Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

WIOŚ przedstawił wyniki badań próbek ścieków i wody z Wisłoki. Kontrola inspektorów wykazała m.in. nieprawidłowości w eksploatacji oczyszczalni ścieków w Kołaczycach

45

Początkiem września inspektorzy WIOŚ pobrali do badań próbki ścieków i wody z Wisłoki poniżej kolektora oczyszczalni ścieków w Kołaczycach. Wyniki wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Prezes ZGK został zobowiązany do niezwłocznej poprawy pracy oczyszczalni. WIOŚ nałożył na spółkę mandat karny. Wszczął również postepowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania istniejącej instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych.

 fot. archiwum prywatne

Wracamy do głośnej sprawy zanieczyszczenia rzeki Wisłoki, które miało miejsce w niedzielę 4 września br. Jeden z wędkarzy zauważył, że z kolektora wydobywają się ścieki. Na powierzchni wody widoczne było zapienienie oraz unosił się gnilny zapach. O sprawie poinformowane zostały odpowiednie służby i instytucje. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie po przybyciu na miejsce zastali zrzut ścieków z kolektora, jak się okazało Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach.

Niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń oczyszczających ścieki

Pracownicy podczas przeprowadzania oględzin pobrali próbki ścieków z wylotu kolektora oraz próbki wody z Wisłoki poniżej wylotu kolektora. Znane są już wyniki badań. Wynika z nich, że w przypadku próbki ścieków wykazano kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia zanieczyszczeń we wskaźnikach BZT5, (biologiczne zapotrzebowanie na tlen – przyp. red.) ChZTCr, (chemiczne zapotrzebowanie tlenu – przyp. red.) i zawiesiny w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

- W pobranej próbce ścieków oznaczono również wartość stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Wartości te nie były normowane w posiadanym przez spółkę pozwoleniu wodnoprawnym. Oznaczona wartość azotu ogólnego w ściekach wykazała ponad 5-krotne przekroczenie wartości określonej w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, natomiast w przypadku wskaźnika fosfor ogólny wyniki pomiarów ścieków wykazały prawie 4-krotne przekroczenie – zaznacza Katarzyna Piskur, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. - Badanie pobranych próbek wody wykazało nieznaczne pogorszenie jakości wody w rzece Wisłoce po przyjęciu ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kołaczycach. Wyniki badań próbki wody pobranej poniżej wylotu kolektora wykazały wzrost wartości stężeń azotu i fosforu – podkreśla i dodaje - Wzrosły również wartości wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe wody. W obrazie mikroskopowym obu pobranych próbek wody stwierdzono obecność organizmów planktonowych. Nie zaobserwowano zakwitu glonów.

WIOŚ przeprowadził pozaplanową kontrolę interwencyjną

Po tym, jak inspektorzy WIOŚ interweniowali w związku ze zrzutem ścieków do rzeki Wisłoki, następnego dnia rozpoczęli pozaplanową kontrolę w oczyszczalni w Kołaczycach, która trwała do 19 września br. Prezes zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kołaczycach otrzymał zarządzenie pokontrolne, które zobowiązuje go do niezwłocznego podjęcia działań związanych z poprawą pracy oczyszczalni. - Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków i niewystarczającego stopnia oczyszczenia ścieków powstałych w aglomeracji Kołaczyce, stanowiły podstawę do wszczęcia (...) postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania istniejącej instalacji do oczyszczania ścieków komunalnych w Kołaczycach – podkreśla K. Piskur. Ponadto ZGK został ukarany mandatem karnym. O wynikach kontroli został powiadomiony dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle, jak również burmistrz Kołaczyc oraz przewodniczący Rady Miejskiej.

Kontroli w kołaczyckiej oczyszczalni ścieków było więcej..

