Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

3

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Parku Miejskim w Jaśle, 13 maja br. rozpoczęła się wystawa „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, przedstawiająca jak zmieniło się Jasło przez ostatnie 11 lat dzięki dofinansowaniu głównie z Unii Europejskiej. Wystawę można oglądać do 5 czerwca br.

W minionych jedenastu latach Miasto Jasło, samodzielnie, w partnerstwie lub poprzez miejskie instytucje, zrealizowało ponad 40 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych. Łączna wartość zadań to ponad 133 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło ponad 92 mln zł. Projekty te dotyczyły głównych dziedzin życia: edukacji, kultury, usług komunalnych, rekreacji, sportu, ochrony środowiska, a także spraw społecznych.

Na wystawie zaprezentowano tylko kilkanaście projektów, ale krótko opisane zostały wszystkie.

USŁUGI KOMUNALNE - INFRASTRUKTURA DROGOWA

Celem realizowanych projektów była poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej w mieście.

1. „Poprawa powiązań komunikacyjnych obszarów gospodarczych i przemysłowych Miasta Jasła” (zakres projektu: przebudowa ulicy Fabrycznej, budowa drogi KZ4, obecnie ul. Produkcyjna, budowa skrzyżowania ulicy Produkcyjnej z ulicą Bieszczadzką).

2. „Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi” (zakres projektu: odbudowa ulic: B. Prusa, Kolejowej, Sportowej, Łukasiewicza oraz trzech ulic bocznych od ul. 17-go Stycznia w Jaśle).

3. „Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” (zakres projektu: przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów, zatok postojowych i włączeń dróg bocznych, a także przebudowa ciągu pieszego ).

4. „Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” (zakres projektu: przebudowa ul. Żeromskiego ).

5. „Budowa ulicy Dobrzańskiego” (zakres projektu: budowa odcinka ulicy Dobrzańskiego pomiędzy już wybudowanym odcinkiem tej ulicy a skrzyżowaniem z ulicą Ulaszowice wraz z częściową modernizacją istniejącej infrastruktury).

ŚRODOWISKO

Celem realizowanych projektów była poprawa jakości środowiska naturalnego.

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Jasło” (zakres projektu: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Miejskich Nr 4, Zespołu Szkół Miejskich Nr 3, Przedszkola Miejskiego Nr 9 oraz Straży Miejskiej w Jaśle).

2. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków oświatowych Miasta Jasła przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii” (zakres projektu: termomodernizacja 6 budynków oświatowych – Przedszkola Miejskiego nr 6, Przedszkola Miejskiego nr 10, Przedszkola Miejskiego nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 12, Przedszkola Miejskiego nr 13, budynku filii Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz montaż mini elektrowni wiatrowej na budynku Przedszkola Miejskiego nr 6).

3. „Modernizacja taboru Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle” (zakres projektu: zakup 11 autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonych w ekologiczne silniki, urządzenia informacji pasażera oraz system monitoringu, uruchomienie 3 nowych linii komunikacyjnych oraz modernizacja 6 istniejących, utworzenie i modernizacja przystanków autobusowych, instalacja systemu informowania pasażerów).

4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle” (zakres projektu: termomodernizacja budynków hali sportowej MOSiR i Gimnazjum nr 1 w Jaśle).

5. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (zakres projektu: instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz 585 domach mieszkalnych do ogrzewania wody użytkowej, a także instalacja układów fotowoltaicznych na obiektach sportowych do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Miasto Jasło było partnerem projektu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle).

6. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” (zakres projektu obejmował działania środowiskowe na terenie 16 gmin województwa podkarpackiego i małopolskiego. W ramach projektu Miasta Jasła, realizowanego przez MPGK Spółkę z o.o., wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz wybudowano 10 km sieci wodociągowej. Projekt koordynowany był przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle).

7. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – etap II” (zakres projektu dla Miasta Jasła, realizowany przez MPGK Sp. z o.o.: modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaśle, modernizacja 2,4 km kanalizacji sanitarnej. Lider Projektu: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle. Partnerzy: 8 gmin z województwa podkarpackiego i małopolskiego, w tym Miasto Jasło).

8. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” (zakres projektu: odbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Jasła, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych węzłów cieplnych w kilkunastu obiektach w mieście. Liderem projektu było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle).

BEZPIECZEŃSTWO

Celem realizowanych projektów była poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Jasła.

1. „Unowocześnienie służb działających na potrzeby zarządzania kryzysowego w ramach zwalczania i zapobiegania zagrożeniom na terenie Miasta Jasła” (zakres projektu: zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego, zakup wału przeciwpowodziowego o długości 1 km oraz przenośnych, wyciszonych agregatów prądotwórczych).

2. „Poprawa bezpieczeństwa obszarów rewitalizowanych Miasta Jasła” (zakres projektu: budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta, budowa scentralizowanego systemu zarządzania oświetleniem, poprawa stanu infrastruktury drogowej istniejących ciągów pieszo-jezdnych, budowa przedłużenia ulicy Kasprowicza oraz budowa ulicy Pinkasa).

KULTURA

Celem realizowanych projektów była poprawa jakości usług świadczonych w zakresie kultury.

1. „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu” (zakres projektu: przebudowa Jasielskiego Domu Kultury, przebudowa Domu Kultury w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji oraz organizacja wspólnych polsko-słowackich wydarzeń kulturalnych).

2. „Prezentacja Kultur Grupy Wyszehradzkiej”, 2009 r. (zakres projektu m.in.: prezentacja kultur, tradycji i historii krajów Grupy Wyszehradzkiej, występy zespołów artystycznych i ludowych kapel, konkurs wiedzy o współpracy krajów V4).

3. „Wyszehradzki Festiwal Folklorystyczny”, 2010 r. (zakres projektu m.in.: kiermasz sztuki rękodzielniczej, występy zespołów artystycznych z Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy).

4. „Festiwal Kultury Wyszehradzkiej”, 2011 r. (zakres projektu m.in.: występy artystów i zespołów folklorystycznych z Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Ukrainy, kiermasz sztuki i prezentacja wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego).

5. „Dni Kultury Wyszehradzkiej”, 2012 r. (zakres projektu m.in.: występy artystów i zespołów folklorystycznych z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy, kiermasz sztuki i prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego, warsztaty malarskie pn. „Jasło malowane 2012”,wystawa pn. „Sekrety Tokaja” w Muzeum Regionalnym w Jaśle).

6. „Polsko – Słowacki Jarmark Pogranicza” (zakres projektu m.in.: organizacja pięciodniowego jarmarku produktów regionalnych, zakup stoisk wystawienniczych, promocja inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych).

7. „Promocja lokalnych produktów Miasta Jasła” (zakres projektu: promocja jasielskich produktów lokalnych poprzez organizację wystawy, konferencji prasowej i publikację artykułów w prasie).

8. „Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko – ukraińska” (zakres projektu: wzmocnienie współpracy Jasła, Krosna i Sanoka oraz miast ukraińskich Truskawca, Użgorodu i Lwowa w zakresie kultury, turystyki, sportu i rekreacji).

9. „Platforma współpracy polsko – ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego

i kulturalnego” (zakres projektu: wzmocnienie współpracy polsko-ukraińskiej w celu rozwoju społeczno-gospodarczo-kulturalnego regionów. Miasto Jasło było partnerem projektu realizowanego przez Powiat Jasielski).

EDUKACJA

Celem realizowanych projektów była poprawa jakości usług edukacyjnych świadczonych przez placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

1. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle” (zakres projektu: zajęcia dodatkowe dla 2120 uczniów z 9 jasielskich szkół oraz zakup pomocy dydaktycznych dla szkół).

