Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Podwyżki wynagrodzenia starosty i diet radnych stały się faktem. Niejednogłośna decyzja Rady Powiatu w Jaśle

202

Zgodnie z przewidywaniami, decyzją Rady Powiatu w Jaśle znacząco wzrośnie wynagrodzenie starosty jasielskiego. Adam Pawluś zarabiał będzie 20 tys. zł brutto. Od grudnia wzrośnie również wysokość diet, jakie pobierają radni. W zależności od pełnionej funkcji na konta radnych powiatowych wpływać będzie od 2 240 zł do 3 500 zł w przypadku przewodniczącego rady. Decyzja organu uchwałodawczego w sprawie podwyżek nie była jednogłośna. Ich wysokość krytycznie oceniła grupa radnych opozycyjnych, którzy postępowanie władz powiatu określili mianem „skoku na kasę”. 

Temat podwyżek wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, czy też marszałków województw budzi w ostatnim czasie spore kontrowersje. W dyskursie publicznym, pod wątpliwość poddawana jest przede wszystkim ich wysokość. W opinii wielu Polaków, osoby piastujące najbardziej eksponowane stanowiska i urzędy w jednostkach samorządu terytorialnego będą zarabiać zdecydowanie za dużo, biorąc pod uwagę realia, w jakich zmuszeni są funkcjonować przeciętni obywatele. Rady jednak nie mają wyjścia i muszą podnieść pensje. Wynika to wprost z przepisów prawa, a konkretnie zapisów nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 listopada 2021 r. Przewiduje ona między innymi podwyżki diet radnych na wszystkich szczeblach samorządu oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, w tym marszałków województw, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, oraz starostów. Sęk w tym, że w niektórych przypadkach wynagrodzenia sięgać będą niemal maksymalnego pułapu, jaki przewidział ustawodawca. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku pensji starosty jasielskiego.

Znacząca podwyżka pensji Adama Pawlusia   

Przepisy prawa stanowią, że w przypadku powiatu, w którym liczba ludności wynosi od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, kwota wynagrodzenia zasadniczego starosty nie może być wyższa niż 10 430 zł, natomiast maksymalny poziom dodatku funkcyjnego nie może przekraczać 3 450 zł. Pozostałymi częściami składowymi wynagrodzenia starosty są: dodatek specjalny (30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) oraz dodatek za wieloletnią pracę. Tym samym, miesięczny dochód starosty nie może przekroczyć kwoty 20 041,50 zł brutto. Należy przy tym zaznaczyć, że ustawa określa także poziom minimalnego wynagrodzenia starosty. Nie może być ono niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia stanowiącego sumę maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego oraz kwoty dodatku specjalnego. Oznacza to, że starosta nie może otrzymywać pensji niższej niż 14 435,20 zł miesięcznie (bez dodatku za wieloletnią pracę).

Do tej pory starosta jasielski Adam Pawluś otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10 620 tys. zł brutto. Według projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty jasielskiego, który został poddany pod głosowanie podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu w Jaśle, Adam Pawluś mógł liczyć na około dwukrotną podwyżkę. Poszczególne składowe jego miesięcznych poborów Zarząd Powiatu ustalił na następującym poziomie: wynagrodzenie zasadnicze (10 404 zł), dodatek funkcyjny (3 380 zł), dodatek specjalny (30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), dodatek za wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia zasadniczego). Daje to dokładnie kwotę 20 tys. zł brutto. Warto w ty miejscy zaznaczyć, że obowiązuje w tym przypadku zasada wyrównania od 1 sierpnia bieżącego roku.

W opinii części radnych, ustalenie wynagrodzenia starosty na niemal maksymalnym poziomie, jest „skokiem na kasę”. Swojego oburzenia postawą większości, którą w radzie posiada klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie krył radny Jan Urban. – Jestem, co najmniej zdziwiony. Rozumiem, że za pracę należy się określone wynagrodzenie, ale na miłą biedę, dlaczego od razy maks. To rząd Prawa i Sprawiedliwości obciął dla samorządowców środki na wynagrodzenia. Raptem zorientował się, że jest tam ból i oczekiwanie tego, żeby zwiększyć, więc zmienił to rozporządzenie i przygotował określoną siatkę płac. Panu staroście zabrano, teraz dano. Zwróćcie państwo uwagę, że jest to, co najmniej nieprzyzwoite, to skok na kasę. Ja rozumiem, że pan starosta jest darem od Boga, jak było powiedziane przy okazji otwarcia jednej z dróg, ale odrobina pokory, jeżeli chodzi o to wynagrodzenie powinna być – przekonywał. Podkreślił jednocześnie, zwracając się do starosty Adama Pawlusia, że kiedy władze powiatu zapewniają sobie znaczący wzrost wynagrodzeń, premier Mateusz Morawiecki apeluje o to, aby w dobie rosnącej inflacji szukać oszczędności w administracji publicznej przy zwiększeniu efektywności w wydatkowaniu środków publicznych. – Pozwolę sobie zacytować pańskiego premiera, który mówił podczas dzisiejszego wystąpienia, że trzeba zaciskać pasa, że każdej złotówce będziemy się przyglądać nie dwa a trzy razy. Jeżeli ktoś ma zrezygnować, to w pierwszej kolejności musimy sami zacisnąć pasa, a nie zwykli Polacy. Cytuję z dzisiejszej wypowiedzi premiera rządu PiS, pana Mateusza Morawieckiego. My, w naszym małym Jasełku idziemy dla pana starosty, a co się będziemy szczypać, na maksa – mówił radny Urban.  