Jak się okazało, inspektorzy WIOŚ już w czerwcu br. otrzymali sygnały od mieszkańców gminy Kołaczyce o uporczywym, nieprzyjemnym zapachu wynikającym z działalności ZGK. Po zgłoszeniu sprawy przeprowadzili kontrolę w spółce w dniach od 27 czerwca do do 7 lipca. Już wtedy wykazano nieprawidłowości eksploatacyjne urządzeń oczyszczających. Odpływające ścieki było mętne o nieprzyjemnym zapachu. Stwierdzono również, że punkt zlewny ścieków nie posiada hermetyzacji. Prezes spółki został ukarany mandatem karnym. - W wyniku kontroli stwierdzono przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla spółki, za co nałożony został mandat karny w wymaganej prawem kwocie 500 zł. Ponadto, do prezesa zarządu skierowane zostało zarządzenie pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych podczas kontroli naruszeń, w tym do podjęcia skutecznych działań mających na celu zapewnienie przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego – informuje rzecznik prasowy WIOŚ. O sprawie poinformowano władze miasta. Końcem sierpnia prezes ZGK w Kołaczycach poinformował WIOŚ o podjętych działaniach, do których został zobowiązany. Zdaniem inspektorów, ostatnia kontrola wykazała, że spółka jest w trakcie ich realizacji, co ma przyczynić się do właściwej pracy oczyszczalni.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach posiadał decyzję wodnoprawną ważną od 18 października 2012 r. do 17 września br. Obecnie ubiega się o nowe pozwolenie wodnoprawne. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle uzależnia wydanie takiej decyzji od wyników badań. Jak wiemy, te wykazały nieprawidłowości. - W przypadku nieprawidłowości, warunkiem wydania pozwolenia wodnoprawnego będzie przedstawienie przez ZGK w Kołaczycach natychmiastowego planu naprawczego. Ponadto, wydane pozwolenie wodnoprawne, będzie pozwoleniem czasowym, zawierającym dodatkowe obostrzenia. Podmiot zostanie zobowiązany do wykonywania raz w miesiącu badań w akredytowanym laboratorium, pod względem jakości odprowadzanych ścieków – wyjaśnia Katarzyna Tokarz rzecznik prasowy PGW WP RZGW w Rzeszowie. Na te chwilę jednak spółka nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych do wód powierzchniowych rzeki Wisłoki, w związku z czym 20 września br. został na ZGK w Kołaczycach nałożony kolejny mandat karny, tym razem przez Wody Polskie.

Burmistrz Kołaczyc poinformował nas o podjętych działaniach, które miały zdiagnozować przyczyny problemu, ale również poprawić system oczyszczania ścieków. - ZGK Sp. z o.o. w Kołaczycach zlecił firmie OTECH z Gorlic specjalizującej się w technologii oczyszczalni ścieków zdiagnozowanie możliwych przyczyn, opracowanie wytycznych techniczno-technologicznych z zaleceniem wykonania niezbędnych robót do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni - podkreślił włodarz Stanisław Żygłowicz w piśmie z 15 września br. - Obecnie prowadzony jest stały monitoring pracy oczyszczalni, wykonywane są doraźne działania poprawiające skuteczność oczyszczania, między innymi wstrzymano odbiór ścieków dowożonych, zamontowano sondę badającą w trybie ciągłym poziom natlenienia ścieków – dodał.

W ubiegły czwartek Rada Miejska w Kołaczycach przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków w Kołaczycach –opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Jak zaznaczył zastępca burmistrza Adam Kmiecik, jest to zadanie długoterminowe, ale konieczne. Decyzja radnych była jednogłośna.

