Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Śledczy wciąż badają sprawę nielegalnego składowania odpadów w Zimnej Wodzie

38

Sprawa magazynowania śmieci w Zimnej Wodzie, na działce należącej do znanego przedsiębiorcy wyszła na jaw początkiem marca br. Inspektorzy WIOŚ, którzy przeprowadzili kontrolę w miejscu nielegalnego składowania odpadów ujawnili pewne nieprawidłowości. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę jest nadal w toku.

fot. archiwum/marzec 2022

Wracamy do tematu nielegalnego składowania odpadów w Zimnej Wodzie, na działce należącej do znanego przedsiębiorcy. O sprawie powiadomili naszą redakcję zaniepokojeni mieszkańcy, którzy obawiali się, że ogromne hałdy śmieci mogły zanieczyścić środowisko i skazić wodę pitną. Podejrzewają, że ten proceder trwał od kilku miesięcy. Sprawa nabrała większego znaczenia w marcu br., kiedy z piątku na sobotę (z 4 na 5 marca br.) w godzinach nocnych na terenie spółki słychać było pracę koparki. Góry śmieci zostały wówczas przysypane ziemią. Sołtys Zimnej Wody zawiadomił policję, która wykonała oględziny miejsca składowania odpadów oraz sporządziła dokumentację pod kątem zaistnienia przestępstwa nieodpowiedniego postępowania z odpadami.

O nielegalnym składowisku odpadów poinformowany został również wójt Gminy Jasło. Urzędnicy gminy wykonali oględziny miejsca i zobowiązali przedsiębiorcę do uprzątnięcia terenu.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatury w Jaśle przeprowadzili kontrolę działalności gospodarczej prowadzonej przez właściciela przedmiotowej działki od 14 marca do 19 kwietnia br. Podczas kontroli ocenie poddano sposób gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spółkę. Ponadto pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Rzeszowie w trakcie oględzin miejsca ujawnienia nielegalnego magazynowania odpadów pobrali do badań laboratoryjnych próbki wody podziemnej z wykopu oraz odpadów.

fot. archiwum/marzec 2022

- W trakcie kontroli stwierdzono, że wyniki badań próbki wody podziemnej pobranej z wykopu wykazały słaby stan chemiczny wód ze względu na wysokie stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO). Wartości pozostałych badanych wskaźników nie przekroczyły wartości granicznych ustalonych dla dobrego stanu wód podziemnych – wyjaśnia Katarzyna Piskur, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. - W wyniku badania składu morfologicznego odpadów wyodrębniono odpady spożywcze pochodzenia roślinnego, odpady papieru i tektury, odpady tworzyw sztucznych, odpady materiałów tekstylnych, odpady szkła, odpady metali, odpady organiczne pozostałe i odpady mineralne pozostałe. Nie stwierdzono obecności odpadów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Wyniki badań wyciągu wodnego ze składowanych odpadów nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych granicznych wartości w zakresie zawartości ogólnego węgla organicznego, baru, kadmu, chromu, miedzi, molibdenu, niklu, ołowiu, cynku, chlorków, fluorków, siarczanów, indeksu fenolowego i rtęci, w odniesieniu do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach. W przypadku arsenu, antymonu i selenu uzyskano wyniki poniżej granicy oznaczalności stosowanych metod badawczych, co nie pozwoliło na określenie rodzaju składowiska, na którym badane odpady można by składować – dodaje.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem odmówił wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych w związku z wystąpieniem szkody w środowisku wskutek magazynowania odpadów na działce prywatnej przedsiębiorcy w miejscowości Zimna Woda. Inspektorzy WIOŚ podczas przeprowadzanej kontroli stwierdzili rozbieżności w zakresie stanu faktycznego wyposażenia nieruchomości w Zimnej Wodzie w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, a informacjami zawartymi w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej przez spółkę w Urzędzie Gminy w Jaśle.