Stanowiska władz powiatu starał się z kolei bronić radny Grzegorz Pers, członek Zarządu Powiatu. – Kilka lat temu samorządowcom zostały obniżone pobory o 20%. Zobaczcie państwo, starosta jest osobą zwierzchnią nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. Zobaczcie jak te relacje wyglądają. Jakie są, na przykład pobory dyrektora szpitala, gdzie odpowiada on za jedną jednostkę. Starosta ma pod sobą edukację, drogi, nadzoruje urząd pracy, czy też szpital. Popatrzmy, że przez szereg lat pobory były obniżone. Nie mówię, że jest to rekompensata, ale następne regulacje mogą pojawić się za kolejne dziesięć lat. Zastanawialiśmy się nad ta kwotą. Doszliśmy do wniosku, że trzeba wziąć pod uwagę to, że pan starosta jest na stanowisku piąty rok. Przez ten czas pokazał skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje. Taka była propozycja zarządu. Przychyliły się do niej wszystkie komisje – argumentował.      

O rozwagę apelował radny Janusz Przetacznik (PSPP). Przedstawiając szczegółowe wyliczenia kosztów, jakie nieść będzie z sobą znaczące podwyższenie wynagrodzenia dla starosty, sugerował, aby podwyżka wynosiła nie 90% dotychczasowej pensji, lecz w granicach 55% - 60%. Krytyczna ocena radnych opozycyjnych wobec projektu chwały w sprawie wynagrodzenia starosty jasielskiego, miała swoje konsekwencje w postaci skierowania wniosku o jego zmianę (swoje podpisy złożyli pod nim: Krzysztof Buba, Bożena Macek – Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Janusz Przetacznik, Jan Urban, Ewa Wawro oraz Antoni Zwierzyński). Grupa radnych postulowała, aby wynagrodzenie zasadnicze starosty zostało ustalone na poziomie 8 400 zł (od sierpnia 2021 r.) oraz 8 500 zł (od grudnia 2021 r.). Dodatek funkcyjny miałby wynosić z kolei 2 800 zł (od sierpnia 2021 r.) oraz 3 000 zł (od grudnia 2021 r.). Głosami radnych klubu PiS wniosek ten został jednak odrzucony.

Tak, jak można było się tego spodziewać, uchwała została przyjęta przez radę. Za jej przyjęciem zagłosowało 15 radnych, 7 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Wyższe diety dla radnych  

Na zmianach w prawie skorzystają także radni Rady Powiatu w Jaśle, których diety wzrosną o kilkaset złotych. W myśl przepisów nowelizacji ustawy, która weszła w życie 1 listopada bieżącego roku, wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć kwoty 4 294,61 zł miesięcznie. W przypadku powiatów, w których liczba ludności wynosi od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, radnemu przysługuje zryczałtowana miesięczna dieta na poziomie nie wyższym niż 85% maksymalnej wysokości diety. Tym samym, maksymalną stawką diety dla radnych Rady Powiatu w Jaśle jest kwota 3 650,42 zł.

W projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, który procedowany był podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu w Jaśle, zdecydowano się określić ich wysokość w odniesieniu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę na dzień 1 stycznia 2021 r. (2 800 zł brutto).

Tak przedstawia się zestawienie w oparciu o pełnione przez radnych funkcje:

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle – 125%
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle – 110%
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 110%
Przewodniczący pozostałych komisji – 100%
Członkowie Komisji Rewizyjnej – 100%
Członkowie pozostałych komisji – 80%
Radni niewymienieni w powyższych pozycjach – 50%  

Tym samym radny, który jest członkiem np. komisji społecznej, czy też finansowo-budżetowej, otrzymywał będzie zryczałtowaną dietę w kwocie 2 240 zł miesięcznie. Należy przy tym zaznaczyć, że diety radnych są wolne od podatku dochodowego. Najwięcej otrzymywał będzie przewodniczący rady Robert Snoch, w przypadku, którego wysokość diety wyniesie 3 500 zł.

