Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

EKO FORUM

0
W trosce o środowisko naturalne powołane zostało w Jaśle EKO FORUM. Inicjatorami przedsięwzięcia są Urząd Miasta Jasła oraz firmy Carbon Black Polska Sp. z o.o. i LOTOS Jasło SA. 15 maja br. odbyła się pierwsza konferencja, do udziału w której zaproszono m.in. lokalnych przedsiębiorców, parlamentarzystów z Podkarpacia, przedstawicieli instytucji kontrolnych, a także Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i służb ochrony środowiska. W spotkaniu uczestniczył również Minister Ochrony Środowiska Kraju Saary (Niemcy), Stefan Morsdorf. EKO-FORUM jest odpowiedzią na aktualne potrzeby w zakresie poprawy stanu środowiska w Jaśle, a głównym jego celem jest wypracowanie przez uczestników programu działań w tym zakresie. Ma to być płaszczyzna wspólnie podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju miasta. Podpisując wspólnie deklarację uczestnicy uznali konieczność rozbudowy systemu monitoringu oceny jakości powietrza w Jaśle i zadeklarowali partycypowanie w kosztach przedsięwzięcia. Zobowiązano się również do cyklicznego informowania mieszkańców regionu o podejmowanych działaniach proekologicznych zarówno przez samorząd lokalny, jak też firmy działające na terenie miasta Jasła. Pierwsze spotkanie w ramach EKO FORUM dotyczyło zagadnień związanych z ochroną powietrza w Jaśle, kolejne zająć mają się problematyka związaną z ochroną wody i gleby. Burmistrza Andrzej Czernecki zapowiedział także analizę zachorowalności wśród mieszkańców Jasła na nowotwory. Z przedstawionych raportów o stanie środowiska naturalnego w Jaśle wynika, że generalnie jakość powietrza w Jaśle jest dobra. - Pod względem emisji substancji szkodliwych do powietrza Jasło nie wyróżnia się na tle województwa. Największy problem stanowi tzw. pył zawieszony, który nie opada i jest szkodliwy dla zdrowia Żadne badania nie potwierdzają też zagrożenia węglowodorami, które wydawałoby się mogłyby stanowić zagrożenie na tym terenie, z tym rodzajem przemysłu. Monitorować należy to jednak dalej, by sytuacja się nie pogorszyła. Dlatego ważne jest porozumienie zakładów i władz lokalnych, celem podjęcia działań zmniejszających zanieczyszczenia - podkreślał podczas spotkania Jan Bednarski, kierownik Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Jak uważają eksperci znaczna poprawa stanu powietrza powinna nastąpić po wybudowaniu obwodnicy Jasła i wyprowadzeniu z centrum ruchu samochodów. - Pierwszy odcinek obwodnicy, tzw. “droga południowa”, zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku - mówi burmistrz Jasła Andrzej Czernecki. - Czynimy też starania, by do planu inwestycyjnego została wprowadzona budowa obwodnicy północnej. Jest to niezwykle trudne przedsięwzięcie. Na razie plany inwestycyjne do 2013 roku nie przewidują jej budowy. Na podkreślenie zasługuje fakt, że inicjatorami utworzenia EKO FORUM są jasielskie zakłady przemysłowe, świadome swojej roli działań na rzecz ochrony środowiska - Spotkania w ramach EKO-FORUM to również dobry moment do pokazania, że robimy wiele w związku z ekologią. Chcemy zmienić nastawienie do nas pewnych grup społecznych w mieście - stwierdza Krzysztof Jałosiński, prezes Zarządu Carbon Black Polska. - Wykonaliśmy szereg zabezpieczeń i powinniśmy czuć się bezpieczni. Mamy czujniki na wszystkich emitorach i zamontowane kamery strzegące emitory. Pracownicy mają ciągłą informację co się dzieje. W przypadku najmniejszej nawet informacji o stężeniu sadzy, następuje alarm i samoczynne wyłączenie instalacji. Gwarantuje to, że nie dojdzie do takich sytuacji jak wcześniej - podkreśla Jałosiński. Największy jasielski zakład LOTOS Jasło S.A. w latach 2001 - 2005 na inwestycje związane z poprawą środowiska wydatkował prawie 43,5 mln zł. Planowane są także kolejne inwestycje proekologiczne. - To dzięki i tym pieniądzom, jak mówi raport WIOŚ w Rzeszowie, LOTOS nie emituje i nie zagraża środowisku. Możemy być o to spokojni - zapewnia prezes Józef Folcik. - Pojawiają się od czasu do czasu “zapachy”, ale pracujemy z wszystkimi firmami zlokalizowanymi na terenie dawnej rafinerii, by te uciążliwości zlikwidować. Kiedyś mówiono, że codziennie śmierdzi, dzisiaj, że tylko od czasu do czasu. Chcemy w