Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Dwa różne pomysły na walkę z epidemią. Takiej sesji Rady Powiatu w Jaśle jeszcze nie było

90

Piątkowa sesja Rady Powiatu w Jaśle była absolutnie bezprecedensowa. Radni w maseczkach ochronnych na twarzach, z rękawiczkami na dłoniach głosowali nad przyjęciem uchwał. Dyskusji nad projektami nie można było się jednak spodziewać. W sali zabrakło bowiem radnych klubów opozycyjnych, którzy pomimo swojej nieobecności złożyli własny projekt zmian w uchwale budżetowej zakładający wsparcie dla jasielskiego szpitala.

Obrady sesji Rady Powiatu w Jaśle, które odbyły się 3 kwietnia 2020 r. miały wyjątkowy przebieg. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, z jakim mamy do czynienia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle przedsięwzięto szczególne środki bezpieczeństwa. Zapewniono zachowanie dystansu pomiędzy radnymi. Część z radnych wzięła udział w sesji wyposażona w maseczki ochronne na twarz i rękawiczki. W obawie o zdrowie własne i innych osób, w sesji, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią nie wzięli udziału radni klubów Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami (Janusz Przetacznik i Ewa Wawro) i Samorządu Dla Mieszkańców (Jan Urban, Franciszek Miśkowicz, Dorota Woźniak, Krzysztof Buba, Bożena Macek-Lubaś, Antoni Zwierzyński). W sali zabrakło również Stanisława Święcha i Jana Czajki (klub radnych Prawa i Sprawiedliwości). Karnie stawili się za to pozostali radni PiS: Robert Snoch, Anna Nigborowicz, Józef Rosół, Adam Pawluś, Jan Muzyka, Stanisław Pankiewicz, Magdalena Stasiowska, Mateusz Lechwar, Irena Baciak, Grzegorz Pers, Stanisław Madejczyk, Ryszard Papciak i Ryszard Lisowski.

Kluczowym punktem piątkowego posiedzenia było głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. Dla władz powiatowych priorytetowa była w tym przypadku autopoprawka do projektu przyjęta przez Zarząd Powiatu Jasielskiego 27 marca bieżącego roku. Zakładała ona przesunięcie środków finansowych w kwocie 100 tys. zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. Zadaniem tym ma być przebudowa budynku warsztatowo – garażowo – socjalnego na potrzeby ratowników medycznych i kierowców Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku ze stanem epidemii. W obliczu nieobecności radnych klubów opozycyjnych uchwałę przyjęto bez dyskusji. Jej wagę podkreślił starosta jasielski Adam Pawluś. – Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zwołanie tej sesji, pomimo, że opozycja stosowała różne formy nacisku, grożąc odpowiedzialnością karną, że nie zapewniamy warunków sanitarnych. Jak państwo widzicie zachowane są odległości. Jesteśmy w stanie pracować normalnie. Chciałem podziękować za to, że będziemy mogli dalej pracować, będziemy mogli zapewnić pracę również firmom na terenie powiatu jasielskiego i kontynuować bardzo ważne inwestycje dla jego mieszkańców. Mam nadzieję, że te inwestycje zostaną zrealizowane w czasie, który jest przewidziany w umowach. Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom powiatu jasielskiego, żeby zachowali bezpieczeństwo i zdrowie, w tym trudnym czasie. My ze swojej strony będziemy robić wszystko, aby to zapewnić. Takim dzisiejszym działaniem jest również te 100 tys. zł na inwestycję w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. W ten sposób pomagamy ratownikom i kierowcom, którzy od wielu lat mają trudne warunki sanitarne. Chcemy to zmienić. Chcemy, aby mogli bezpiecznie przebierać się, w te swoje mundury, czy urządzenia zabezpieczające, żeby mogli skorzystać z odpowiednich środków higienicznych i żeby mogli bezpiecznie wrócić do domów. To nie jest listek figowy. Wspólnie ze szpitalem wystąpiliśmy o blisko 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, po to, aby poprawić warunki bezpieczeństwa ludzi tam pracujących i pacjentów – wyjaśniał.      

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, o której mowa, zdaniem radnych PSPP i SDM była wyłącznie próbą uzasadnienia konieczności zwołania na 3 kwietnia 2020 r. XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle i nie będzie miała żadnego realnego wpływu na bieżącą walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Dlatego też zdecydowali się oni złożyć projekt zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej, które w ich opinii, stanowiłyby faktyczną pomoc dla jasielskiego szpitala i jego personelu. W tym celu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle pojawił się w piątek radny Krzysztof Buba. Wnioski złożył na ręce Anny Nigborowicz, przewodniczącej komisji wnioskowej. Następnie opuścił salę posiedzeń. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że problem będzie narastał. Słyszymy, że co szósty zakażony to pracownik służby zdrowia. Lekarze alarmują, że ten odsetek jest bardzo niebezpieczny. Mamy trudną sytuację w szpitalu, gdzie mamy potwierdzony przypadek zakażenia. Kilka dni temu wstrzymana została działalność kilku oddziałów. Uważamy, że zachodzi natychmiastowa konieczność wsparcia jasielskiego szpitala dodatkowymi środkami finansowymi, z przeznaczeniem na zakup środków szeroko pojętej ochrony indywidualnej. Do nas jako radnych docierają informacje, że warto tego sprzętu, którym dziś dysponują służby medyczne, zabezpieczyć jeszcze więcej. Musimy liczyć nawet z najgorszym scenariuszem. Trzeba, więc zrobić wszystko, aby ludzie walczący z epidemią otrzymali wszystko, co będzie im w tej walce niezbędne, także dostęp do testów. Służbie zdrowia należy zapewnić jak najlepsze warunki pracy. Stać nas na to, żeby te środki przekazać szpitalowi i innym placówkom, jak choćby Domowi Pomocy Społecznej na Foluszu. Niedawno szpital wystosował apel o pomoc. Pomóc stara się wielu ludzi i firm. To my jednak jako powiat powinniśmy tę bieżącą pomoc organizować. Gdzie w tym wszystkim jest powiat? – pyta Krzysztof Buba.