id

Napisany dnia: 29.09.2022, 14:54
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Jkl
dnia 29.09.2022, 15:24
Ocena
komentarza:
28
Mandat 500 zł śmieszne
@ jasko
dnia 29.09.2022, 16:46
Ocena
komentarza:
18
A za nie zaczymanie sie przed przejsiem 1500 juz nie wspomne o innych wykroczeniach he he
@ ZGK
dnia 29.09.2022, 17:01
Ocena
komentarza:
31
Skontrolujcie też kto tam pracuje, bo to taka iście ,,rodzinna" spółka.
@ Paniera
dnia 29.09.2022, 17:54
Ocena
komentarza:
9
A jak w Zimnej Wodzie?
@ Do jasko
dnia 30.09.2022, 02:18
Ocena
komentarza:
6
Więcej byków ortograficznych niż słów.
@ xXx
dnia 30.09.2022, 06:09
Ocena
komentarza:
2
Jak wszędzie ja się dziwie że ktoś się dziwi. Sam byś swoich zatrudniał.
Podstawa aby takie osoby miały kompetencje.
Zresztą każdy Rząd przykładem
@ ZGK
dnia 30.09.2022, 07:20
Ocena
komentarza:
7
Dziwią się ludzie normalni, którzy wypracowują PKB i utrzymują
to towarzystwo a z tymi ,, kompetencjami " to trafiłeś, chyba sam
sie z tego śmiejesz.
@ Dziad
dnia 30.09.2022, 08:23
Ocena
komentarza:
0
Tu scieki trkche oczyszczkne a w pozostalych wilskach bezposrednio do strumykow i rowow i nikt tego nie kontroluje..
@ obiektywnym_okiem
dnia 30.09.2022, 19:08
Ocena
komentarza:
0
A jaki mandat powinni otrzymać wójtowie, burmistrzowie oraz radni poprzednich kadencji, którzy byli zobowiązani do modernizacji lub budowy nowej oczyszczalni ścieków???
@ ufo
dnia 01.10.2022, 10:29
Ocena
komentarza:
1
W Zimnej Wodzie nie ma Wisłoki
@ Realista
dnia 01.10.2022, 10:52
Ocena
komentarza:
0
Zatrzymanie
@ Realista
dnia 01.10.2022, 11:00
Ocena
komentarza:
0
Przecież była modernizacja i rozbudowa.
@ xddddddd
dnia 29.09.2022, 15:32
Ocena
komentarza:
13
jak udowodnił Bustowski służby badają tylko to co chcą badać...
@ czółkiem telewizyjna hołoto
dnia 30.09.2022, 13:52
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ FR3EAK
dnia 29.09.2022, 16:17
Ocena
komentarza:
7
Doj...bač najwyższy możliwy wymiar kary. Ciebie za bułke zamkli by jakbyś wzioł ze sklepu a tu śmieszne. Propozycja 50% przychodu z 4 lat pana Prezesa majątku
@ Do FR
dnia 30.09.2022, 02:20
Ocena
komentarza:
-1
"Wzioł" byś słownik ortograficzny bo wstyd.
@ kazimierz
dnia 29.09.2022, 16:32
Ocena
komentarza:
18
Wygląda na to, że wszyscy odpowiedzialni tj. burmistrz, rada miejska i oczywiście prezes zgk doskonale wiedzieli, że ścieki na ..."żywca" zrzucane są do Wisłoki. Szkoda im było pieniędzy na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Mieli daleko gdzieś, że do ujęć wody w miejscowościach leżących poniżej trafiają fekalia. Sprawa powinna w trybie pilnym trafić do prokuratury, a winnych zaistniałej sytuacji postawić przed Sądem. Niech nawet WIOŚ się nie wygłupia z tymi mandatami.
@ tylko prawda
dnia 29.09.2022, 17:42
Ocena
komentarza:
4