najbliższym czasie zlikwidować i te zapachy pojawiające się od czasu do czasu, które nie są szkodliwe, a uciążliwe. Satysfakcji w związku z powstaniem w Jaśle EFO FORUM nie kryła Maria Suchy, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. - Od dłuższego czasu prowadzimy monitoring stanu powietrza, aby uzyskać pełny obraz sytuacji, by mieć wiedzę o stężeniu substancji gazowych, czy pyłu zawieszonego i wiedząc jaka jest sytuacja, ewentualnie zaproponować działania naprawcze. Stan środowiska w Jaśle, w szczególności stan powietrza, nie jest gorszy od tego co mierzymy w innych miastach o stosunkowo dużej ilości zakładów przemysłowych - twierdzi Maria Suchy. - Jasielskie EKO FORUM to dla mnie duża radość i duża satysfakcja. Życzę by zamierzenia się spełniły a zainicjowane dziś spotkanie nie było ostatnim - dodała na koniec M.Suchy. Przedstawiciel instytucji zajmującej się finansowaniem inwestycji proekologicznych, wiceprzewodniczący WFOŚ w Rzeszowie Leszek Budzisz podkreślił, że podejmowane przez jasielski firmy działania doskonale wpisują się w ich program działań. - Na inwestycje podejmowane na rzecz ochrony środowiska możemy państwu zaoferować kwoty od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych - podkreślił L. Budzisz. Jasielskie EKO FORUM spotkało się z dużym zainteresowaniem i przyjaznym przyjęciem. - To co najważniejsze to fakt, że wszyscy, zarówno władze miasta jak i firmy oraz instytucje kontrolne zasiadają po jednej stronie stołu by połączyć swoje wysiłki dla słusznej sprawy - podkreślił obecny na EKO FORUM senator Stanisław Piotrowicz. Program działań na rzecz poprawy stanu środowiska w mieście Jaśle Rozbudowanie istniejącego systemu monitoringu oceny jakości powietrza w Jaśle. Powołanie zespołu ds. systemu monitoringu w Jaśle składającego się z przedstawicieli: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Miasta w Jaśle, Starostwa Jasielskiego i firm z terenu miasta Jasła, w celu: ustalenia ilości, zakresu i lokalizacji punktów pomiarowych, ustalenia kosztów i źródeł finansowania systemu monitoringu, przygotowanie stosownych projektów porozumień i umów, przygotowanie i określenie zakresu oraz terminu następnego spotkania EKO-FORUM Planowane przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu środowiska w Jaśle. Carbon Black Polska Sp. z o.o.: Planowane przedsięwzięcia w zakresie obniżenia emisji hałasu i zużycia energii elektrycznej. Budowa nowego systemu przesyłu gazu poreakcyjnego - zadanie inwestycyjne nr CBP/68, termin realizacji - 2006 rok. Budowa nowego filtra gazów z suszarek - wyeliminowanie głośnego systemu przedmuchowego w budynku granulacji na poziomie +15,5 m - zadanie inwestycyjne numer CBP/68, termin realizacji - 2006 rok. Przeniesienie wentylatora filtra aspiracyjnego z poziomu +15,5 m na poziom 0 - zadanie inwestycyjne numer CBP/68, termin realizacji - 2006 rok. Ochrona gruntu i wód gruntowych przed skażeniem. Budowa tac ochronnych wokół zbiorników przeznaczonych do magazynowania surowca do produkcji sadz technicznych oraz przebudowa obwałowań wokół zbiorników magazynowych i przebudowa kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z tac ochronnych zbiorników magazynowych - zadanie inwestycyjne numer CBP/90, termin realizacji - 2006 rok. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Budowa nowego filtra wychwytywania sadzy technicznej dla linii produkcyjnej nr 1 oraz systemu transportu sadzy z filtra do dalszej obróbki - zadanie inwestycyjne numer CBP/91, termin realizacji - 2007 rok. Skolektorowanie strumieni emisji substancji zanieczyszczających powietrze i wprowadzenie ich do wspólnego emitora o wysokości 80 m co spowoduje zmniejszenie ilości niskich emitorów i dotrzymanie z dużą rezerwą wymagań norm dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami - zadanie inwestycyjne numer CBP/72, termin realizacji - 2008 rok. Zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych - gazu ziemnego. Budowa nowego pieca suszarki o większej komorze spalania w celu zastąpienia zużycia gazu ziemnego gazem poreakcyjnym tj. gazem odpadowym powstającym w procesie produkcji sadz technicznych - zadanie inwestycyjne numer CBP/77, termin realizacji - 2007 rok. LOTOS Jasło S.A. : Kontynuacja hermetyzacji