Oprócz wspomnianych wcześniej wniosków Krzysztof Buba złożył jeszcze jeden, w którym radni klubów PSPP i SDM wnosili o zdjęcie z porządku obrad Rady Powiatu w Jaśle projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej wraz z autopoprawką. „Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną oraz ogłoszony na terenie całego kraju stan epidemii oraz wprowadzone w związku z tym stanem ograniczenia dotyczące możliwości spotkań, organizowania zebrań, a co za tym idzie praktycznie zerowe możliwości wymiany zdań i poglądów przed podjęciem tak ważnej w skutkach finansowych uchwały, w tym wprowadzenia do budżetu powiatu wolnych środków finansowych w kwocie 13.800.000,00 zł bez żadnej dyskusji i wymiany zdań uważamy za bezzasadne i obarczone poważnym błędem w zakresie dbałości o finanse publiczne naszego samorządu” – czytamy we wniosku. Ostatecznie został on uznany przez Roberta Snocha, przewodniczącego rady za niezasadny. – Pan radny nie podpisując się na liście obecności, nie uczestniczy w sesji – stwierdził lakonicznie. Tym samym bez rozpatrzenia pozostały kolejne wnioski złożone przez radnych PSPP i SDM. Zdaniem Roberta Snocha, skoro pierwszy z wniosków nie został odrzucony, bowiem formalnie nie był procedowany rada nie powinna zajmować się kolejnymi wnioskami opozycji. Dlaczego zatem Krzysztof Buba nie złożył podpisu na liście obecności? – Nie podpisałeś się na liście, dlatego, że wiedziałem, iż nie będę uczestniczył w sesji. Gdybym się podpisał, z tego tytułu przysługiwałaby mi z tego tytuł środki finansowe. To byłaby z mojej strony kpina – tłumaczy.      

Co zawierały wnioski opozycji? W ogólnym ujęciu dotyczyły one przesunięć środków finansowych w ramach budżetu powiatu, które miałyby zostać wykorzystane do walki z szerzącą się epidemią. W pierwszym, radni postulują zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na zadanie polegające na modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle o 400 tys. zł i przeznaczenie tej kwoty na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych koronawirusem dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Drugi dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Jaśle w związku z zadaniami inwestycyjnymi polegającymi na podniesieniu efektywności energetycznej budynku starostwa i modernizacji pomieszczeń w tymże budynku. Kwota 1 mln zł, którą zdaniem opozycji udałoby się uzyskać miałaby zostać przeznaczona na: zakup środków ochrony osobistej i badań diagnostycznych płuc rezonansem magnetycznym dla pracowników zaangażowanych w zapobieganie epidemii na terenie powiatu jasielskiego oraz zakup wyposażenia dla służb ratowniczych (700 tys. zł). Projekt zakłada również sfinansowanie w ramach zabezpieczonych środków wydatków bieżących związanych z zakupem leków oraz środków ochrony osobistej dla pracowników i pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu (200 tys. zł) oraz dotacje celowe dla powiatowych jednostek związane z zakupem środków ochrony osobistej i badań diagnostycznych płuc rezonansem magnetycznym dla pracowników zaangażowanych w zapobieganie epidemii na terenie powiatu jasielskiego (100 tys. zł).

Pełna treść wniosków złożonych przez radnych PSPP i SDM dostępna > TUTAJ 

 

Zdaniem Krzysztofa Buby przesunięcia zaproponowane przez radnych PSPP i SDM są reakcją na bieżące zapotrzebowanie w obliczu walki z pandemią koronawirusa. -  Musimy poważnie zastanowić się nad przesunięciem środków finansowych, które pochodzą z nadwyżki budżetowej. Postulujemy, Abu nie wprowadzać ich do budżety, lecz zostawić jako wolne środki. Ma to uzasadnienie w sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia. Dzisiaj nikt nie potrafi przewidzieć, jaki będzie w najbliższej przyszłości stan finansów publicznych, w tym powiatu jasielskiego. Decyzje dotyczące finansów powinny być racjonalne. Niektóre z inwestycji, jak na przykład modernizacja budynku starostwa mogą poczekać. Nie uważamy, aby decyzje podjęte na piątkowej sesji były absolutnie konieczne. Chodzi przede wszystkim o przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na modernizację budynku przy jasielskim szpitalu, co miałoby stanowić element walki z epidemią. Zapewnienie właściwych warunków pracy dla ratowników medycznych i kierowców jest bardzo ważne. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Uważamy jednak, że pieniądze są potrzebne na realizację celów, które już teraz pozwolą skutecznie walczyć z pandemią – przekonuje.    

