Strona główna

Obliczenia i analiza śladu wodnego dla Jasła

2

Poszukując rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wodnymi nasze miasto aktywnie uczestniczy w realizacji projektu pn. ,,Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji i podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych miast”.

Dotychczas w Polsce ślad wodny został oszacowany jedynie dla Wrocławia (w 2014 roku). W 2019 roku została zakończona analiza śladu wodnego dla kolejnych miast: Cieszyna, Ełku, Jasła, Kalisza oraz Milanówka. Wykonano ją w ramach realizacji projektu ,,Ślad wodny...”, współfinansowanego ze środków UE w ramach POIŚ, a realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cités”.

Według metodologii zaproponowanej przez dr. Wiesława Fiałkiewicza (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), ślad wodny miasta definiowany jest jako objętość wody, która została utracona, tzn. nie powróciła do zlewni, z której została pobrana, w granicach administracyjnych miasta. Brane są tu pod uwagę tylko tereny zurbanizowane, z pominięciem obszarów rolnych i przedsiębiorstw przemysłowych prowadzących własną gospodarkę wodną.

Przedstawiciele urzędu miasta i przedsiębiorstw wodociągowych uczestniczyli w cyklu 3 szkoleń, podczas których była omawiana koncepcja oraz metodologia obliczania śladu wodnego. Zaprezentowane zostały również konkretne przykłady oraz możliwości wykorzystania śladu wodnego do monitorowania i oceny gospodarowania zasobami wodnymi w mieście. Uczestnicy mieli również możliwość obliczenia osobistego wskaźnika śladu wodnego. Dzięki temu przekonali się jak niewielkie zmiany w codziennym życiu mogą wpłynąć na jego poprawę.

Ślad wodny został określony w podziale na: ślad zielony, niebieski oraz szary. Zielony ślad wodny to część wód opadowych, która nie zmienia się w spływ powierzchniowy, lecz jest pobrana przez rośliny do wzrostu lub transferowana do atmosfery w wyniku parowania z roślinności. Niebieski ślad wodny obejmuje parowanie z powierzchni uszczelnionych (zabudowa, ulice itp.), zużycie wody, magazynowanie wody opadowej oraz jej eksport poza granice miasta. Szary ślad wody określany jest jako objętość wody, która byłaby potrzebna do rozcieńczenia wytworzonych na danym obszarze zanieczyszczeń do takiego stopnia, aby jakość uzyskanej wody nie przekraczała ustalonych standardów. Szary ślad wodny określa się na podstawie ładunku zanieczyszczeń w ściekach.

Dane do wykonania obliczeń pozyskano za pomocą ankiety skierowanej do Urzędu Miasta, zaś pozyskane informacje dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej, użytkowania terenu oraz jakości wód odprowadzanych z oczyszczalni w latach 2015 i 2016. Uzyskane wyniki obliczeń pozwoliły określić wielkość śladu wodnego miasta Jasła na poziomie 4,79 mln m3 w 2015 roku oraz 5,46 mln m3 w roku 2016. Różnica na przestrzeni roku wynika przede wszystkim z różnicy wielkości opadów.

Wartość śladu wodnego przeliczona na jednego mieszkańca na dobę wyniosła odpowiednio 365 i 421 litrów w 2015 i 2016 roku. W przeliczeniu na jeden hektar zurbanizowanej powierzchni miasta, ślad wodny uzyskał wartość 4042 i 4599 m3 w latach 2015 i 2016.

Określono również ślad wodny dla rejonów miasta Jasła. Posłużono się danymi pozyskanymi z ankiety oraz danymi przestrzennymi w postaci map cyfrowych, które przedstawiały kategorie użytkowania oraz pokrycia terenu (mapka w załączeniu).