Proszą nie tworzyć fale newsów, bo nigdy do Wisłoki nie trafiały ścieki nieoczyszczone, tylko oczyszczone poniżej norm, bo nastąpiło jakieś zjawisko w pokładach bakterii trawiących fekalia. Nikt osobowo nie jest temu winien bo oczyszczalnia działa bezobsługowo a zrzuty odbywają się automatycznie do Wisłoki kilka razy na dobę. A jak pojawił się problem to podjęto szereg działań aby zdiagnozować i rozwiązać problem
@ Nikki
dnia 29.09.2022, 18:30
Ocena
komentarza:
10
No i wszystko jasne. Nikt nie jest winien. Rozumiem, że za działalność oczyszczalni nikt nie jest odpowiedzialny, nikt nie sprawuje żadnego nadzoru i także nikt z tego tytułu nie pobiera kasy.
@ Ui
dnia 29.09.2022, 19:38
Ocena
komentarza:
10
A to bakterie winne a Państwo z obsługi oczyszczalni nie bierze wypłat tylko działa społecznie . Czyli jak zwykle nikt nie winny. Winny człowiek który to zgłosił bo by nadal poprawnie to działało czyli ścieki do rzeki
@ ZGK
dnia 29.09.2022, 23:18
Ocena
komentarza:
6
Może i znalazł by się winny..ale jak tu rodzinę oskarżać..?
@ xXx
dnia 30.09.2022, 06:10
Ocena
komentarza:
3
Jaka kontrola taka reakcja, kontrolerzy nie zamknęli przecie
@ Fan
dnia 30.09.2022, 09:02
Ocena
komentarza:
1
Jak to mawia Tomaszewski, panu się odwaga z odważnikiem pomyliła.
@ Realista
dnia 01.10.2022, 10:54
Ocena
komentarza:
-1
Tak dla wyjaśnienia!Fekalia – stałe lub półpłynne odchody ludzkie gromadzone w dołach kloacznych. Zawierają więcej składników pokarmowych niż odchody zwierząt. Mylone ze ściekami bytowymi powstającymi we współczesnych gospodarstwach domowych. Zmieszane odchody ludzi i zwierząt nazywane są ekskrementami.
@ realista za dwa trzysta
dnia 02.10.2022, 10:58
Ocena
komentarza:
1
Tak czy siak chodzi o [...] wszelkiej maści.
@ Jaro
dnia 05.10.2022, 06:12
Ocena
komentarza:
0
O czym ty piszesz ??? Masz pojęcie jak działa oczyszczalnia? Co /kto ocenia stan procesu technologicznego oczyszczania?
@ chłodnym okiem
dnia 29.09.2022, 17:31
Ocena
komentarza:
-2
Nie dramatyzujcie. Dawniej do rzek zlewni Wisłoki trafiały nieoczyszczone ścieki z okolicznych domostw i [...]owisk i nikt nie narzekał. Teraz może oczyszczalnia kołaczycka jest przestarzała ale oczyszcza ścieki w 80-90 %. Żeby było lepiej potrzebne dą inwestycje ze strony Gminy bo to jest jej własność, a Spółka ZGK tylko ją eksploatuje. A na koniec w Kontekście Odry, czy ktoś widział śnięte ryby na Wisłoce poniżej spustu wody z oczyszczalni?, bo jakoś nie widzałem takich zdjęć, chyba że coś przeoczyłem.
@ Vb
dnia 30.09.2022, 05:19
Ocena
komentarza:
4
Dawniej...wody w rzece było kilka razy więcej niż teraz...zrzut takich ścieków gdy Wisłoka jest strumykiem to zabójstwo dla wszystkiego co tam żyje. Rodzina na swoim ???wszystko jas.ne..
@ Mencel
dnia 29.09.2022, 18:49
Ocena
komentarza:
8