Kolejna sesja Rady Powiatu w Jaśle, w formie, jaką mogliśmy okazję obserwować podczas piątkowego posiedzenia rady z pewnością już się nie powtórzy. Wiele wskazuje na to, że przeprowadzona zostanie zdalnie, z udziałem wszystkich radnych, dając szansę na przeprowadzenie rzeczowej dyskusji. Również nad wnioskami złożonymi w piątek przez opozycję. W grę wchodzą, bowiem nie tyle rozgrywki wewnątrz rady, które dla zdecydowanej większości mieszkańców powiatu nie mają kompletnie żadnego znaczenia, lecz przede wszystkim ich bezpieczeństwo.   

Zapis wideo z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle dostępna jest pod adresem > https://www.youtube.com/watch?v=kxTOvKP2Psk

MD

Napisany dnia: 05.04.2020, 14:24
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ kent
dnia 05.04.2020, 14:30
Ocena
komentarza:
-9
Nieobecni nie maja racji!
@ adrian
dnia 05.04.2020, 15:04
Ocena
komentarza:
36
100 tys dali na walke z koronawirusem a 13 mln dali na propagandę jak na TVP
@ Do kent
dnia 05.04.2020, 15:04
Ocena
komentarza:
34
Czy obecni zrzekli się diet?
@ fan
dnia 05.04.2020, 18:02
Ocena
komentarza:
-10
20 MILIONÓW dostawała rocznie wymiotna jak rządzilło PO
100 milionów kosztowało Polkich podatników referendum Komoruskiego??
220MILONÓW jak za PO sprzedali PKL??.

Z PRYWATYZACJI przez 8 lat PO uzyskało ponad 50 MILIARDÓW ZE SPRZEDAZY PANSTWOWOYCH SPŁEK LUB ICH AKCJI teraz się pytam gdzie te pieniądże na co poszły chyba na waszą propagandę zwe za PO w Polsce zyje się dobrze???

Tak się zyło dobrze ze Polacy ich odsuneli od władzy!!! POmylency!!

Nie bedę pisał o wszystkich rzeczach i na jakie MILIARDY ZNISZCYLI polskę stocznie fabryki jak wszytko za PO było nie rentowne ??
@ do fan
dnia 05.04.2020, 18:45
Ocena
komentarza:
4
nie wiesz na co poszła kasa -na pińcet +13 .propagande
Hińczyk budował statki taniej.
@ Maliniak
dnia 05.04.2020, 18:53
Ocena
komentarza:
-7
ile ludzi umarło w powiecie na grype?ile wogóle umarło?czujecie ze was robia w uja???
@ ANGEL
dnia 05.04.2020, 22:48
Ocena
komentarza:
21
Starosta powinien w tym roku 750 tyś złotych podzielić na premie dla Ratowników Medycznych za ich ciężką pracę i odpowiedzialną w czasie epidemii jak i zawsze w czasach bez epidemii.
@ Do kent
dnia 07.04.2020, 17:59
Ocena
komentarza:
-1
Jak tam sytuacja z Liwoczem?
Czy Strostwo juz przeslalo odszkodowanie dla Pani Sylwi w związku z PRZESTĘPSTWEM popelnionym ewidentnie organizując pokaz fajerwerków?
Odestki urosną, a podatnicy zapłacą...
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 05.04.2020, 14:33
Ocena
komentarza:
-17
Jeżeli radni opozycji nie chcą brać udziału w sesjach z obawy o zdrowie swoje innych, to niech zrezygnują z mandatów. Może na ich miejsce przyjdzie ktoś kto się nie boi i ma trochę więcej oleju w głowie. Ciamajdan2 psia mać!
@ Do Obywatel
dnia 05.04.2020, 17:34
Ocena
komentarza:
15
To właśnie świadczy o ich odpowiedzialności a nie jak PiSiory wybory wybory bo Duda musi być na siłę prezydentem. Macie ludzi za idiotów? Może trochę ich jest i to są właśnie zwolennicy we parti
@ fan
dnia 05.04.2020, 17:56
Ocena
komentarza:
-12
POmyleni wybircy maja zawsze racje??
Boja się dla tego nie przyszli oni jak całe PO odpowiedzialni??wytłumacz ta ich odpowiedzilnosc?? i nieobecnosc??.

Partia Obłudy ma program dla Polaków?? miał byc w ubiegły roku przed wyborami ?? do tej pory cisza? PO co program atakujemy dalej PiS i wmawiamy naszym beeeeeee ze PiS jest zły??.

