Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Nie ma mowy o odwołaniu sesji Rady Powiatu

80

Sesja Rady Powiatu w Jaśle zwołana na 3 kwietnia 2020 r. odbędzie się zgodnie z planem. Tak zapewnia Anna Nigborowicz, wiceprzewodnicząca rady. Przekonuje jednocześnie, że w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, w której obrady mają się odbyć zapewnione zostaną jak najlepsze warunki sanitarne.

Anna Nigborowicz/fot. Ilona Dziedzic

W miniony wtorek na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle opublikowany został komunikat o zwołaniu XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle. W związku z faktem, iż w wielu przypadkach jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce, podejmowały w ostatnich dniach decyzje o przesunięciu terminów obrad organów stanowiących gmin i powiatów lub o ich odwołaniu, zapytaliśmy Annę Nigborowicz (klub radnych Prawa i Sprawiedliwości), wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Jaśle, czy w obliczu zaostrzenia reżimu sanitarnego w kraju, zamierza odwołać sesję zaplanowaną na 3 kwietnia 2020 r. W odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy wczoraj, Anna Nigborowicz wskazuje, że sesja „zwołana została przed oficjalną informacją o rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zaostrzającym zasady dyscypliny sanitarnej”. Pomijając fakt, że rozporządzenie z 24.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wydał Łukasz Szumowski, szef resortu zdrowia, warto przypomnieć, iż zawiadomienie o zwołaniu sesji pojawiło się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle już po ogłoszeniu przez rząd informacji o zaostrzeniu zasad dyscypliny sanitarnej.

Nigborowicz zaznacza, że na obecną chwilę nie może być mowy o odwołaniu sesji zaplanowanej na 3 kwietnia bieżącego roku. W tym kontekście zwraca uwagę na konkretne przepisy wspomnianego rozporządzenia, które „nie zawierają uregulowań zabraniających funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24.07.2015 r. Prawo o zgromadzeniach, przepisów tej ustawy nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej”. Wskazuje również, że z przepisów rozporządzenia (§ 3a ust. 1 pkt 1 oraz § 11a ust. 2) wynika, że „wyjątkiem od zakazu organizowania spotkań i zebrań, niezależnie od ich rodzaju, są spotkania i zebrania związane z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych. Ponadto wyjątek od zakazu przemieszczania się osób dotyczy wykonywania przez nich czynności zawodowych lub zadań służbowych”.

Takie ujęcie sprawowania mandatu radnego rady powiatu budzi jednak pewne wątpliwości. Kluczowa w tym przypadku może okazać się odpowiedź na pytanie, czy sprawowanie mandatu radnego mieści się w kategorii czynności zawodowych lub zadań służbowych? O opinię prawną w tej materii postanowiliśmy zapytać dr. Pawła Bałę, adwokata i wykładowcę w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Filia w Jaśle. Czytamy w niej, że „wykonywanie mandatu radnego nie mieści się w kategorii wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych”. Poniżej prezentujemy pełną treść opinii prawnej.

- "Analizę rozpocznijmy od pojęcia czynności zawodowych. Wykonywanie mandatu radnego w mojej ocenie nie jest wykonywaniem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, gdyż nie zawiera w sobie egzekwowalnego obowiązku świadczenia pracy, jako elementu koniecznego dla istnienia stosunku pracy. W przypadku radnego nie przyjmuje się konstrukcji jak w przypadku posła czy senatora, czyli rozróżnienia na parlamentarzystów „zawodowych” i „niezawodowych”, a  używając fachowej terminologii prawniczej: „niepracowniczego zatrudniania typu administracyjnoprawnego”. Z tych też względów trudno mówić o wykonywaniu mandatu radnego w kontekście czynności zawodowych, bo nie mamy do czynienia z „zawodem radnego”.

