Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

EKO FORUM

0
W trosce o środowisko naturalne powołane zostało w Jaśle EKO FORUM. Inicjatorami przedsięwzięcia są Urząd Miasta Jasła oraz firmy Carbon Black Polska Sp. z o.o. i LOTOS Jasło SA. 15 maja br. odbyła się pierwsza konferencja, do udziału w której zaproszono m.in. lokalnych przedsiębiorców, parlamentarzystów z Podkarpacia, przedstawicieli instytucji kontrolnych, a także Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i służb ochrony środowiska. W spotkaniu uczestniczył również Minister Ochrony Środowiska Kraju Saary (Niemcy), Stefan Morsdorf. EKO-FORUM jest odpowiedzią na aktualne potrzeby w zakresie poprawy stanu środowiska w Jaśle, a głównym jego celem jest wypracowanie przez uczestników programu działań w tym zakresie. Ma to być płaszczyzna wspólnie podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju miasta. Podpisując wspólnie deklarację uczestnicy uznali konieczność rozbudowy systemu monitoringu oceny jakości powietrza w Jaśle i zadeklarowali partycypowanie w kosztach przedsięwzięcia. Zobowiązano się również do cyklicznego informowania mieszkańców regionu o podejmowanych działaniach proekologicznych zarówno przez samorząd lokalny, jak też firmy działające na terenie miasta Jasła. Pierwsze spotkanie w ramach EKO FORUM dotyczyło zagadnień związanych z ochroną powietrza w Jaśle, kolejne zająć mają się problematyka związaną z ochroną wody i gleby. Burmistrza Andrzej Czernecki zapowiedział także analizę zachorowalności wśród mieszkańców Jasła na nowotwory. Z przedstawionych raportów o stanie środowiska naturalnego w Jaśle wynika, że generalnie jakość powietrza w Jaśle jest dobra. - Pod względem emisji substancji szkodliwych do powietrza Jasło nie wyróżnia się na tle województwa. Największy problem stanowi tzw. pył zawieszony, który nie opada i jest szkodliwy dla zdrowia Żadne badania nie potwierdzają też zagrożenia węglowodorami, które wydawałoby się mogłyby stanowić zagrożenie na tym terenie, z tym rodzajem przemysłu. Monitorować należy to jednak dalej, by sytuacja się nie pogorszyła. Dlatego ważne jest porozumienie zakładów i władz lokalnych, celem podjęcia działań zmniejszających zanieczyszczenia - podkreślał podczas spotkania Jan Bednarski, kierownik Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Jak uważają eksperci znaczna poprawa stanu powietrza powinna nastąpić po wybudowaniu obwodnicy Jasła i wyprowadzeniu z centrum ruchu samochodów. - Pierwszy odcinek obwodnicy, tzw. “droga południowa”, zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku - mówi burmistrz Jasła Andrzej Czernecki. - Czynimy też starania, by do planu inwestycyjnego została wprowadzona budowa obwodnicy północnej. Jest to niezwykle trudne przedsięwzięcie. Na razie plany inwestycyjne do 2013 roku nie przewidują jej budowy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że inicjatorami utworzenia EKO FORUM są jasielskie zakłady przemysłowe, świadome swojej roli działań na rzecz ochrony środowiska - Spotkania w ramach EKO-FORUM to również dobry moment do pokazania, że robimy wiele w związku z ekologią. Chcemy zmienić nastawienie do nas pewnych grup społecznych w mieście - stwierdza Krzysztof Jałosiński, prezes Zarządu Carbon Black Polska. - Wykonaliśmy szereg zabezpieczeń i powinniśmy czuć się bezpieczni. Mamy czujniki na wszystkich emitorach i zamontowane kamery strzegące emitory. Pracownicy mają ciągłą informację co się dzieje. W przypadku najmniejszej nawet informacji o stężeniu sadzy, następuje alarm i samoczynne wyłączenie instalacji. Gwarantuje to, że nie dojdzie do takich sytuacji jak wcześniej - podkreśla Jałosiński. Największy jasielski zakład LOTOS Jasło S.A. w latach 2001 - 2005 na inwestycje związane z poprawą środowiska wydatkował prawie 43,5 mln zł. Planowane są także kolejne inwestycje proekologiczne. - To dzięki i tym pieniądzom, jak mówi raport WIOŚ w Rzeszowie, LOTOS nie emituje i nie zagraża środowisku. Możemy być o to spokojni - zapewnia prezes Józef Folcik. - Pojawiają się od czasu do czasu “zapachy”, ale pracujemy z wszystkimi firmami zlokalizowanymi na terenie dawnej rafinerii, by te uciążliwości zlikwidować. Kiedyś mówiono, że codziennie śmierdzi, dzisiaj, że tylko od czasu do czasu. Chcemy w