24 robi robotę CO oraz mniej tej elity za PO dzięki BOGU!!
@ Obywatel Miasta Jasła
dnia 05.04.2020, 18:10
Ocena
komentarza:
12
Pan/Pani nie ma pojęcia o czym pisze. Widocznie wziął Pan lekcje z czytania ze zrozumieniem z TVP.
@ .
dnia 05.04.2020, 19:17
Ocena
komentarza:
9
Konstytucja, konstytucja, co już nie ważna
@ Niebiegam,niechodze,niepracujewdomu
dnia 05.04.2020, 14:46
Ocena
komentarza:
33
Głosujecie na tych samych i narzekacie na tych samych. Powoli nadchodzi czas na zmiany
@ adrian
dnia 05.04.2020, 15:09
Ocena
komentarza:
23
starsi radni, jeden cały czas kaszlał, sami sie proszą, zmiana się sama zrobi
@ dragoness
dnia 05.04.2020, 14:49
Ocena
komentarza:
46
Przebudowa pomieszczeń garażowych, która potrwa nie wiadomo ile, to ma być walka z epidemią? Czy wśród "specjalistów" zatrudnianych przez powiat nie ma ani jednego przyzwoitego informatyka, który jest w stanie postawić platforma do zdalnych obrad i głosowań? Jednym słowem strategia powiatu wpisuje się w centralne podejście do sprawowania mandatu. Hucpa!
@ 123
dnia 05.04.2020, 15:15
Ocena
komentarza:
4
"w kazdej chwili moge udostepnic dyplomy"czekam
@ dragoness
dnia 05.04.2020, 17:24
Ocena
komentarza:
5
Zapraszam na Fb. Po podaniu imienia i nazwiska, popartego skanem dowodu, chętnie udostępnię wszystkie dokumenty.
@ otwórz oczka telewizyjny baranku
dnia 05.04.2020, 18:00
Ocena
komentarza:
-6
Jest informatyk proszę se w necie znaleźć Mateusz Jarosiewicz NEOS
@ Obserwator
dnia 05.04.2020, 23:56
Ocena
komentarza:
-1
zdarta płyta :(
@ Bogdan T
dnia 06.04.2020, 05:33
Ocena
komentarza:
-1
Idea słuszna.
Niestety, uważam że uda mu się...
Życzyłbym sobie i każdemu na tej planecie, ale nie wiem co musiałoby się stać, żeby to się udało...
@ Diabetyczka
dnia 06.04.2020, 08:15
Ocena
komentarza:
-5
Aby postawić taką platformę należy przeprowadzić zmiany w Statucie Rady Powiatu i to zostało w piątek zrobione!!A opozycja zachowała się tak, że chyba gorzej już nie można !!Ja widziałam w transmisji online.Tchórze i wichrzyciele.
@ dragoness
dnia 06.04.2020, 09:16
Ocena
komentarza:
2
JAK się zachowali, skoro ich nie było? Niechże pani nie będzie śmieszna.
@ Do dragonness
dnia 06.04.2020, 11:05
Ocena
komentarza:
-4
Czy pani jest Alfa i Omega, ekspert od
wszystkiego i wszystkich!?
@ Do dragonness
dnia 06.04.2020, 11:51
Ocena
komentarza:
-3
Jak szczury się zachowali.
Nie wzięli udziału w sesji,wysłali "giermka"
na przeszpiegi,wezwali policję na legalnie
zwołane posiedzenie, które zebrało się również
dlatego aby móc umożliwić dalszą pracę online,
takie są procedury.Pani śmie ich bronić-gratuluję-
zaiste godne pochwały!!! Pozdrawiam i życzę
zdrowia i może trochę pokory.
@ dragoness
dnia 06.04.2020, 12:32
Ocena
komentarza:
2
Ano śmiem ich bronić, bo zwoływanie sesji nie było niezbędne, a autopoprawka dodana tylko po to aby zwołanie sesji uzasadnić. Skoro mamy zakaz zgromadzeń, niech będzie przestrzegany. W porządku obrad nie znajdował się również punkt o obradach zdalnych.
@ Eko
dnia 05.04.2020, 14:50
Ocena
komentarza:
3
Radni nieobecni powinni zrezygnowac z diety i przekazac ja na zakup sprzetu ochronnego dla pracownikow szpitala, policjantow itd, a poza tym jezeli radny Janusz P tak troszczy sie o swoje zdrowie...to moze w czasie trwania rady pasowaloby nie biegac po sklepach...zenad
a
@ Do Eko
dnia 05.04.2020, 15:15
Ocena
komentarza:
10
Bieganie nie zagraża zarażeniu.Wirus atakuje skupiska ludzi.Dodam,Prezydent zza oceanu nie zakłada maseczki ani rękawiczek-ufa współpracownikom,lub woli je przekazać bardziej potrzebującym.Skoro sala była zdezynfekowana,to po co czarne rękawiczki jak do czarnej roboty/brudzącej dłonie/.
@ goust basters
dnia 05.04.2020, 15:24
Ocena
komentarza:
19
sala nie była zdezynfekowana nikt tam nie widział żadnej ekipy dezynfekującej moze przetarli podłoge płynem z ludwikiem, starosta większej wyobraźni nie ma za to nabrał radnych bo mówil że sale zdezynfekuje
@ starostwo
dnia 05.04.2020, 15:26
Ocena
komentarza:
-7
mamy fakture za dezynfekcje sali
@ Kontroler
dnia 05.04.2020, 15:40
Ocena
komentarza:
24
Faktura jest - dezynfekcji nie było. Pisia księgowośc
@ ?
dnia 05.04.2020, 18:59
Ocena
komentarza:
4
To pokaż scan jak masz!
@ ANGEL
dnia 05.04.2020, 22:52
Ocena
komentarza:
8
Pokaż fakture za sztuczne ognie
@ Korki
dnia 05.04.2020, 14:52
Ocena
komentarza:
5
A minister zdrowia mówi że maseczki zdrowym nic nie dają-to po co noszą hahaha.
@ pip
dnia 05.04.2020, 14:53
Ocena
komentarza:
9
Ze co??? co oni uchwalili co zrobili??/