2. „Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” (zakres projektu: odbudowa placów zabaw oraz ciągów pieszych przy Przedszkolu Miejskim nr 11 i Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaśle).

SPORT i REKREACJA

Celem zrealizowanych projektów było stworzenie miejsc rekreacji o charakterze ogólnodostępnym pod kątem wypoczynku rodzinnego, jak również przywrócenie lub nadanie nowych funkcji terenom marginalizowanym dla zwiększenia ich atrakcyjności.

1. „Przebudowa Parku Miejskiego w Jaśle” (zakres projektu: rewitalizacja Parku w celu przywrócenia mu funkcji kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych poprzez m.in.: budowę fontanny, budowę alejek parkowych, oświetlenia oraz organizacja wydarzeń kulturalnych).

2. „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle” (zakres projektu: rekultywacja zdegradowanego terenu pocegielnianego, budowa cypla z altaną biesiadną, zadaszonego baru grillowego z tarasem, przystani, pomostów pływających, placów zabaw z bezpieczną nawierzchnią, ścieżki zdrowia, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, budynku zaplecza boisk sportowych, placu do siatkówki plażowej oraz budynku sanitarnego ogólnodostępnego, utworzenie placów do grillowania oraz miejsc do gry w szachy/warcaby, budowa parkingów dla samochodów osobowych i autobusów). 

3. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” (zakres projektu:  rewitalizacja Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym Sroczyńskich,  rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego w Jaśle, budowa toru BMX i parku linowego, utworzenie placów zabaw na Osiedlu Gamrat, Mickiewicza, Kopernika, Ulaszowice).

4. „Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle” (zakres projektu: odbudowa basenu otwartego poprzez przebudowę niecki głównej basenu, zmianę technologii uzdatniania wody basenowej, odbudowę ciągów pieszych i boisk oraz brodzików, dostosowanie budynku wejściowego do potrzeb osób niepełnosprawnych).

SPRAWY SPOŁECZNE

Celem podejmowanych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta.

1. „Jasielska Strefa Usług Publicznych” (zakres projektu: przeprowadzenie diagnoz i wypracowanie metod współpracy samorządów z mieszkańcami gmin powiatu jasielskiego w celu poprawy jakości świadczonych usług w dziedzinie: edukacji, zdrowia, usług komunalnych, kulturalnych i komunikacyjnych. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania zostały uznane za modelowe przez Komisję Europejską i opublikowane w 2015 r. jako dobra praktyka w raporcie „Territorial Agenda 2020 - put in practice”).

2. „Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Miasto Jasło” (zakres projektu: utworzenie, w latach 2005-2006, 11 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP, budowa Systemu Informacji Lokalnej, budowa e-Urzędu).

3. „Profesjonalna kadra – Sprawny urząd” (zakres projektu: szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w Jaśle oraz kadry zarządzającej i kierowniczej).

4. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Miasta Jasła” (zakres projektu: dostarczenie komputerów wraz z dostępem do Internetu do 36 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, szkolenia z zakresu obsługi komputera i dostępu do Internetu).

5. „Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów” (zakres projektu: szkolenia, kursy i działania aktywizacyjne skierowane do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, umożliwiające podniesienie kwalifikacji i umiejętności Romów, aktywizacja zawodowa, propagowanie kultury, promocja i upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i obyczajowości romskiej).

6. „Przebudowa placu targowego – Zielonego Rynku w Jaśle” (zakres projektu: przebudowa placu targowego przy ul. Bartłomieja w Jaśle).

7. „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” (zakres projektu: wdrożenie mechanizmów zintegrowanego planowania inwestycyjnego i przestrzennego na obszarze krośnieńsko-jasielskim, poprzez m.in.: opracowanie diagnozy i koncepcji programowo przestrzennej i planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru. Miasto Jasło było partnerem projektu realizowanego przez Powiat Jasielski).

8. „Czas na aktywność w mieście Jaśle” oraz inne projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zakres projektów: wsparcie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle, w tym kursy zawodowe, doradztwa zawodowego, warsztaty społeczno-zawodowe, itp.).