- Z przedłożonej przez kontrolowanego Deklaracji DOK o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 19.01.2022 r. dotyczącej nieruchomości, na której prowadzona jest działalność (...) w miejscowości Zimna Woda wynika, że do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazana ilość pojemników do gromadzenia odpadów, to 3 pojemniki po 240 litrów. Z ustaleń kontroli wynika, że kontrolowana nieruchomość wyposażona jest w 1 pojemnik o pojemności 1100 litrów. Jest to pojemnik w kolorze zielonym, przeznaczony do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z (podana nazwa działalności – przy. red.) – poinformowała K. Piskur. W dniu kontroli pojemnik był przepełniony. Co więcej, inspektorzy w czasie oględzin części terenu wykonali wykop o głębokości 1,2 m, z którego wydobyli ziemię zmieszaną z odpadami z tworzyw sztucznych, folii, szkła, kawałków styropianu, papieru, tkanin i gruzu. Wśród nich odkopali fragmenty dokumentów, na których widniały dane adresowe oraz pieczątki z ośrodka prowadzonego na terenie gminy Dukla, działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę, na którego działce znajdują się nielegalnie składowane odpady.

WIOŚ poinformował o wynikach kontroli wójta Gminy Jasło, marszałka województwa podkarpackiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz burmistrza Dukli. Postępowanie administracyjne prowadzone przez Urząd Gminy Jasło w sprawie magazynowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym zostało umorzone. Jak poinformował nas wójt Wojciech Piękoś decyzję tę podpisał pracownik urzędu bez jego zgody i wiedzy. Zapewnił, że wyciągnie konsekwencje wobec tej osoby.

Burmistrz Dukli z kolei otrzymał wystąpienie pokontrolne do wykorzystania w ramach nadzoru nad właściwym pozbywaniem się odpadów komunalnych z terenu ośrodka prowadzonego na terenie gminy Dukla. Marszałek Województwa Podkarpackiego w piśmie z 17 maja br. poinformował przedsiębiorcę, na którego terenie były nielegalnie magazynowane odpady o zapisach art. 293 ust. 3 - „Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania" - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

- Jednocześnie, w celu ustalenia stanu faktycznego składowania odpadów na działce spółki (...) zwrócił się o przekazanie poniższych informacji: od kiedy odpady są magazynowane na przedmiotowej działce, jakiego rodzaju są to odpady (ze wskazaniem kodu odpadów), ile dni (dób) dany rodzaj odpadu o danej masie był magazynowany na tej działce w danym okresie rozliczeniowym (podać w przypadku jeśli odpady zostały w całości usunięte) – podkreślił Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. - Przedmiotowa spółka jako podmiot korzystający ze środowiska będzie miała obowiązek przedłożyć wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Marszałkowi Województwa Podkarpackiego za rok 2022 do dnia 31 marca 2023 r. W przypadku nie złożenia przedmiotowego wykazu za 2022 rok w zakresie składowania odpadów (w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym) w ustawowym terminie, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji wymierzającej opłatę podwyższoną zgodnie z art. 293 ust. 3 P.o.ś. - skwitował T. Leyko.

Do sprawy wrócimy.