Również w tej kwestii, odmienne od władz powiatu zdanie na temat wysokości podwyżek diet, wyraziła grupa radnych opozycyjnych. – Uważam, że ten projekt uchwały nie powinien być przedmiotem obrad. Nie powinniśmy, w tym rudnym okresie dyskutować o zmianie wysokości diet. Absolutnie, na tym poziomie, przy tej inflacji, dotychczasowe diety są wystarczające. Pokrywają nasze koszty. Nie ważne, że od 2012 roku ś one niewaloryzowane. Taką decyzję podjęliśmy. Podjęliśmy się wypełniać mandat radnego w 2018 r. wiedząc jak będą wyglądały diety. Złożyliśmy ślubowanie, że będziemy ten mandat wypełniać przez całą kadencję. W związku z tym, wypełnijmy go. Jeżeli cokolwiek chcemy manipulować, bo tak trzeba to nazwać, przy wysokości diet, to róbmy to, w przyszłej kadencji. Dla mnie kuriozalne było, że za projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia dla starosty, a więc za swoim wynagrodzeniem, głosował radny Adam Pawluś. Gratuluję dobrego samopoczucia – mówił stanowczo Janusz Przetacznik.    

Następstwem przyjętej przez nich postawy, było złożenie wniosku formalnego o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały. Decyzję o przedłożeniu wniosku, o którym mowa, argumentowano trudnym okresem stanu epidemii, aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu jasielskiego oraz galopującą inflacją i pogarszającą się z każdym dniem sytuacją materialną mieszkańców naszego powiatu. Głosami radnych PiS wniosek został odrzucony.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych zagłosowało 15 radnych. Pozostałych 8 było przeciw.

MD

Napisany dnia: 26.11.2021, 02:03
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Justi
dnia 26.11.2021, 03:30
Ocena
komentarza:
175
Zero honoru i przyzwoitości tylko kasa.Brak słów.
Ciągle mało ,mało i mało.
To są prawdziwi Katolicy ,,Patrioci,,!!!
Panie Pawlus Młyny Sprawiedliwości mielą powoli,ale mielą
Przyjdzie i czas na pana.
@ blebe
dnia 26.11.2021, 07:22
Ocena
komentarza:
116
Widzicie Panie krawcowe ile można w Jaśle zarabiać, tylko trzeba mieć odpowiednie nożyczki. Nawet szyć nie trzeba umieć.
@ Włod
dnia 26.11.2021, 08:00
Ocena
komentarza:
73
"Patriotyzm" , "Katolicyzm", "Pomnicyzm" , "Wstęgowanie" jak widać a swoją wymierną CENĘ.

Słowa i stanie w pierwszym szeregu przed wstęgą czy tablicą nic nie kosztują, a dają konkretny PINIĄDZ.

Piękne słowa, cudowne gesty i określane mianem "Patriotyzmu " też nie niosą ze sobą żadnych nakładów ale w zamian jest konkretne WYNAGRODZENIE

Najtragiczniejsze w tym obrazie Jasła i innych prowincjonalnych miejscowości jest to, że spora grupa ludzi bezrefleksyjnych "KUPUJE" ten tandetny spektakl.

To właśnie dla nich jest pokaz tych górnolotnych słów , min, gestów i uroczystości.

Gdyby kiedykolwiek pojawiło się zdarzenie typu SPRAWDZAMY WAS. Pierwsi w rzędzie będą ONI ale do ucieczki.