wytlumaczcie mi
@ adrian
dnia 05.04.2020, 15:07
Ocena
komentarza:
34
że 13 milionów sobie tam wydamy na co chcemy ale 100 tysiecy złotych daliśmy na szpital żeby sobie garaż wyremontowali i tak się właśnie walczy z wirusami
@ 1971
dnia 05.04.2020, 15:01
Ocena
komentarza:
23
Ta rada to kpina w żywe oczy. Zawiadomić Policję o nielegalnym zgromadzeniu w budynku Starostwa
@ cytryna kwasna
dnia 05.04.2020, 15:11
Ocena
komentarza:
35
Tzn. 100 tys. zł na modernizację budynku przy jasielskim szpitalu, a na modernizacje pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle o 400 tys. zł - jak zwykle pod siebie!
@ starostwo
dnia 05.04.2020, 15:26
Ocena
komentarza:
9
i jeszcze milion, prosze czytać dokładnie
@ cytryna kwasna
dnia 05.04.2020, 15:36
Ocena
komentarza:
20
Inwestuje się w dwa budynki: dla ratownikow 100 tys. a dla biurokratów 400 tys. - jak zwykle pod siebie!
@ radny
dnia 05.04.2020, 15:26
Ocena
komentarza:
23
Ale Pawluś zapomniał orderów i tym samym nie podkreślił swojego bohaterstwa ze snu na stole..???
@ starostwo
dnia 05.04.2020, 15:28
Ocena
komentarza:
13
sen na stole ?
tej legendy nie znamy, prosimy o opowieźć
@ Uczony
dnia 05.04.2020, 15:44
Ocena
komentarza:
-10
W mojej rodzinie (19 osób) wszyscy posiadamy wykształcenie wyższe i od lat głosujemy na Platformę Obywatelską. 10 maja nie będzie inaczej.
@ Jasiu
dnia 05.04.2020, 16:30
Ocena
komentarza:
4
Powtarzasz się ... uczony.
@ Picolo
dnia 05.04.2020, 18:45
Ocena
komentarza:
7
Nikt nie wie co bedzie 10 maja oby sie ktos nie zdziwil,ze nie bedzie po jego mysli.Nawet wyższe wykształcenie nie przedłuży życia bo to nie my decydujemy.
@ Co wy na to?
dnia 05.04.2020, 16:27
Ocena
komentarza:
8
Cyt. " Łukasz Szumowski zapytany o to sprawę obowiązku noszenia maseczek ochronnych odpowiedział, że "powoli powinniśmy iść w kierunku obowiązkowych maseczek na ulicach, w sklepach, w pracy”.
@ łodyniec
dnia 05.04.2020, 17:53
Ocena
komentarza:
-8
A co mnie obchodzi Szumowski?
@ do Uczony
dnia 05.04.2020, 16:28
Ocena
komentarza:
-15
W mojej rodzinie też wszyscy mamy wyższe wykształcenie ( studia
dzienne w prestiżowych uczelniach ) i wszyscy głosujemy na PiS.
@ zosia
dnia 05.04.2020, 16:47
Ocena
komentarza:
6
Na PiS głosuje pisia yntelygencja i źli ludzie
@ Obserwator
dnia 05.04.2020, 23:57
Ocena
komentarza:
0
unikać pisu jak syfilisu !
@ Ronin
dnia 05.04.2020, 16:36
Ocena
komentarza:
12
To są bezprdensowe jaja... A szpital prosi mieszkańców o wsparcie.
@ starostwo
dnia 05.04.2020, 20:08
Ocena
komentarza:
2
szpital se może prosić są ważniejsze sprawy miż zdrowie i zycie
@ łodyniec
dnia 05.04.2020, 16:39
Ocena
komentarza:
-4
1 mln PLN zakup środków ochrony osobistej i badań diagnostycznych płuc rezonansem magnetycznym dla pracowników zaangażowanych w zapobieganie epidemii na terenie powiatu