W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano rozkład przestrzenny poszczególnych składowych śladu wodnego, dla każdego wydzielonego obszaru administracyjnego, którym był obręb geodezyjny. Największy wpływ na całkowity ślad wodny w rejonach silnie zurbanizowanych ma niebieski i szary ślad wodny, natomiast tam gdzie przeważają tereny użytkowane rolniczo dominuje zielony ślad wodny. Założono jednak, że grunty rolne i lasy zostaną potraktowane jako tereny zielone, dlatego tez największe ilości zielonego śladu wodnego występują w skrajnych rejonach miasta. Porównując sumę śladów wodnych wszystkich obrębów miasta ze śladem wodnym terenów zurbanizowanych określono, że jest on 51-krotnie większy.

Określono również wartości śladu wodnego dla budynku Urzędu Miasta Jasła (ul. Rynek 12) oraz Szkoły Podstawowej w Jaśle (ul. Wincentego Pola 9). Całkowity ślad wodny Urzędu wyniósł 1073,0 m3/rok, przy czym 49% stanowił szary ślad wodny, generowany przez odprowadzane ścieki bytowe i deszczówkę, następnie 28% - zielony ślad z oraz 23% niebieski ślad wodny. W przypadku szkoły podstawowej całkowita wartość śladu wodnego wyniosła 1789,6 m3/rok, gdzie 52% stanowił zielony ślad wodny.

W celu określenia wskaźnika śladu wodnego indywidualnego mieszkańca Jasła sporządzono ankietę z pytaniami dotyczącymi: wzorca konsumpcji, formy korzystania z wody podczas wykonywania codziennych czynności oraz wysokości rocznych rozchodów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń, uśredniony ślad wodny przypadający na mieszkańca Jasła wyniósł 1048 m3/M/rok (ilość wody w m3 przypadająca na jednego mieszkańca w ciągu roku). Znaczna część przypadła na konsumpcję artykułów spożywczych (801 m3/M/rok). Pięciokrotnie mniej wynosił ślad wodny mieszkańca wynikający z zakupu artykułów przemysłowych oraz ośmiokrotnie mniej w wyniku zużycia wody na cele gospodarcze (wewnątrz i na zewnątrz budynku).

Porównując uzyskany wynik całkowitego śladu wodnego dla mieszkańca miasta Jasła widać wyraźnie, że jest on niższy od wielkości śladu wodnego oznaczonego dla statystycznego Polaka, który wynosi 1405 m3/M/rok. Prawdopodobnie na taki wynik ma wpływ wykształcenie i wiek grupy respondentów. Jak wykazują liczne badania socjologiczne, wpływ na zachowanie konkretnych osób ma to, ile mają lat, gdzie mieszkają, jakie mają wykształcenie i jak zostały wychowane. 75% ankietowanych mieszkańców miało wykształcenie wyższe, a 43% respondentów reprezentowało grupę wiekową 31 – 40 lat. Osoby te są najczęściej bardziej świadome potrzeby racjonalnego podejścia do gospodarowania zasobami wodnymi, a tym samym stosowania w życiu codziennym dobrych praktyk, które pozwalają na oszczędzanie wody.

Wielkość śladu wodnego pomaga zrozumieć skalę bezpośredniego zużycia wody, obejmującego wykorzystanie w gospodarstwach domowych do picia, mycia, prania czy podlewania ogrodów oraz pośredniego jej zużycia, czyli podczas produkcji dóbr np. ubrań czy komputerów, z których korzystamy na co dzień. Do przykładowych możliwości oszczędnego gospodarowania wodą w gospodarstwie domowym można zaliczyć m.in.:

sprawdzanie nieszczelności instalacji w mieszkaniu czy budynku, spłuczek, kranów itp.,

dokładne zakręcanie kranów po każdorazowym użyciu wody oraz wyposażenie ich w perlator zwiększający optycznie strumień wody poprzez znaczne jej napowietrzenie,

wyposażenie spłuczki w toalecie w dwufunkcyjny przycisk,

przed wylaniem wody należy się zastanowić, czy nie można jej użyć powtórnie do np. podlewania czy sprzątania,

branie krótkich kąpieli pod prysznicem, co zapobiega marnowaniu dużych ilości wody.

