Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Czy doszło do profanacji ludzkich szczątków?

79

Odkrycie w styczniu kolejnych pochówków na terenie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle ponownie skomplikowało realizację inwestycji. Sytuacja wydaje się patowa. Stanowisko Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy jest jasne. Jej zdaniem prace prowadzone są na tzw. „nowej” części cmentarza żydowskiego. Ujawnione w styczniu szczątki ludzkie wciąż nie zostały zabezpieczone, a ich charakter pozostaje zagadką. Opinia zespołu badaczy IPN nie przyniosła rozstrzygnięcia, choć może prowadzić do formułowania w przyszłości interesujących wniosków.

Widok na plac budowy od strony ul. Floriańskiej w Jaśle (22.02.2020 r.)

Nurtujące pytania

Kiedy jesienią ubiegłego roku na teren budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992, który połączyć ma rondo Ks. Kazimierza Wojciechowskiego z rondem Adama Lazarowicza wjechał ciężki sprzęt nikt nie spodziewał się, że w wyniku prowadzonych prac w rejonie cmentarza żydowskiego w Jaśle oczom pracowników budowlanych oraz archeologów ukażą się ludzkie szczątki. Odkrycia z września i października 2019 r. zapoczątkowały dyskusję na temat historii cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej w Jaśle. Pojawiło się pytanie, czy obszar na którym prowadzone są prace przy budowie drogi, był niegdyś miejscem pochówku jasielskich Żydów? Prace w bezpośrednim sąsiedztwie kirkutu zostały wówczas wstrzymane, a do akcji ponownie wkroczyli archeolodzy. Badania sondażowe, które rozpoczęły się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku miały prowadzić do weryfikacji hipotezy mówiącej o tym, że na badanym obszarze był niegdyś cmentarz żydowski. Pomimo, iż wykonano kilka głębokich wykopów o łącznej powierzchni ponad 700 m2 nie natrafiono na kolejne pochówki. Zamiast pozostałości po nekropolii natrafiono na ślady osadnictwa z epoki brązu o czym świadczyć miały znalezione artefakty.

Od stycznia bieżącego roku prace na terenie budowy drogi były kontynuowane. Wszystko wskazywało na to, że inwestycja będzie realizowana bez żadnych zakłóceń. Tymczasem 20 stycznia 2020 r. dokonano odkrycia kolejnych szkieletów. Znajdowały się one w pobliżu miejsca, w którym ujawniono w poprzednim roku szczątki dwóch kobiet. Zostały one zabezpieczone. Badania z zakresu medycyny sądowej pozwoliły wówczas określić ich wiek na ok. 70-100 lat. Najprawdopodobniej pochodziły więc z okresu międzywojennego,  o czym świadczyć miały także przedmioty znalezione w jednej z jam grobowych. Styczniowe znalezisko okazało się jednak jeszcze bardziej intrygujące. Pod warstwą ziemi spoczywały bowiem szczątki siedmiu osób. Co więcej,  były one usytuowane w regularnym układzie anatomicznym. Archeolodzy nie mieli wątpliwości, że spoczywały one w trumnach. Przy jednym ze szkieletów znaleziono złotą koronę zębową. W okolicach czaszki znajdującej się w innej jamie grobowej odkryto z kolei kilka srebrnych zębów. Nad grobami ponownie rozbrzmiały pytania o charakter pochówków. Wówczas w opinii Katarzyny Oleszek z firmy Arkadia, prowadzącej nadzór archeologiczny i badania archeologiczne na terenie budowy drogi, stwierdzenie, czy były one rytualnymi pochówkami żydowskimi, nie było możliwe. Postulowała jednocześnie przeprowadzenie dalszych, szczegółowych badań.

Opinia biegłych IPN

Początkiem lutego na placu budowy drogi pojawili się specjaliści z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dokładnie 4 lutego 2020 r. dwóch archeologów oraz antropolog, dokonali  zewnętrznych oględzin szczątków oraz oceny miejsca, w którym zostały odnalezione, pod kątem ustalenia kontekstu pochówków. Występując w roli biegłych mieli pomóc Prokuraturze Rejonowej w Jaśle prowadzącej czynności procesowe w prawidłowej ocenie znaleziska. Warto podkreślić, że prokuratura odstąpiła wówczas od ekshumacji szczątków, w związku z zastrzeżeniami w tej materii kierowanymi przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy w Warszawie.

Na opinię biegłych IPN jasielska prokuratura czekała niespełna dwa tygodnie. Nie jest ona w swej zasadniczej treści przełomowa. Nie rozstrzyga bowiem, czy szczątki należą do osób narodowości żydowskiej. W opinii znajdują się stwierdzenia mówiące o tym, że groby odsłonięte w części północnej skarpy są z pewnością pochówkami pojedynczymi. Szczątki złożone zostały w drewnianych trumnach na osi wschód-zachód. Głowy skierowane są w kierunku zachodnim. Intrygujące okazują się jednak informacje według których w przypadku dwóch z czaszek widoczne są ślady po urazach, które mogą być skutkiem postrzału.  Warto podkreślić, że co najmniej trzy z odkrytych w styczniu pochówków należeć mają do kobiet, które zmarły w wieku powyżej dwudziestu lat.

Zdaniem Prokuratury Rejonowej w Jaśle, bez przeprowadzenia dokładniejszych badań, co byłoby możliwe dzięki dokonaniu ekshumacji szczątków zapewne nie będzie możliwe dokonanie ostatecznej ich oceny. Ze względu na charakter znaleziska, jasielska prokuratura dzisiaj miała przekazać sprawę Instytutowi Pamięci Narodowej. Sytuacja jest zatem patowa. Prace budowlane wciąż nie mogą być prowadzone na obszarze ok. 5-6 arów.

Widok na plac budowy od strony ul. Floriańskiej w Jaśle (22.02.2020 r.)

Budują na terenie „nowego” cmentarza żydowskiego

Postępowi prac przy budowie drogi od października ubiegłego roku bacznie przygląda się Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy w Warszawie. Jej przedstawiciele wielokrotnie odwiedzali plac budowy, biorąc udział w licznych spotkaniach z udziałem m.in. przedstawicieli inwestora, wykonawcy, delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, samorządowców, czy też Prokuratury Rejonowej w Jaśle. Świadczą o tym zapisy w protokołach z komisji konserwatorskiej w sprawie odkrytych pochówków. Już podczas spotkania z 7 października ubiegłego roku, Filip Szczepański reprezentujący Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy podkreślał, że na terenie budowy w przeszłości znajdował się cmentarz żydowski.