Ilona Dziedzic

ilona.dziedzic@jaslo4u.pl

Napisany dnia: 02.08.2022, 18:00
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ disko
dnia 02.08.2022, 18:42
Ocena
komentarza:
5
Dobrze że w zimnej, bo w ciepłej by bardziej śmierdziało
@ Natura
dnia 02.08.2022, 20:53
Ocena
komentarza:
18
Natura nie znosi próżni.
Wiadomo było, że z chwilą zrezygnowania przez miasto z budowy w Jaśle instalacji przetwarzania odpadów (dzięki posłance) powstaną dzikie wysypiska i śmieci trafią do lasów, rowów i w inne miejsca.
W Gorlicach firma odpadowa wyrosła na potentata, zbija kokosy, a u nas na koszt podatnika sprzątane będą odpady "utylizowane" przez "biznesmenów".
Można dodać do tego pożary składowisk i już jest pełny obraz ochrony środowiska na papierze i w rzeczywistości.
@ Braun szus
dnia 03.08.2022, 11:14
Ocena
komentarza:
1
[komentarz usunięto ze względu na wulgaryzmy]
@ Grześ
dnia 03.08.2022, 11:25
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ petio
dnia 03.08.2022, 22:16
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Mieszkaniec
dnia 02.08.2022, 18:56
Ocena
komentarza:
23
To skandal, jak można umarzać takie przestępstwa przeciwko środowisku w którym żyjemy.
Tacy ludzie powinni spotkać się z ostracyzmem spoełecznym.
@ Fan
dnia 02.08.2022, 22:09
Ocena
komentarza:
13
gdzie zieloni ??? gdzie protety??
@ Nie na temat
dnia 03.08.2022, 15:04
Ocena
komentarza:
3
Prywatne posesje sa sprawdzane,czy oby wiecej osob nie zamieszkuje-niz podano w deklaracji.Kwestaa kilku zlotych.A tutaj,na tej dzialce,cale skladowisko.Przedsiebiorca...Kto zaplaci za sprzatanie???
@ Wpis
dnia 02.08.2022, 19:16
Ocena
komentarza:
8
[komentarz nie na temat]
@ Pis
dnia 02.08.2022, 19:40
Ocena
komentarza:
4
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ ixi
dnia 02.08.2022, 21:26
Ocena
komentarza:
17
Postkomuszą władza jak zwykle: SŁABA WOBEC SILNYCH, SILNA WOBEC SLABYCH.Mja szczęście, że batonika za 5zl nie zwinęli, bo za to kilka lat i psychiatryku, jak w przypadku jednego starszego pana.
@ władca
dnia 03.08.2022, 15:35
Ocena
komentarza:
-1
moim zdaniem jest ok. Uczynił sobie ziemię poddaną zgodnie z Pismem.
@ Bogdan
dnia 02.08.2022, 19:53
Ocena
komentarza:
2
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Rudek
dnia 02.08.2022, 20:26
Ocena
komentarza:
7
Ludzie smieca a potem narzekaja ze choruja
@ Xxx
dnia 02.08.2022, 20:46
Ocena
komentarza:
0
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Xxx
dnia 02.08.2022, 20:51
Ocena
komentarza:
8
Nie ma mocnych na Pana biznesmena
@ Xxx
dnia 02.08.2022, 20:53
Ocena
komentarza:
6
[Komentarz nie na temat]
@ Nikki
dnia 02.08.2022, 20:55
Ocena
komentarza:
42
No takie mamy sprawne sprawne państwo i samorządy. Po wielu inspekcjach i kontrolach urząd prosi przedsiębiorcę, by podał ile, jakich, gdzie i jak długo odpadów składuje. To znaczy tyle, że żaden urząd państwowy i samorządowy nie ma kontroli nad przepływem odpadów w tym kraju, a wszystkie te inspekcje i dyrektorzy po prostu niepotrzebne, skoro nic nie mogą poza pobieraniem co miesiąc wypłaty.
@ Xxx
dnia 02.08.2022, 20:56
Ocena
komentarza:
7
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Taka prawda
dnia 02.08.2022, 21:26
Ocena
komentarza:
25
Państwo ze sznurka i tektury.
@ do takiej prawdy
dnia 03.08.2022, 09:17
Ocena
komentarza:
14