Podczas prac na zewnątrz lub w obrębie budynku, również można wprowadzić kilka usprawnień pozwalających na oszczędzanie wody np.:

podlewanie ogrodu powinno odbywać się systemem nawadniającym z odpowiednio dobraną długością nawadniania oraz końcówkami pozwalającymi na precyzyjne i wodo oszczędne nawadnianie,

do podlewania trawników można wykorzystywać nagromadzoną wcześniej, w czasie opadów deszczówkę,

samochody należy myć w myjni a nie w ogrodzie, co pozwala zmniejszyć stopień zanieczyszczenia odprowadzonych spływów do środowiska,

zapobiegać nieszczelnościom w wężu ogrodowym, które powodują marnowanie dużej ilości wody podczas korzystania z niego.

Prowadzenie działań w zakresie określenia śladu wodnego mieszkańców może znacząco wpływać na kształtowanie oraz wzrost ich świadomości w zakresie oszczędzania wody oraz możliwości jej powtórnego wykorzystywania w życiu codziennym. Zagadnienie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi na obszarze zurbanizowanym ma szczególne znaczenie w kontekście adaptacji naszych miast do zmian klimatu. Bardzo ważną kwestią jest uświadamianie mieszkańcom nie tylko ile wody potrafimy zużywać, ale także przedstawienie, ile jej marnujemy, a zatem ile jej możemy zaoszczędzić bez znaczącego obniżania komfortu życia.

W ramach projektu został opracowany kalkulator śladu wodnego, który może być wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych poznaniem swojego ślady wodnego oraz racjonalizacją gospodarki wodnej. Jest on dostępny pod adresem: http://www.kalkulator.sladwodnymiast.pl/. Tam też zebrano dobre praktyki w zakresie gospodarki wodnej w mieście i budynku.

 Energie Cités/UMJ

Napisany dnia: 04.10.2019, 11:05 , Tagi: Brak
Komentarze Czytelników:
Aby ocenić dany komentarz, wystarczy kliknąć na ikonkę "+" lub "-" w prawym górnym rogu każdego komentarza.
Dodaj nowy komentarz Wybierz sposób wyświetlania komentarzy:
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 06.10.2019, 15:02
Ocena
komentarza:
0
Na jakie koszty opiewał projekt "poszukiwania śladu wodnego" którego do tej pory mieszkańcy nie mogą odnaleźć w "suchym zbiorniku retencyjnym Kąty-Myscowa."...
zamiast przeznaczyć te środki na wkopanie kamienia węgielnego pod obiecaną budowę - a byłoby to zapewne dobrym sygnałem tzw dobrej zmiany. A nawiasem mówiąc to realizacja tego projektu w okresie ulewnych deszczów, czy zagrożenia powodziowego miasta zaoszczędziłaby sporo środków na poszukiwaniu i obliczaniu "śladu wodnego"...
@ em
dnia 08.10.2019, 07:24
Ocena
komentarza:
1
Czy w jakimś stopniu miasto ma zamiar magazynować wodę deszczową choćby do podlewania kwietników,czy będą zachęty do wykorzystywania deszczówki przez mieszkańców.
Myslę,że badanie było potrzebne o ile wnioski zostaną wykorzystane w praktyce
Dodaj komentarz Jeżeli chcesz, aby Twój nick był wyróżniony żółtym kolorem, po prostu zaloguj się w panelu logowania po prawej stronie
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • W Jaśle i okolicach grasują złodzieje

  W ostatnich dniach na terenie Jasła i Dębowca doszło do kradzieży z włamaniem. Mieszkańcom splądrowanego mieszkania oraz domu jednorodzinnego skradziono pieniądze i biżuterie. Sprawę bada jasielska policja.

 • Tablica z herbem Jasła zniknęła z mogiły jaślan poległych pod Firlejówką

   

  Firlejówka jest dla jaślan miejscem ze wszech miar wyjątkowym. W świadomości i kulturze historycznej lokalnej społeczności w ciągu dziesięcioleci urosła do rangi niepodważalnego symbolu męstwa i bezgranicznego poświęcenia ojczyźnie. Miejsce, które winno być otoczone szczególną czcią stało się jednak w ostatnim czasie polem dla zabiegów, które z trudem uznać można za przykład godnego upamiętnienia bohaterów wojny polsko-bolszewickiej.