Stanowisko komisji jest jasne. W sąsiedztwie kirkutu przy ul. Floriańskiej istniał niegdyś tzw. „nowy” cmentarz żydowski. W oświadczeniu wydanym przez Komisję Rabiniczną 19 lutego 2020 r. czytamy, że „Jesteśmy świadkami świadomego i bezlitosnego niszczenia cmentarza żydowskiego w Jaśle przy ulicy Floriańskiej w efekcie budowy drogi wojewódzkiej 992. Od października 2019 Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy apeluje do stron zaangażowanych w realizację inwestycji informując o jej zlokalizowaniu na terenie stanowiącym tzw. “nową” część cmentarza żydowskiego w Jaśle oraz wynikającym z tego faktu niebezpieczeństwie naruszenia pochówków. Jednak prac nie wstrzymano, ani w wyniku apelu ani nawet w obliczu faktu natrafienia na kolejne groby in situ na cmentarzu. Groby jasielskich Żydów zostały sprofanowane, jednak prace nadal są kontynuowane”.

Komisja zwraca również uwagę na to, że w przypadku realizowanej w Jaśle inwestycji zignorowano zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które mówią o tym, że w ramach prowadzonego obecnie systemowego projektu ochrony cmentarzy żydowskich w Polsce pod nazwą „Oznakowanie Cmentarzy Żydowskich w Polsce”, istnieje konieczność zachowania szczególnej ostrożności w procesie wydawania decyzji dotyczących terenów cmentarnych i przycmentarnych. W tym kontekście zdaniem autorów stanowiska, w przypadku budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992 zabrakło konsultacji w zakresie ustalania historycznych granic cmentarzy. 

W odpowiedzi na szereg pytań skierowanych przez redakcję w lutym, Komisja Rabiniczna zaznacza, że wiele do życzenia pozostawia sposób komunikacji z wszystkimi stronami, z którymi od października ubiegłego roku kontaktuje się w sprawie inwestycji. Jak przekonuje, informację o odkrytych w styczniu szczątkach otrzymała od jednego z mieszkańców Jasła. „Należy podkreślić, że Komisja nie dowiedziała się o odkryciu kolejnych szczątków ludzkich na terenie inwestycji od żadnej ze stron z którą prowadziła korespondencję od października 2019 r. lecz przypadkiem od lokalnego mieszkańca 29 stycznia br. oraz dzięki artykułowi zamieszczonemu w portalu Jasło4you. Dnia 30 stycznia br. Rabin Yehoshua Ellis udał się do Jasła zweryfikować informację o odkrytych szczątkach, gdzie odbył spotkanie w Prokuraturze Rejonowej w Jaśle oraz w Starostwie Powiatowym. Rabinowi nie udało się tego dnia skontaktować z kierownikiem Delegatury WUOZ w Krośnie. Komisja złożyła również 30 stycznia br. wniosek do Prokuratury w Jaśle o odstąpienie od zaplanowanej na 4.02.2020 ekshumacji sześciu grobów. Dnia 3 stycznia br. otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od ekshumacji” – czytamy w odpowiedzi. Komisja podkreśla również, że nie chodzi jej o zablokowanie inwestycji. Zależy jej jednak na uszanowaniu miejsca, w którym spoczywają ludzkie szczątki.

Sięgają do archiwów

Koronnymi dowodami na potwierdzenie tezy, jakoby obok zlokalizowanego przy ul. Floriańskiej kirkutu funkcjonowała nowa część cmentarza żydowskiego w Jaśle mają być: pismo autorstwa Weitza Mendla w „sprawie zajęcia Cmentarza Żydowskiego w Jaśle dla potrzeb Zakładu Leczniczego dla zwierząt w Jaśle” oraz zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej datowane na 8 grudnia 1961 r. w sprawie zamknięcia cmentarzy wyznaniowych na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego. 

Weitz Mendel jako pełnomocnik Żydowskiej Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Tarnowie skierował 4 sierpnia 1956 r. do Urzędu ds. Wyznań pismo, w którym, przekonywał, iż cmentarz żydowski w Jaśle składał się z części starszej i nowszej. Starsza miała być usytuowana na działkach o numerach ewidencyjnych 429/2 oraz 429/3. Nowsza zaś na działkach o numerach 450 i 465. Działki te są doskonale widoczne na mapach geodezyjnych nie tylko z 1964 r. lecz również tych z przełomu XIX i XX wieku, które znajdowały się niegdyś w zasobach Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie – Filia Terenowa w Jaśle. W piśmie znajdziemy również informację mówiącą o tym, że groby znajdowały się nie tylko na starszej części cmentarza, lecz również na tej nowej. Weitz Mendel zwraca uwagę, że pierwotnie część z parcel zlokalizowanych na zachód od starej części cmentarza miała pozostać nienaruszona jako miejsce spoczynku zmarłych. Jak twierdzi następnie, lecznica zajęła również wydzieloną część działek o numerach ewidencyjnych 450 i 465. Kończąc, autor wezwał władze do dokładnego przeanalizowania sprawy i wydania decyzji o oddaniu „zajętej bezprawnie” jak to określił, części cmentarza w zarząd Kongregacji Wyznaniowej Żydowskiej.

Przerywana linia według Komisji Rabinicznej wyznacza
obszar jaki zajmował tzw. "nowy" cmentarz żydowski

W ślad za pismem z 4 sierpnia 1956 r. Weitz Mendel skierował do referatu ds. wyznaniowych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle oświadczenie, w którym zobowiązywał się utrzymać w czystości część parceli, na której miały znajdować się groby żydowskiej, a która to część została wyłączona z użytkowania przez Państwowy Zakład Lecznicy dla Zwierząt. Z punktu widzenia sprawy dotyczącej ujawnienia na terenie budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992 ludzkich szczątków istotne znaczenie mogą mieć informacje na temat obszaru, który został wyłączony z użytkowania. Weitz Mendel precyzuje, że teren, o którym mowa obejmował część parceli o szerokości 35 m od strony wschodniej i 45 m od strony zachodniej na długości całej parceli.