parku magazynowego paliw poprzez modernizację kolejnych zbiorników. Budowa węzła biologicznego oczyszczania ścieków. Modernizacja istniejących urządzeń instalacji DRW oraz wdrożenie węzła krakingu termiczno-kawitacyjnego „TERMAKAT” w celu pogłębienia przerobu ropy naftowej, szerokiej frakcji z przerobu odpadowych tworzyw sztucznych oraz olejów odpadowych. Modernizacja sieci cieplnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i technologicznych. Zadanie ma na celu uporządkowanie gospodarki energetycznej i wodnokanalizacyjnej w LOTOS Jasło S.A. LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Gdańsk, Wymiana dopalacza katalitycznego na termiczny z odzyskiem ciepła - termin realizacji inwestycji jesień 2006 r. Inwestycja ma poprawić jakość spalin pochodzących z procesu dopalania gazów po oksydacyjnych oraz zwiększyć odzysk ciepła z reakcji dopalania. Chrom Styl S.A. Jasło, zakup nowego skrubera ( wieży myjącej opary ) co ma na celu zwiększenie zabezpieczenia przed emisją do powietrza chromu 6-wartościowego, zastosowanie nowoczesnych technologii pod kątem zabezpieczenia wody i znacznego do 30% ograniczenia jej zużycia a co jest związane z ograniczeniem ścieków. Zakres działań obejmuje zakup wyparki ( ograniczenie ścieków chromowych ), urządzeń do oczyszczania kąpieli niklowych, urządzenia do regeneracji kąpieli myjących ( wirówki ) zwiększenie ilości płuczek ( płukanie wielokrotne ) wiąże się z ograniczeniem zużycia wody. Podjęte działania na czas obecny wykorzystują najnowsze osiągnięcia techniki w dziedzinie wykonywania powłok galwanicznych jak i zabezpieczenia środowiska. częściowe przekazanie odpadów pogalwanicznych ( głównie zawierających nikiel) do wtórnego wykorzystania ( hutnictwo ). Firma Chrom Styl S.A jest na etapie rozmów z Niemiecką Firmą WRC która zajmuje się odzyskiem metali z osadów pogalwanicznych. ograniczenie odpadów sorpcyjnych ( filtry, węgiel aktywny ) przez zastosowanie nowych technologii galwanicznych i oczyszczania. ograniczenie emisji pyłów z kabin malarskich przez zwiększenie efektywności filtracji (zastosowanie specjalnych filtrów ). zastosowanie farb proszkowych o mniejszym współczynniku odpadu technologicznego. sukcesywne przechodzenie na technologię polerowania automatycznego z ręcznego przez co zmniejszy się emisja pyłów do powietrza. zastępowanie materiałów ( stali ) wymagających polerowania na materiały wyższej jakości powierzchni, co pozwoli zmniejszyć ilość odpadów takich jak szlamy z polerowania i zużyte emulsje ). Wyżej wymienione działania w dziedzinie ochrony środowiska w Firmie Chrom Styl S.A. są i będą realizowane w 2006 r. Perspektywiczne działania będą sukcesywnie realizowane przez zastosowanie nowych technologii, zakupy urządzeń zmniejszających oddziaływanie na środowisko. Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. : Przebudowa wydziału zestawiarni: Wykonanie nowej linii stłuczki, Wykonanie nowej linii naważania surowców, Zakup i montaż filtra tkaninowego na linii naważania surowców. Inwestycja realizowana ze środków własnych. Cel: likwidacja emisji zanieczyszczeń wydziału zestawiarni. Przebudowa odprężarki szkła Nr 3, zmiana sposobu opalania, wymiana palników i sterowania, co pozwoli na likwidację zanieczyszczeń. Zmniejszenie zużycia gazu. Inwestycja realizowana ze środków własnych. Modernizacja kotłów odzysknicowych, zwiększenie mocy kotłów (wykonanie nowych nagrzewnic). Całkowity postój kotłowni (zmniejszenie zużycia gazu). Likwidacja emisji zanieczyszczeń ze spalania gazu. Inwestycja realizowana ze środków własnych. ZPOW PEKTOWIN Sp z o.o. Jasło, Modernizacja kotłowni węglowej poprzez montaż odpylaczy - koncentratorów pyłów, co pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery o 95%. Gmina Miejska Jasło modernizacja ujęcia wody, modernizacja sieci wodociągowej, kontynuacja budowy drogi południowej odciążającej ruch w centrum miasta, rozwiązanie problemów gospodarki odpadami, kontynuacja rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych 4. Bieżące informowanie społeczeństwa o realizacji przedsięwzięć proekologicznych dodał: Gołąb źródło: TV Jasło
Napisany dnia: 20.05.2006, 15:44
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Przed Sądem Rejonowym w Jaśle odbył się protest