Jak wiecie o jakichś nieprawidłowościach, to zgłoście sprawę do prokuratury i doprowadźcie do końca, bo takie płacze na forum, to pomówienia.
@ A wszystko
dnia 29.09.2022, 20:02
Ocena
komentarza:
-2
moim zdaniem Woda z oczyszczalni po przegotowaniu nadaje się do picia.
@ Patriota
dnia 29.09.2022, 21:05
Ocena
komentarza:
9
Obok oczyszczali buduje się drugi stadion,z pieniędzy z Polskiego ładu,zamiast robić dla społeczności ujęcia wody i wodociągi,oraz kanalizację i oczywiście rozbudowa oczyszczalni ,,ale burmistrzowie mają gdzieś potrzeby społeczenstwa.
@ xXx
dnia 30.09.2022, 06:10
Ocena
komentarza:
6
społeczeństwo potrzebuje igrzysk a nie oczyszczalni
@ DO @Patriota
dnia 30.09.2022, 09:05
Ocena
komentarza:
-1
Pisiorek się odezwał.
@ Smutek
dnia 29.09.2022, 22:50
Ocena
komentarza:
4
Za PiSu jak w komunie, niby są państwowe instytucje służące społeczeństwu, wszystko pod kontrolą, są przepisy, nadzór - ale tak naprawdę rządzi bylejakośc, tumiwisizm, układ że szwagrem z PiS i goowno mi zrobią...
@ ixi
dnia 29.09.2022, 23:31
Ocena
komentarza:
-2
[Komentarz nie na temat]
@ Sasin
dnia 30.09.2022, 20:23
Ocena
komentarza:
3
Jeżeli chcesz poznać idiotę z pisu to wystarczy posłuchać ile razy podkreśla swój patriotyzm, jaki Niemiec zły, jaki Tusk zdrajca. Niekompetencja, państwowe przekupstwo, dziadostwo jest polewana papką pis patriotyzmu. Posłuchacie co mówi Putin prezes chciałby żeby w Polsce mieli taka władze a standardy demokratyczne maja daleko w poważaniu.
@ Romaleos
dnia 30.09.2022, 00:52
Ocena
komentarza:
4
państwo z dykty.
@ do romalesa
dnia 30.09.2022, 09:11
Ocena
komentarza:
-4
chcesz powiedzieć, że jak za Sienkiewicza ..."c**j [...] i kamieni kupa"? Nawet nie próbuj "przytykać" tamtych złoczyńców.
@ no to
dnia 30.09.2022, 07:47
Ocena
komentarza:
1
A za oczyszczalnie w Nowym Żmigrodzie !!!Może też warto skontrolować
@ On
dnia 30.09.2022, 09:47
Ocena
komentarza:
0
Tą spraw ktoś powinien do prokuratury zgłosić bo za chwilę po między sobą zamiotą ja pod dywan
@ On
dnia 30.09.2022, 09:48
Ocena
komentarza:
-1
Samowolka panuje w Jaśle i okolicach
@ Holek
dnia 30.09.2022, 10:54
Ocena
komentarza:
3
Czyli nikt nie odpowie za to cały samorząd do demysji
@ Tom
dnia 01.10.2022, 14:56
Ocena
komentarza:
2
Skontrolujcie w Bieczu,tam to dopiero truja
@ Anger
dnia 07.10.2022, 22:51
Ocena
komentarza:
0
Takie akcje z infrastrukturą w gminach będą się zdarzać notorycznie. Pieniądze na budowę się znajdą, kilka lat obiekty będą działać ale ich modernizacja będzie leżeć i kwiczeć, bo w kolejce będą już nowe inwestycje. Szkoda że włodarze zapominają o zużyciu sprzętu i przestarzałej technologii. Oby to było światło ostrzegawcze dla innych samorządów.
@ iro
dnia 06.11.2022, 15:38
Ocena
komentarza:
1
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • W Łężynach pijany kierowca samochodu ciężarowego wjechał do rowu

