Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Dwa różne spojrzenia na rewitalizację parku w Skołyszynie

108

Gmina Skołyszyn otrzymała 7,7 mln zł dofinansowania na rewitalizację parku podworskiego w Skołyszynie. Niedawno rozpoczęta wycinka drzew w celu przygotowania terenu pod dalsze prace inwestycyjne została wstrzymana. - Na terenie parku, z pomocą specjalistów, stwierdziliśmy obecność przynajmniej kilku gatunków chronionych – podkreśla Justyna Nowak, wiceprezes Fundacji ToPole. Z kolei gmina przypomina, że na żadnych mapach dotyczących gatunków chronionych park nie został wskazany jako potencjalne siedlisko. Co więcej kierownik robót branży zieleni oraz osoba pełniąca funkcję stałego nadzoru ornitologicznego i dendrologicznego nie informowali urzędu gminy o występowaniu w obrębie osuwanych drzew występowania gatunków chronionych. Sprawie przygląda się jasielska policja i RDOŚ.

Gmina Skołyszyn od blisko trzech lat podkreśla, jak ważne jest dla niej stworzenie centrum turystyki, rekreacji i kultury w parku podworskim w Skołyszynie. Zależy jej na tym, aby wykorzystać jego walory przyrodniczo-krajobrazowe i historyczne. Dzięki temu realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy. W tym celu władze gminy Skołyszyn ubiegały się o dofinansowanie na realizację m.in. tego przedsięwzięcia z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Na ten cel otrzymali blisko 7,7 mln zł. Przetarg wygrała firma z Park M-Poland Sp. z o.o. ze Starego Sącza. Łączny koszt zadania to niemal 10 mln zł.

- Na podstawie zawartej z wykonawcą umowy w formule „zaprojektuj-wybuduj" firma zobowiązała się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o przygotowaną przez wykonawcę kompletną dokumentację projektową zawierającą wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia – podkreśla wójt Bogusław Kręcisz. - W ramach zawartej umowy na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii (w tym decyzji zezwalającej na usunięcie drzew), zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych – dodaje włodarz Gminy Skołyszyn.

Zlecone ekspertyzy nie wykazały gatunków chronionych

Gmina zanim zdecydowała się ubiegać się o dofinansowanie na zagospodarowanie terenu parku podworskiego w Skołyszynie, zleciła wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji. Jak podkreśla włodarz gminy Skołyszyn, na tym etapie przygotowania określony został obszar zagospodarowania oraz wstępne prace. Pierwsza ekspertyza dendrologiczna określająca stan fitosanitarny drzew w parku została zlecona mgr inż. kształtowania terenów zieleni Januszowi Guzikowi z Krosna w 2020 r. Jak podaje Urząd Gminy w Skołyszynie, ekspertyza wykazała 215 drzew do wycinki z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa przebywających tam osób lub złego stanu fitosanitanego. Nie było w niej wskazanych drzew kolidujących z inwestycją. Wynikało to później z koncepcji zagospodarowania parku i dokumentacji projektowej.

- Bardzo ważną kwestią jest również fakt, że projekt zagospodarowania parku uwzględnia budowę zbiornika wodnego (odbudowa dawnego stawu podworskiego, który istniał, jak wynika z moich informacji, jeszcze w latach osiemdziesiątych), a który oprócz walorów krajobrazowych czy historycznych, będzie pełnił funkcję zbiornika retencyjnego, minimalizując zagrożenie powodziowe dla okolicznych zabudowań należących do właścicieli prywatnych i firm działających na sąsiadującym z parkiem terenie. Skutki nawałnic można było zaobserwować chociażby w 2020 r., kiedy powódź przeszła przez połowę parku, a woda zalewała okoliczne zabudowania i niszczyła infrastrukturę. W obszarze budowanego zbiornika wodnego zakwalifikowano do wycinki ok. 150 drzew, które rosną na podmokłym terenie na obszarze dawnego stawu – zaznacza wójt B. Kręcisz.

Starosta wydał zezwolenie na wycinkę 306 drzew

W rezultacie decyzją starosty, gmina otrzymała zezwolenie na usunięcie 157 drzew chorych i stanowiących zagrożenie oraz 149 drzew kolidujących z inwestycją. Łącznie wraz z drzewami nie wymagającymi zezwolenia liczba drzew do wycinki wyniosła 311. Gmina na ich usunięcie ma czas do końca 2023 r. Drugą ekspertyzę dendrologiczną wykonała w listopadzie 2022 r. firma Pm Projekt Sp. z.o.o. w Podegrodziu. Nie zlecano żadnych dodatkowych ekspertyz, bowiem jak wyjaśnia urząd gminy na żadnych mapach dotyczących gatunków chronionych parku w Skołyszynie nie został wskazany jako potencjalne siedlisko. Co więcej, rewitalizacji zostanie poddane 6,9 ha powierzchni parku, biorąc pod uwagę, że całość tego terenu wynosi blisko 12 ha. Władze gminy przypominają również, że inwestycja była wskazana w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 r., który był konsultowany społecznie, a także uzyskał opinie Konserwatora Zabytków, RDOŚ i Sanepidu. - Większość rodzin z naszej gminy dostrzegła konieczność „rewitalizacji” parku, co zostało potwierdzone w badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców przy okazji realizacji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku – podkreśla urząd. Firma, która realizuje zadanie ustanowiła kierownika robót w branży zieleni posiadającego tytuł inżyniera leśnictwa oraz osobę pełniącą funkcję stałego nadzoru ornitologicznego i dendrologicznego. Gmina stoi na stanowisku, że nie otrzymywała od tych osób żadnych informacji, że w obrębie usuwanych drzew występują gatunki chronione. - Po uzyskaniu przez wójta informacji o podejrzeniu, że w obrębie usuwanych drzew mogą występować gatunki chronione, wykonawca został niezwłocznie poinformowany o zaistniałym fakcie i prace zostały wstrzymane – informuje Urząd Gminy w Skołyszynie. - Otrzymana przez Gminę do wiadomości opinia entomologiczna dotycząca występowania chronionych gatunków owadów w obrębie drzew przeznaczonych do wycinki wykluczyła występowanie pachnicy dębowej, potwierdziła natomiast występowanie „kruszczycy złotawki”, która jest gatunkiem pospolitym, nie podlegającym ochronie gatunkowej. Jednocześnie podejmujemy działania zmierzające do uzyskania informacji od firmy na temat ewentualnych innych gatunków chronionych, które na terenie parku mogą egzystować. Firma jest w toku prac nad kolejnymi ekspertyzami dotyczącymi możliwości występowania gatunków chronionych – dodaje.

Zdaniem wójta, rewitalizacja parku przyniesie lokalnej społeczności i nie tylko wiele korzyści. Miejsce to będzie atrakcją, która przyciągnie rodziny z dziećmi, seniorów oraz turystów. W przypadku stwierdzenia w parku gatunków chronionych, wójt Kręcisz ma kilka pomysłów, w jaki sposób można to pogodzić z realizacją inwestycji.