UMJ

Napisany dnia: 19.05.2016, 12:48 , Tagi: UM Jasło
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ ixi
dnia 19.05.2016, 13:51
Ocena
komentarza:
1
Estetyczna klapa...beton i siata.
@ Emeryt
dnia 24.05.2016, 15:41
Ocena
komentarza:
1
Do ixi.
Malutki rozumek i ograniczony wpis.
Ja natomiast byłem na tej wystawie i byłem mile zadziwiony,
że w tym jednym miejscu można zobaczyć tak wiele wspaniałych
dzieł wykonanych ludzką ręką. I to u nas w Jaśle z czego się bardzo cieszę.
Polecam rodzicom z dziećmi jak ścieżkę edukacyjną o naszym mieście
a także szczególnie tym którzy mają trudności w poruszaniu się
i zwiedzania oryginałów. Mogą to zobaczyć w jednym miejscu.
Gwarantuję moc wzruszeń i doznań estetycznych.
Jest to coś pięknego .
@ Emeryt
dnia 24.05.2016, 15:46
Ocena
komentarza:
1
Prośba do władz Miasta Jasła.
Pozostawcie tą ekspozycję w parku na stałe.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Grzechem nie sprawdzić świata zza dużych szyb. Blisko. Bliżej. Pod Maglem.

   

  Niewiele wysiłku trzeba włożyć, żeby znaleźć domek, który zachwyca swym położeniem. Można nie wychodzić z zachwytu, że po pierwsze blisko, po drugie z ceną, na którą Was stać.

 • Zderzenie trzech pojazdów w Zarzeczu. Jedna osoba została poszkodowana

   

  Dzisiaj około godziny 11. w Zarzeczu na drodze wojewódzkiej nr 992 doszło do zderzenia z udziałem trzech pojazdów. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

 • Bezinwazyjny lifting twarzy bez igieł, skalpela czy botoksu? Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak…

   

  Tak, to możliwe! A wszystko dzięki japońskiej technice masażu twarzy Kobido, która zyskuje coraz większą popularność wśród osób poszukujących naturalnych metod poprawy wyglądu skóry bez konieczności poddawania się zabiegom medycyny estetycznej. 

 • W czasie niemieckiej okupacji ryzykowali życie ratując Żydów. W Jaśle upamiętniono ich pełną poświęcenia postawę

   

  Polityka zagraniczna hitlerowskich Niemiec w latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku odcisnęła tragiczne piętno na historii wielu narodów zamieszkujących Europę. Nazistowski plan bezwzględnej eksterminacji poszczególnych grup etnicznych w sposób szczególny dotknął europejskich Żydów,

 • Oferta Edukacyjna Bajkowego Prywatnego Przedszkola w Jaśle

   

  Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle to bezpieczne miejsce stworzone specjalnie dla dzieci, w którym mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności w komfortowych warunkach!

 • Trwa proces jasielskiego przedsiębiorcy oskarżonego o niewłaściwe postepowanie z odpadami. Biegły z Krakowa nie dopatrzył się szkody w środowisku&l

  Prokurator wnioskował o przesłuchanie biegłego z Krakowa, który wydał opinie główną i uzupełniającą w sprawie zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz wód podziemnych na działce w Zimnej Wodzie, na której w ubiegłym roku były składowane i zakopywane odpady. Zdaniem oskarżyciela publicznego biegły pominął istotne dla sprawy kwestie, w szczególności nie udzielił odpowiedzi, czy doszłoby do obniżenia jakości wody, gdyby do tych prac naprawczych podjętych przez oskarżonego Grzegorza S. nie doszło.

 • Policja na tropie podpalaczy

  Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle prowadzą czynności w celu ustalenia sprawców podpaleń. Pożary wiat śmietnikowych przy ul. Lenartowicza oraz Chopina, a także w podcieniu bloku przy ul. Jagiełły w Jaśle miały miejsce w krótkich odstępach czasu...