Ile razy to już było w historii naszej Ojczyzny ???

"Ludzie dobrzy ale [...] niestety "
@ J
dnia 26.11.2021, 08:10
Ocena
komentarza:
41
Nie chcę mi się o tym gadać. To chyba najbardziej adekwatne zdanie do tego co się y
@ Yozef
dnia 26.11.2021, 08:11
Ocena
komentarza:
78
SZOK tylko kasa .oni naprawdę nie mają sumienia .przecież wiele osób zarabia na rękę tylko 2200. WYBRALIŚCIE WYBORCY ..MACIE CO CHCIELIŚCIE
@ Yozef
dnia 26.11.2021, 08:12
Ocena
komentarza:
75
boże czemu nie grzmisz .oni z chytrosci postradali zmysły .
@ Fan
dnia 26.11.2021, 08:21
Ocena
komentarza:
7
Mam nadzieję że jak będziemy mieć starostę z PO.PSL to obniża sobie pensję z roku 2014??
Uważam że to za dużo jak na takie stanowiska
Gdzie wojewoda? Itd... oni ile powinni zarabiać??100 tyś na miesiąc?
@ dokładnie
dnia 26.11.2021, 08:23
Ocena
komentarza:
49
Cała ta banda która tu teraz wylewa żale jakie to wstrętne jakie podłe szaraki zarabiają po 2 tyś itd i itp przy wyborach poleci i będzie głosować za tymi samymi na których teraz narzekają. A dobrze Wam tak zdechnijcie nawet z głodu bo na waszą głupotę nie ma lekarstwa.
@ Chicago Belmont
dnia 26.11.2021, 08:32
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Lep
dnia 26.11.2021, 08:43
Ocena
komentarza:
55
Najgorsza banda nierobów, tylko rączki podnoszą. Znakomita większość nawet ust nie otworzyła.W historii takich nieudaczników nie było
@ Do dokładnie
dnia 26.11.2021, 08:48
Ocena
komentarza:
36
Oby tak nie było. Nigdy więcej PiS i udających bezpartyjnych mialczacych faryzeuszy Oby Jasło wreszcie zmądrzało Inaczej będziemy wsią, bo do tego idzie. Oba urzędy do autu ,bo jeszcze między sobą się żrą
@ As
dnia 26.11.2021, 08:51
Ocena
komentarza:
21
Ciekawe ,czy Radni opozycyjni nie przyjmą podwyżek. Trzeba robić nie mówić. Tu są tacy ,co dużo mówią, tylko nic nie robią
@ pl
dnia 26.11.2021, 09:15
Ocena
komentarza:
24
skandal brak slow ida wybory
@ Emeryt
dnia 26.11.2021, 10:12
Ocena
komentarza:
31
Ci ludzie nie wiedza co to wstyd ahonor jest im nie znany
@ Do do dokładnie
dnia 26.11.2021, 10:29
Ocena
komentarza:
27
Najgorsi są ci, udający bezpartyjnych, faryzeusze tak w powiecie jak i w mieście. Mam nadzieję że ich koniec już blisko. Na płatnych przez nas posadkach się tylko bywa, a człowiekiem powinno się być zawsze. Młyny sprawiedliwości mielą powoli ale my poczekamy.
@ ixi
dnia 26.11.2021, 10:59
Ocena
komentarza:
11
Trzeba być kompletnym głupcem by wierzyć w bajki polityków bandy czworga, nie wspominając żeby na nich głosować z uporem maniaka. PiS to socjaliści i postkomuna, udająca "patriotów i katolików". Większość to ateiści i judaiści. To wasale obcych mocarstw i pazerne na kasę miernoty. O ich kumplach z PO PSL I LEWICY nawet nie wspomnę bo to już jest niegodne języka polskiego, a po niemiecku i rosyjsku nie umiem.