najbliższym czasie zlikwidować i te zapachy pojawiające się od czasu do czasu, które nie są szkodliwe, a uciążliwe. Satysfakcji w związku z powstaniem w Jaśle EFO FORUM nie kryła Maria Suchy, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. - Od dłuższego czasu prowadzimy monitoring stanu powietrza, aby uzyskać pełny obraz sytuacji, by mieć wiedzę o stężeniu substancji gazowych, czy pyłu zawieszonego i wiedząc jaka jest sytuacja, ewentualnie zaproponować działania naprawcze. Stan środowiska w Jaśle, w szczególności stan powietrza, nie jest gorszy od tego co mierzymy w innych miastach o stosunkowo dużej ilości zakładów przemysłowych - twierdzi Maria Suchy. - Jasielskie EKO FORUM to dla mnie duża radość i duża satysfakcja. Życzę by zamierzenia się spełniły a zainicjowane dziś spotkanie nie było ostatnim - dodała na koniec M.Suchy. Przedstawiciel instytucji zajmującej się finansowaniem inwestycji proekologicznych, wiceprzewodniczący WFOŚ w Rzeszowie Leszek Budzisz podkreślił, że podejmowane przez jasielski firmy działania doskonale wpisują się w ich program działań. - Na inwestycje podejmowane na rzecz ochrony środowiska możemy państwu zaoferować kwoty od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych - podkreślił L. Budzisz. Jasielskie EKO FORUM spotkało się z dużym zainteresowaniem i przyjaznym przyjęciem. - To co najważniejsze to fakt, że wszyscy, zarówno władze miasta jak i firmy oraz instytucje kontrolne zasiadają po jednej stronie stołu by połączyć swoje wysiłki dla słusznej sprawy - podkreślił obecny na EKO FORUM senator Stanisław Piotrowicz. Program działań na rzecz poprawy stanu środowiska w mieście Jaśle Rozbudowanie istniejącego systemu monitoringu oceny jakości powietrza w Jaśle. Powołanie zespołu ds. systemu monitoringu w Jaśle składającego się z przedstawicieli: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Miasta w Jaśle, Starostwa Jasielskiego i firm z terenu miasta Jasła, w celu: ustalenia ilości, zakresu i lokalizacji punktów pomiarowych, ustalenia kosztów i źródeł finansowania systemu monitoringu, przygotowanie stosownych projektów porozumień i umów, przygotowanie i określenie zakresu oraz terminu następnego spotkania EKO-FORUM Planowane przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu środowiska w Jaśle. Carbon Black Polska Sp. z o.o.: Planowane przedsięwzięcia w zakresie obniżenia emisji hałasu i zużycia energii elektrycznej. Budowa nowego systemu przesyłu gazu poreakcyjnego - zadanie inwestycyjne nr CBP/68, termin realizacji - 2006 rok. Budowa nowego filtra gazów z suszarek - wyeliminowanie głośnego systemu przedmuchowego w budynku granulacji na poziomie +15,5 m - zadanie inwestycyjne numer CBP/68, termin realizacji - 2006 rok. Przeniesienie wentylatora filtra aspiracyjnego z poziomu +15,5 m na poziom 0 - zadanie inwestycyjne numer CBP/68, termin realizacji - 2006 rok. Ochrona gruntu i wód gruntowych przed skażeniem. Budowa tac ochronnych wokół zbiorników przeznaczonych do magazynowania surowca do produkcji sadz technicznych oraz przebudowa obwałowań wokół zbiorników magazynowych i przebudowa kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z tac ochronnych zbiorników magazynowych - zadanie inwestycyjne numer CBP/90, termin realizacji - 2006 rok. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Budowa nowego filtra wychwytywania sadzy technicznej dla linii produkcyjnej nr 1 oraz systemu transportu sadzy z filtra do dalszej obróbki - zadanie inwestycyjne numer CBP/91, termin realizacji - 2007 rok. Skolektorowanie strumieni emisji substancji zanieczyszczających powietrze i wprowadzenie ich do wspólnego emitora o wysokości 80 m co spowoduje zmniejszenie ilości niskich emitorów i dotrzymanie z dużą rezerwą wymagań norm dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami - zadanie inwestycyjne numer CBP/72, termin realizacji - 2008 rok. Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych - gazu ziemnego. Budowa nowego pieca suszarki o większej komorze spalania w celu zastąpienia zużycia gazu ziemnego gazem poreakcyjnym tj. gazem odpadowym powstającym w procesie produkcji sadz technicznych - zadanie inwestycyjne numer CBP/77, termin realizacji - 2007 rok. LOTOS Jasło S.A. : Kontynuacja hermetyzacji parku magazynowego paliw poprzez modernizację kolejnych zbiorników. Budowa węzła biologicznego oczyszczania ścieków. Modernizacja istniejących urządzeń instalacji DRW oraz wdrożenie węzła krakingu termiczno-kawitacyjnego „TERMAKAT” w celu pogłębienia przerobu ropy naftowej, szerokiej frakcji z przerobu odpadowych tworzyw sztucznych oraz olejów odpadowych. Modernizacja sieci cieplnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i technologicznych. Zadanie ma na celu uporządkowanie gospodarki energetycznej i wodnokanalizacyjnej w LOTOS Jasło S.A. LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk, Wymiana dopalacza katalitycznego na termiczny z odzyskiem ciepła - termin realizacji inwestycji jesień 2006 r. Inwestycja ma poprawić jakość spalin pochodzących z procesu dopalania gazów po oksydacyjnych oraz zwiększyć odzysk ciepła z reakcji dopalania. Chrom Styl S.A. Jasło, zakup nowego skrubera ( wieży myjącej opary ) co ma na celu zwiększenie zabezpieczenia przed emisją do powietrza chromu 6-wartościowego, zastosowanie nowoczesnych technologii pod kątem zabezpieczenia wody i znacznego do 30% ograniczenia jej zużycia a co jest związane z ograniczeniem ścieków. Zakres działań obejmuje zakup wyparki ( ograniczenie ścieków chromowych ), urządzeń do oczyszczania kąpieli niklowych, urządzenia do regeneracji kąpieli myjących ( wirówki ) zwiększenie ilości płuczek ( płukanie wielokrotne ) wiąże się z ograniczeniem zużycia wody. Podjęte działania na czas obecny wykorzystują najnowsze osiągnięcia techniki w dziedzinie wykonywania powłok galwanicznych jak i zabezpieczenia środowiska. częściowe przekazanie odpadów pogalwanicznych ( głównie zawierających nikiel) do wtórnego wykorzystania ( hutnictwo ). Firma Chrom Styl S.A jest na etapie rozmów z Niemiecką Firmą WRC która zajmuje się odzyskiem metali z osadów pogalwanicznych. ograniczenie odpadów sorpcyjnych ( filtry, węgiel aktywny ) przez zastosowanie nowych technologii galwanicznych i oczyszczania. ograniczenie emisji pyłów z kabin malarskich przez zwiększenie efektywności filtracji (zastosowanie specjalnych filtrów ). zastosowanie farb proszkowych o mniejszym współczynniku odpadu technologicznego. sukcesywne przechodzenie na technologię polerowania automatycznego z ręcznego przez co zmniejszy się emisja pyłów do powietrza. zastępowanie materiałów ( stali ) wymagających polerowania na materiały wyższej jakości powierzchni, co pozwoli zmniejszyć ilość odpadów takich jak szlamy z polerowania i zużyte emulsje ). Wyżej wymienione działania w dziedzinie ochrony środowiska w Firmie Chrom Styl S.A. są i będą realizowane w 2006 r. Perspektywiczne działania będą sukcesywnie realizowane przez zastosowanie nowych technologii, zakupy urządzeń zmniejszających oddziaływanie na środowisko. Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. : Przebudowa wydziału zestawiarni: Wykonanie nowej linii stłuczki, Wykonanie nowej linii naważania surowców, Zakup i montaż filtra tkaninowego na linii naważania surowców. Inwestycja realizowana ze środków własnych. Cel: likwidacja emisji zanieczyszczeń wydziału zestawiarni. Przebudowa odprężarki szkła Nr 3, zmiana sposobu opalania, wymiana palników i sterowania, co pozwoli na likwidację zanieczyszczeń. Zmniejszenie zużycia gazu. Inwestycja realizowana ze środków własnych. Modernizacja kotłów odzysknicowych, zwiększenie mocy kotłów (wykonanie nowych nagrzewnic). Całkowity postój kotłowni (zmniejszenie zużycia gazu). Likwidacja emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu. Inwestycja realizowana ze środków własnych. ZPOW PEKTOWIN Sp z o.o. Jasło, Modernizacja kotłowni węglowej poprzez montaż odpylaczy - koncentratorów pyłów, co pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery o 95%. Gmina Miejska Jasło modernizacja ujęcia wody, modernizacja sieci wodociągowej, kontynuacja budowy drogi południowej odciążającej ruch w centrum miasta, rozwiązanie problemów gospodarki odpadami, kontynuacja rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych 4. Bieżące informowanie społeczeństwa o realizacji przedsięwzięć proekologicznych dodał: Gołąb źródło: TV Jasło
Napisany dnia: 20.05.2006, 15:44
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • W Łężynach pijany kierowca samochodu ciężarowego wjechał do rowu