- Odnosząc się do konieczności realizacji inwestycji, nasuwa się zasadnicze pytanie: komu dzisiaj służy „park”, a raczej zarośnięty i niebezpieczny „las” nazywany podworskim, w którym przed wycinką rosło ponad 200 drzew zagrażających bezpieczeństwu przebywających tam osób, które w każdej chwili przy silniejszym wietrze groziły zwaleniem – komentuje wójt Kręcisz. - Obecnie miejsce to służy lokalnym osobom, mówiąc łagodnie, nadużywającym alkoholu, po których pozostają dziesiątki puszek, butelek, kartonów, zapewne też zwierzętom. Natomiast mieszkańcy, rodziny z dziećmi wybierają dla wypoczynku i rekreacji inne miejsca poza terenem naszej gminy, dlatego chcemy oddać park rodzinom z dziećmi, seniorom i wszystkim aktywnym osobom, które chcą wypocząć czy spędzić wolny czas. Chcemy, żeby to miejsce było zadbane i bezpieczne. Dodam, że w najbliższym sąsiedztwie parku planujemy docelowo budowę żłobka dla dzieci, więc warto zadbać, aby to miejsce służyło dzieciom naszych przedszkoli i szkół, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, ale przede wszystkim, aby park był miejscem atrakcyjnym, bezpiecznym, dobrze zagospodarowanym i zadbanym. Przyroda jest niezwykle ważna, również dla mnie, natomiast uważam, że powinna służyć ludziom, a gatunki chronione, jeżeli ich występowanie zostanie stwierdzone, można również odpowiednio oznaczyć i opisać, tak by służyły m.in. dla celów edukacyjnych lub przenieść w miejsce, w którym park pozostaje w dotychczasowym stanie. Dodam również, że w ramach realizacji inwestycji planowane są nowe nasadzenia roślinności, drzew, krzewów, roślin wodnych i ozdobnych, pielęgnacja drzew na kwotę sięgającą 10% wartości inwestycji – kwituje włodarz gminy.

"Park w Skołyszynie utracił swój wyjątkowych charakter"

Głos w sprawie prowadzonej przez gminę inwestycji zabrały dr inż. Sylwia Mucha – prezes Fundacji ToPole zajmująca się działalnością ochroną drzew, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, certyfikowany inspektor drzew. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu „Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja”, kurs wspinaczki drzewnej poziom A, liczne certyfikowane szkolenia z zakresu diagnostyki i pielęgnacji drzew, a obecnie jest w trakcie cyklu szkoleń na “Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym” oraz mgr Justyna Nowak, wiceprezes fundacji ToPole, socjolog, badacz społeczny i marketingowy.

Obie panie reprezentują Fundacje ToPole, która powstała z myślą o promowaniu dobrych praktyk w zakresie ochrony krajobrazu i środowiska. Jako organizacja strażnicza działa na rzecz drzew na wielu poziomach m.in. ochrony, zapobiegania szkodom oraz zasad cięcia i pielęgnacji.

- Podworski park w Skołyszynie jest cennym obiektem zarówno pod względem historycznym jak i przyrodniczym. Zaproponowany stopień jego przekształcenia w dużym stopniu przekreśla jego dotychczasową wartość – podkreśla dr inż. Sylwia Mucha. - Chcielibyśmy zapytać, czy sama gmina lub firma, której zlecono przygotowanie koncepcji przeprowadzała jakiekolwiek badania pod tym kątem: np. badania potrzeb mieszkańców lub potencjału turystycznego zaproponowanej koncepcji parku. Naszym zdaniem park w Skołyszynie na skutek prowadzonej inwestycji utracił swój wyjątkowy charakter i jest to strata zarówno dla mieszkańców jak i dla potencjału turystycznego tego miejsca – dodaje. Fundacja stoi na stanowisku, że rewitalizacja parku, która z nazwy oznacza "ożywienie" nijak się ma do dokonanych na ten moment działań, które ich zdaniem przyczyniły się nie do podtrzymania i ochrony dotychczasowych wartości związanych z bioróżnorodnością, ale skutkowały ich zniszczeniem – wycinką znacznej liczby drzew, które ich zdaniem stanowią siedlisko wielu gatunków, w tym gatunków chronionych. - Teren ten – bogaty gatunkowo grąd o niskim stopniu przekształcenia, a zarazem podworski park wpisany do gminnej ewidencji zabytków - powinien przed etapem koncepcji i budowy zostać poddany gruntownej inwentaryzacji oraz szczegółowej waloryzacji przyrodniczej. Jesteśmy za rewitalizacją parku, ale powinna być ona dobrze zaplanowana, z poszanowaniem dla potrzeb mieszkańców i przyrody – podkreśla prezes Fundacji ToPole.

Jak wskazuje wiceprezes Fundacji, aż 64 ścięte drzewa przekraczały obwód 200 cm, osobniki dębu szypułkowego (obwód 403 cm), jesionu wyniosłego (438 cm), topoli szarej (520 cm), lipy drobnolistnej (352 cm), klonu zwyczajnego (379 cm) osiągały wymiary drzew pomnikowych. - Bezpowrotna utrata tak wielu okazów oraz związanych z nimi siedlisk ptaków, ssaków, owadów, mchów, grzybów i porostów nasuwa poważne wątpliwości czy inwestycja ta została zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Najbardziej zastanawiający i wręcz nieprawdopodobny jest fakt, iż podczas oględzin, które są obowiązkowym etapem w procedurze wydawania pozwolenia na usuwanie drzew oraz na żadnym innym etapie (chociażby robienia inwentaryzacji) nie stwierdzono na drzewach i w ich bezpośrednim otoczeniu ani jednego gatunku chronionego. Naprawdę trudno w to uwierzyć, ponieważ wystarczy pobyć pół godziny w parku, by móc zaobserwować liczne gatunki ptaków – zapewnia J. Nowak.

Pod okiem specjalistów

Fundacja ToPole nie ma wątpliwości, że na terenie parku w Skołyszynie znajduje się przynajmniej klika gatunków chronionych, bowiem potwierdzili to podczas oględzin na terenie parku wraz z pomocą specjalistów. - Sprawa została zgłoszona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która sprawę przekazała na policję w związku z naruszeniem zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych. Czynności o których mowa polegają na: zniszczeniu chronionych mchów (w tym parzoch szerokolistny to gatunek chroniony i zagrożony w Polsce kategoria E – gatunek zagrożony wymarciem, zwiślik długolistny, gat. chroniony i zagrożony w Polskich Karpatach kategoria E – gatunek zagrożony wymarciem, zniszczenie siedlisk gawrona (w Skołyszynie znajduję się jedna z trzech największych kolonii gawronów na Podkarpaciu), zniszczeniu stanowiska chronionego gatunku owada – pachnicy dębowej – gatunku „naturowego”, chronionego prawem wspólnotowym; zniszczeniu potencjalnych siedlisk chronionych gatunków ptaków – dzięciołów: średniego oraz zielonosiwego). Wydaje się, że podejmując decyzję odnośnie parku w Skołyszynie nie dopełniono zasady prewencji ani przezorności obowiązujących w prawie ochrony środowiska – mówi wiceprezes Fundacji.