To wy na nich głosujecie, więc nie jęczeć. Ja mam czyste sumienie.
@ @anna
dnia 26.11.2021, 12:00
Ocena
komentarza:
22
Myslicie ze jak inni przyjda to bedzie inaczej , to jest koryto i czy to beda Kaczory czy Tuski bedzie tak samo . Trzeba skonczyc z partyjniactwem i zmienic ordynacje wyborcza .
Smieszy mnie powiedzenie macie to co wybraliscie , wy nic nie wybieracie , tylko wskazujecie partie, a listy partyjne i podzial lupow w spolkach skarbu panstwa oni sami ustalaja. Zeby miec realny wplyw na scene polityczna musza byc Jednomandatowe Okregi Wyborcze , a oni sie tego najbardziej boja bo polowa tych dupkow zasiadajacych od 20 lat w sejmie byla by juz dawno na emeryturze politycznej
@ Kenek
dnia 26.11.2021, 13:05
Ocena
komentarza:
16
Po co tu mieszać Boga i Kościół? Chcieli podwyżek to przegłosowali podwyżki. Chcieli kasę to ja mają. My głosujemy raz na 5 lat i wtedy trzeba o tym pamiętać a nie pisać żale przez 5 lat a potem jak baranki do urny.
@ Kat
dnia 26.11.2021, 14:21
Ocena
komentarza:
26
Zarobek taki sam jak prezydent RP. To są jaja!
@ ja
dnia 26.11.2021, 14:29
Ocena
komentarza:
17
Kończą żywot - trzeba się nachapać.
@ Jola
dnia 26.11.2021, 14:53
Ocena
komentarza:
27
Wyborcy PiS sami wyhodowali sobie taką władzę. Koryto+++
@ 1971
dnia 26.11.2021, 18:36
Ocena
komentarza:
11
Jaslo ani Polacy w całym kraju nie zmadrzeja. Będą glosowac na tego kto im więcej obieca. S obietnice nic nie kosztują
@ wiki
dnia 26.11.2021, 23:43
Ocena
komentarza:
11
Koniec Pisu w Powiecie jest bliski
@ TO SA KPINY
dnia 27.11.2021, 06:39
Ocena
komentarza:
12
Wiekszosc tych burakow nie ma studiow i oni maja za siedzenie PODWYZKE!!!
@ Brtt
dnia 27.11.2021, 09:00
Ocena
komentarza:
1
Glosujcie dalej na PO-PiS
@ Mieszkaniec gminy Jasło
dnia 28.11.2021, 22:12
Ocena
komentarza:
0
teraz ci co głosowali przeciw winni się zrzec tych podwyżek...uznam to za fakt pozytywny bo zgóry wiedzieli i znali przebieg głosowania... zagrywka polityczna...
@ John do Anna
dnia 29.11.2021, 10:45
Ocena
komentarza:
0
A Ci którzy zostaną wybrani gdy będą JOW będą robić dokłądnie to samo. Gdyby poseł, radny pracował za zwrot kosztów podróży to do polityki szli by Ci którzy chcą coś dobrego zrobić.
@ Bronek
dnia 29.11.2021, 12:39
Ocena
komentarza:
0
Oj przyjdzie ale on się już nachapał ile wlezie i ci co z nim ale dobrze tym co na nich zagłosowali bedą cieniutko prząść!
@ Optymista
dnia 26.11.2021, 04:17
Ocena
komentarza:
83
Kto pamięta te słowa "Do polityki nie idzie się po pieniądze". Dojna zmiana w pełnej krasie. Wiedzą, że to już ich ostatnie dni, więc trzeba się jak najwięcej nachapać. Doją spółki skarbu państwa, tworzą ministerstwa bo trzeba zapłacić za poparcie, a teraz podwyżki dla starosty. Spełniły się słowa "Ojczyznę dojną racz nam zwrócić panie"
@ Lolek
dnia 26.11.2021, 05:25
Ocena
komentarza:
-30
Do optymista
Tylko tyle powiedzieli na WSI 24?
Przestań tą szczujnie oglądać człowieku no ci mózg do reszty
zlasuje.
@ ixi
dnia 26.11.2021, 11:02
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ ja
dnia 26.11.2021, 14:34
Ocena
komentarza:
0
jesteś wielki ten ...
@ TWA
dnia 26.11.2021, 05:57
Ocena
komentarza:
37
Towarzystwo Wzajemnej Adoracji dla pozoru, pod publikę,
Kłóci się w sprawach dawno ustalonych pomiędzy sobą
wg powiedzenia: Gdy pieniądze idą drzwiami, to
zasady uciekają oknem.
Ta "debata" to teatr dla naiwnych, a Jan
zakłada, że odbiorcy jego słów mają
zerową lub ujemną inteligencję.
Burza w szklance wody ale zakończona
happy endem: skorzystali wszyscy.
@ Ciocia
dnia 26.11.2021, 06:21
Ocena
komentarza:
46
A szarak ma najniższą krajową w imię czego !?
@ łodyniec
dnia 28.11.2021, 10:13
Ocena
komentarza:
4
Szarak ma dymać na tych pasożytów.
@ dragoness
dnia 26.11.2021, 06:40
Ocena
komentarza:
71
Macie, co chcieliście. Sami się nie wybrali.
@ keller
dnia 26.11.2021, 06:52
Ocena
komentarza:
-10
a pani to podwyżki nie chce ?!!! ciągle mało ,mało , nawet po czekoladę wyciągacie łapy.
@ Były starosta że Śląska
dnia 26.11.2021, 07:45
Ocena
komentarza:
31
Za te pieniądze Pan Starosta powinien się zastanowić czy pracować.
@ Były starosta że Śląska
dnia 26.11.2021, 07:53
Ocena
komentarza:
8