Czyli wszystko jasne, siebie badać trzeba bez kolejek i za darmo ,tfu tfu za pieniądze podatników !
@ PAMIĘTAM
dnia 05.04.2020, 16:49
Ocena
komentarza:
-3
Może za rządu Tuska Polska była tylko państwem teoretycznym, ale ludzie żyli godnie.
@ jolanda
dnia 05.04.2020, 20:31
Ocena
komentarza:
3
Sami swoi ludzie to tak
@ Janek
dnia 05.04.2020, 17:14
Ocena
komentarza:
-6
Wysłali giermka na sesję żeby złożył jakieś poprawki to Dr Snocha sprowadził na ziemię opozycję. Przynajmniej coś się dzieje w tych ciężkich czasach i można się pośmiać. Pzdr
@ Ewka
dnia 06.04.2020, 22:50
Ocena
komentarza:
1
A to słynny bob budowniczy, został pogoniony
@ yozef
dnia 05.04.2020, 17:33
Ocena
komentarza:
2
drodzy jaslanie i mieszkancy powiatujasielskiego ,,,macie coscie wybrali ,,,ile kadencji siedza niektorzy w radzie powiatu ,,,raz pis pozniej psl pozniej platforma pozniej jajis nowy twor ,a wczesniej pzpr ,,,a wy wyborcy dajecie sie na to nabrac ,,,przeciez snoch to juz ktora jego kadencja ,popatrzcie na nazwiska ,wybierajcie ludzi mlodych przzed 40 ,nie skazonych ukladami ,,,ale coz masz cialo kiedys chcialo ,,, zas posiedzenie rady powiatu to sloma w butach ,,,brawo panie radny przetacznik przynajmniej pan trzymasz fason kulture i powage gratuluje
@ .
dnia 05.04.2020, 17:35
Ocena
komentarza:
11
Co to znaczy,, karnie stawili się "?
@ dragoness
dnia 05.04.2020, 18:19
Ocena
komentarza:
16
Bo mieli "prikaz" od pierwszego sekretarza, ups, od starosty.
@ .
dnia 05.04.2020, 18:43
Ocena
komentarza:
6
Dziękuję za wytłumaczenie.
@ Do dragonness
dnia 06.04.2020, 08:53
Ocena
komentarza:
-3
Mieli poczucie obowiązku. Nawet aby postawić
platformę do zdalnego głosowania potrzeba było
tej piątkowej sesji .A opozycja to tchórze i wichrzyciele.
@ dragoness
dnia 06.04.2020, 09:17
Ocena
komentarza:
1
Pani diabetyczko, nawet pod innym nickiem wypisuje pani te same bzdury rodem z komuny.
@ Do dragonness
dnia 06.04.2020, 10:47
Ocena
komentarza:
-2
A Pani siedząc w domu nie doceni tych,
którzy muszą pracować, narażając się .
Fajnie jest krytykować w czambuł wszystko i
wszystkich!!Co konstruktywnego z Pani wpisów
wynika? Wielkie nic.Może Pani komuś zrobi zakupy,powie
o kimś dobre słowo?!Ja w czasie komuny
miałam 17 lat,więc tak bardzo nie zdążyłam nasiąknąć
tą ,,dobrą,,atmosferą.
@ dragoness
dnia 06.04.2020, 12:36
Ocena
komentarza:
-1
Skąd pani wie, co robię? A dobre słowo powiem o każdym, co na nie zasłuży. No widzi pani, ja w czasie komuny chyba byłam młodsza, więc tym bardziej nie miałam okazji "nasiąknąć".
@ KKK
dnia 05.04.2020, 17:36
Ocena
komentarza:
15
Panowie radni, politycy i inni samorządowcy niech pierwsi dadzą przykład i sobie obetną pensje na kwartał o 20%, żeby nie stanowic obciążenia dla prywatnych przedsiębiorców w tych trudnych czasach. Ale gdzie tam NBP ogłosił przetarg na 38 nowych aut...
@ łodyniec
dnia 05.04.2020, 17:55
Ocena
komentarza:
8
Teraz powinni za darmo " pracować"
@ ooo(
dnia 05.04.2020, 18:44
Ocena
komentarza:
8
bez sensu , po co ubrał rękawiczki jak maseczki nie miał i pluł po sali zarazkami!!!
@ Ad
dnia 05.04.2020, 18:48
Ocena
komentarza:
3
Buba skaczesz a nie wiesz gdzie twoje miejsce. Wstydz sie
@ !!
dnia 05.04.2020, 18:51
Ocena
komentarza:
0
ludzie sesje muszę się odbywać - bo radni mają taką pracę pracę !! tak jak lekarz czy pielęgniarka czy kasjerka w sklepie !! bądźcie poważni proszę Was
@ 1971
dnia 05.04.2020, 19:01
Ocena
komentarza:
7
Drogi fanie czy to przypadkiem inkasent rydzyk nie zbieral kasy na ratowanie stoczni??
Pytanie retoryczne czy je rozliczyl? Bo jak pamiętam to stocznia Gdańska nie zobaczyła ani zlotowki.
A przypadkiem nie likwidowaly stoczni obecne wladze? A dokładniej jaroslaw polskezbaw kaczynski,. Ale tego nie uslyszysz w polskiej "publicznej "tvpis. A ten niedobry, zlodziej tusek, to najładniejsze epitety jakimi go okreslacie zostawil 700 mld czystej gotówki, ktora rozkradl rzad nieudacznikow i banksterow z pis. Zycze wszystkim zdrowia
@ Jacek K
dnia 05.04.2020, 19:03
Ocena
komentarza:
4
Nieobecni radni powinni nie pobierac diet za ten miesiąc. Po to sa wybrani żeby w sytuacjach trudnych byli dla społeczeństwa a nie siedząc w domu i komentując zza monitorka tak wygodniej
@ 1971
dnia 05.04.2020, 19:31
Ocena
komentarza:
-3
A rzad niemiecki dla samozatrudnionych przeznaczyl 9000 euro ( dziwiec tysiący) bezzwrotnej zapomogi. Zeby mogli ludzie godnie zyc. A nasz rzad? 2 tys zl brutto . To i mamy na miske ryżu
@ 1971
dnia 05.04.2020, 19:31
Ocena
komentarza:
1
A wladza dalej sie bawi
@ 1971
dnia 05.04.2020, 20:40
Ocena
komentarza:
2
O jak ladnie bezmozgi mnie minusuja. Akurat w tym przypadku im więcej minusow tym lepiej. Wiadomo ile jest mądrych inaczej w naszej namuastce miasta
@ SprawaDlaJaslo4u
dnia 05.04.2020, 21:33
Ocena
komentarza:
18
Co z pracownikami adm szpitala ktorzy byli na sesji? Nie sa zarazeni?
W szpitalu wlasnie ktos z adm ma pozytywny wynik, a Ci panowie sa na kwarantannie?
Powinni byc. Cała piątkowa rada.. Ogladaliscie transmisje? Ktos tam okropnie kaszlał.. A podobno chorzy maja byc w domu..
@ ANGEL
dnia 05.04.2020, 22:59
Ocena
komentarza:
3
Starosta w rękawiczkach a usta przy mikrofonie bez maski ,mikrofon był dezynfekowany przed sesją I po sesji?
@ Wirus
dnia 05.04.2020, 23:47
Ocena
komentarza:
1
A na metalach najdłużej żyje.
@ Real
dnia 06.04.2020, 00:42
Ocena
komentarza:
3
Proszę nie zapominać przy przydziale testów i pomocy medycznej dla hospicjum w Jaśle.
@ Bogdan T
dnia 06.04.2020, 05:47
Ocena
komentarza:
-2
Teraz już wiecie. Nie ma dobra bez zła. Musi stać się zło, żeby zaistnieć mogło dobro.
Ten wirus to zło konieczne, o ile to on zabija... Ale jeśli tak jest to wpłynie na ten chory system. Pozjada tuch pasożytów i tą biurokrację...
Niech mi jeden wójt z drugim burmistrzem wytłumaczy jak chłop chłopu, po co on jest mi potrzebny? Bo to, że ja jestem potrzebny jemu to wiem. Niech ten głupi system padnie, a do rządzenia niech ludzie wybierają kogoś kogo znają i ufają. Ten sam człowiek, jak ma łeb na karku, to podzieli kasę mądrze, bo tylko i wyłącznie o kasę tu chodzi.