Do zażalenia, o którym jest mowa 23 października 1956 r. odniosło się Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Powiatowy Zarząd Rolnictwa w Jaśle. W piśmie do kierownika Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt instruowano, aby do czasu rozpatrzenia kwestii związanej z użytkowaniem parceli uniemożliwić jakąkolwiek jej uprawę, szczególnie przez dozorcę. Co ciekawe wobec wspomnianego dozorcy, który w dokumentach Urzędu ds. Wyznań w Warszawie występuje jako obywatel Kulig wyciągnięto konsekwencje z tytułu samowolnego użytkowania wydzielonej części parceli. Nie ten wątek wydaje się jednak najistotniejszy. Otóż w piśmie z 15 listopada 1956 r. skierowanym przez Wydział ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie do Urzędu ds. Wyznań w Warszawie czytamy, że „Zarząd Weterynarii zobowiązał się do ogrodzenia części parceli, gdzie znajdują się groby zmarłych, by uniemożliwić tam dostępu zwierzętom”.

Na uwagę zasługują również dokumenty, które znajdują się w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Chodzi o zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 8 grudnia 1961 r. w sprawie zamknięcia cmentarzy wyznaniowych na terenie byłego województwa rzeszowskiego oraz wykaz cmentarny proponowanych do zamknięcia w województwie rzeszowskim sporządzony przez Wojewódzki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie.  Wynika z niego, że cmentarz żydowski w Jaśle przy ul. Floriańskiej miał powierzchnię 1,07ha, co znacznie przekracza obszar, który dzisiaj wyznacza mur okalający kirkut. Ostatnie pochówki miały być organizowane w jego obrębie w 1943 r.    

Mapa z 1900 r. na której zaznaczono działki o numerach ewidencyjnych 450 i 456

Nieco więcej światła na historię cmentarza żydowskiego w Jaśle mogłyby rzucić zapisy ksiąg wieczystych dla działek 450 i 465 prowadzonych przed II wojną światową. Wniosek o ich dołączenie do akt sprawy Naczelny Rabin Polski złożył do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego. Może okazać się to jednak niemożliwe, bowiem księgi wieczyste zaginęły w czasie okupacji hitlerowskiej. Informacje na temat statusu działek, na których przed wojną miała znajdować się „nowa” część cmentarza żydowskiego mogą być zawarte w tak zwanych „teczkach Kokesza”. Był on geodetą i biegłym sądowym, który po II wojnie światowej sporządzał zestawienie danych geodezyjnych według przedwojennego stanu prawnego. Nie wiadomo jednak, gdzie mogą się one znajdować.

Rozwiązanie kwestii pochówków odkrytych na placu budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 992 jest bez dwóch zdań kluczowe dla przyszłości całej inwestycji. Wydaje się, że jej rozstrzygnięcie może nastąpić wyłącznie w drodze kompromisu. Czy wszystkie strony  zainteresowane sprawą są gotowe do jego zawarcia? Dziś trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Jedno jest pewne. Osiągnięcie porozumienia nie będzie zadaniem łatwym.