   

  W Łężynach ok. godz. 16:40 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Kierujący pojazdem obywatel Rumunii miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna z obrażeniami głowy trafił do jasielskiego szpitala.

 • Zainwestuj w ciepło z firmą JanDro. Skorzystaj z mikołajkowej oferty na instalacje grzewcze

 • Mikołajki tuż, tuż. Niespodzianki filmowe od kina Helios Krosno dla młodych kinomanów

   

  Krośnieńskie kino Helios nie przestaje zaskakiwać kinomanów ciekawymi propozycjami w ramach Projektów Specjalnych. W kolejnym tygodniu repertuarowym Helios Krosno pokaże na dużym ekranie film "Silent Twins". Z okazji mikołajek, kino przygotowało także solidną porcję filmów dla najmłodszych widzów.

 • Była pracownica DPS w Foluszu stanie przed sądem. Prokuratura postawiła kobiecie 32 zarzuty

   

  Przed tygodniem, do Sądu Rejonowego w Jaśle trafił akt oskarżenia przeciwko byłej pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W efekcie prowadzonego od ponad roku śledztwa, Prokuratura Rejonowa w Jaśle postawiła kobiecie łącznie 32 zarzuty. Dotyczą one przestępstw fałszowania dokumentów oraz przywłaszczenia rzeczy.

 • Podwyżka opłat za odbiór śmieci stała się faktem

   

  Radni Rady Miejskiej Jasła podjęli decyzję w sprawie wysokości opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta. Stawka wzrośnie z 29,17 zł do 35 zł od osoby. Podwyżka nie pozwoli jednak na pełne zbilansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Miasto będzie musiało pokryć różnicę z dochodów własnych gminy, niepochodzących z pobranej opłaty a odbiór śmieci. Chodzi o kwotę 1 245 600 zł, którą urzędnicy muszą znaleźć w miejskiej kasie.

 • Ponowna decyzja w sprawie wysokości opłat za odbiór śmieci już jutro

   

  W ubiegłym tygodniu Rada Miejska Jasła nie zgodziła się na podniesienie opłaty za odbiór odpadów komunalnych z 29,17 zł na 39 zł od osoby. Przeciwko przyjęciu uchwały w sprawie podwyżek zagłosowało szesnastu radnych. Wszyscy mieli jednak świadomość tego, że przeprowadzone 21 listopada br. głosowanie, nie zamyka sprawy. Z istotnym dla miasta i jego mieszkańców problemem, radni zmierzą się ponownie już jutro. Tym razem magistrat zaproponował ustalenie stawki na poziomie 35 zł.

 • Niezwykła twórczość Antoniego Bolka z Załęża

   

  Miło nam Państwa poinformować, że Muzeum Regionalne im. dr. S. Kadyiego w Jaśle finalizuje projekt związany z twórczością Antoniego Bolka z Załęża. Początki pasji Antoniego Bolka sięgają lat 60. Od tego czasu, za sprawą swojej niesłabnącej pracy twórczej stał się najbardziej rozpoznawalnym rzeźbiarzem regionu jasielskiego.

 • Odwiedź Planetę Psa ze swoim pupilem i korzystaj z rabatów

   

  Salon groomerski Planeta Psa zajmuje się kompleksową pielęgnacją psów wszystkich ras. Doświadczony zespół dba o to, aby każdy pupil cieszył się piękną i odżywioną sierścią. Odwiedzając Planetę Psa oszczędzisz również pieniądze. Już przy pierwszej wizycie w salonie, każdy klient otrzyma zniżkę -5% na kompleksową usługę pielęgnacji psa.

 • Niebywały sukces Tomasza Krupy i Szymona Białego. Uczniowie jasielskich szkół muzycznych pokazali klasę na międzynarodowym konkursie w Jastr

  Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jaśle zdobyli najwyższe laury na XIII Międzynarodowym Konkursie „Instrumenty Dęte” w Jastrzębiu Zdroju, do którego zgłosiła się rekordowa liczba 270 uczestników. 12-letni Tomasz Krupa grający na puzonie zajął I miejsce, z kolei 18-letni tubista Szymon Biały uplasował się na III miejscu...