Gdyby ktoś chciał porozmawiać zapraszam do Dębowca
@ dzidek
dnia 26.11.2021, 09:19
Ocena
komentarza:
14
Co ty bredzisz, keller?
@ dragoness
dnia 26.11.2021, 10:27
Ocena
komentarza:
18
Pani chce podwyzkę za pracę, jaką wykonuje. Ty nie, panie keller?
@ Do dragoness
dnia 26.11.2021, 10:48
Ocena
komentarza:
-12
Małe sprostowanie, nie za pracę, którą wykonuje, tylko za pracę, do której
przychodzi.
Nauczyciel powinien być oceniany pod względem efektywności i wyników
swej pracy, a nie w myśl zasady - jestem to mi się należy.
Ale tu następuję kolizja z prywatą bez podatku...w szkole trzeba tak uczyć,
żeby nie nauczyć, popołudniu przyjdzie i przyniesie stówkę w łapce prawda ??
@ As
dnia 26.11.2021, 11:03
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ do....
dnia 26.11.2021, 13:14
Ocena
komentarza:
-20
Święte słowa o nauczycielach. Może P. Starosta coś z tym zrobi w ramach podwyżki i proszę się nie bać procesów-wygra Pan wszystko.
@ Uczeń.
dnia 26.11.2021, 13:46
Ocena
komentarza:
29
Akurat ona wyniki ma. A starosta może jej skoczyć.
@ dragoness
dnia 26.11.2021, 13:54
Ocena
komentarza:
18
Czy osobnik "do dragoness" sugeruje, że udzielam korepetycji uczniom, których uczę w szkole? Czy narusza moje dobra osobiste sugerując, że nie dopełniam obowiązków? czy w związku z tym ma odłożone pieniądze na nawiązkę, którą będzie musiał/a zapłacić za pomówienie?
@ Mecenas
dnia 26.11.2021, 16:49
Ocena
komentarza:
-9
Smoczyco. Doradzam skupienie się na pisaniu nadal celnych komentarzy i ocen życia codziennego tego smutnego miasteczka a nie na straszeniu sądem forumowiczów. Osobnik "do dragoness" nie pomawia bowiem konkretnej osoby tylko wypisuje swoje kreacje myślowe na temat użytkownika forum o nic nikomu nie mówiącej nazwie dragonees. Osobnik ten zarzuca pewne rzeczy smoczycy a więc tworowi z bajek, baśni i klechd. Oceniam, że słusznie domyśla się że smoczyca nie płaci podatków bo w systemie podatkowym w Polsce nikt nie nada NIPu postaci z bajek. Kto też miałby ewentualne egzekwować te podatki? Szewczyk Dratewka? Na wielu sprawach droga Smoczyco się znasz ale na procesach sądowych widzę nie bardzo. Spokoju i zdrowia oraz umiaru wszystkim w pisaniu tych wszystkich bzdur na tym forum
@ dragoness
dnia 26.11.2021, 19:44
Ocena
komentarza:
9
Mecenasie. Przykro mi, ale się mylisz. Tyle razy na forum użyto już mojego nazwiska w powiązaniu z nickiem, że tak jak poprzednio, sąd nie będzie miał wątpliwości, kogo pomawia inkryminowany osobnik. Co do płacenia podatków, dziwniejsze rzeczy się zdarzały, na przykład wpisanie na listę plac wielkiej korporacji Kaczora Donalda z pensją 20 tysięcy dolarów miesięcznie. Pozdrawiam.
@ Jeremi
dnia 26.11.2021, 06:46
Ocena
komentarza:
44
Potraktujmy podwyżkę dla starosty jako premie za innowacyjne rozwiązanie na skrzyżowaniu Szopena -Ujejskiego oraz dynamiczny rozwój miasta i nowoczesny transport publiczny ... może o czymś zapomniałem ?
@ KING
dnia 26.11.2021, 07:29
Ocena
komentarza:
12
Tak,zapomniałeś że za miasto Jasło odpowiada nie starosta a jaśnie panujący nam Burnistrz.
@ Jeremi
dnia 26.11.2021, 08:16
Ocena
komentarza:
34
Tak, przepraszam. Zapomniałem o naważniejszym ... manierach i kulturze pana starosty. To tez wliczam do życiowych osiągnięć ...
@ KIN KONG
dnia 26.11.2021, 08:34
Ocena
komentarza:
13
Nie martw się też dostanie podwyżkę.
@ As
dnia 26.11.2021, 11:05
Ocena
komentarza:
2
[Komentarz nie na temat]
@ 1971
dnia 26.11.2021, 18:39
Ocena
komentarza:
7
Za rozwiązania ruchu odpowiada starosts
@ Senna
dnia 26.11.2021, 06:48
Ocena
komentarza:
18
A kiedy przyznaja podwyżki tym co zarabiają najmniej? Tym ludziom też powinno się dać 100 procent przecież to ci ludzie na tych rządzących robią. Oni czy podejmą zła czy dobrą decyzję to nie ważne byle by była kasa. To są ludzie bez honoru.
@ człowieczku
dnia 26.11.2021, 08:35
Ocena
komentarza:
24
Kiedy przestaniesz głosować na PIS wtedy może coś dostaniesz.
@ Senna
dnia 26.11.2021, 11:43
Ocena
komentarza:
-4
myslisz ze gdyby PO czy inna partia rzadziła byłoby lepiej,watpie.
@ wybór
dnia 26.11.2021, 07:02
Ocena
komentarza:
35
Pytanie: Z kogo się śmiejecie?
Odpowiedź: Z samych siebie się śmiejecie.