Rząd USA przymierza się do żądań od chin 20 bln dolarów... Wracamy do gry...
@ szejan
dnia 06.04.2020, 08:24
Ocena
komentarza:
15
Niech Prezes Przetacznik zajmie się spółdzielnią mieszkaniową. Problemy będzie miał adekwatne do Burmistrza czy Starosty. Co kwartał podnosi czynsz co kilkadziesiąt złotych.
@ lokator
dnia 06.04.2020, 09:15
Ocena
komentarza:
10
Racja, ostatnia podwyżka czynszu powinna zostać cofnięta
, tylko podwyżki i podwyżki kiedy ludzie powiedzą
dosyć.
@ Odyr
dnia 09.04.2020, 04:03
Ocena
komentarza:
1
To fakt ostatnio co miesiąc podwyżka czynszu.. Prze tacznik przechodzi samego siebie..
@ Ewcia
dnia 06.04.2020, 09:17
Ocena
komentarza:
1
A co na scenie robi zamaskowany bob budowniczy
@ vv
dnia 06.04.2020, 09:57
Ocena
komentarza:
-1
całkowita ignorancja stanu epidemiologicznego i to robią lekarze Snoch i Pers kiedyś za to będziecie się tłumaczyć.
@ Dla_zainteresowanych
dnia 06.04.2020, 11:39
Ocena
komentarza:
11
Posłuchajcie tej Sesji na żywo! Starosta Pawluś przeszedł sam siebie!
Otrzymał 80% dofinansowania ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych prawie 14 milionów zł - wolnych środków- to będą duże nagrody dla pracowników starostwa i przyjaciół zgodnie z tradycją:
W 2018r- było 280 tys.
W 2019r- było 760 tys.
Ciekawe ile będzie w 2020r
Jak starosta odliczy 1,3miliona zł za przegraną sprawę w Sądzie w Rzeszowie z Firmą z Wrocławia Architects & Co, za zmarnowany projekt przebudowy Szpitala.
Przeznaczył sobie na remont budynku Starostwa ok 2 miliony zł, a w okresie walki o życie, w czasie pandemii koronawirusa przeznacza tylko 100 tys.zł na inwestycje w Szpitalu w Jaśle. Jak sam mówi: trudne warunki sanitarne panują tam od wielu lat.
Dopiero teraz się obudził i mówi, że nie jest to "listek figowy"
Mówił, że wystąpił o 10 milionów dla Szpitala Jasielskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego, ciekawe ile dostaną?
Być może tyle co pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu .
Dostali "całą figę- nie tylko listek figowy" z pieniędzy, które w 2019r. przeznaczyło dla pracowników DPD w Foluszu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Czy na bieżącą walkę z pandemią koronawirusa Starostwo znowu nie znajdzie funduszy, ani dla Szpitala, ani dla DPSu, ani dla Hospicjum?
Być może pracownikom Starostwa tęż będzie potrzebna pomoc.
Póki co nasi włodarze dbają tylko o siebie.
Powinni się wstydzić, ale wstydu też nie mają.
Apeluję do Starosty i Zarządu Powiatu o opamiętanie i przyzwoitość.
@ mis
dnia 06.04.2020, 11:57
Ocena
komentarza:
-9
Starosta Pawluś,jedyny jak do tej pory skuteczny i mądry samorządowiec-takich ludzi należy cenić ,nie krytykować.Dziękujemy za Pana rozsądek i skuteczność Panie Starosto,a tzw.opozycję w powiecie ignorować ,bo to betony intelektualne.
@ dragoness
dnia 06.04.2020, 12:37
Ocena
komentarza:
0
Proszę się nie poślizgnąć na wazelinie.
@ lolek
dnia 06.04.2020, 13:09
Ocena
komentarza:
5
a ilu z korona było na sesji ??? podobno 2
@ Orin
dnia 07.04.2020, 23:43
Ocena
komentarza:
0
Skąd wiadomo kto głosował jak ma twarz zakryta
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • 350 podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Jaśle