Inwentaryzacja dendrologiczna a ekspertyza dendrologiczna

Dr Mucha odniosła się również do zleconych przez gminę ekspertyz dendrologicznych, które jak podkreśla, nie noszą jej znamion. - Pozwolenia na usunięcie drzew, szczególnie o znacznych obwodach pni, powinny być wydawane jedynie w wyjątkowych sytuacjach - zagrożenia życia lub mienia i opierać się na racjonalnych przesłankach dokonanych przez doświadczonego diagnostę i dendrologa. Wycinka każdego drzewa powinna być poprzedzona gruntowną ekspertyzą polegającą na zastosowaniu zarówno podstawowej oceny wizualnej z użyciem młotka i sondy arborystycznej, ujętej w kartach oceny poszczególnych drzew, jak i badań instrumentalnych z użyciem sprzętu (tomograf, test obciążeniowy), potwierdzających podejrzenie zachwianej stabilności drzewa lub jego elementów. Opracowany na zlecenie gminy przegląd drzew nie zawiera wspomnianych elementów oceny specjalistycznej przeprowadzonej dla każdego drzewa. Dokonano inwentaryzacji dendrologicznej wraz z pobieżną oceną stanu zdrowotnego i na jej podstawie wytypowano drzewa do usunięcia.” - tłumaczy. W naszej opinii przedstawione dokumenty w postaci inwentaryzacji dendrologicznych nie noszą znamion ekspertyzy dendrologicznej.

Jasielska policja prowadzi postępowanie wyjaśniające biorąc pod uwagę art. 131 par. 14 Ustawy o ochronie przyrody który mówi – "Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową - podlega karze aresztu albo grzywny. Do tematu wrócimy.

id

Napisany dnia: 21.03.2023, 17:27
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ 306
dnia 21.03.2023, 17:49
Ocena
komentarza:
20
Drzewo musi być w wieku rębnym ścięte i wykorzystane jako cenne. W wieku przeszło rębnym drzewo się łamie, próchnieje, gnije i rozmnażają się szkodniki zagrażające zdrowym drzewostanom, a takżę ludziom oraz bezpieczeństwu w komunikacji
@ Lino
dnia 21.03.2023, 18:16
Ocena
komentarza:
10
Pięknie napisane, nic dodać nic ująć
@ Specjalista Dendrolog z Jasła
dnia 21.03.2023, 19:43
Ocena
komentarza:
-5
Sam jesteś szkodnikiem .
@ do 306
dnia 21.03.2023, 19:55
Ocena
komentarza:
13
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Człowiek też...
dnia 21.03.2023, 22:00
Ocena
komentarza:
4
Ojej! Jak sobie wszelkie puszcze radzą bez nas?!
@ Koki
dnia 21.03.2023, 22:18
Ocena
komentarza:
1
Jak zwykle w Polsce czym by nie ruszyć
Na każdym kroku pseudo ekolodzy
jak nic nie wskórają to Bruksela nasilona.Zrobic
wreszcie raz porządek po tych pasożytach.
@ do 306
dnia 22.03.2023, 09:09
Ocena
komentarza:
4
racja powinni wycinać wszytkie drzewa w wieku rębnym również np. dąb bartek po co nam takie starocie
@ do do 306
dnia 22.03.2023, 18:18
Ocena
komentarza:
2
Polecam słownik ortograficzny: PRÓCHNICA. Dobrze, że nie: pruhnica.
@ Gawron
dnia 22.03.2023, 18:26
Ocena
komentarza:
-2
To ja, Gawron.
Przepędzili mnie z parku miejskiego w Jaśle, a teraz zrobili zamach na moje gniazdo w Skołyszynie. Przecież nie przeniosę się do lasu. Tam nie ma ludzi, a mnie wielką przyjemność sprawia trafianie odchodami w ludzi. Jak teraz mam żyć?
Gdy w jasielskim parku Jaśle było siedlisko gawronów, to nie było ludzi i miałem spokój. Wpakujcie miliony w Skołyszyn i zostawcie moje gniazdo i całej kolonii.
Też nie będzie ludzi, z przyczyn oczywistych - ale będzie zachowana natura.
@ tyyyy
dnia 21.03.2023, 17:57
Ocena
komentarza:
14
to policja przeslucha urzednikowczy czy firme co wycinke robi?
@ KK
dnia 22.03.2023, 08:37
Ocena
komentarza:
12
Policja przesłucha staroste Pislusia i jego kierownika od ochrony środowiska Tomasza Kicha. To oni powinni przed wydaniem decyzji o wycince sprawdzić merytorycznie. Ustawa mówi, że jeśli urzędnik ma jakiekolwiek wątpliwości lub podejrzenia to powinien zrobić postępowanie wyjaśniające. No ale żeby mieć podejrzenia to trzeba myśleć. A Tomasz Klich jest myślicielem jakich mało.
@ Filozof
dnia 22.03.2023, 18:06
Ocena
komentarza:
1
Nie tylko myślicielem ale przede wszystkim filozofem.
@ Haha
dnia 21.03.2023, 18:04
Ocena
komentarza:
7
Pewnie jakiś robal się pojawił i trzeba wszystko teraz wstrzymać,bo robaczek najważniejszych.
@ Stary
dnia 21.03.2023, 18:08
Ocena
komentarza:
22
I nie będą stare drzewa zabierać tlenu ???
@ Mikki
dnia 21.03.2023, 18:22
Ocena
komentarza:
17
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ do mikki
dnia 21.03.2023, 19:52
Ocena
komentarza:
8
tragedai to jest jak się patrzy na te zdjęcia :<
@ HAHA
dnia 21.03.2023, 18:23
Ocena
komentarza:
22
Nie, to nie przyszła do nas wiosna to przyszły do nas wybory, czas ratowania koryta.
@ Szpieg z krainy deszczowców
dnia 21.03.2023, 18:36
Ocena
komentarza:
34
Serio ? Niespełna 8 milionów na park w małej gminie ? Nie ma innych potrzeb ?

Z drugiej strony co to za fundacja topole ? Z KRS wynika że została zarejestrowana 2 miesiące temu - czyżby na zamówienie ?
@ Obserwator
dnia 21.03.2023, 18:56
Ocena
komentarza:
21
No tak zapomniałem, bo u nas ma być tylko pole i las
@ KRS
dnia 22.03.2023, 09:32
Ocena
komentarza:
4
Może się dopiero dowiedzieli o tym głupim pomyśle. Bo protestować można tylko jako fundacja ze statutem dotyczącym ochrony środowiska. Więc nic dziwnego. I to nie jest to samo co założenie fundacji na dwa tygodnie przed zamknięciem konkursu żeby z pomocą pis ukraść kilka milionów z państwowej kasy.
@ Asda
dnia 21.03.2023, 18:36
Ocena
komentarza:
26
Niech wójt wreszcie się ogarnie i niech zobaczy że w gminie są potrzebne
Inne inwestycje, np. Oświetlenie uliczne, remonty dróg, wodociągi lub dofinansowanie
do studni głębinowych. Mówię tu o inwestycjach w innych wioskach jak Święcany i Skołyszyn.
@ CBOŚ
dnia 22.03.2023, 12:45
Ocena
komentarza:
0
Większość rodzin z naszej gminy dostrzegła konieczność „rewitalizacji” parku, co zostało potwierdzone w badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców przy okazji realizacji dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku – podkreśla urząd.