   

  W Łężynach ok. godz. 16:40 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Kierujący pojazdem obywatel Rumunii miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna z obrażeniami głowy trafił do jasielskiego szpitala.

 • Zainwestuj w ciepło z firmą JanDro. Skorzystaj z mikołajkowej oferty na instalacje grzewcze

 • Mikołajki tuż, tuż. Niespodzianki filmowe od kina Helios Krosno dla młodych kinomanów

   

  Krośnieńskie kino Helios nie przestaje zaskakiwać kinomanów ciekawymi propozycjami w ramach Projektów Specjalnych. W kolejnym tygodniu repertuarowym Helios Krosno pokaże na dużym ekranie film "Silent Twins". Z okazji mikołajek, kino przygotowało także solidną porcję filmów dla najmłodszych widzów.

 • Była pracownica DPS w Foluszu stanie przed sądem. Prokuratura postawiła kobiecie 32 zarzuty

   

  Przed tygodniem, do Sądu Rejonowego w Jaśle trafił akt oskarżenia przeciwko byłej pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W efekcie prowadzonego od ponad roku śledztwa, Prokuratura Rejonowa w Jaśle postawiła kobiecie łącznie 32 zarzuty. Dotyczą one przestępstw fałszowania dokumentów oraz przywłaszczenia rzeczy.

 • Podwyżka opłat za odbiór śmieci stała się faktem

   

  Radni Rady Miejskiej Jasła podjęli decyzję w sprawie wysokości opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta. Stawka wzrośnie z 29,17 zł do 35 zł od osoby. Podwyżka nie pozwoli jednak na pełne zbilansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Miasto będzie musiało pokryć różnicę z dochodów własnych gminy, niepochodzących z pobranej opłaty a odbiór śmieci. Chodzi o kwotę 1 245 600 zł, którą urzędnicy muszą znaleźć w miejskiej kasie.

 • Ponowna decyzja w sprawie wysokości opłat za odbiór śmieci już jutro

   

  W ubiegłym tygodniu Rada Miejska Jasła nie zgodziła się na podniesienie opłaty za odbiór odpadów komunalnych z 29,17 zł na 39 zł od osoby. Przeciwko przyjęciu uchwały w sprawie podwyżek zagłosowało szesnastu radnych. Wszyscy mieli jednak świadomość tego, że przeprowadzone 21 listopada br. głosowanie, nie zamyka sprawy. Z istotnym dla miasta i jego mieszkańców problemem, radni zmierzą się ponownie już jutro. Tym razem magistrat zaproponował ustalenie stawki na poziomie 35 zł.

 • Niezwykła twórczość Antoniego Bolka z Załęża

   

  Miło nam Państwa poinformować, że Muzeum Regionalne im. dr. S. Kadyiego w Jaśle finalizuje projekt związany z twórczością Antoniego Bolka z Załęża. Początki pasji Antoniego Bolka sięgają lat 60. Od tego czasu, za sprawą swojej niesłabnącej pracy twórczej stał się najbardziej rozpoznawalnym rzeźbiarzem regionu jasielskiego.

 • Odwiedź Planetę Psa ze swoim pupilem i korzystaj z rabatów

   

  Salon groomerski Planeta Psa zajmuje się kompleksową pielęgnacją psów wszystkich ras. Doświadczony zespół dba o to, aby każdy pupil cieszył się piękną i odżywioną sierścią. Odwiedzając Planetę Psa oszczędzisz również pieniądze. Już przy pierwszej wizycie w salonie, każdy klient otrzyma zniżkę -5% na kompleksową usługę pielęgnacji psa.

 • Niebywały sukces Tomasza Krupy i Szymona Białego. Uczniowie jasielskich szkół muzycznych pokazali klasę na międzynarodowym konkursie w Jastr

  Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jaśle zdobyli najwyższe laury na XIII Międzynarodowym Konkursie „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu Zdroju, do którego zgłosiła się rekordowa liczba 270 uczestników. 12-letni Tomasz Krupa grający na puzonie zajął I miejsce, z kolei 18-letni tubista Szymon Biały uplasował się na III miejscu...

 • Troje kandydatów walczyć będzie o urząd wójta gminy Tarnowiec

   

  Do przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec pozostało zaledwie kilka tygodni. Wyborcy pójdą do urn 8 stycznia 2023 r. O urząd ubiegać się będzie troje kandydatów.

 • Trwa remont drogi wojewódzkiej na odcinku od Kątów do Krempnej

   

  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, przystąpił w listopadzie do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie nawierzchni odcinka DW992 od Kątów do Krempnej. Prace rozpoczęły się dwa tygodnie temu. Potrwają do 15 grudnia br. Łącznie przebudowane zostanie około 3 km drogi.