MD

Napisany dnia: 25.02.2020, 19:00
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ aaa
dnia 25.02.2020, 19:12
Ocena
komentarza:
97
ani sie czytac nie chce ... nie ze za duo ale jak widze ile problemów by tą drogę wybudowac to lepiej to zakopcie w pi... jak i to całe Jasło bo do tego zmierzacie...
a może o to wAM CHODZI ? OTWÓRZCIE JEDEN WIELKI SKANSEN I H... bo gdzie by nie poopatrzyuł to wieczny i 'odwieczny' problem... jakby to tylko w Jasle były cmentarze... w każdym innym mieście budują drogi jakoś bez problemów a tu?? zawsze coś przystawi...
@ Karol
dnia 25.02.2020, 19:19
Ocena
komentarza:
-90
Cmentarz rzecz święta. Budowa stop.
@ Pisiek
dnia 25.02.2020, 19:29
Ocena
komentarza:
86
Jaki cmentarz? Gdzie dokumentacja, oznakowanie terenu? A gdzie Żytko były gdy projektowano tą drogę? To było jasne, można było wówczas zgłosić. Teraz trafiło się bo koparka coś odkopała i Żytko podłapali temat, a że im to tylko nam szkodzić to podjęli raban. A Izraelu to tak by się nie odbyło, tam nikt by się nas nie pytał że to kości naszych przodków. Kości można przenieść w inne miejsce z należnym szacunkiem. To nasza, Polaków ziemią i h... żydką do tego, to nasze prawo.
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 25.02.2020, 19:32
Ocena
komentarza:
43
Tak? Jakoś protestów, kiedy budowano drogę na cmentarzu w Ulaszowicach, nie pamiętam.
@ Jenotinio
dnia 25.02.2020, 19:33
Ocena
komentarza:
103
Szczerze? Wali mnie to. Pod Solina są cmentarze szczątki krypty domy i nikt się nie przejmuje. Magiczne słowo żydowski i już może całe tzw Miasto Jaslo przenieście.
@ Ale problem
dnia 25.02.2020, 20:10
Ocena
komentarza:
56
Trzeba było nie zgłaszać, zasypać ich następną warstwą, zalać asfaltem, i cześć. Polski cmentarz w Izraelu jakby istniał byłby potraktowany identycznie. Głupi majster na budowie i tyle.
@ Hgjg
dnia 25.02.2020, 20:14
Ocena
komentarza:
-7
Nawet z zaświatów dostajemy informacje że ta droga jest nikomu niepotrzebna. A potrzebna nam obwodnicy a nie głupich łączników
@ Zośka
dnia 25.02.2020, 20:43
Ocena
komentarza:
68
Szczątki można i należy przenieść w inne miejsce i budować dalej. Nie należy wdawać się w pseudo negocjacje bo już widać, że nie ma dobrej woli z tej drugiej "pokrzywdzonej" strony skoro przypadkowe wykopanie szczątków nazwano profanacją cmentarza.
@ Jacek
dnia 26.02.2020, 07:22
Ocena
komentarza:
-9
Owszem,budują ale może nie na cmentarzach.
@ po trupach do celu
dnia 26.02.2020, 14:11
Ocena
komentarza:
7
budujcie droge jest potrzebna kilka kosci zakopcie ziemia i asfalt na gore
@ Jasio
dnia 26.02.2020, 17:09
Ocena
komentarza:
17
Na Placu Żwirki i Wigury też był cmentarz przy kościele Karmelitów. Pod asfaltem są groby - (tylko nie żydowskie) i nikt afery z tego nie robi. Przenieść kości na teren cmentarza i po problemie.
@ tom
dnia 28.02.2020, 20:25
Ocena
komentarza:
0
Sa w POLSCE inne miasta --- droga wolna.
@ macewa
dnia 01.03.2020, 23:35
Ocena
komentarza:
3
a co z czarną macewą która leżała na zakręcie do budynku niedaleko skarpy i dawnej stacji meteo.
Leżała sobie i pewnego dnia robotnicy i geodeci którzy wbijali paliki pomalowane na pomarańczowo coś znaleźli a następnego dnia już macewy nie było.
@ Kierowca 810
dnia 25.02.2020, 19:25
Ocena
komentarza:
41
Zróbcie nad tym miejscem wiadukt i nikt nie będzie się przyczepiał
że zostały naruszone szczątki.
Wiadomo, że z żydami nigdy się nie dogadacie.
@ precz z pejsami
dnia 25.02.2020, 21:19
Ocena
komentarza:
21
kto by się zydami przejmowal do roboty
@ Szekle bogiem ich
dnia 25.02.2020, 19:29
Ocena
komentarza:
32
No to teraz, głupie goje, przypomnijcie sobie, od czego zaczęło się was urabianie. Jakieś trzy lata temu poszły pierwsze artykuły na tym śmiesznym portaliku - nagle starsi i mądrzejsi 'przypomnieli' sobie o jasielskim kirkucie. W ślad za tym były kolejne wstawki związane z kolejnymi wizytami. W ten sposób urabia się opinię publiczną, by ją przygotować na grabież. I to jest właśnie ten czas - czas strzyżenia uśpionych i zajętych piciem i żarciem baranów. Dalej, osiołki, nie widzicie, co się dzieje?
@ cytryna kwasna
dnia 26.02.2020, 00:45
Ocena
komentarza:
7
Polski i historii nie było tylko jest :Polin (hebr. פולין) – nazwa Polski w języku jidysz (wymawiana jako pojln) i języku hebrajskim, w którym słowo to można odczytywać jako „tutaj spocznij”. ... Legenda żydowska głosi, że gdy uchodźcy dotarli do ziem polskich, nazwę kraju odczytali jako Po lin (hebr. פה לין), biorąc to za dobry omen.
Moiżesz z Egiptu przyszedł do polin ...tak sie pisze nową historie!
@ do "szekle.."
dnia 26.02.2020, 14:20
Ocena
komentarza:
5
Nie musieli sobie niczego przypominać, bo to miejsce znało całe Jasło. Nazywane było małpim gajem z racji że z braku pokoi na godzinę służyło jako miejsce schadzek, ewentualnie okolicznym pijaczkom do degustacji winopodobnych produktów "Pektowinu". Zastanawiające jest jakimi to machlojkami władze miejskie czy też reprezentujące skarb państwa powiatowe weszły w posiadanie tej nieruchomości, skoro w archiwach można było bez kłopotu odnaleźć dokumenty dotyczące jej stanu prawnego.
@ ale...
dnia 27.02.2020, 13:11
Ocena
komentarza:
3
...żaden Żyd i nikt inny nie interesował się tym miejscem jako cmentarzem od lat sześćdziesiątych. Sprawa prosta. Należy przenieść szczątki na sąsiadujący z placem budowy kirkut. Tak się postępuje w takich sytuacjach. Cyt. "kości zostały rzucone" - trzeba zaczętą inwestycję pilnie dokończyć.
@ Ala
dnia 25.02.2020, 19:33
Ocena
komentarza:
74
A gdzie byli przez te wszystkie lata i dlaczego nie dbali o groby zmarłych,
teraz szukają ... do ... .
@ stary
dnia 25.02.2020, 19:42
Ocena
komentarza:
62
nie dbali bo widocznie kasy nie mieli albo się to nie opłacało a teraz może na koszt podatnika odbudują kirkut ?? szkoda że na naszych cmentarzach nikt się nie przejmuje zapomnianymi mogiłami.
@ pl
dnia 25.02.2020, 21:20
Ocena
komentarza:
11
skandal wstrzymywać budowę z powodu zydow
@ CCC
dnia 26.02.2020, 11:26
Ocena
komentarza:
8
W państwie rządzonym przez kryptożydów to już nie skandal a prawidłowość...
@ hist
dnia 25.02.2020, 19:55
Ocena
komentarza:
54
Skoro cmentarz zamknięto w roku 1961, to o co teraz raban. Po upływie 40 lat
co najwyżej ekshumuje się szczątki ludzkie i przenosi z godnością w inne
przeznaczone do tego miejsce. Dotyczy to również cmentarzy wyznaniowych,
wszystkich wyznań.
@ Corpora dormiunt, vigilant animae
dnia 25.02.2020, 20:02
Ocena
komentarza:
9
Cyt. " Osiągnięcie porozumienia nie będzie zadaniem łatwym." Rzeczy samej wydaje się, że wypłata odszkodowania, a może i remont ogrodzenia zniszczonego zrębem czasu jest w stanie osiągnąć kompromis
@ yozef
dnia 25.02.2020, 20:18
Ocena
komentarza:
8
ta droga to koniecznosc ,,,nikt nie wiedzial o szczatkachbo moze tam chowali zoniezy wykletych zamordowanych przez ub i sb pisalem jasielscy ub i sb byli bezwzgledni ,,,a moze tam lezy pilecki ,,,pisalem o tym wczesniej ze szczatki trzeba zbadac ,,,zydowskiego kirkutu tam nie bylo akurat zydzi pieczolowicie dbali zawsze o cmentarze ,,,uwierzcie i chwala im za to
@ Katarynka
dnia 26.02.2020, 00:44
Ocena
komentarza:
12
Do yosefa
To nieprawda że żydzi dbali o jasielski kirkut. Wiele lat temu byłam tam i widziałam te sterty śmieci i butelki wśród grobów. Wtedy klucz do kirkutu udostępniono mi w Urzędzie Miasta. Chyba BM mi go dała, ale nieistotne. Faktem jest że już wtedy tj. w latach 90. Żydzi nie zgadzali się byśmy my, goje dbali o ich cmentarz. Woleli utrzymać ten syf w stanie nienaruszonym niż pozwolić nam tam sprzatac
@ Yyyy
dnia 26.02.2020, 01:28
Ocena
komentarza:
-12
Katarynka,a kto robił ten ,,syf,,?Luzie,mieszkańcy tego miasta.Katarynka,powinnaś wiedzieć,ze w cywilizacji zachodniej nikt nie wchodzi na teren cmentarny,by cokolwiek robić .Tam nikt nie śmieci to i nadzór jest zbędny.Ludzie tam pochowani spoczywają w ciszy.To miejsce wiecznego spoczynku.Wyjedź z Jasła i zobacz,życie będzie dla ciebie prostrze.
@ Do Katarynka
dnia 27.02.2020, 06:20
Ocena
komentarza:
-2
Owszem,kirkut był zamknięty,ale przyjeżdżali i jakaś uprawniona osoba moała dbać o porządek.Oni mają inne zwyczaje i nie można mówić,że nie pamiętają o zmarłych.U nas ile jest zaniedbanych grobów,na swoich bliskich grobach nszapalają stosy zniczy,a obok grób zapomniany.
@ Woytazzz
dnia 25.02.2020, 21:05
Ocena
komentarza:
53
Problem? Jaki problem? Rozwiązanie jest bardzo proste.