czyli ILE rodzin ???
@ Stach
dnia 22.03.2023, 14:19
Ocena
komentarza:
8
Rewitalizacja,to nie zniszczenie.A ile ludzi wiedziało na czym to będzie polegało oprócz decydentów?Oni mają prawo decydować o wszystkim w gminie bez pytania,mają monopol na mądrość.
@ Mieszkaniec gminy
dnia 22.03.2023, 16:28
Ocena
komentarza:
8
Nie pamiętam by była taka ankieta. Znając gminę Skołyszyn to puścili ankietę między
pracowników gminy i każdy wie jakie wyniki musiały wyjść.
@ Asda
dnia 21.03.2023, 18:38
Ocena
komentarza:
24
Niech wójt wreszcie się ogarnie i niech zobaczy że w gminie są potrzebne
Inne inwestycje, np. Oświetlenie uliczne, remonty dróg, wodociągi lub dofinansowanie
do studni głębinowych. Mówię tu o inwestycjach w innych wioskach a nie że wszystkie
pieniądze idą na Święcany i Skołyszyn
@ Jaslanin
dnia 21.03.2023, 19:16
Ocena
komentarza:
29
Skoro wójt wie że w parku ktoś bałaganu i pije alkohol dlaczego nie wyśle tam policji na kontrolę , w Skolyszynie nie ma policji?
@ Asda
dnia 21.03.2023, 19:19
Ocena
komentarza:
26
Policja w Skołyszynie potrafi wlepiać mandaty tylko pod sklepem, jak mają wszystko pod nosem .
@ dragoness
dnia 21.03.2023, 19:37
Ocena
komentarza:
14
Znów rewitalizacja polega na zabetonowaniu?
@ Człowiek też...
dnia 21.03.2023, 22:11
Ocena
komentarza:
-5
Dla betonu - tak.
@ izz
dnia 21.03.2023, 19:41
Ocena
komentarza:
8
Dokoła nas same lasy, niedaleko park narodowy oraz inne formy ochrony przyrody. Czy na prawdę to jest miejsce w którym "aktywistki ochrony przyrody" muszą działać? Posprzątanie i sensowne zagospodarowanie jednego parku dla mieszkańców jest sensownym działaniem. Nie wiem dlaczego fundacja z Puław, działająca od dwóch miesięcy, wpycha się w rewitalizację parku w Skołyszynie. Nie mamy żadnych lokalnych fundacji, którym rzeczywiście zależy na ochronie środowiska?
@ Pulawski
dnia 21.03.2023, 23:13
Ocena
komentarza:
4
Bo się do niej przerażeni mieszkańcy zwrócili o pomoc?
@ mieszkaniec
dnia 22.03.2023, 10:22
Ocena
komentarza:
5
przerażeni mieszkańcy? kto ? tak jak jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak nie róbmy z Pani doktor, która rozdmuchała tę szopkę głosu całej społeczności lokalnej.
Ww. Pani niech się zajmie leczeniem ludzi, a nie szuka tematów zastępczych.
@ Mieszkaniec
dnia 22.03.2023, 11:07
Ocena
komentarza:
9
To nie jest temat zastępczy. Gdyby nie petycja do wójta z wyrażeniem niezgody na wycinkę zdrowych drzew w parku zostały by ścięte kolejne drzewa. Jest ich jeszcze zaznaczonych pod topór wiele. I tak autorka była wezwana natychmiast na dywanik do wójta.
@ Pablo
dnia 22.03.2023, 14:53
Ocena
komentarza:
3
chamski komentarz i osobiste zaczepki
@ Marian
dnia 21.03.2023, 19:58
Ocena
komentarza:
21
A kiedy otwarcie hali w Przysiekach panie wójcie?
@ Mix
dnia 21.03.2023, 21:24
Ocena
komentarza:
16
Dobre pytanie. Dwa lata temu jeden radny mowił mi tak:" za rok Pana dzieci będą grać i bawić na tej hali, powstanie na bank bo to
kasa z Unii na to idzie" Teraz wychodzi na to że może wnuki doczekają bo rozgrzebana robota a firma bankrut
@ Xy
dnia 22.03.2023, 09:37
Ocena
komentarza:
4
Zapewne wtedy, kiedy inne obiecanki Wójta i Radnych czyli nigdy. Przykłady można mnożyć - oświetlenie, remonty, położenie asfaltu na gminnej drodze na...za 2 lata...poziom żenady osiąga w Przysiekach apogeum.
@ Mieszkaniec gminy
dnia 22.03.2023, 16:31
Ocena
komentarza:
3
Bliżej wyborów. Jeden sołtys i jednocześnie radny gminy Skołyszyn pytając kiedy
dokończą budowę oświetlenia (plany są, mapki są, zabrakło tylko 6 lamp by cała
droga była oświetlona) to sam powiedział by pytać bliżej wyborów. Tak że trzeba pytać
@ Mieszkaniec
dnia 21.03.2023, 20:15
Ocena
komentarza:
24
300 drzew do wyciięcia??? Skandal! To coś nieprawdopodobnego! Jak można takie barbarzyńskie decyzje podejmować. W dodatku gatunki chronione.
@ KK
dnia 22.03.2023, 08:39
Ocena
komentarza:
8
Decyzję podjął starosta Adam Paluś więc to on jest osobiście odpowiedzialny.
@ z PZD
dnia 22.03.2023, 08:43
Ocena
komentarza:
4
Dawno, dawno temu, ale się jeszcze nie przedawniło, ktoś kazał strącać gnizda z drzew. Żeby można drzewa ścinać i wylać asfalt w lesie. A ja wiem kto to był.
@ Jaslanin
dnia 21.03.2023, 20:20
Ocena
komentarza:
23
Decyzja na wycinkę 306 drzew ? Pewnie zgnite były wszystkie jak na Czackiego w Jaśle pod ścieżkę rowerową
@ Mieszkaniec
dnia 21.03.2023, 20:33
Ocena
komentarza:
24
Niezwykle ciekawe informacje, ale w Parku były stwierdzone gatunki chronione. I do tego jest dokumentacja. Wycięto stare dorodne drzewa na których rosły chronione mszaki. Te pseudoeksperdyzy, które zostały wykonane na zlecenie inwestora są jaskrawym przykładem na nadużycia - ekspertyza "pod zamówienie" czyli nie stwarzać żadnych przeszkód i pomijać gatunki chronione. Polski Ład sprzyja nadużyciom i to jest kolejny przykład na wyciąganie astronomicznych sum na bezzasadne inwestycje - 7 mln na spacer po betonie wśród młodych niskich drzew w upał. W żaden sposób aktualne potrzeby mieszkańców i poprawa warunków życia nie zostaną tutaj osiągnięte! SKANDAL i DEFRAUDACJA.
@ Gazela
dnia 21.03.2023, 20:45
Ocena
komentarza:
17
A może fotka przy ściętych drzewach i pięknej nowej hali sportowej?
@ Mix do Gazela
dnia 21.03.2023, 21:25
Ocena
komentarza:
11
Chyba przy szkielecie hali
@ Hg
dnia 21.03.2023, 20:54
Ocena
komentarza:
20
Drzewa zostaną wycięta,park powstanie i nadal będzie siedliskiem zwierząt tylko tych na dwóch nogach i lubiących alkohol. Nic się nie zmieni. Gmina nie ma innych wydatków czy ważniejszych spraw dla okolicznych mieszkańców? Skolyszyn to nie są przedmieścia Warszawy,będzie świeciło pustkami tak jak wiele niepotrzebnych miejsc w powiecie. Drzewa to życie a tego bez potrzeby się nie zabija.
@ Q
dnia 22.03.2023, 21:02
Ocena
komentarza:
-4
Czy na Podkarpaciu brakuje drzew.
Nie długo będą same lasy,wilki i niedźwiedzie. Pozrzeraja nas żywcem.
@ Mieszkaniec
dnia 21.03.2023, 21:01
Ocena
komentarza:
31
Wycinka zdrowych drzew tylko dlatego że kolidują z narysowana na planie ścieżka jest absurdalnym powodem ! Przez 2 lata ten park będzie wyłączony z użytkowania przez mieszkańców bo tyle ma trwać"budowa". Nikt o tym nie pomyślał? A kto będzie się potem zajmował utrzymaniem tego parku jeśli dotychczas nie było nikogo kto by choć raz od 8 lat odmalował ławki i 2 razy w miesiącu zebrał śmieci ??? To zwykły skok na kasę,wiele osób na tym zarobić niezłe pieniądze. Drzewa nie potrafią się bronić.zabetonowac można wszystko a drewno można sprzedać. Zachęcam mieszkańców aby przeszli się po parku i na własne oczy zobaczyli do jakiego barbarzyństwa doszło.