 • Wały przeciwpowodziowe ochronią mieszkańców przed wielką wodą

  W Osobnicy powstał kolejny odcinek 1,5 km wałów przeciwpowodziowych rzeki Ropy. Inwestycja została zrealizowana w ciągu 10 miesięcy i kosztowała ponad 10 mln zł. Jest to drugi etap budowy wałów przeciwpowodziowych..

 • Matka i córka na ławie oskarżonych. Rozpoczął się proces w sprawie znęcania się nad kotami

  Małgorzata i Aleksandra Sz. prowadziły hodowlę kotów rasy maine coon w Jaśle. Po tym, jak inspektorzy OTOZ-u odkryli zaniedbania kobiet wobec zwierząt sprawa trafiła do sądu. W Sądzie Rejonowym w Jaśle zapadł wyrok nakazowy, od którego odwołała się prokuratura i OTOZ. W końcu sprawa trafia przed sąd I instancji. W minioną środę rozpoczął się proces w tej sprawie.

 • Przeżyj mundialowe emocje z Jasielską Manufakturą Smaku

  Jasielska Manufaktura Smaku zaprasza do wspólnego kibicowania wszystkich fanów piłki nożnej w najlepszym, mundialowym wydaniu. Piłkarskimi emocjami możecie delektować się tutaj każdego dnia od godz. 14.

 • Licealiści zorganizowali charytatywny turniej piłkarski. Dochód z imprezy trafi na leczenie Paulinki Okarmy z Jasła

   

  Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle stała się dzisiaj areną piłkarskich zmagań w ramach turnieju „Football for Charity”. Chodziło jednak nie tylko o sportową rywalizację i zabawę w gronie rówieśników.

 • Mieszkańcy Jasła zapłacą wyższe podatki od nieruchomości

   

  Od 1 stycznia 2023 r. w Jaśle obowiązywać będą nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości. Decyzję w tej sprawie, w miniony poniedziałek, podjęła Rada Miejska Jasła. W przypadku właścicieli budynków mieszkalnych stawka wzrośnie o 25%.

 • MKS w Jaśle otrzyma wsparcie finansowe na zakup autobusów

   

  Władze samorządowe Miasta Jasła podjęły decyzję o wydatkowaniu kwoty 188 500 zł z miejskiej kasy, na podniesienie kapitału zakładowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. Środki te przeznaczone zostaną na zakup trzech autobusów, które zasilą tabor miejskiego przewoźnika. W sumie, spółka zamierza zakupić pięć używanych pojazdów. Zastąpią one wysłużone Autosany.

 • Jesteś seniorem? Weź udział w projekcie - „Zakątek Seniora przy INNOVO”

   

  INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Socjalna „Radość” zapraszają do uczestnictwa w Projekcie „Zakątek Seniora przy INNOVO”. Realizowany Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 • Rada Miejska Jasła przeciwko znacznej podwyżce opłat za odbiór odpadów

   

  Urząd Miasta w Jaśle, będzie musiał zrewidować swoje plany w sprawie ustalenia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych. Na zaproponowaną przez magistrat stawkę w wysokości 39 zł (ocenie wynosi ona 29,17 zł), nie wyraziła dzisiaj zgody Rada Miejska Jasła. Przeciwko projektowi uchwały w sprawie podwyżek zagłosowała zdecydowana większość radnych.

 • „The Humans” na dużym ekranie kina Helios Krosno

   

  Krośnieńskie kino Helios zaprasza na kolejną filmową ucztę w ramach Projektów Specjalnych. Już jutro kinomani, będą mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie film "The Humans".

 • Strażacy ochotnicy nie zapominają o małych pacjentach onkologicznych

   

  Strażacy ochotnicy znów wkraczają do akcji, aby podarować odrobinę radości małym pacjentom Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Rzeszowie. Po raz szósty organizują więc zbiórkę zabawek, książek, gier i innych artykułów, które trafią do dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657