Miasto natychmiast odstępuje od budowy drogi w tym miejscu, plantuje teren, ogradza go i ustawia pomnik, upamiętniający pochowanych tam Żydów.

W zamian Komisja Rabiniczna pokrywa wszelkie koszty za zmianę projektów drogi, za dotychczas wykonane prace budowlane, a także płaci miastu za dodatkowych kilkanaście miesięcy czekania na obwodnicę, w ramach rekompensaty.

To jak rebe Jehoszua? Ubijamy interes?
@ Fred
dnia 25.02.2020, 22:00
Ocena
komentarza:
-4
Jakiej k... obwodnicy ?? Dobrze ty sie czujesz ? to jest obwodnica ?
@ do Woyatazzz
dnia 26.02.2020, 12:42
Ocena
komentarza:
3
zostanie zrealizowany tylko pkt 1 + odszkodowanie za naruszenie spokoju i użytkowanie działki od powojnia
badania DNA kosztują, ale wtedy wiadomo byłoby kto tam został pochowany, bo możliwe są różne scenariusze jak pisze Yuzef
a co ze śladami osadnictwa z epoki brązu?
@ Gh
dnia 25.02.2020, 21:11
Ocena
komentarza:
3
Aleś, szabesgoju, Dziedzicu Marcinie, wysmarował rekordowo długi jak na siebie artykulik na zamówienie. Jak ja gardzę takimi sprzedawczykami. A fuj, śmierdzisz czosnkiem!
@ D
dnia 26.02.2020, 14:47
Ocena
komentarza:
-5
Do GH .Spolecznosć Jasła w latach 40ch miała szczęście że gestapowcem był jakiś hans a nie ty GH.Ty kwestię Starozakonnych w Jaśłe rozwiązał byś perfekcyjnie.Cmentarz byłby ci zbędny.Masz to wypisane na czole.Amen
@ łodyniec
dnia 25.02.2020, 21:46
Ocena
komentarza:
9
Po wojnie chowano gdzie się dało . Nikt na siłę do ksiyndza nie szedł.
@ Ja
dnia 25.02.2020, 21:58
Ocena
komentarza:
-5
Co za durne wypociny. Nikt się szczątków nie spodziewał ?
Wszyscy się spodziewali oprócz „MD” :))

I dobrze, im dłużej potrwa budowa tej chorej inwestycji tym lżej dla mieszkańców Sobniowa, Łask, Wolicy.
@ ŻyDka
dnia 25.02.2020, 22:08
Ocena
komentarza:
-21
i po co droga ? budowa stop
@ Trewq
dnia 25.02.2020, 22:11
Ocena
komentarza:
25
Halo Tel Awiw? Możemy w Jaśle sobie drogę wybudować? Czy dostojnie rabiny się nie zgadzają?
@ Zjednoczenie
dnia 25.02.2020, 22:43
Ocena
komentarza:
13
Jak zjednoczyć naród? Pozwolić żydom zabrać głos.
@ Dike
dnia 25.02.2020, 22:59
Ocena
komentarza:
10
Pierwotna koncepcja tej drogi uwzględniała inny jej przebieg. Zapewne zupełnie przez przez przypadek została zmieniona na kolizyjny przebieg. Ale stało się. 1,07 ha. Prawo Polskie dopuszcza ekshumację, rabiniczne też i powinno się je uszanować o ile był to pochówki rytualne. Za płotem.
@ Ale jaja
dnia 25.02.2020, 23:38
Ocena
komentarza:
-4
Liczę że za tą idiotyczna inwestycje ktoś beknie
@ Hanko
dnia 26.02.2020, 00:01
Ocena
komentarza:
4
Prioryteto tj. omini,ęcie z kierunu Pilzno - Jaslo_ Krosno
@ Nie na temat
dnia 26.02.2020, 00:24
Ocena
komentarza:
16
Tarnów - Jasło - Nowy Żmigród - Dukla - Barwinek

TO JEST TRASA TIRÓW @hanko :)
Jesteście żałośni z opowiadaniem tych bajek o wschodniej obwodnicy. Czy zachodnia obwodnica rozwiąże sprawę? Też nie!
Zachodnia obwodnica plus łącznik drogi wojewódzkiej (raczej się nie doczekamy), przez Niegłowice do mostu w Dębowcu, za drogą wszystko, i to jest obwodnica!

Idź na rondo w Żółkowie liczyć tiry, a na drugi dzień przy wyjeździe na Krosno. Masz wypaczone spojrzenie na świat przez to, że wszystko jeździło zawsze przez Brzyszczki, a i tak skręcało na Żmigród. Te dwie drogi mają kanalizować ten ruch. Bez łącznika od wschodu miasta i tak będą tiry w mieście i na 17 stycznia, korzystając z budowanej infrastruktury! Zaskoczę cię, w przypadku zachodniej obwodnicy też! Na samym końcu i tak rafineria tylko dostanie bo nic się jej nie zmniejszy ruch w jakimkolwiek wariancie ograniczonym do włączenia w drogi krajowe.