@ Franiu
dnia 21.03.2023, 21:37
Ocena
komentarza:
24
Bezmyślność Wòjta bez ograniczenia ,gdzie pozostali urzédnicy Gminy czy oni też tak mają w głowach,gfzie był jego zastêpca,gdzie Secretary gminy Przewodniczący Rady czy te osoby także majã ograniczenia.Razem do jednego wora I do Sądu o naprawienie szkòd.Zapłacą to wiècej tak robić nie bêdą.
@ Mieszkanka
dnia 22.03.2023, 08:28
Ocena
komentarza:
8
Pozostali urzędnicy kawkę piją...
@ Q
dnia 22.03.2023, 21:05
Ocena
komentarza:
2
Rozgladnij się wszędzie są robione taki inwestycje to nie średniowiecze tylko 21wiek.
@ Q
dnia 22.03.2023, 21:07
Ocena
komentarza:
4
To dołącz do nich.
@ Człowiek też...
dnia 21.03.2023, 22:09
Ocena
komentarza:
1
"[...] Przyroda jest niezwykle ważna, również dla mnie, natomiast uważam, że powinna służyć ludziom [...]"
Przyroda przede wszystkim jest sama dla siebie.
@ Pablo
dnia 21.03.2023, 22:14
Ocena
komentarza:
25
Bareizm w czystej postaci !!! Miś Kręcisza na miarę naszych możliwości . Ktoś te ponad 100 lat temu założył ten park- wydał kasę, włożył trud i pracę. W XXI w dzięki głupocie i ambicji urzędniczej zniszczono to. Taki mamy szacunek do przeszłości i przyrody. Grunt by przemielić NASZE PUBLICZNE pieniądze na jakiś cepeliowski, tandetny koszmarek .Parę lat temu zbudowano alejki, postawiono ławki, założono oświetlenie- alejki rozmywały obfite opady deszczu. Ławki nigdy nie były odnawiane, malowane. Nie mówię już o stertach śmieci ,które się walały.Mimo interwencji w gminie by ktoś to łaskawie raz na jakiś tam czas posprzątał. Miejscowa policja nigdy tam nie interweniowała - miejsce spożywania tanich alkoholi przez miejscowych meneli, wesołe zabawy młodzieży wychowanej bez kompleksów. Myślę że po wielkim projekcie wójta będzie tak samo. W sumie CO GO TO OBCHODZI, skoro tu nie mieszka ? Ciekaw jestem co się stanie z wyciętymi bezmyślnie drzewami i kto na tym skorzysta ? Grunt ,że posadzi się jakieś malutkie drzewka ( może i tuje ? ) , na wzrost których będziemy czekali następne 100 - 150 lat . Ten ''dziki " park mnie osobiście zachwycał. Także przyjezdnych , w tym gości z zagranicy, których tam prowadzałem. Dziś wszyscy są w szoku i niedowierzaniu nad tym BARBARZYŃSTWEM .Mam nadzieję , a podobno nadzieja umiera ostania, że wójt za to odpowie , jeśli nie karnie, to chociaż moralnie. I w nadchodzących wyborach wiem ,na kogo NIE będę głosował.
@ Człowiek też...
dnia 21.03.2023, 23:09
Ocena
komentarza:
-8
Super, moi Państwo. Pojawia się nawet słowo "barbarzyństwo". Tylko dlaczego, dbając o ten kawałek lasu, tak trudno jest Wam nie przyczyniać się do wylesiania lasów tropikalnych?
@ bolo
dnia 22.03.2023, 08:57
Ocena
komentarza:
12
Bo nie mieszkamy w lasach tropikalnych. Dbanie o planetę należy zacząć od własnego domu.
@ Stary Skołyszyniak
dnia 22.03.2023, 06:11
Ocena
komentarza:
24
Gmina Skołyszyn w większości nie jest skanalizowana, smród z rowów bije pod niebiosy. Gmina Skołyszyn nie ma żadnego planu w tej kwestii - ani budowy kanalizacji tam, gdzie zabudowa gęsta, ani żadnych zachęt dla mieszkańców budowy przydomowych oczyszczalni. W większości każdego lata jest coraz większy problem z wodą pitną. Ale gmina Skołyszyn nie ma w planach wodociągów, ani studni głębinowych. W gminie Skołyszyn kiepsko budowane drogi gminne każdej wiosny wyglądają jak Bachmut po bombardowaniu.
Ale za to władze Gminy Skołyszyn już włożyły miliony w remont parku w Skołyszynie, a teraz złapały się dotacji by włożyć w niego jeszcze 10 milionów, przyszłego utrzymania nie licząc.
Zdjęcia z parku w tym artykule są mylące, można z nich wnioskować, że nic się takiego nie stało. W rzeczywistości leżą setki drzew, w tym wiele dziesiątek starych, grubych i co najgorsze zupełnie zdrowych. Każdy kto chce, może dziś przyjechać i zobaczyć. Kilkadziesiąt metrów sześciennych drewna, w tym cennego dębowego i wiązowego jest na pewno wiele warte. Zapytajmy wujka googla, po ile dziś jest choćby zwykłe drewno opałowe. Ale BIP Gminy Skołyszyn nie ujawni nam tajemnicy, co władze gminy zamierzały z tym niemałym bogactwem uczynić.
Za to w artykule mamy dobre zdjęcie zadowolonego z siebie (mam nadzieję do czasu) włodarza. W komentarzach są jakieś przytyki do PiS-u, więc przypomnijmy sobie - Bogusław Kręcisz, z zawodu nauczyciel w-f, działacz Platformy Obywatelskiej, w poprzedniej kadencji przewodniczący rady powiatu jasielskiego z ramienia tej partii.
@ Stary Skołyszyniak
dnia 22.03.2023, 06:13
Ocena
komentarza:
7
Mała pomyłka w pisaniu na gorąco - powinno być "w większości sołectw", gdzie piszę o wodzie.
@ Zuzia
dnia 22.03.2023, 06:33
Ocena
komentarza:
24
Byłam zobaczyć I nie mogé uwierzyć to co zobaczyłam jak Wòjt Gminy Skołyszyn pozwolił na wycinké takich dužych może kilkuset letnich drzew .Rodzina Bryczyņskich zasadzała je z myślą dla pokoleń a tu decyzja Wójta I okazałych drzew już nie ma.Projektant ktòry wykonywał prace chyba nie był w tym parku a plany kreślił na ŝlepo .Moim zdaniem to odpowiedzialni za te prace są też zastépca Wójta,Sekretarz Gminy I Przewodniczący Rady są to Komórki nadzorujące,gdzie był inspektor budowy.Gmina Skołyszyn na czele z Wòjtem powinni za to stanąć przed Sądem I zapłacić za szkody ,ktòre zostały utracone na pokolenia.Pomimo tego że jest okres légowy to widziałam że prace w parku nadal trwają płosząc ptactwo I zwierzyné I niszczą podłoże .
@ Mieszkanka
dnia 22.03.2023, 08:27
Ocena
komentarza:
3
Zgadzam się w 100 procentach, powinni za to odpowiedzieć...
@ M
dnia 22.03.2023, 07:38
Ocena
komentarza:
15
Kolejna pseudo rewitalizacja. Powstanie betonowy plac z marnymi drzewkami w donicach. Wycinka takiej ilości zdrowych drzew to barbarzyństwo. Szkoda, że kolejną gminę zaleje betonoza
@ Mieszkanka
dnia 22.03.2023, 08:26
Ocena
komentarza:
15
Brawo dla Pań z Fundacji! Tak Trzymać! Dla UG Skołyszyn nie liczy się to , że niektóre drzewa mogły mięć status pomnika przyrody , w innych krajach o takie stare okazy się walczy, a w Polsce - wycinka. Przykre jest , to, że ponad 100 drzew koliduje z inwestycją, to zróbcie taki plan, żeby nie wycinać.
@ amorek
dnia 22.03.2023, 08:42
Ocena
komentarza:
18
Proszę przyjechać Panie Wójcie latem i zobaczyć jak w Harklowej relaksują się mieszkańcy stojąc w kolejce po wodę z beczkami. Nawiozą sobie wody , umyją się i pojadą do parku odpoczywać