W aktach prawnych pojawiają się pojęcia nawiązujące do terminu „służba”, i tak np. „służba cywilna”, „służba państwowa”, „służba porządku publicznego”. W wyroku z dnia 7 maja 2002 r. Trybunał Konstytucyjny określił, że „służbą publiczną” jest kadra wykonująca zadania aparatu państwowego na warunkach ustalonych jednostronnie przez państwo w ramach posiadającego cechę trwałości stosunku publicznoprawnego, charakteryzującego się daleko idącym podporządkowaniem służbowym urzędnika i wzmocnioną odpowiedzialnością zawodową. Stosunek służbowy o jakim mowa dotyczy pracowników administracji publicznej, innych urzędów państwowych, administracji samorządowej. Doktryna jest raczej zgodna, że stosunek służbowy to kategoria stosunku prawnego zachodzącego między określonymi podmiotami, którego treść jest regulowana przepisami prawa publicznego, ale również przepisami prawa pracy. Jego treścią są prawa i obowiązki stron, a przedmiotem zachowanie wymagane od osoby zobowiązanej, odniesione do treści służby. I także w tym przypadku prawa i obowiązki radnego nie podlegają regulacji aktów prawnych prawa pracy.

Z tych też względów jak powyżej uważam, że wykonywanie mandatu radnego nie mieści się w kategorii wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych”.

Abstrahując od kwestii prawnych część radnych, w tym radni klubów opozycyjnych poddają w wątpliwość racjonalność decyzji o zwołaniu sesji do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, kiedy w kraju obowiązuje stan epidemii, o czym pisaliśmy w materiale > Sesja Rady Powiatu w Jaśle w obliczu epidemii. Już w środę kilku z nich zapowiedziało, że nie zamierza wziąć udziału w obradach zaplanowanych na 3 kwietnia. Swoją decyzję motywują przede wszystkim troską o bezpieczeństwo własne i innych osób. Anna Nigborowicz zapewnia jednak, że podczas posiedzenia rady zapewnione zostaną jak najlepsze warunki sanitarne. W praktyce ma to oznaczać przeprowadzenie dezynfekcji sali posiedzeń, umożliwienie zachowania wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami posiedzenia, rozdanie rękawiczek oraz maseczek ochronnych i udostępnienie płynu do dezynfekcji. Dodatkowo radni z parkingu mają przemieścić się windą pod salę posiedzeń. Chodzi jednak nie tylko o radnych Rady Powiatu w Jaśle. W porządku obrad sesji znalazły się m.in.: informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2019 rok; informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2019 roku; informacja o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, czy też informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Jasielskim. Tym samym w obradach wezmą także udział reprezentanci wymienionych wyżej służb, inspekcji i instytucji.

Na pytanie, dlaczego decyzja o zwołaniu sesji Rady Powiatu w Jaśle nie została skonsultowana z radnymi klubów SDM i PSPP Anna Nigborowicz odpowiada, że „nie wynika to z przepisów obowiązującego prawa”.

W opinii wiceprzewodniczącej rady przeprowadzenie XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle jest absolutnie konieczne. Przede wszystkim ze względu na konieczność podjęcia uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r., co ma pozwolić na „zabezpieczenie funkcjonowania organów samorządu powiatowego, zabezpieczenie miejsc pracy i środków na walkę z koronawirusem” – czytamy w odpowiedzi.

 Rozwiązaniem problemu organizacji obrad sesji Rady Powiatu w Jaśle zaplanowanej na 3 kwietnia może okazać się opublikowany wczoraj rządowy projekt ustawy dotyczący przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazły się zapisy przewidujące możliwość zdalnego przeprowadzenia obrad i podejmowania decyzji przez kolegialne organy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym oczywiście rady powiatów. Art. 15zzy. 1. Projektowanego aktu prawnego stanowi, że „w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)”.

Podjęcie decyzji w sprawie obradowania w trybie zdalnym spoczywać ma na osobie uprawnionej do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku obradowanie w trybie zdalnym może zarządzić Anna Nigborowicz.