   

  To miał być biało-czerwony spacer przeciwko dyktaturze i destrukcyjnej polityce rządu. Protest, który odbył się dzisiaj w Jaśle rozpoczął się i zakończył jednak przed budynkiem Sądu Rejonowego w Jaśle. Cztery osoby zdecydowały się zamanifestować swój sprzeciw wobec poczynań władz państwowych, w szczególności dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości.

 • Ratownicy medyczni otrzymają nowe lokum. Przy szpitalu stanęły kontenery socjalne

   

  Szpital Specjalistyczny w Jaśle zakupił kontenery socjalne z przeznaczeniem dla zespołów ratownictwa medycznego. Tym samym placówka zamierza zminimalizować ryzyko transmisji infekcji COVID-19 wśród pracowników medycznych. Koszt zakupu trzech kontenerów wyniósł 209 961 zł.

 • W Samoklęskach spłonął dom i budynek gospodarczy

   

  Dzisiaj ok. godz. 16. w Samoklęskach (gmina Osiek Jasielski) wybuchł pożar domu i pobliskiego budynku gospodarczego. Z żywiołem walczyli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Jaśle i strażacy ochotnicy. Budynki niemal doszczętnie spłonęły.

 • Miasto Jasło liczy straty. W kwietniu drastycznie spadły dochody samorządów z PIT

   

  Epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia mają olbrzymi wpływ na gospodarkę. Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na dochody uzyskiwane przez samorządy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Wyjątkiem nie jest Miasto Jasło, które w kwietniu uzyskało wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych niższe o 1 403 579 zł niż w roku ubiegłym, w analogicznym okresie. Miasto z pewnością będzie miało trudności z realizacją zadań przewidzianych w tegorocznym budżecie.

 • Na spacer pójdziemy bez maseczki! Otwarte kina i siłownie

   

  Rząd znosi kolejne obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Zakrywanie ust i nosa na chodnikach, w parkach od najbliższej soboty nie będzie już obowiązkowe. Wciąż jednak będziemy musieli korzystać np. z maseczki w sklepie, urzędzie, środkach komunikacji publicznej czy też kościele. Wkrótce będzie można także pójść do kina i teatru. Działalność będą mogły wznowić także siłownie.

 • Bezpłatne badanie wzroku - ruszyły zapisy!

   

  Zapraszamy na BEZPŁATNE BADANIE WZROKU w dniach 04.06 i 18.06. Zapisy pod nr 600 437 105 lub bezpośrednio w salonie. 

 • W Nowym Żmigrodzie znaleziono zwłoki mężczyzny

   

  W Nowym  Żmigrodzie przed godziną 17. w rejonie mostu na rzece Wisłoce znaleziono zwłoki 41-letniego mężczyzny. Ciało dryfujące w rzece zauważył rowerzysta, przejeżdżający pod mostem. AKTUALIZACJA

 • 150 tys. zł na projekt przebudowy ul. Gądki

   

  Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej Jasła uchwalono zmiany w miejskim budżecie na 2020 r. Radni między innymi zabezpieczyli kwotę 150 tys. zł na zadanie polegające na opracowaniu projektu drogi łączącej powstający obecnie most na osiedlu Gądki z ul. Słoneczną. Odcinek ul. Gądki, o którym mowa wymaga przebudowy w perspektywie oddania w najbliższej przyszłości do użytku nowej przeprawy mostowej.