Nie państwo, a wymienione tu służby i przestępcy.Państwo daje przepisy, a zatrudnieni i dobrze płatni urzędnicy państwowi mają bez kpin je egzekwować.Skandal jakich mało. Ten tzw. przedsiębiorca powinien już oglądać niebo zza krat. Należy przeprowadzić audyt pod kątem wiarygodności prac tutejszych państwowych służb ochrony środowiska.
@ beton
dnia 02.08.2022, 22:24
Ocena
komentarza:
34
Z takimi cenami węgla za 3 miesiące problem ze śmieciami zniknie.
@ Obserwator
dnia 02.08.2022, 22:59
Ocena
komentarza:
5
Najpierw [...] na przedsiębiorcę później [...] kontrolę a na końcu
Jak WIOŚ stwierdził, że wszystko jest o.k to go oskarżyć o kłamstwo.
Wydajemi się że powinni tego przedsiębiorcę zlinczować na rynku w ZIMNEJ
WODZIE za to że posprzątał teren.
@ MIETEK
dnia 03.08.2022, 07:25
Ocena
komentarza:
7
Pani Ilono czemu Pani nie udała sie do Zimnej Wody sprawdzić jak wyglada teren dzisiaj? Szukała Pani taniej sęsacji dajac zdiecie które już widzieliśmy! Jaki portal takie wiadomości.
@ do mnietka
dnia 03.08.2022, 09:24
Ocena
komentarza:
6
Jak wygląda dzisiaj? Nie rób kpin. Dzisiaj nie ma znaczenia po tym co się dawno temu stało i trzeba ponieść ostre konsekwencje by w przyszłości podobne zjawiska nie miały miejsca. Po wtóre naucz się pisać chociaż prostych słów.
@ BUBU
dnia 03.08.2022, 09:01
Ocena
komentarza:
8
A co postępowaniem w sprawie składowania odpadów na działkach w Szebniach ?
@ łodyniec
dnia 03.08.2022, 09:04
Ocena
komentarza:
8
"słaby stan chemiczny" , rozumiem że za mało śmieci i trzeba dołożyć,dolać oleju i innych chemikaliów?
@ badania?
dnia 03.08.2022, 09:30
Ocena
komentarza:
7
Ciekawe kto te badania wykonywał. W takiej sprawie powinny być wykonywane w co najmniej dwóch niezależnych laboratoriach tzw. kontrpróbki by nie dochodziło do przekrętów.
@ xddddddd
dnia 03.08.2022, 10:14
Ocena
komentarza:
12
Pytanie się pojawia gdzie był sanepid,,, gdy trzeba było zamknąć siłownie i restauracje to w obstawie policji działali a dzisiaj już ich nie ma?
@ xddddddd
dnia 03.08.2022, 10:19
Ocena
komentarza:
2
Skoro dziennikarze TVP podwożą dziennikarza Polsatu nie widząc w tym problemu a auto Polsatu przyjeżdża puste, w tym samym czasie na spotkanie z tuskiem wpuszcza się tylko tvp, polsat i tvn aby mogli zadawać pytania bo innych nie uznają za dziennikarzy! nie tylko pis, po, psl i sld was robią w [...]a ale i 3 największe tv w Polsce. W Polsce nic się nie zmieniło i dalej panuje komunizm i kolesiostwo! Z tym, że teraz urzędniki mają co kraść, nie to co za prl...
@ On
dnia 03.08.2022, 11:05
Ocena
komentarza:
3
Ktoś wywozi śmieci na mój teren i ja nic o tym nie wiem to chyba zarty
@ On
dnia 03.08.2022, 11:07
Ocena
komentarza:
6
Kto by odważył się wiechach na teren biznesmena koparka bez zgody wlasciciela
@ Osiedlowy
dnia 03.08.2022, 21:39
Ocena
komentarza:
1
Jak by coś to mam znajomego dziennikarza w TVP możemy ruszyć tym tematem jak ciężko będzie to wyjaśnić bo zwykłego obywatela za papierek będą gonić i karac
@ Jantek
dnia 05.08.2022, 17:57
Ocena
komentarza:
1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Xdd
dnia 05.08.2022, 20:30
Ocena
komentarza:
0
Ale mi to biznesmen, wstyd
@ suweren 222 RP
dnia 06.08.2022, 12:33
Ocena
komentarza:
0
Takie coś powinni tępić i dawać miliardowe kary
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Jasielscy policjanci rejestrują interwencję za pomocą kamer nasobnych