@ CBOŚ
dnia 22.03.2023, 12:48
Ocena
komentarza:
14
Taki był z niego POrządny człowiek w POrządnych czasach. Nagle zaczął nosić znaczek DUDA2020 i wszystko się zepsuło. Zepsuł się nam wójt.
@ @@@
dnia 22.03.2023, 19:20
Ocena
komentarza:
4
Dostanie za to laurkę przy urnie. Ten drugi też.
@ Q
dnia 22.03.2023, 21:17
Ocena
komentarza:
-1
A ty biedaku nie dostaniesz i będziesz bez laurki
@ Mieszkaniec
dnia 22.03.2023, 08:51
Ocena
komentarza:
13
Pan wójt się broni że chce uatrakcyjnić czas wolny mieszkańcom. Czy w części przy parku i ośrodku gdzie były postawione urządzenia do ćwiczeń tzw siłownia na wolnym powietrzu i ławki ,górki dla dzieci przesiadywały tłumy ludzi? Matki z dziećmi,seniorzy dbający o swoją sprawność fizyczna,młodzież ??? Nie widziałam .A może pan wójt miał inne informacje na ten temat?
@ Franek
dnia 22.03.2023, 09:02
Ocena
komentarza:
17
Kto będzie utrzymywał ten park jeżeli dotąd nikt nie pozbierał śmieci, odnowił ławki czy oświetlenie. A co ze słynną "stanicą wodną" nad Ropą? Było wielkie otwarcie, rozeszły się fundusze i klapa. To samo będzie z parkiem. Skołyszyn to nie wielka metropolia. Mieszkańcom brakuje oczyszczalni ścieków, chodników, bo gmina to nie tylko Skołyszyn i Święcany! Dlaczego nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych przy szkole w Lisowie (jedyna w gminie) i dlaczego obok szkoły sprzedawany jest alkohol oraz funkcjonuje "ogródek piwny". Mamy do zagospodarowania piękne domy ludowe, na które wydano ogromne pieniądze i które przez cały rok świecą pustkami. Dlaczego władze gminy nie przyglądną się jak wygląda dojazd do tzw. "galerii" skołyszyńskiej i ta strasząca była stacja paliw. Czy tak ma wyglądać centrum Skołyszyna?
@ Riki
dnia 22.03.2023, 10:08
Ocena
komentarza:
-5
Czytając te w większości i słuszne uwagi jednak krew, ,buzuje". Pewnie że można zbudować basen,ale kto go później utrzyma? Można też zrobić wiele innych rzeczy ale ...właśnie zawsze znajdzie się ktoś kto będzie miał ale. Mamy dosyć lasów dookoła a tlen nie utrzymuje się tylko wokół drzew. Można mieć zarośnięty teren straszący na odległość lub miejsce cieszące oko. Ale tak to już u nas jest że nawet ktoś jak ma swój las czy drzewa posadzone przez siebie to i tak ktoś za jakiś czas wydaje jakiś głupi przepis i nie można go sobie wyciąć. Jakim prawem??? No właśnie. Nie wydawać żadnych pozwoleń na budowę,zabronić wszelkich inwestycji ,niech rosną chwasty,mnożą się komary a gawrony dalej niech nas zachwycają swoim pięknym śpiewem i widokiem
@ Riki
dnia 22.03.2023, 10:31
Ocena
komentarza:
3
[komentarz nie na temat]
@ Q
dnia 23.03.2023, 16:02
Ocena
komentarza:
1
Popieram to jest prawda
@ Q
dnia 23.03.2023, 16:05
Ocena
komentarza:
2
Ale o co Ci chodzi przecież tak wygląda ekologiczna natura. Nie ma betonu ani płytek jest błotko. Sami nie wiecie co chcecie.
@ o2
dnia 22.03.2023, 11:41
Ocena
komentarza:
3
[komentarz nie na temat]
@ Rudek
dnia 22.03.2023, 12:14
Ocena
komentarza:
6
„ Pamiętajcie o ogrodach przecież stamtąd wyszliście . Pamiętajcie o ogrodach tylko drzewa tylko liście...” Wycinanie drzew to barbarzyństwo.
@ Rudek
dnia 22.03.2023, 12:23
Ocena
komentarza:
7
Proponuje przeczytać „ Puszczę jodłowa” Żeromskiego. Drzewa nie są moje ani twoje są Boże święte.
@ Rudek
dnia 22.03.2023, 12:43
Ocena
komentarza:
3
Koniecznie to przeczytajcie. Można znaleźć w internecie : puszcza jodłowa Żeromskiego tekst.
@ Rudek
dnia 22.03.2023, 12:58
Ocena
komentarza:
3
To krótkie opowiadanie i warto się nad nim pochylić
@ Leokadia
dnia 22.03.2023, 14:57
Ocena
komentarza:
13
Panie Wójcie , czy pan sam siebie słyszy ? wypowiada sie pan że drzewostan stwarzał zagrożenie dla osób przybywających w parku, korzystają z niego amatorzy trunków jacy pozostawiają po sobie śmieci .Wójt jest gospodarzem tego terenu i odpowiada za niego, za to działanie jak też inne dostanie pan laurkę przy urnie wyborczej .W gminie naprawdę jest więcej pilniejszych tematów niż realizowanie projektu o znikomym zainteresowaniu społecznym .
@ Ralf
dnia 23.03.2023, 06:35
Ocena
komentarza:
3
Akurat uważam że park powinien zostać przystosowany do możliwości spędzania w nim czasu prze mieszkańców.
@ Żyją
dnia 30.03.2023, 17:30
Ocena
komentarza:
1
Też tak uważam,ale jest jedno Ale.Mozns to było zrobić bez takiego rozmachu,za mniejsze pieniądze i z zachowaniem drzewostanu. Ten park miał swój urok i klimat.W Gorlicach jest park wśród starych drzew i ludzie z niego korzystają,.Ten park nie nadawal się na miejsce imprez plenerowych,ani rozbudowanych placów zabaw.
@ Otto
dnia 22.03.2023, 15:18
Ocena
komentarza:
10
Gmina Skołyszyn pod obecnymi rządami to specyficzny stan umysłu. Dziś miały miejsce prokuratorskie oględziny parku, a już czeka w kolejce następny obiekt.
Remontowany przez Gminę Ośrodek Zdrowia w Święcanach będzie ewenementem na skalę światową. Dla sprzątaczki przygotowano obszerny gabinet, a dla lekarza skromną kanciapkę 2x3m. Gabinet zabiegowy wyznaczono jak najdalej się dało od kanciapki, żeby rozebrany pacjent mógł się przespacerować na drugą stronę budynku.
Jeśli POZ Skołyszyn przejmie ten cud gminnej myśli projektowej, będzie musiał szczęśliwie zacząć od przebudowy. Kolejne trzy miliony złotych właśnie idą się...
@ PUG
dnia 22.03.2023, 19:45
Ocena
komentarza:
-2
Ten "cud myśli projektowej" konsultowany był na każdym etapie projektowania i budowy z kierownictwem SP ZOZ w Skołyszynie. Wymiary 3x2 to pomieszczenie techniczne. P.d. sprostowanie: w parku była pani z policji, która prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie domniemanego niszczenia mchów, itd. Wydaje się, że to pani/pan prezentuje specyficzny stan umysłu, a obecnie mieszkańców Skołyszyna bardzo frustruje działalność Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie, którzy w wielu przypadkach nie zostają przyjęci przez lekarza.
@ Riki
dnia 22.03.2023, 20:07
Ocena
komentarza:
4
Tomuś, co ma wspólnego Ośrodek Zdrowia w Skołyszynie z karczowaniem parku w Skołyszynie i Ośrodkiem Zdrowia w Święcanach? Od selfików mózg ci się naświetlił.
@ Iza
dnia 22.03.2023, 20:36
Ocena
komentarza:
6
A Ośrodek Zdrowia w Skolyszynie to nie jest prowadzony przez gminę Skołyszyn?Jak jest tak źle w nim,to władza tu też nie daje rady? Fatalnie.
@ Lola
dnia 22.03.2023, 16:36
Ocena
komentarza:
1
Jeszcze się taki nie urodził żeby wszystkim do godził. Zrobili bardzo dużo ☺