Wybraliście przecież najlepszych spośród siebie ( mowa o wybieralnych radnych, bo starosta nie jest wybierany bezpośrednio, tylko przez radę powiatu).

W następnych kadencjach wybierzecie tych samych, by potem na nich narzekać.
W ten sposób tworzy się model radnego niejako "zawodowo" , przez wiele pełniącego tę funkcję, niezależnie od najczęściej mizernych efektów.

Uczenie to się nazywa petryfikacja sceny politycznej, czyli rządzą skamieliny przy poparciu suwerena, który na to narzeka, a przecież sam sobie gotuje swój los.
@ Konfucjusz
dnia 26.11.2021, 07:18
Ocena
komentarza:
27
Ja dodatku stażowego nie dostaję (potężna firma 44 lata pracy)...ale z mojej kasy [...] mać dostaję gość co go 80% spoleczenstwa lokalnego nie toleruję, pytam się...to jest bezprawie czy totalitaryzm, bo demokracji to tu żadnej nie widzę.
@ Konfucjusz
dnia 26.11.2021, 07:25
Ocena
komentarza:
35
Po [...]a wogule ta instytucja istnieje skąd oni mają pieniądze...produkują coś??jeden organ rządzący miastem i całym powiatem w zupełności by wystarczył.
@ Emeryt
dnia 26.11.2021, 11:24
Ocena
komentarza:
14
Ale gdzie by pracowaly ich rodzinki i kolesie ???
@ wogule do Konfucjusza
dnia 26.11.2021, 15:48
Ocena
komentarza:
1
Co to za słowo "wogule"?
O jaką "gule" to chodzi?
W tym wpisie widać tęsknotę za słownikiem ortograficznym.
@ Felo
dnia 28.11.2021, 12:14
Ocena
komentarza:
0
Już( gula ) przeszkodzila
@ Lewy
dnia 26.11.2021, 07:32
Ocena
komentarza:
-15
Brawo dla opozycji,teraz rozumiem swoje podwyżki każdy z was przekaże ludziom naprawdę potrzebujący a takich w powiecie jest sporo.Jeśli tego nie zrobicie to znaczy że tylko pod publikę robiliście zamieszanie bo wiedzieliście że jesteście mniejszością i nic z tym faktem podwyżek nie zrobicie
@ do Lewy
dnia 26.11.2021, 08:39
Ocena
komentarza:
29
a co walisz w opozycję? oni wymyślili i przegłosowali te podwyżki? Ty chyba jesteś zwolennikiem "dojnej zmiany" i chcesz rozmyć odpowiedzialność za ten "skok na kasę". Taki macie dzisiaj przekaz dnia?
@ Wyborca
dnia 26.11.2021, 07:49
Ocena
komentarza:
30
Tu premie ,podwyżki a ratownikow medycznych pod Krosno przenieśli ?
@ Kibic
dnia 26.11.2021, 08:01
Ocena
komentarza:
45
Ktoś zarabia 2-3 tys a tu podwyżki dla starostów i wójtów o 7-10 tys!To jakaś paranoja!W jakim kraju my żyjemy?Z góry narzucone i już,ale żaden z tych władców nie powie,że chce minimalna podwyżkę, tylko nachapac się maksymalnie.Za grosz przyzwoitości.Mam nadzieję,że coś ukarze te zachłanność.Brak słów W gminach zarabiają po 3 tys brutto a wójt prawie 20!
@ Jasiek Niemowa
dnia 26.11.2021, 11:11
Ocena
komentarza:
-7
Który wójt zarabia tyle ? Daj jakieś szczegóły? Co do tych co pracują w gminach Kibicu to powninni zarabia 1tyś bo nic nie robią, patrzą przez okna i kibicują przejeżdżającym autom
@ Zawiedziona wyborczymi PIS
dnia 26.11.2021, 08:05
Ocena
komentarza:
43
Ludzie oszczędzają chleb z poprzedniego dnia kupują ,mało tego mrożą na kolejne dni ,w szmateksavh stare ciuchy nie wiadomo po kim kupują z grzybami i innymi zarazkami może?A panowie urzędnicy podwyżki?
@ pis nbp rpp = zlo
dnia 26.11.2021, 09:50
Ocena
komentarza:
18
pis = podatki i skladki
@ Cx
dnia 26.11.2021, 10:37
Ocena
komentarza:
-11
No to jak kupują stare ciuchy z grzybami to przynajmniej za te grzyby nie płacą. Zawsze jakaś oszczędność. Dobry Bóg tak stworzył świat, że jeden jest panem a drugi chamem. W Polsce jakby o tym zapomniano, ale najwyższy czas aby zacząć żyć zgodnie z bożym prawem.
@ Uczeń.
dnia 26.11.2021, 13:47
Ocena
komentarza:
16
jeszcze powiedz Cx o "rodzinkach stworzonych do rządzenia".
@ Cx
dnia 26.11.2021, 15:48
Ocena
komentarza:
12
No a jakże, słyszałem o pewnej jasielskiej famili stworzonej do rządzenia. Podobno do tego rządzenia nie powołał jej ani Bóg ani król Maciuś I tylko sam samiutenki suweren. I cyklicznie co kilka lat potwierdza swój wybór.
@ As
dnia 26.11.2021, 16:58
Ocena
komentarza:
1
Haha wystarczy podjechać teraz pod Kauflanda i zobaczyć jak ludzie chlebek kupują. Każdy wózek załadowany kopiato i jedzie pod nowiutkiego SUVa na parkingu
@ Kierowca
dnia 26.11.2021, 08:10
Ocena
komentarza:
17
Może by piasek lepiej kupić na zimę ?
@ Adam Petarda
dnia 26.11.2021, 08:13
Ocena
komentarza:
37