 • Zderzenie BMW z volvo we Wrocance

  W miejscowości Wrocanka doszło do groźnego zdarzenia drogowego. Tuż za łukiem drogi zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy obydwu pojazdów trafili do szpitala.

 • W Cieklinie powstanie strzelnica

  Rada powiatu zabezpieczyła 350 tys. zł na budowę strzelnicy powiatowej w Cieklinie. Inwestycja ma być realizowana w przyszłym roku. Całe zadanie opiewa na blisko 2 mln zł. Zarząd powiatu ubiegać się będzie o dofinansowanie zadania z Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Małgorzata Adamska-Chmiel drugim zastępcą burmistrza

  Dzisiaj burmistrz Jasła Ryszard Pabian powołał swojego drugiego zastępcę. Małgorzata Adamska-Chmiel dotychczas pełniła funkcję kierownika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Pod jej skrzydłami miasto pozyskało 150 milionów złotych dofinansowania.

 • Powiat planuje budowę dwóch mostów i dróg powiatowych

  Rada Powiatu w Jaśle wyraziła zgodę na przystąpienie do budowy dwóch mostów na rzece Jasiołce oraz na rzece Ropie, a także wyraziła zgodę na zabezpieczenie środków w kwocie 200 tys. zł na przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowych.

 • Wkrótce odwiedzimy groby naszych bliskich

   

  Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Nasza polska tradycja nakazuje, abyśmy odwiedzali w te dni groby swoich bliskich z rodziny i znajomych. Zapalili znicze, złożyli stroiki i chryzantemy w doniczkach.

 • Frekwencja wyborcza w Jaśle wyższa niż 4 lata temu

  Trwają wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Do godziny 12.00 frekwencja wyborcza w mieście Jaśle wyniosła 20,1%.

 • Wypadek w Gorzycach. Trzech motocyklistów trafiło do szpitala

  Dzisiaj około godziny 10. na drodze wojewódzkiej nr 992 w Gorzycach doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych i trzech motocykli. W wyniku tego zdarzenia do jasielskiego szpitala przetransportowano trzy osoby kierujące jednośladem. Obecnie droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do dwóch godzin.

 • Pożar sortowni odpadów w Wolicy. Strażacy walczą z ogniem

  Około godziny 17. w Wolicy wybuchł pożar sortowni odpadów w Wolicy. Ogromne kłęby ciemnego dymu zawisły nad Jasłem. Strażacy z ponad 30 jednostek z powiatu jasielskiego, a także z Krosna, Dębicy, Łańcuta, czy Sanoka zmagają się z gaszeniem pożaru.

 • Tam mógł być cmentarz. Budowa drogi wstrzymana

   

  Budowa odcinka drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle została wstrzymana zanim na dobre się rozpoczęła. Na placu budowy blisko dwa tygodnie temu podczas prac archeologicznych odnaleziono szkielet kobiety. Zagadkowe odkrycie pozwoliło na postawienie istotnego z punktu widzenia inwestycji pytania. Czy na trasie przebiegu drogi znajdował się niegdyś cmentarz żydowski?

 • Rusza kolejna edycja społecznej zbiórki zniczy na polskie groby na Ziemi Lwowskiej

   

  W ubiegłym roku w listopadzie harcerki i harcerze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płk. Leopolda Lisa-Kuli działającej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyli wycieczkę patriotyczną do Lwowa i Zadwórza.  Zabrali ze sobą ponad 1 100 zniczy zgromadzonych w społecznej zbiórce, której organizatorami było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego i 139. DH „Lisy”. W tym roku postanowili powtórzyć akcję.

 • Pomagają dzieciom chorym na raka

   

  Strażacy ochotnicy znów zwierają szeregi w ramach akcji „Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. Tym razem jednak oprócz zbiórki zabawek, artykułów szkolnych i innych dla dzieci z chorobą nowotworową zachęcać będą również do oddawania krwi. Machina już ruszyła. Każdy może stać się jej małym a zarazem niezwykle istotnym trybikiem.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105