Zbyt merytorycznie, więc spodziewam się minusów :)
@ Ulan
dnia 26.02.2020, 06:30
Ocena
komentarza:
18
Żydzi nawet po śmierci szkodzą Polsce
@ stary
dnia 26.02.2020, 10:44
Ocena
komentarza:
-7
nie blużnij bo to naród wybrany.
@ do ulan
dnia 26.02.2020, 14:23
Ocena
komentarza:
3
Nie muszą się zbytnio wysilać. Polacy to robia znacznie lepiej.
@ KKK
dnia 26.02.2020, 07:57
Ocena
komentarza:
10
Panowie rabini to niech się obecnym cmentarzem zajmą bo jego stan woła o pomste do ich przodków. Tam jeszcze nie jedną ciekawą rzecz znajdą i oby nikt nie ucierpiał bo te tereny będą pełne min i niewybuchów.
@ do????
dnia 26.02.2020, 09:31
Ocena
komentarza:
6
ja kudlaty durnowaty nie wiedzialem gdzie moja taty
@ Jaś
dnia 26.02.2020, 09:48
Ocena
komentarza:
0
Większość się mądrzy bo to nie dotyczy ich czyli grobów ich przodków. Inaczej sprawa wygląda gdy problem dotyczy nas samych. Np. Cmentarz łyczakowski gdzie też Ukraińcy chcieli co nieco zburzyć i co po części się im udało. Nie było to miłe dla nas Polaków
@ do Jaś
dnia 26.02.2020, 12:56
Ocena
komentarza:
12
Sprawa dotyczy szczątków odkrytych POZA cmentarzem, dlatego należy przeprowadzić ekshumacje oraz badania DNA i zależnie od wyniku pochować na cmentarzu żydowskim lub komunalnym, bo mogą to być równie dobrze szczątki Polaków. Zarówno prawo żydowskie i kościelne KK oraz państwowe RP mówi, że szczątki odkryte poza cmentarzem powinny być ekshumowane i pochowane na cmentarzu. (np. ekshumacja szczątków żołnierzy radzieckich z parku i pochowanie ich na jasielskim cmentarzu)
Proszę pamiętać, że nawet na cmentarzach groby są likwidowane po kilkudziesięciu latach, jeśli nie są opłacane i utrzymywane. Wiecie gdzie są groby waszych pradziadków, a czasem nawet dziadków?
@ mm
dnia 26.02.2020, 10:19
Ocena
komentarza:
0
do wszystkich umieszczających posty: a w niedzielę do komunii w kościele
@ Szewach Weiss vel. CHcęWaszHajs
dnia 26.02.2020, 10:35
Ocena
komentarza:
4
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ utrudnianie
dnia 26.02.2020, 11:37
Ocena
komentarza:
6
no i po co jaslo4u o tym pisze???
@ Kuntakinte
dnia 26.02.2020, 11:44
Ocena
komentarza:
-3
Może dlatego, że dotyczy to Jasła? Jakby nie patrzeć, jest to duża inwestycja i nie wiadomo tak na prawdę jak ten problem zamierzają rozwiązać. Może o to chodzi dziennikarzom.
@ MIŁOŚNIK JASŁA
dnia 26.02.2020, 12:22
Ocena
komentarza:
-2
Ludzie ta droga potrzebna miło będzie sobie odpoczywać w niedzielę lub w sobotę na Kwiatowej i wdychać spaliny z samochodów i słuchać ryku silników.
@ Yu
dnia 26.02.2020, 13:46
Ocena
komentarza:
10
To są jakieś Szczątki ludzi którzy w czaśie wojny zostali pochowani obok cmętarza
Żydowskiego bo na cmętarza brakowało miejsca.
Trzeba tych parę kości pozbierać i robić drogę dalej.
@ Za
dnia 26.02.2020, 13:57
Ocena
komentarza:
15
Droga dla Jasła jest bardzo potrzebna.
A żadni rabini nie będą decydować czy w jaśle ma być droga czy nie.
@ Jg
dnia 26.02.2020, 14:19
Ocena
komentarza:
18
W różnych miejscach są pochowani ludzie
Te miejsca już dawno zarosły krzakami i nikt się tym nie przejmuje
A tu robią taką aferę z niczego.
@ Sbs
dnia 26.02.2020, 14:51
Ocena
komentarza:
10
Dzisiaj stali ... a patrzyki tam w dół jakby sie kto jeszcze miał ruszyć
@ profesjonalizm
dnia 26.02.2020, 15:51
Ocena
komentarza:
3
Profesjonalizm naszych miejscowych urzędników jest porażający. Najpierw było sprawdzić stan działek, co tam było i czy nie będzie problemów z budową. Czy któryś z nich prywatnie wybudowałby dom na ziemi co do której nie ma pewności? No ale przecież to nie ich pieniądze, więc co im tam. Za straty wynikające z ich głupoty nikt nie odpowie, jak zwykle.
@ Car
dnia 26.02.2020, 15:59
Ocena
komentarza:
5
Jeden idiota zaprojektował, drugi idiota dał pozwolenie na budowę. A może by tak ty idiotów po nazwisku? I po kieszeni ostro. Oraz ze stołków, żeby już więcej nie szkodzili .
@ js
dnia 27.02.2020, 08:44
Ocena
komentarza:
1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ js
dnia 28.02.2020, 10:19
Ocena
komentarza:
3
Zastanawiające jakim prawem skarb państwa uwłaszczył się tą działką skoro jak wynika z tego artykułu istnieją dokumenty wskazujące jednoznacznie gminę żydowską jako jej właściciela. Radziłbym spytać o to prawników Starostwa, repreznentującego skarb państwa a nie ścigać Bogu ducha winnego projektanta.
@ Kierowca 810
dnia 26.02.2020, 16:31
Ocena
komentarza:
12
Ten kirkut zapomniany przez ludzi przez niemało wiek. Nikt tu nie zapalił
przez ten czas ani jednej świeczki i się nad grobem nie pomodlił.
I nagle pretensje. Przecież szczątki ludzkie się przenosi i to czasami
do innego kraju a nawet na drugi kontynent.
Co mało jest przykładów. Wystarczy ten fakt upamiętnić odpowiednim
pomnikiem czy tablicą. Nawet przenosi się świątynie i to różnych wyznań.
@ Yu
dnia 26.02.2020, 16:39
Ocena
komentarza:
11
Nie ma się co tumaczyć nikomu
Brać się do roboty i budować drogę.
@ Jakiś Pan
dnia 26.02.2020, 17:53
Ocena
komentarza:
5
Nie doszło do profanacji!
@ Żak
dnia 26.02.2020, 18:00
Ocena
komentarza:
5
A kości ludzkie w Trzcinicy to skąd się wzięły i co na toi IPN.Pewnie nie może zająć stanowiska.
@ xm
dnia 26.02.2020, 18:03
Ocena
komentarza:
8
Budowac bo jest potrzebna od zaraz obwodnica Jasla to jest wielkie pytanie jak ominac Jaslo doczekamy zobaczymy ile bedzie przeciwnych mieszkancow a tu krutki odcinek i tyle krzyku i glupich wpisow w internecie...
@ heniek
dnia 26.02.2020, 18:14
Ocena
komentarza:
7
budować i nie pytać się archeologów bo będą grzebać z 5 lat na pewno , my chcemy tej drogi
@ Arnold Szwarceneger
dnia 26.02.2020, 18:29
Ocena
komentarza:
2
Jasło za niedługo stanie się słynne, w Izraelu napiszą o naszym mieście. Znowu oskarżą nas o antysemityzm
@ Toja
dnia 26.02.2020, 18:37
Ocena
komentarza:
5
Obecny stan cmentarza wskazuje na to że nikomu nie zależy raczej na nim. Droga jest bardzo potrzebna . Czekamy na nią z niecierpliwością. Mam nadzieję iż dobra wola wszystkich stron pozwoli ukończyć budowę w terminie.
@ do profesjonalizm
dnia 26.02.2020, 18:54
Ocena
komentarza:
3
Nie pisz jak nie wiesz. Droga jest wojewódzka i żaden miejscowy
urząd nic tu nie załatwiał tylko instytucje wojewódzkie. A ty bez pojęcia
czepiasz się miejscowych urzędników.
@ on
dnia 26.02.2020, 19:49
Ocena
komentarza:
13
Przenieść kości do wspólnego grobu z szacunkiem i po sprawie! I tak są to osoby dawno zapomniane skoro nawet dokumentów na to nie ma!
@ Yu
dnia 26.02.2020, 20:22
Ocena
komentarza:
13
Nikt nie naruszył cmętarza żydowskiego
Szczątki zmarłych były obok cmętarza więc oco chodzi.
Szczątki usunąć i brać się do roboty
A nie pytać się rabnów co my mamy robić
@ js
dnia 27.02.2020, 02:02
Ocena
komentarza:
-8
A ty weź się do nauki
@ Prosta sprawa
dnia 27.02.2020, 12:13
Ocena
komentarza:
-4
Ciekawe Kto wymyślił tędy drogę? Nobel jak nic...
@ Paranoja
dnia 27.02.2020, 22:49
Ocena
komentarza:
0
Jak można było być zaskoczonym,że w obrębie cmentarza mogą być szczątki ludzkie? Kiedyś cmentarz mógł być większy... można było zakładać różne hipotezy...
kolejna rzecz to archeolog.. wygrała Pani,która jest najtańsza pośród wszystkich firm archeologicznych, więc jej usługi też pozostawiają wiele do życzenia..
Ogólnie panowało tu myślenie, nic tam nie ma, nadzór archeologiczny to tylko obowiązkowa proforma, szybko uda się to zrobić i droga będzie gotowa tam np za 12 miesięcy... a tu taki ch..j
I bardzo dobrze, teraz trzeba wyciągnąć wnioski z całej tej sprawy..
@ piter
dnia 28.02.2020, 10:17
Ocena
komentarza:
-2
,,Obwodnica'' jak sama nazwa wskazuje nie może być prowadzona przez miasto. Zanim wykonywano projekt to trzeba było się zapoznać ze znaczeniem tego słowa ,,obwodnica''. Nie nazywajmy tego obwodnicą tylko niewypałem jakiegoś łącznika 2 rond. Szkoda tylko marnowania pieniędzy. Zróbcie jeszcze raz projekt i zróbcie prawdziwą obwodnicę obok miasta a przykładów nie daleko nam szukać np. taki Czudec
@ Kierowca 810
dnia 29.02.2020, 13:01
Ocena
komentarza:
2
Żydzi uważają od dawna, że Polska to ich druga ojczyzna.
I na każdym kroku chcą tu pokazać kto tu w Polsce tak naprawdę rządzi.
Niestety też i w tym przypadku w tej sprawie między sobą się nie dogadamy.
Będzie jeszcze dużo kłopotu z tą tak potrzebną dla miasta drogą.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Jasielscy policjanci rejestrują interwencję za pomocą kamer nasobnych