MD

Napisany dnia: 27.03.2020, 10:45
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ łodyniec
dnia 27.03.2020, 11:05
Ocena
komentarza:
55
Kolejni pomyleńcy
@ realista
dnia 27.03.2020, 11:23
Ocena
komentarza:
26
Może Sejm to mogą i radni!
@ bravo
dnia 27.03.2020, 11:55
Ocena
komentarza:
23
zes...aj się a nie daj się!!!
bravo lepsiejsza zmiana, stoją na posterunku , choć nikt od nich tego nie oczekuje!!!
zamiast dać przykłąd to idą w zaparte jak te miernoty z wiejskiej!!!
@ ehhh
dnia 27.03.2020, 11:58
Ocena
komentarza:
27
Rozumiem że do Jasła nie dotarła jeszcze informacja o covid-19 ?
chyba że wydaje sie tubylcom że są pod szczególną ochroną ?
@ df
dnia 27.03.2020, 13:41
Ocena
komentarza:
8
Wiele osób pracuję w tych ciężkich dniach, nie raz także w większych grupach więc nie widzę powodu by radni mieli wolne.
@ xxx
dnia 27.03.2020, 21:43
Ocena
komentarza:
5
Wyjdziesz w masce i rekawiczkach na zew to ludzie w Jasle
pytajaja Ci się czy jesteś zarażony. Sami chodzą jakby na wakacjach byli
Kompletni idioci. Policja powinna ładować po 100zl. W masce
Przynajmniej mam pewność że nikt z przybyszow mnie nie opluje
@ ixi
dnia 28.03.2020, 09:20
Ocena
komentarza:
2
Mierna, bierna ale wierna.. Prikaz był więc się stosuje do poleceń.. Koszmar
@ gazeta prawna
dnia 28.03.2020, 10:49
Ocena
komentarza:
2
oby tylko adamski nie przyjechał na sesje bo pozaraża staruszków na foluszu. w hiszpani zmarło ponad 1000 osób w domach opieki społecznej
[...]
@ tekla
dnia 02.04.2020, 16:18
Ocena
komentarza:
0
a po co on tam
@ Max Szyderko
dnia 27.03.2020, 11:12
Ocena
komentarza:
12
To mi się podoba, tak trzymać !!!

A wszystkim bumelantom cofnąć diety !!!
@ Mmn
dnia 27.03.2020, 11:13
Ocena
komentarza:
19
Pewnie dobrze płacą za udział w sesji.
@ cytryna kwasna
dnia 27.03.2020, 12:23
Ocena
komentarza:
21
Patryjoci przyjdą na obrady i oddadzą diety na walkę z wirusem! ...dziękujemy.
@ cytryna kwasna
dnia 27.03.2020, 13:40
Ocena
komentarza:
20
A starosta zapłaci odszkodowanie poszkodowanej w cyrku na Liwoczu w dolarach!
Rodzina czeka...
@ ixi
dnia 28.03.2020, 09:16
Ocena
komentarza:
6
Starosta również przeprosi za kolejki i bajzel w urzędzie komunikacji i za bród i smród w urzędzie..
@ matoł
dnia 28.03.2020, 13:30
Ocena
komentarza:
5
nawet kibla nie ma bo pawluś uczy uczniów jak kłaść kafelki i trwa to juz dwa lata
@ emerytka
dnia 27.03.2020, 11:17
Ocena
komentarza:
32
Skoro nie wolno się gromadzić w więcej niż 5 osób(n.p w Kościele). to powinno to obowiązywać wszystkich i wszędzie bez wyjątku, takie obrady też można przenieść, na inny termin a nie narażać czyjeś zdrowie!!!
@ łodyniec
dnia 27.03.2020, 13:19
Ocena
komentarza:
11
Internety istnieją !!!
@ aaa
dnia 27.03.2020, 13:42
Ocena
komentarza:
4
Zakaz zgromadzeń nie dotyczy chyba miejsc pracy.
@ m
dnia 27.03.2020, 11:20
Ocena
komentarza:
13
jak tylko zaczną zgłosić na Policję łamanie prawa w budynku starostwa. i dzwońmy wszyscy zgłaszając fakt łamania prawa
@ dragoness
dnia 27.03.2020, 11:21
Ocena
komentarza:
35
No tak, pani Nigborowicz, "pan każe, sługa musi". Starosta wysłał, żeby się tłumaczyła, to mus. Czy na sesji zarząd ustosunkuje się do kolejnego przegranego procesu o odszkodowanie?
@ realista
dnia 27.03.2020, 11:27
Ocena
komentarza:
-13
To, że pani koleżanka E. Wawro nie chce brać udziału w sesji to jeszcze nie powód by wszyscy nie pracowali! Bo, rozumiem, że przeciwko pracy osób naliczających pani wynagrodzenie nie ma pani nic?
@ Kolejarz
dnia 27.03.2020, 11:35
Ocena
komentarza:
22
Co ze Snochem ? Chory ? Dlaczego nie on zwołuje sesje tylko zastępca ?
@ do Kolejarza
dnia 27.03.2020, 11:40
Ocena
komentarza:
25
Snoch jest lekarzem i wie czym to grozi. Ma kolegów którzy widzieli już umierających. Dlatego Snoch i Pers nie pojawią sie na sesji. Niech się inni "mądrzy inaczej" zarażają
@ do dragoness
dnia 27.03.2020, 11:42
Ocena
komentarza:
8
o jakim kolejnym przegranym procesie o odszkodowanie pani pisze ? nic żadne portale może pani mi wyjaśni o co chodzi ?
@ dragoness
dnia 27.03.2020, 11:55
Ocena
komentarza:
13
Proszę poczytać "Fakty Jasielskie" o przegranym procesie z architektem.
@ ajajaj
dnia 27.03.2020, 17:44
Ocena
komentarza:
1
A tego populistycznego szmatławca ktoś w ogóle oprócz dragoness czyta ?
@ dragoness
dnia 27.03.2020, 18:57
Ocena
komentarza:
4
Czyta, czyta i dlatego nie robi z siebie durnia w analogicznych przypadkach.
@ Nigborowicz
dnia 27.03.2020, 11:31
Ocena
komentarza:
14
nie wynika to z przepisów obowiązującego prawa