 • Troje kandydatów walczyć będzie o urząd wójta gminy Tarnowiec

   

  Do przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec pozostało zaledwie kilka tygodni. Wyborcy pójdą do urn 8 stycznia 2023 r. O urząd ubiegać się będzie troje kandydatów.

 • Trwa remont drogi wojewódzkiej na odcinku od Kątów do Krempnej

   

  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, przystąpił w listopadzie do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie nawierzchni odcinka DW992 od Kątów do Krempnej. Prace rozpoczęły się dwa tygodnie temu. Potrwają do 15 grudnia br. Łącznie przebudowane zostanie około 3 km drogi.

 • Wały przeciwpowodziowe ochronią mieszkańców przed wielką wodą

  W Osobnicy powstał kolejny odcinek 1,5 km wałów przeciwpowodziowych rzeki Ropy. Inwestycja została zrealizowana w ciągu 10 miesięcy i kosztowała ponad 10 mln zł. Jest to drugi etap budowy wałów przeciwpowodziowych..

 • Matka i córka na ławie oskarżonych. Rozpoczął się proces w sprawie znęcania się nad kotami

  Małgorzata i Aleksandra Sz. prowadziły hodowlę kotów rasy maine coon w Jaśle. Po tym, jak inspektorzy OTOZ-u odkryli zaniedbania kobiet wobec zwierząt sprawa trafiła do sądu. W Sądzie Rejonowym w Jaśle zapadł wyrok nakazowy, od którego odwołała się prokuratura i OTOZ. W końcu sprawa trafia przed sąd I instancji. W minioną środę rozpoczął się proces w tej sprawie.

 • Przeżyj mundialowe emocje z Jasielską Manufakturą Smaku

  Jasielska Manufaktura Smaku zaprasza do wspólnego kibicowania wszystkich fanów piłki nożnej w najlepszym, mundialowym wydaniu. Piłkarskimi emocjami możecie delektować się tutaj każdego dnia od godz. 14.

 • Licealiści zorganizowali charytatywny turniej piłkarski. Dochód z imprezy trafi na leczenie Paulinki Okarmy z Jasła

   

  Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle stała się dzisiaj areną piłkarskich zmagań w ramach turnieju „Football for Charity”. Chodziło jednak nie tylko o sportową rywalizację i zabawę w gronie rówieśników.

 • Mieszkańcy Jasła zapłacą wyższe podatki od nieruchomości

   

  Od 1 stycznia 2023 r. w Jaśle obowiązywać będą nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości. Decyzję w tej sprawie, w miniony poniedziałek, podjęła Rada Miejska Jasła. W przypadku właścicieli budynków mieszkalnych stawka wzrośnie o 25%.

 • MKS w Jaśle otrzyma wsparcie finansowe na zakup autobusów

   

  Władze samorządowe Miasta Jasła podjęły decyzję o wydatkowaniu kwoty 188 500 zł z miejskiej kasy, na podniesienie kapitału zakładowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. Środki te przeznaczone zostaną na zakup trzech autobusów, które zasilą tabor miejskiego przewoźnika. W sumie, spółka zamierza zakupić pięć używanych pojazdów. Zastąpią one wysłużone Autosany.

 • Jesteś seniorem? Weź udział w projekcie - „Zakątek Seniora przy INNOVO”

   

  INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. oraz Spółdzielnia Socjalna „Radość” zapraszają do uczestnictwa w Projekcie „Zakątek Seniora przy INNOVO”. Realizowany Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 • Rada Miejska Jasła przeciwko znacznej podwyżce opłat za odbiór odpadów

   

  Urząd Miasta w Jaśle, będzie musiał zrewidować swoje plany w sprawie ustalenia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych. Na zaproponowaną przez magistrat stawkę w wysokości 39 zł (ocenie wynosi ona 29,17 zł), nie wyraziła dzisiaj zgody Rada Miejska Jasła. Przeciwko projektowi uchwały w sprawie podwyżek zagłosowała zdecydowana większość radnych.

 • „The Humans” na dużym ekranie kina Helios Krosno

   

  Krośnieńskie kino Helios zaprasza na kolejną filmową ucztę w ramach Projektów Specjalnych. Już jutro kinomani, będą mieli okazję zobaczyć na dużym ekranie film "The Humans".

 • Strażacy ochotnicy nie zapominają o małych pacjentach onkologicznych

   

  Strażacy ochotnicy znów wkraczają do akcji, aby podarować odrobinę radości małym pacjentom Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Rzeszowie. Po raz szósty organizują więc zbiórkę zabawek, książek, gier i innych artykułów, które trafią do dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 772 657