   

  Funkcjonariusze jasielskiej policji otrzymali dwadzieścia pięć kamer nasobnych, z których od lutego korzystają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Referatu Patrolowo-Interwencyjnego. - Kamery gwarantują transparentność działań policji, ochronę obywateli, a także ochronę prawna samych funkcjonariuszy – wyjaśnia kom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy KPP w Jaśle.

 • 79 lat temu oddział „Korczaka” przeprowadził Akcję „Pensjonat”

   

  W Jaśle odbyły się dzisiaj miejskie obchody 79. rocznicy Akcji „Pensjonat”. Bohaterów wydarzeń z 5 na 6 sierpnia 1943 r. upamiętnili między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Pod pomnikiem Armii Krajowej złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze.

 • Pielęgnują pamięć o uczestnikach Akcji „Pensjonat”

   

  W nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 r. oddział dywersyjny Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Zenona Soboty ps. „Korczak” przeprowadził śmiałą akcję uwolnienia więźniów z więzienia gestapo w Jaśle. Akcja o kryptonimie „Pensjonat” odbiła się szerokim echem w całym okupowanym przez hitlerowskie Niemcy kraju. W Jaśle wciąż są ludzie, którzy pielęgnują pamięć o bohaterach jednego z najistotniejszych wydarzeń w historii okupowanego Jasła. Wczoraj, już po raz dziesiąty odbył się Jasielski Marsz Wolności.