czytaj: MAMY WAS W D...
@ bubo
dnia 27.03.2020, 13:15
Ocena
komentarza:
-4
Opozycja jest tylko opozycją, może być i nie musi i tak nie mają nic do gadania.
@ tylko to
dnia 27.03.2020, 11:41
Ocena
komentarza:
28
Dzięki Panu Staroście i Radnym Rady powiatu mamy tylko dziadostwo i i wstyd na cała Polskę. Pani Nigborowicz i lepiej o świetle obowiązującego prawa niech Pani nie mówi, bo w waszym wykonaniu to "światło" to już tylko ledwie tląca się iskierka.
@ realista
dnia 27.03.2020, 11:50
Ocena
komentarza:
-16
Boże! Ależ ty jesteś głupi! :)
@ do realisty
dnia 27.03.2020, 12:08
Ocena
komentarza:
17
Zgadzam się, Wszyscy przy kaczym korycie są mądrzy, a cała reszta głupia!!!
@ Steve
dnia 27.03.2020, 11:45
Ocena
komentarza:
22
Wszystkich którzy zwołują zebrania, a więc i sesje powinno się karać za nieprzestrzeganie prawa. Informujcie gdzie coś takiego ma być stosowne służby.Jesli wyjdę z dwoma osobami do parku, to dostanę mandat, a na sesji będzie ponad 20 osób i to jest ok? Nie ma teraz ważniejszych spraw niż zdrowie i życie obywateli. Mogą obradować zdalnie jak muszą, a nie narażać ludzi.
@ Jasiu
dnia 27.03.2020, 11:50
Ocena
komentarza:
8
A Konstytucja?
@ realista
dnia 27.03.2020, 11:52
Ocena
komentarza:
-6
Biegnij na komendę i zgłoś, że w Rymanowie odbyła się dzisiaj sesja Rady Gminy!
@ Wanda co Niemca za męża nie chciała
dnia 27.03.2020, 12:08
Ocena
komentarza:
-4
Steve kolejny przykład donosiciela, ile płacą za bycie kapusiem?
@ ixi
dnia 28.03.2020, 09:18
Ocena
komentarza:
3
Powiesz to rodzinom zmarłych?
@ matoł
dnia 28.03.2020, 13:31
Ocena
komentarza:
0
jak konstytucja?
jest tylko konstytuc- JA
@ Woytazzz
dnia 27.03.2020, 11:46
Ocena
komentarza:
26
Jeśli faktycznie się tam pozarażają Jasło będzie mieć pierwszy w kraju przypadek klinicznej głupoty w roli choroby współistniejącej.
@ Wanda co Niemca za męża nie chciała
dnia 27.03.2020, 12:11
Ocena
komentarza:
1
Ten cały koronabożek to wstęp do dalszego zniewolenia społeczeństw. Bogu dzięki, że tutaj jeszcze nie wpadli na wprowadzenie przymusowych szczepień, tak jak to zrobili w Danii. Stara zasada działania karteli farmaceutycznych najpierw stwórz chorobę, a potem zaproponuj rozwiązanie. Ludzie oczywiście sami za zapłacą za szczepionki.
@ do skansenu zwanego Wandą
dnia 27.03.2020, 12:20
Ocena
komentarza:
-1
To się nie szczep - powinni ci wytatuować na czole ANTYSZCZEPIONKOWIEC - żeby ludzie trzymali się od ciebie z daleka - od roznosieiciela różnej zarazy
@ Wanda co Niemca za męża nie chciała
dnia 27.03.2020, 13:29
Ocena
komentarza:
-2
Oczywiście że nie zaczepie się na koronobożka. Nie jestem frajerem i nie dam sobie wstrzyknąć świństwa. Stado baranów, media wami manipulują.
@ dragoness
dnia 27.03.2020, 14:16
Ocena
komentarza:
3
Na koronawirusa NIE MA szczepionki.
@ Wanda co Niemca za męża nie chciała
dnia 27.03.2020, 15:35
Ocena
komentarza:
3
Teraz nie ma ale będzie za ileś tam miesięcy
@ Antonio
dnia 27.03.2020, 12:36
Ocena
komentarza:
13
Wstydu nie mają !
Dla paru złotych z diety gotowi są narażać siebie i innych ludzi wokół.
A same te powiaty to są nam potrzebne jak zęby w tyłku
@ hehehehaha
dnia 03.04.2020, 21:09
Ocena
komentarza:
0
są po to aby jakiś urzędnik lub ktoś z jego rodziny miał pracę...
@ gf
dnia 27.03.2020, 12:38
Ocena
komentarza:
8
bardzo prosze rade aby spotkala sie w komplecie w tradycyjny sposob,bardzo prosze
@ edi
dnia 27.03.2020, 12:38
Ocena
komentarza:
8
Biedna Pani Ania.