Widać, że coś się dzieje☺a co zrobiła poprzednia władza ☺
@ XD
dnia 22.03.2023, 17:16
Ocena
komentarza:
0
Nic nie zrobił
@ Ona
dnia 22.03.2023, 20:08
Ocena
komentarza:
1
To może jakiś przykład co takiego zrobili?
@ Abiturient
dnia 23.03.2023, 12:11
Ocena
komentarza:
-2
"Do godził "?klasa 3 podstawówki gramatyka i ortografia
@ Abc
dnia 23.03.2023, 12:54
Ocena
komentarza:
4
Jak można takie bzdury wypisywać, zwykłej gminnej drogi w centrum wsi nie potrafi wyremontować. Jedno co wychodzi temu Wójtowi i jego kiepskiej ekipie to opowiadanie bajek, obiecanki i udawanie zaangażowanie w sprawy mieszkańca. A Radni siedzą cicho byle wioska głosowała żeby był stołek w kolejnej kadencji.
@ Q
dnia 23.03.2023, 15:03
Ocena
komentarza:
1
A startuj sam na wójta czy radnego nikt Ci nie broni nie masz związanych rąk i będziesz rządził, inwestował. Jesteś wolnym człowiekiem.
@ Q
dnia 23.03.2023, 15:05
Ocena
komentarza:
2
To bierz się Ty za robotę. Sam coś zrobiłeś.
@ Antek
dnia 22.03.2023, 17:17
Ocena
komentarza:
0
Oj dzieje się tzw LoLu bardzo dużo co widać po komentarzach.
@ Riki
dnia 22.03.2023, 20:12
Ocena
komentarza:
10
Tomuś, prawdziwa cnota krytyki się nie boi a ty zgłaszasz do usunięcia posty dla ciebie nieprzychylne... Cienias jesteś :)
@ Łukasz
dnia 22.03.2023, 22:35
Ocena
komentarza:
1
Ja bym takiego wójta na taczkach wywiózł
@ Ralf
dnia 23.03.2023, 06:33
Ocena
komentarza:
0
Jak zwykle ekoterrorysci blokują kolejna inwestycje dla ludzi. Porażka
@ Q
dnia 23.03.2023, 08:34
Ocena
komentarza:
-1
Dokładnie bo nie wiedzą że to Bruksela rządzi ona przeznacza dotacje na dane inwestycje i nie mogą być wykorzystane na inne cele.
A park to bardzo dobry pomysł.
@ Lola
dnia 23.03.2023, 09:10
Ocena
komentarza:
-5
Też uważam że park to bardzo dobry pomysł.
@ ku
dnia 23.03.2023, 08:47
Ocena
komentarza:
6
[Komentarz nie na temat]
@ x
dnia 23.03.2023, 10:49
Ocena
komentarza:
-7
(pracowniku)Bądź odważny i powiedz to prosto w oczy osobie zainteresowanej a nie anonimowo.
@ ku
dnia 23.03.2023, 11:56
Ocena
komentarza:
6
[Komentarz nie na temat]
@ Bocianie gniazdo
dnia 23.03.2023, 15:04
Ocena
komentarza:
6
Myślicie że miłościwie nam panujący wójt się tym przejmie co tu piszecie? On sobie rano przyjedzie do pracy usiądzie wypije kawkę i złoży życzenia ludziom na Facebooku których nawet nie zna i nie kojarzy.Bovw tym jest najlepszy.Tomus mu cykanie parę fotek i już piękna laurka na stronie gminnej.Tyle pięknych drzew wyciąć.Tyle lat rosły i dał im rade dopiero władca ze Świecan
@ Q
dnia 23.03.2023, 15:22
Ocena
komentarza:
-6
No i dobrze czym ma się przejmować takimi bzdurami on dobrze pracuje jest dobrym człowiekiem.
Wyjeżdżacie a zwłaszcza za granicę dajecie fotki zachwycacie się że jest jak w bajce, a przecież to wokoło sam beton.
@ Ola
dnia 26.03.2023, 16:29
Ocena
komentarza:
7
Wszyscy teraz widzą co złego Wójt w parku zrobił. Jak do tej pory nikogo to nie interesowało. Od czterdziestu lat park straszy swoim wyglądem, oprócz [...]cego gawrona i jednej sowy oraz kilku wiewiórek nic więcej przez niego nie przeleci.Poprzednia władza dużo zrobiła cale g...Przepraszam powstała siłownia na świeżym powietrzu. Chociaż o świeże powietrze teraz trudno nawet w parku przy takiej ilości okazałych gawronów i psich odchodów. Jeszcze usypali świetne górki z ziemi, projekt był na poziomie dzieci z przedszkola. Myślę, że dzieci by coś lepszego stworzyły i za mniejsze pieniądze. Oczywiście była też świetna wysypana białym kamyczkiem ścieżka przez cały park, która nie wiem komu miała służyć jechać po niej się nie dało a i iść było ciężko.Teraz wszyscy sobie" przypomnieli o zabytkowym parku bo ktoś coś ruszył". Jeśli chodzi o ścisłość to nie wiem, kto pozwolił tam wybudować Ośrodek Zdrowia. Jak już wszystkie drzewa przeszły ekspertyzę to teraz pora na pracowników Ośrodka Zdrowia. Panie Wójcie życzę pomyślnej przebudowy parku i trzymam kciuki!!! Atak na marginesie na pewno ważną rzeczą dla każdego mieszkańca było by stworzenie "normalnego" Ośrodka Zdrowia ze zdrowym, nie szczepionym personelem, lekarzami i administracją. Gdyż obecna sytuacja tej placówki to skandal (rehabilitant mądrzejszy od lekarza,dobrze,że cowid się skończył bo myślałam,że masaż będzie oline.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Minister Zbigniew Ziobro z wizytą w Jaśle