  Dzisiaj na jasielskim rynku zbierano podpisy poparcia dla kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski– Rafała Trzaskowskiego. W ciągu trzech godzin pod listą podpisało się 350 osób.

 • "Bunkier" nie zniknął. Wciąż działa i ma się dobrze

   

  Sklep z militariami - "Bunkier", nie poddaje się łatwo. Pomimo problemów, których tłem stała się epidemia koronawirusa, wciąż działa i ma się dobrze. Miłośników militariów zaprasza do nowej siedziby przy ul. Metzgera w Jaśle (obok stacji PKP). Znajdziecie w nim, nie tylko pamiątki lecz również markową odzież, obuwie, plecaki, noże i wiele innych. 

 • Strażacy ochotnicy „pompują”, aby pomóc choremu Wojtusiowi

   

  Strażacy ochotnicy z Kołaczyc i Zimnej Wody wzięli udział w wyjątkowym wyzwaniu. Celem #GaszynChallenge  - „Pompujemy dla Wojtusia” jest zbiórka pieniędzy na leczenie Wojtusia Howisa, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. 

 • W wypadku w Łężynach ucierpiał motorowerzysta. Interweniował śmigłowiec LPR

   

  Dzisiaj po godzinie 12. w miejscowości Łężyny doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motorowerzysty. Mężczyzna doznał obrażeń głowy. Do poszkodowanego zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 • Kryta pływalnia w Jaśle, siłownie i kluby fitness znów otwarte

   

  Po upływie niemal trzech miesięcy działalność wznowi kryta pływalnia w Jaśle. To dobra wiadomość nie tylko dla miłośników pływania, lecz również samego MOSiR-u, dla którego zniesienie ograniczeń związanych z epidemią ma kluczowe znaczenie dla finansów jednostki. 

 • Na drodze powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim kładą asfalt

  Na drodze powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim praca wre. Firma, która weszła na teren budowy w drugiej połowie maja położyła pierwszą warstwę asfaltu. Wkrótce mieszkańcy części wsi będą wolni od kurzu, błota i dziur.

 • Czy mł. bryg. Piotr Śmietana zostanie komendantem KP PSP w Jaśle?

  Końcem lutego br. na emeryturę przeszedł st. bryg. Marek Górniak, dotychczasowy komendant Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle. Jego obowiązki przejął mł. bryg. Piotr Śmietana, który najprawdopodobniej przez kolejne lata będzie kierował jasielską jednostką.

 • Dlaczego warto zainwestować w profesjonalne wideo?

   

  Według badań magazynu „Forbes” każdy Polak, średnio przez 2 godziny w ciągu dnia przegląda Internet. Coraz mniej czytamy, wolimy oglądać. Do tego, dzięki smarftonom, film możemy oglądać praktycznie w każdym miejscu. Dlaczego warto zainwestować w profesjonalny film?

 • Podczas porodu straciła dziecko. Teraz walczy o powrót do zdrowia

   

  Aneta Michalak z Kołaczyc, aby wrócić do zdrowia potrzebuje pomocy. Kobieta spodziewała się drugiego dziecka. Jednak podczas porodu straciła je, a sama zapadła na długi czas w śpiączkę. 

 • Krośnieńska „NAFTÓWKA” to właściwy wybór!

   

  Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie kształci pod Patronatem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Krośnieńska „NAFTÓWKA” to szkoła  z tradycjami, nowoczesna  i otwarta na zmiany związane z wymagającym rynkiem pracy.

 • Bezpłatne badanie wzroku - ruszyły zapisy!

   

  Zapraszamy na BEZPŁATNE BADANIE WZROKU w dniach 04.06 i 18.06. Zapisy pod nr 600 437 105 lub bezpośrednio w salonie. 

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105