Kazali , wiec zwolala sesje.

Panstwo radni, zachowajcie rozum i nie idzcie na sesje.

POwiat sie nie zawali, jezeli nie przyjdziecie

Jesli przyjedziecie to sie zarazicie

To jest wybor pomiedzy zyciem i smiercia. !!!
@ przedszkolanka
dnia 27.03.2020, 14:04
Ocena
komentarza:
3
Biedna?
Jest takie powieedzenie- dlacześ biedny ? boś głupi.
Teraz jest nowe - dlacegoś b iedny ? boś chytry
@ Edi
dnia 27.03.2020, 15:07
Ocena
komentarza:
4
Użyłem słowa - biedna- w sensie ubezwłasnowolniona, nie mająca wyboru
@ acb
dnia 27.03.2020, 12:52
Ocena
komentarza:
5
Jak sejm się zebrał to Oni nie mogą. Jest ich mniej niż posłów. Zabezpieczyć i niech radzą. do sklepów chodzą, do pracy są bardziej narażeni. Tacy sami ludzie jak wszyscy. Rada Powiatu to nie Sejm.
@ hehehehaha
dnia 03.04.2020, 21:11
Ocena
komentarza:
0
Nie pracują, nie powinni pobierać wypłaty!
@ Tecetus
dnia 27.03.2020, 13:08
Ocena
komentarza:
18
A ja sie pytam tej Pani z PiS. Co takiego ważnego ma być debatowane na tej sesjii ze nie mozna jej przełozyć na inny terami? Podobnie jak wyborów prezydenckich? Ludzie Wam pokażą gdzie wasze miejsce. Już niebawem.
@ przedszkolanka
dnia 27.03.2020, 14:08
Ocena
komentarza:
11
piszą ze muszą byuć w terminie ze muszą posłuchać sprawozzdania co ma do powiedzenia dyrektor jeden z drugim
już zapomnieli jak im terminy nie przeszkadzały jak nie zwoływali sesji żeby się przy korycie utrzymać pers i jemu podobni. terminy ustawowe mijały i to im nie przeszkadzało.
zobaczymy co naprawde knują a jak nie wadomo o co chodzi to chodzi o kasę
@ matoł
dnia 28.03.2020, 13:35
Ocena
komentarza:
-1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ .
dnia 27.03.2020, 13:09
Ocena
komentarza:
13
Jednak dla tych stówek żyją co niektórzy
@ v
dnia 27.03.2020, 13:10
Ocena
komentarza:
0
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Tecetus
dnia 27.03.2020, 13:56
Ocena
komentarza:
14
Pani Przewodnicząca ze Świecan... i wszystko jasne. Pozdrawiam.
@ Trutyl
dnia 27.03.2020, 17:48
Ocena
komentarza:
-5
A co masz do ludzi ze Swiecan ? A Ty skąd ? Niby lepszy ?
@ Tecetus
dnia 27.03.2020, 18:06
Ocena
komentarza:
5
Nie lepszy. Ja gorszy sort.
@ AA
dnia 27.03.2020, 14:57
Ocena
komentarza:
7
każdemu z radnych, którzy przyjdą na sesje po 25 000 zł. bez wyjątku
@ Fytf
dnia 27.03.2020, 16:13
Ocena
komentarza:
3
Ja tez przyjde
@ ale tylko tym z pisu
dnia 27.03.2020, 16:25
Ocena
komentarza:
2
bo sie im należy
@ Dike
dnia 27.03.2020, 16:35
Ocena
komentarza:
1
Moźna sesje przeprowadzić na stadionie .Miejsca starczy aby wykluczyć bezpośredni kontakt. Debatować przez megafony a głosować podnosząc czapkę. Za coś biorą diety, skoro w fabrykach sklepach Polaicji a zwłaszcza szpitalach da się pracować to w urzędach też. TAK TRZYMAĆ,
@ majkel111
dnia 27.03.2020, 17:15
Ocena