   

  Funkcjonariusze jasielskiej policji otrzymali dwadzieścia pięć kamer nasobnych, z których od lutego korzystają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Referatu Patrolowo-Interwencyjnego. - Kamery gwarantują transparentność działań policji, ochronę obywateli, a także ochronę prawna samych funkcjonariuszy – wyjaśnia kom. Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy KPP w Jaśle.

 • 79 lat temu oddział „Korczaka” przeprowadził Akcję „Pensjonat”

   

  W Jaśle odbyły się dzisiaj miejskie obchody 79. rocznicy Akcji „Pensjonat”. Bohaterów wydarzeń z 5 na 6 sierpnia 1943 r. upamiętnili między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji kultury oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Pod pomnikiem Armii Krajowej złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze.

 • Pielęgnują pamięć o uczestnikach Akcji „Pensjonat”

   

  W nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 r. oddział dywersyjny Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Zenona Soboty ps. „Korczak” przeprowadził śmiałą akcję uwolnienia więźniów z więzienia gestapo w Jaśle. Akcja o kryptonimie „Pensjonat” odbiła się szerokim echem w całym okupowanym przez hitlerowskie Niemcy kraju. W Jaśle wciąż są ludzie, którzy pielęgnują pamięć o bohaterach jednego z najistotniejszych wydarzeń w historii okupowanego Jasła. Wczoraj, już po raz dziesiąty odbył się Jasielski Marsz Wolności.

 • "Dziki niszczą nasze plony, podchodzą pod domy. Jest ich za dużo – grzmią rolnicy

  Rolnicy w gminie Kołaczyce skarżą się na liczne szkody i ogromne straty, które ponoszą na skutek żerowania dzika i innej zwierzyny. Gospodarze załamują ręce, bo nie mogą spokojnie zebrać plonów. Dziki niszczą wszystko. Zdaniem rolników, koło łowieckie "Jedność" w Kołaczycach niewiele czyni, aby ograniczyć jego populację. Prezes koła Franciszek Bosak ucina – To kłamstwo, jeśli mówią, że nie strzelamy. W ciągu roku odstrzelonych jest od 150-200 dzików – mówi.

 • Poważny wypadek w Kołaczycach na drodze krajowej nr 73

  Dzisiaj po godzinie 14. na ul Mickiewicza w Kołaczycach w rejonie ośrodka zdrowia doszło do zderzenia się busa i samochodu osobowego. Na miejscu pracują  trzy zespoły ratownictwa medycznego, które udzielają pomocy osobom poszkodowanym. Obecnie droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zamknięta.

 • W poniedziałek rozpocznie się zamknięcie wiaduktu na ul. 3 Maja

   

  Firma PRI-MOST Południe Sp. z o.o. realizuje remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. 3 Maja nad nieużytkowaną linią kolejową. Od najbliższego poniedziałku (8 sierpnia) ruch kołowy samochodów osobowych i ciężarowych zostanie skierowany na objazd wyznaczany drogą wojewódzką nr 992 oraz drogą powiatową nr 2512R (ul. Wojska Polskiego).

 • Konkurs! Wygraj komiksy i książki o Akcji „Pensjonat”

 • Wracają pytania o przyszłość dworca kolejowego w Jaśle. Czy teren, na którym stoi doczeka się wreszcie kompleksowej modernizacji?

   

  Dworzec kolejowy w Jaśle lata świetności dawno ma już za sobą. Co więcej, obiekt nawet w najmniejszym stopniu nie spełnia swojej pierwotnej roli. Podróżni nie mogą z niego korzystać. Nic więc dziwnego, że co pewien czas wracają pytania o to, jaki plan na zagospodarowanie budynku i przyległego do niego terenu, mają władze miasta.