 • "UE chciałaby zrobić skansen z naszych pięknie zagospodarowanych lasów” - mówiła posłanka Maria Kurowska

  „UE chce położyć rękę na polskie lasy państwowe” - podkreśla posłanka Solidarnej Polski – Maria Kurowska. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Parku Miejskim w Jaśle mówiła o złożonym obywatelskim projekcie ustawy ws. obronie polskich lasów. Przyjęcie jej pozwoli polskiemu rządowi zachować kontrolę nad tym co się dzieje w lasach, a każde działanie podejmowane w sprawie lasów będzie przegłosowane przez Sejm. - Nic o lasach poza Sejmem – mówiła posłanka.

 • Wiosna – czas na zmiany!

   

  Zapraszamy Seniorów do aktywności. Wiosna to czas kiedy chętniej korzystamy z życia i szukamy nowych pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Doskonałym rozwiązaniem będzie decyzja o udziale w Klubie Seniora, który funkcjonuje od niedawna  w Jaśle przy ul. Dworcowej 12  – dysponujemy jeszcze ostatnimi wolnymi miejscami !

   

 • Dwa różne spojrzenia na rewitalizację parku w Skołyszynie

  Gmina Skołyszyn otrzymała 7,7 mln zł dofinansowania na rewitalizację parku podworskiego w Skołyszynie. Niedawno rozpoczęta wycinka drzew w celu przygotowania terenu pod dalsze prace inwestycyjne została wstrzymana. Sprawie przygląda się jasielska policja i RDOŚ...

 • Helios Krosno zaprasza na kolejny tydzień repertuarowy Projektów Specjalnych

   

  Zbliżający się tydzień repertuarowy w kinie Helios Krosno pełny jest niespodzianek w ramach Projektów Specjalnych. Każdy kinoman z pewnością znajdzie dla siebie ciekawą propozycję. Na dużym ekranie będzie można zobaczyć między innymi najnowszy film Park Chan-wooka pt. "Podejrzana".

 • Chwyć za kielnię! Łap okazję cenową na bloczek komórkowy w sklepie DOMUS

   

  Wiosna to idealny czas na to, aby wrócić na budowę lub wreszcie zrealizować plany związane z remontem. Nie o samą porę roku jednak chodzi. Wiosną można natknąć się na materiały budowlane w bardzo atrakcyjnych cenach. Doskonałym przykładem jest bloczek komórkowy 24x24x59, który w sklepie DOMUS Łazienki & Budownictwo w Jaśle kosztuje dokładnie 14,29 zł. Oferta obowiązuje do końca kwietnia br.

 • Podpisano umowę na budowę drogi 5KDZ

   

  Miasto Jasło konsekwentnie inwestuje środki finansowe w rozwój infrastruktury drogowej na obszarze warzyckiej strefy inwestycyjnej. Kolejnym etapem realizacji tak nakreślonego celu jest budowa drogi 5KDZ. Po wielomiesięcznych perturbacjach związanych z rozstrzygnięciem przetargu na realizację tego zadania, w poniedziałek (20 marca br.) przedstawiciele jasielskich władz samorządowych oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle, wreszcie parafowali stosowną umowę.

 • Wiercenie studni głębinowych z gminnej dotacji od A do Z

   

  Gmina Jasło uruchomiła w ubiegłym roku program dla swoich mieszkańców, w ramach, którego mogli oni składać wnioski o dofinansowanie budowy studni wierconej głębinowej dla budynków mieszkalnych. Pieniądze trafią do blisko 370 wnioskodawców. Część z nich podpisało już stosowne dokumenty. Inwestycję należy zrealizować w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy. Już wcześniej warto więc wybrać doświadczonego wykonawcę. Kompleksową usługę wiercenia studni głębinowych oferuje firma WIT-WIERT.  Zadzwoń: 698 006 759.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657