 • "Dziki niszczą nasze plony, podchodzą pod domy. Jest ich za dużo – grzmią rolnicy

  Rolnicy w gminie Kołaczyce skarżą się na liczne szkody i ogromne straty, które ponoszą na skutek żerowania dzika i innej zwierzyny. Gospodarze załamują ręce, bo nie mogą spokojnie zebrać plonów. Dziki niszczą wszystko. Zdaniem rolników, koło łowieckie "Jedność" w Kołaczycach niewiele czyni, aby ograniczyć jego populację. Prezes koła Franciszek Bosak ucina – To kłamstwo, jeśli mówią, że nie strzelamy. W ciągu roku odstrzelonych jest od 150-200 dzików – mówi.

 • Poważny wypadek w Kołaczycach na drodze krajowej nr 73

  Dzisiaj po godzinie 14. na ul Mickiewicza w Kołaczycach w rejonie ośrodka zdrowia doszło do zderzenia się busa i samochodu osobowego. Na miejscu pracują  trzy zespoły ratownictwa medycznego, które udzielają pomocy osobom poszkodowanym. Obecnie droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zamknięta.

 • W poniedziałek rozpocznie się zamknięcie wiaduktu na ul. 3 Maja

   

  Firma PRI-MOST Południe Sp. z o.o. realizuje remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. 3 Maja nad nieużytkowaną linią kolejową. Od najbliższego poniedziałku (8 sierpnia) ruch kołowy samochodów osobowych i ciężarowych zostanie skierowany na objazd wyznaczany drogą wojewódzką nr 992 oraz drogą powiatową nr 2512R (ul. Wojska Polskiego).

 • Konkurs! Wygraj komiksy i książki o Akcji „Pensjonat”

 • Wracają pytania o przyszłość dworca kolejowego w Jaśle. Czy teren, na którym stoi doczeka się wreszcie kompleksowej modernizacji?

   

  Dworzec kolejowy w Jaśle lata świetności dawno ma już za sobą. Co więcej, obiekt nawet w najmniejszym stopniu nie spełnia swojej pierwotnej roli. Podróżni nie mogą z niego korzystać. Nic więc dziwnego, że co pewien czas wracają pytania o to, jaki plan na zagospodarowanie budynku i przyległego do niego terenu, mają władze miasta.

 • Uczniowie jasielskiego Ekonomika w finale turnieju "Sukces na Bank"

  Uczniowie Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle przeszli do finału czwartej edycji ogólnopolskiego turnieju ekonomicznego dla szkół średnich "Sukces na Bank". W ubiegłym roku uczniowie jasielskiego Ekonomika zajęli I miejsce i wygrali 20 tys. zł. Czy w tym roku uda się im powtórzyć ten sukces? Finał programu odbędzie się 13 sierpnia o godz. 9.00 w TVP3.

 • Śledczy wciąż badają sprawę nielegalnego składowania odpadów w Zimnej Wodzie

  Sprawa magazynowania śmieci w Zimnej Wodzie, na działce należącej do znanego przedsiębiorcy wyszła na jaw początkiem marca br. Inspektorzy WIOŚ, którzy przeprowadzili kontrolę w miejscu nielegalnego składowania odpadów ujawnili pewne nieprawidłowości. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę jest nadal w toku.

 • Karol Adamski zrezygnował ze stanowiska dyrektora DPS w Foluszu. Powiat powierzył obowiązki Monice Wójcickiej

  Po 11 latach pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu Karol Adamski złożył rezygnację i 31 lipca br. rozwiązał stosunek pracy. Zarząd Powiatu powierzył 1 sierpnia br. obowiązki dyrektora tej placówki Monice Wójcickiej, długoletniemu pracownikowi domu opieki w Foluszu.

 • Trwa nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych

   

  Absolwencie szkoły podstawowej, jeżeli nie dostałeś się do wymarzonej szkoły albo chcesz zmienić swój wybór, sprawdź ofertę i dołącz do uczniów Zespołu Szkól Budowlanych w Jaśle. 

 • Już 12-14 sierpnia w Krośnie - Leszek Możdżer, odkrycie świata jazzu Kinga Głyk i wielki koncert symfoniczny!

   

  Od 12 do 14 sierpnia odbędzie się po raz siódmy w Krośnie muzyczny crossover – Young Arts Festival. W tegorocznym programie wydarzenia znalazła się improwizująca basistka młodego pokolenia - Kinga Głyk, pianista Leszek Możdżer z AUKSO Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia oraz wielki koncert symfoniczny w wykonaniu Filharmoników Lwowskich. Będzie to ich pierwszy koncert w pełnym składzie od czasu wybuchu wojny!

 • W godzinę „W” zawyją syreny. Jasło odda hołd bohaterom i ofiarom Powstania Warszawskiego

   

  Dokładnie 78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W całej Polsce w godzinę „W” zawyją syreny alarmowe, aby upamiętnić powstańców, którzy stanęli do nierównej walki z hitlerowskim okupantem oraz ofiary cywilne. Punktualnie o godz. 17. syreny alarmowe zabrzmią również w Jaśle.

 • Wielki powrót pierogów do Tarnowca!

   

  Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami, w Tarnowcu ponownie zorganizowano jedną z najpopularniejszych w regionie imprez plenerowych. Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych „Pierogi” od ponad dekady cieszy się olbrzymim zainteresowaniem smakoszy tej popularnej potrawy. Na stadion ściągnęły w tym roku tysiące osób, aby spróbować specjałów przygotowanych prze Koła Gospodyń Wiejskich. Dobra zabawę zapewnił między innymi zespół góralski Baciary.

 • Inflacja uderzy w studentów ... ale nie w jasielskiej Filii AHE!

   

  Inflacja w ostatnich miesiącach spędza sen z powiek wszystkim Polakom, również studentom. W tym roku większość Uczelni niepublicznych zdecydowała się na podniesienie opłat czesnego. Wśród nich nie znajdziemy jednak Filii AHE w Jaśle, gdzie opłaty za studia pozostały bez zmian.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657