 • Rośliny w służbie naszemu zdrowiu

   

  Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że świeże zioła i rośliny o właściwościach leczniczych, powinny znaleźć się w każdej kuchni, stanowiąc nie tylko doskonały dodatek do naszych potraw, lecz również ważny element domowej apteczki. 

 • MOSiR otrzyma wsparcie finansowe od miasta. Zwiększona dotacja ma zrównoważyć straty będące wynikiem panującej epidemii

   

  Kryta pływalnia, siłownia, park linowy, do niedawna hala sportowa, nieczynne z powodu epidemii koronawirusa, to dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle nie lada problem. 

 • Nieważne głosy zostały odliczone. Miasto ogłosiło zwycięzców pierwszej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego

  Prokuratura Rejonowa w Jaśle 31 marca br. umorzyła sprawę dotyczącą nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych w toku głosowania w ramach I edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Władze miasta nie odwołały się od tej decyzji. Śledczy w uzasadnieniu o umorzeniu dochodzenia wskazali liczbę 1547 nieważnych głosów...

 • W Jaśle powstał mural upamiętniający Jana Pawła II

   

  W przestrzeni miejskiej pojawił się kolejny mural. Na budynku garażu przy placu Inwalidów Wojennych w Jaśle wykonano obraz przedstawiający Jana Pawła II.

 • Serwis klimatyzacji z darmowym odgrzybianiem w Maxim Jasło (ul. Towarowa 29)

   

  Nad Polskę, wkrótce mają nadciągnąć upalne dni. To właściwy moment, aby zadbać o klimatyzację w samochodzie i zapewnić sobie komfort jazdy. Tylko teraz w serwisie MAXIM (Jasło, ul. Towarowa 29) kompleksowy serwis klimatyzacji w niższej cenie, do którego otrzymasz odgrzybianie GRATIS.

 • Konrad Berkowicz podjął wyzwanie i wcielił się w rapera

   

  Poseł Konrad Berkowicz, pochodzący z podjasielskiej Trzcinicy, wziął udział w akcji #hot16challenge2. Do nagrania utworu rapowego nominował go Janusz Korwin-Mikke. 16 wersów, co nie powinno dziwić, stanowi ostry komentarz do politycznej rzeczywistości. Klip do utworu pt. „Jesień średniowiecza” ma ponad 300 tys. wyświetleń w serwisie YouTube.

 • Ukochana Mama - nigdy nie umiera, pozostaje w sercu i pamięci swoich dzieci

   

  Z okazji zbliżającego się Dnia Matki Kwiaciarnia KALLA w Jareniówce zaprasza na zakupy stroików i zniczy upamiętniających ten dzień. 

 • Jaślanie bez wyższych rachunków za wodę. Miasto szykuje dopłatę

  W związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii, miasto oferuje pomoc dla mieszkańców. W najbliższy poniedziałek rada miejska będzie podejmować uchwałę w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla mieszkańców Jasła. Dzięki temu jaślanie nie odczują podwyżki cen.

 • Na takim stadionie Czarni grać nie mogą

   

  To już pewne. Czarni Jasło przystąpią do rozgrywek IV ligi piłki nożnej w sezonie 2020/2021. Jest tylko jeden zasadniczy problem. Obiekt przy ul. Śniadeckich 15, na którym drużyna rozgrywa swoje mecze nie spełnia wymogów stawianych przez związek. Klub ma czas do 10 lipca, aby im sprostać.

 • Pani Małgorzata schudła - 14 kg

   

  Determinacja, jasno określenie celu i konsekwentne działanie pozwoliły 47-letniej Małgorzacie przejść niesamowitą metamorfozę.  Oprócz idealnej sylwetki, której może jej pozazdrościć niejedna młodsza osoba,  Pani Małgorzata znacznie poprawiła swoje samopoczucie i odzyskała  pewność siebie. Udowodniła, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105