  W sobotę w Jasielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro, prezesem Suwerennej Polski. Pol przyjechał na spotkanie z mieszkańcami na zaproszenie posłanki Marii Kurowskiej. Podczas swojego wystąpienia mówił o polityce Niemiec, Donaldzie Tusku, a także o obronie polskich rolników.

 • Jasielscy strażacy obchodzili swoje święto

   

  Choć dzień Świętego Floriana, w którym strażacy obchodzą swoje święto minął kilka tygodni temu, to w Jaśle uroczyste obchody Dnia Strażaka odbyły się w miniony piątek (2 czerwca). Apel z udziałem strażaków jasielskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej tradycyjnie zorganizowano na placu przy siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jaśle. T

 • Dofinansowanie na studnię głębinową - jak uzyskać?

   

  Studnią głębinową nazywamy sztucznie wykonane, pionowe ujęcie wody. W zależności od głębokości warstwy wodonośnej studnie bywają wiercone nawet do kilkudziesięciu metrów w głąb ziemi i zapewniają wodę bardzo dobrej jakości!

 • Ogród Jordanowski znów tętnił życiem. Najmłodsi jaślanie obchodzili dzisiaj swoje święto

   

  Datę 1 czerwca znają dosłownie wszyscy, bez względu na wiek. Nic w tym dziwnego. Tego dnia bowiem na całym świecie obchodzony jest Dzień Dziecka. Najmłodsi jaślanie świętują swój dzień nie tylko w wąskim gronie rodzinnym. Od wielu lat chętnie odwiedzają również Ogród Jordanowski, gdzie czekają na nich atrakcje przygotowane przez pracowników jasielskich instytucji kultury.

 • Buduj i remontuj z "Pszczółką". Mega oferta cenowa na pustaki już czeka na Ciebie

  Budujesz dom? A może planujesz remont mieszkania? Zapraszamy do "Pszczółki" gdzie znajdziesz wszystko co niezbędne do wybudowania oraz remontu domu lub mieszkania.

 • Generator Nauki GEN zacieśnia współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

   

  Miasto Jasło zawarło dzisiaj porozumienie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Dotyczy ono zacieśnienia współpracy pomiędzy instytutem a jasielskim Generatorem Nauki GEN w zakresie popularyzacji nauk ścisłych. Beneficjentami porozumienia mają być przede wszystkim uczniowie jasielskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Już niebawem do Krakowa uda się pierwsza grupa młodych jaślan, głodnych naukowej wiedzy.

 • Ogromny zastrzyk finansowy dla Gminy Brzyska. W przyszłym roku powstanie boisko wielofunkcyjne

  Gmina Brzyska otrzymała blisko 3 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem. Inwestycja ma być realizowana przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzyskach w 2024 r.

 • Dębowiec: Usunięto awarię układu sterującego przepompowni ścieków

  Nieczystości ściekowe, które stwierdzili inspektorzy WIOŚ przy komorze zasuw zlokalizowanych w najniższym punkcie terenu w Dębowcu były przyczyną awarii układu sterującego przepompowni ścieków. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej podjął działania naprawcze m.in. zamontowano monitoring pracy, dzięki któremu pracownicy będą mogli podjąć natychmiastową reakcję w przypadku stanu awaryjnego.

 • UNIMOT przejmuje jasielskie zakłady magazynowania i dystrybucji paliw oraz produkcji asfaltów

   

  Formalności stało się zadość. Po wielu miesiącach oczekiwania, w kwietniu 2023 r. spółka UNIMOT Investments sp. z o.o. zawarła z PKN Orlen S.A. umowę przeniesienia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. Tym samym jasielskie zakłady Lotos Infrastruktura i Uni-Bitumen zmieniły właściciela. 

 • Wstęga została przecięta. Przy jasielskim „Chemiku” powstało nowe boisko sportowe

   

  Starostwo Powiatowe mogło dziś ogłosić z dumą, że realizacja programu - „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego" wreszcie dobiegła końca. Dzisiaj, uroczyście oddano bowiem do użytku boisko wielofunkcyjne przy jasielskim „Chemiku”. Będzie ono służyć uczniom szkoły do gry w piłkę ręczną i tenisa. Wartość inwestycji wyniosła 935 238 zł.

 • Szukasz zacisznego miejsca do wypoczynku? Odwiedź „Siedlisko Sielska Dolina Nad Stawem”

   

  Masz dosyć miejskiego zgiełku? Szukasz miejsca, w którym mógłbyś odpocząć w bezpośrednim kontakcie z naturą? Koniecznie odwiedź „Siedlisko Sielska Dolina Nad Stawem”. To urokliwy i zaciszny zakątek w malowniczej wsi Potakówka na Podkarpaciu. Dwa piękne domki położone na terenie rekreacyjnym wraz z zarybionym stawem i zagrodą danieli to miejsce wprost idealne na spędzenie wakacyjnego urlopu lub weekendową ucieczkę na wieś.

 • Żołnierze Wojska Polskiego uczą jaślanki samoobrony

   

  Przystanek Kwiatowa w Jaśle stał się w ten weekend swoistego rodzaju poligonem treningowym dla kobiet, które chcą umieć bronić się przed różnego rodzaju zagrożeniami, a przede wszystkim przed agresją fizyczną. Technik samoobrony uczą się pod czujnym okiem doskonale wyszkolonych w zakresie walki wręcz żołnierzy – instruktorów. W sobotnich warsztatach udział wzięło czterdzieści pań.

 • Zespół młodych siatkarek w SP nr 4 w Jaśle sięgnął po srebro

   

  W piątek (26 maja) w hali MOSiR w Jaśle rozegrano turniej finałowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt na szczeblu wojewódzkim. Triumfowały w nim młode adeptki siatkówki z Rzeszowa. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 33 w Rzeszowie pozostawiły w pokonanym polu zespoły reprezentujące Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśle i Szkołę Podstawową w Dukli. Jaślanki pod wodzą trenera Grzegorza Janusza sięgnęły po srebro.

 • Strażacy interweniowali podczas Pikniku Rodzinnego. Z butli ulatniał się gaz

   

  Dzisiaj przed godziną 18. strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze butli z gazem propan-butan na terenie przedszkola przy ul. Sikorskiego w Jaśle. Do zdarzenia doszło w trakcie trwającego Pikniku Rodzinnego. Okazało się, że doszło do ulatniania się gazu, w związku z czym wyznaczona została strefa bezpieczeństwa.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657