ma być realizowana przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach w 2024 r.

 • Szukasz zacisznego miejsca do wypoczynku? Odwiedź „Siedlisko Sielska Dolina Nad Stawem”

   

  Masz dosyć miejskiego zgiełku? Szukasz miejsca, w którym mógłbyś odpocząć w bezpośrednim kontakcie z naturą? Koniecznie odwiedź „Siedlisko Sielska Dolina Nad Stawem”. To urokliwy i zaciszny zakątek w malowniczej wsi Potakówka na Podkarpaciu. Dwa piękne domki położone na terenie rekreacyjnym wraz z zarybionym stawem i zagrodą danieli to miejsce wprost idealne na spędzenie wakacyjnego urlopu lub weekendową ucieczkę na wieś.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657