komentarza:
2
Co na to lekarze ?
@ matoł
dnia 28.03.2020, 13:36
Ocena
komentarza:
1
snoch i pers nie widzą przeszkód
@ Z h
dnia 27.03.2020, 18:03
Ocena
komentarza:
1
Jak była pora na robote to siedzieli jak szczury w ukryciu,a teraz dla pozoru rwia się do roboty.Jak są tacy chętni to niech wezmą się za to co przegrali w sądzie,bo tam jest się o co procesować.przepiep.kupe forsy.
@ mrX
dnia 27.03.2020, 18:15
Ocena
komentarza:
2
Patrząc gna porządek obrad sesji z zawiadomienia, mam wrażenie że ktoś tu ubiega się o nagrodę Darwina.
@ sam
dnia 27.03.2020, 19:09
Ocena
komentarza:
-1
Nie wolno grać zdrowiem i życiem
@ Lisaj
dnia 27.03.2020, 19:27
Ocena
komentarza:
1
Powiedzieć głupota to nic nie powiedzieć.
@ Ekurzony
dnia 27.03.2020, 23:37
Ocena
komentarza:
5
Czy to jest prawda że Radni Pisu kopią dołki pod Radna opozycji Radna że Skołyszyna. Nawiasem mówiąc zasłużona Radna lubiana i mocno zaangażowana sprawy Skołyszyna. Ktoś coś?
@ matoł
dnia 28.03.2020, 13:25
Ocena
komentarza:
6
radna ze święcan -to nie nasz powiat i radna z kołaczyc chcą wywalić z rady panią doktor woźniak. jest im głupio że nie sa takie mądre jak ona. radna z kołaczyc ta co poszła do pisu za stołek w urzędzie pracy zapytała starostę czy radna mieszka w powiecie jasielskim. bo jak nie mieszka to nie moze być radną. coś im to powolutku idzie nie ma pawluś chyba prawnika który się na tym zna a może prubują szantażować pani doktor. tylko ja ją znam ona się nie da za żaden stołek.
@ W...
dnia 28.03.2020, 13:42
Ocena
komentarza:
4
Zdolni są do wszystkiego i to od dawna. Znam to z autopsji. Nazwiska się zmieniają, lecz nie metody. Geny jakoś przenikają albo co... Nie daj się im pani Doktor, nie masz giętkiego kręgosłupa jak niektórzy niedawni Twoi koledzy z tejże rady.
@ Hołownia
dnia 28.03.2020, 15:18
Ocena
komentarza:
3
i ja trzymam kciuki Pani Doktor
na pohybel nieuczciwym i szalonym
@ Hołownia
dnia 28.03.2020, 15:17
Ocena
komentarza:
-1
Na Hołownie nie zagłosuję ale ma rację:
DUDA - TCHÓRZ który bał się stanąć do normalnych uczciwych wyborów, w których mogli rywalizować uczciwie na równych warunkach wszyscy kandydaci
@ hehehehaha
dnia 03.04.2020, 21:12
Ocena
komentarza:
0
nie zagłosuje na Hołownie ale ma racje jeśli wypowiedział takie słowa.
@ odwołacz
dnia 28.03.2020, 22:19
Ocena
komentarza:
5
Jak się odwoła staroste, to i sesję da się odwołać. Jakie to proste!
@ v
dnia 31.03.2020, 16:30
Ocena
komentarza:
0
To są popaprańcy
@ v
dnia 02.04.2020, 14:26
Ocena
komentarza:
0
Czy ci ludzie nie poszaleli sesja jak tu ludzie umierają
@ vv
dnia 02.04.2020, 14:28
Ocena
komentarza:
0
opanujcie się szpital zamknięty o co wam chodzi WARIACI
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • 350 podpisów poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w Jaśle