 • Uczniowie jasielskiego Ekonomika w finale turnieju "Sukces na Bank"

  Uczniowie Technikum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle przeszli do finału czwartej edycji ogólnopolskiego turnieju ekonomicznego dla szkół średnich "Sukces na Bank". W ubiegłym roku uczniowie jasielskiego Ekonomika zajęli I miejsce i wygrali 20 tys. zł. Czy w tym roku uda się im powtórzyć ten sukces? Finał programu odbędzie się 13 sierpnia o godz. 9.00 w TVP3.

 • Śledczy wciąż badają sprawę nielegalnego składowania odpadów w Zimnej Wodzie

  Sprawa magazynowania śmieci w Zimnej Wodzie, na działce należącej do znanego przedsiębiorcy wyszła na jaw początkiem marca br. Inspektorzy WIOŚ, którzy przeprowadzili kontrolę w miejscu nielegalnego składowania odpadów ujawnili pewne nieprawidłowości. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę jest nadal w toku.

 • Karol Adamski zrezygnował ze stanowiska dyrektora DPS w Foluszu. Powiat powierzył obowiązki Monice Wójcickiej

  Po 11 latach pracy na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu Karol Adamski złożył rezygnację i 31 lipca br. rozwiązał stosunek pracy. Zarząd Powiatu powierzył 1 sierpnia br. obowiązki dyrektora tej placówki Monice Wójcickiej, długoletniemu pracownikowi domu opieki w Foluszu.

 • Trwa nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych

   

  Absolwencie szkoły podstawowej, jeżeli nie dostałeś się do wymarzonej szkoły albo chcesz zmienić swój wybór, sprawdź ofertę i dołącz do uczniów Zespołu Szkól Budowlanych w Jaśle. 

 • Już 12-14 sierpnia w Krośnie - Leszek Możdżer, odkrycie świata jazzu Kinga Głyk i wielki koncert symfoniczny!

   

  Od 12 do 14 sierpnia odbędzie się po raz siódmy w Krośnie muzyczny crossover – Young Arts Festival. W tegorocznym programie wydarzenia znalazła się improwizująca basistka młodego pokolenia - Kinga Głyk, pianista Leszek Możdżer z AUKSO Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia oraz wielki koncert symfoniczny w wykonaniu Filharmoników Lwowskich. Będzie to ich pierwszy koncert w pełnym składzie od czasu wybuchu wojny!

 • W godzinę „W” zawyją syreny. Jasło odda hołd bohaterom i ofiarom Powstania Warszawskiego

   

  Dokładnie 78 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W całej Polsce w godzinę „W” zawyją syreny alarmowe, aby upamiętnić powstańców, którzy stanęli do nierównej walki z hitlerowskim okupantem oraz ofiary cywilne. Punktualnie o godz. 17. syreny alarmowe zabrzmią również w Jaśle.

 • Wielki powrót pierogów do Tarnowca!

   

  Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami, w Tarnowcu ponownie zorganizowano jedną z najpopularniejszych w regionie imprez plenerowych. Podkarpacki Festiwal Smaków Regionalnych „Pierogi” od ponad dekady cieszy się olbrzymim zainteresowaniem smakoszy tej popularnej potrawy. Na stadion ściągnęły w tym roku tysiące osób, aby spróbować specjałów przygotowanych prze Koła Gospodyń Wiejskich. Dobra zabawę zapewnił między innymi zespół góralski Baciary.

 • Inflacja uderzy w studentów ... ale nie w jasielskiej Filii AHE!

   

  Inflacja w ostatnich miesiącach spędza sen z powiek wszystkim Polakom, również studentom. W tym roku większość Uczelni niepublicznych zdecydowała się na podniesienie opłat czesnego. Wśród nich nie znajdziemy jednak Filii AHE w Jaśle, gdzie opłaty za studia pozostały bez zmian.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657