  Dzisiaj na jasielskim rynku zbierano podpisy poparcia dla kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski– Rafała Trzaskowskiego. W ciągu trzech godzin pod listą podpisało się 350 osób.

 • "Bunkier" nie zniknął. Wciąż działa i ma się dobrze

   

  Sklep z militariami - "Bunkier", nie poddaje się łatwo. Pomimo problemów, których tłem stała się epidemia koronawirusa, wciąż działa i ma się dobrze. Miłośników militariów zaprasza do nowej siedziby przy ul. Metzgera w Jaśle (obok stacji PKP). Znajdziecie w nim, nie tylko pamiątki lecz również markową odzież, obuwie, plecaki, noże i wiele innych. 

 • Strażacy ochotnicy „pompują”, aby pomóc choremu Wojtusiowi

   

  Strażacy ochotnicy z Kołaczyc i Zimnej Wody wzięli udział w wyjątkowym wyzwaniu. Celem #GaszynChallenge  - „Pompujemy dla Wojtusia” jest zbiórka pieniędzy na leczenie Wojtusia Howisa, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. 

 • W wypadku w Łężynach ucierpiał motorowerzysta. Interweniował śmigłowiec LPR

   

  Dzisiaj po godzinie 12. w miejscowości Łężyny doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motorowerzysty. Mężczyzna doznał obrażeń głowy. Do poszkodowanego zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 • Kryta pływalnia w Jaśle, siłownie i kluby fitness znów otwarte

   

  Po upływie niemal trzech miesięcy działalność wznowi kryta pływalnia w Jaśle. To dobra wiadomość nie tylko dla miłośników pływania, lecz również samego MOSiR-u, dla którego zniesienie ograniczeń związanych z epidemią ma kluczowe znaczenie dla finansów jednostki. 

 • Na drodze powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim kładą asfalt

  Na drodze powiatowej w Nawsiu Kołaczyckim praca wre. Firma, która weszła na teren budowy w drugiej połowie maja położyła pierwszą warstwę asfaltu. Wkrótce mieszkańcy części wsi będą wolni od kurzu, błota i dziur.

 • Czy mł. bryg. Piotr Śmietana zostanie komendantem KP PSP w Jaśle?

  Końcem lutego br. na emeryturę przeszedł st. bryg. Marek Górniak, dotychczasowy komendant Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle. Jego obowiązki przejął mł. bryg. Piotr Śmietana, który najprawdopodobniej przez kolejne lata będzie kierował jasielską jednostką.

 • Dlaczego warto zainwestować w profesjonalne wideo?

   

  Według badań magazynu „Forbes” każdy Polak, średnio przez 2 godziny w ciągu dnia przegląda Internet. Coraz mniej czytamy, wolimy oglądać. Do tego, dzięki smarftonom, film możemy oglądać praktycznie w każdym miejscu. Dlaczego warto zainwestować w profesjonalny film?

 • Podczas porodu straciła dziecko. Teraz walczy o powrót do zdrowia

   

  Aneta Michalak z Kołaczyc, aby wrócić do zdrowia potrzebuje pomocy. Kobieta spodziewała się drugiego dziecka. Jednak podczas porodu straciła je, a sama zapadła na długi czas w śpiączkę. 

 • Krośnieńska „NAFTÓWKA” to właściwy wybór!

   

  Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie kształci pod Patronatem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Krośnieńska „NAFTÓWKA” to szkoła  z tradycjami, nowoczesna  i otwarta na zmiany związane z wymagającym rynkiem pracy.

 • Bezpłatne badanie wzroku - ruszyły zapisy!

   

  Zapraszamy na BEZPŁATNE BADANIE WZROKU w dniach 04.06 i 18.06. Zapisy pod nr 600 437 105 lub bezpośrednio w salonie. 

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105