A widzicie naiwniaki jak się was robi w bambuko. Wystarczy pouśmiechać się na imprezach, klękać przed figurkami z klerem, obiecywać gruszki na wierzbie i pomimo zupełnej nieudolności i braku jakichkolwiek osiągnięć "money for nothing" lecą w kieszeń. Dobra zmiana i Polski Ład pchają Nasz Kraj w kierunku trzeciego świata a przynajmniej Korei Północnej z "Bogiem" na ustach i hasłami o "prawie i sprawiedliwości" wraca komunizm w nowym wydaniu. Dokąd jeszcze te stare, nieudolne dziady będą panoszyć się w Naszym Kraju? Czy nie czas już na nich?!!!
@ Wyborca PIS
dnia 26.11.2021, 08:20
Ocena
komentarza:
32
Niemożliwe ja mam 1200 zł emerytury a starosta tyle by zarabiał? To pryma aprylis ,ktoś chyba kawał sobie robi ?
@ cha cha cha
dnia 26.11.2021, 08:37
Ocena
komentarza:
0
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Cx
dnia 26.11.2021, 10:48
Ocena
komentarza:
16
Widzisz wyborco PiS jak ojczyzna z kolan wstaje? serce rośnie! Władza robi wszystko abyś wreszcie poczuł się dumnym Polakiem. Średni dochód twój i pana starosty to 10k. Już już i nimcow przegonicie:)
@ Konfederacja
dnia 26.11.2021, 08:44
Ocena
komentarza:
20
Wydoić kraj ,bo w następnych wyborach juz ich nie będzie ,nasz kraj zbliża się do Grecji ,Wenezueli ...wszystko do czasu ten ucisk wysokie dodatkowe podatki wyprowadzą ludzi na ulice...
@ a.lechowski
dnia 26.11.2021, 08:53
Ocena
komentarza:
20
Tak tak, jeżeli ktoś w jaśle wyprowadzi kogoś na ulice to na pewno będzie miał na imię KOMORNIK.
@ ixi
dnia 26.11.2021, 11:05
Ocena
komentarza:
-16
I dlatego jestem dumny z mojego głosu na Konfederację. Głupcy pozostaną głupcami..tylko Polski szkoda.
@ Zły
dnia 26.11.2021, 08:48
Ocena
komentarza:
21
Polacy dali się ograć PiSowi. Pamiętacie, jak miało być pieknie, uczciwie?
@ ixi
dnia 26.11.2021, 11:06
Ocena
komentarza:
-15
"Głupcy" dają się ogrywać kolejno PZPR SLD PO PSL LEWICY i PiS. Polacy głosują na Konfederację
@ Uczeń.
dnia 26.11.2021, 13:48
Ocena
komentarza:
6
Chyba kuce, jak na Palikota
@ Obserwator
dnia 26.11.2021, 08:58
Ocena
komentarza:
18
Te podwyżki to w ramach tarczy antyinflacyjnej jak zapowiedział premier
@ pl
dnia 26.11.2021, 09:39
Ocena
komentarza:
15
czeka nas hiperinflacja
@ ixi
dnia 26.11.2021, 11:08
Ocena
komentarza:
10
W styczniu dwucyfrową..dzięki zamykaniu kraju w imię jedynego słusznego wirusa i nieudolności rządzących..na rozkaz Banków Centralnych i NWO
@ Oro
dnia 26.11.2021, 08:59
Ocena
komentarza:
16
Teraz się nie podoba? A na wyborach wszyscy hurtem za obecnymi radnymi. Przypuszczam ze w kolejnych wyborach będzie podobnie
@ Xev
dnia 26.11.2021, 09:09
Ocena
komentarza:
28
Sobie po kilka tysięcy podwyżki na miesiąc a ludziom 100 zl na rok to jest Polska.
@ Nikki
dnia 26.11.2021, 09:20
Ocena
komentarza:
25
No i macie tych wszystkich "samorządowców", "społeczników", "działaczy". Kasa i tylko kasa. Stąd rzecz jasna kurczowe trzymanie się stołków przez tych wszystkich urzędasów, dla zmyły zwanych samorządowcami. Gdzie zarobiliby tyle kasy za pracę bez żadnej odpowiedzialności, bez rozliczania efektów? Kto by tych wszystkich "społeczników" przyjął do normalnej pracy?
@ nikt
dnia 26.11.2021, 10:18
Ocena
komentarza:
11
Radny Bury Jan w proteście zrezygnuje z bycia dyrektorem PGZK Jasiel, a radny Przetacznik zrezygnuje z brania wyższej diety! Czekam na oświadczenie!
@ ixi
dnia 26.11.2021, 11:09
Ocena
komentarza:
-7
"zrezygnowali"!?.. chciałeś zabłysnąć a wyszło jak zawsze
@ Do nikt
dnia 26.11.2021, 12:17
Ocena
komentarza:
4
Ty to chyba jesteś podnóżkiem Starosty
Już przestań się tak podlizywać.Juz osiągnęliście cel
Będziecie się pławić w luksusach ,oby tylko covid nie dopadł..
@ nikt
dnia 26.11.2021, 22:36
Ocena
komentarza:
3
W tym samym miejscu mam starostę co i ciebie! Ale dyrektor tego żałosnego tworu jakim jest PGZK Jasiel z 6 tysiącami miesięcznie jest śmieszny!
@ Maurycy z Dębicy
dnia 26.11.2021, 09:25
Ocena
komentarza:
26
"Wynika to wprost z przepisów prawa, a konkretnie zapisów nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 listopada 2021 r."

A zatem podwyżki dla starosty nie byłoby, gdyby ustawa nie została przyjęta m.in. dzięki posłance Marii Kurowskiej, która zawsze głosuje zgodnie ze swoją wiedzą i sumieniem.
@ nikt
dnia 26.11.2021, 10:15
Ocena
komentarza:
3
Maurycy z Dębicy - a w Dębicy Maurycy burmistrz i starosta nie dostali podwyżek? I zapytaj Maurycy, komu oddają swoje podwyżki posłowie PO, którzy byli przeciw.
@ POPiS
dnia 26.11.2021, 11:10
Ocena
komentarza:
-4
Komu oddali? Tüskowi w hołdzie czy dali na mauzoleum Marksa? Lol
@ podwyszka
dnia 26.11.2021, 09:45
Ocena
komentarza:
3
[Komentarz nie na temat]
@ Nikol
dnia 26.11.2021, 09:55
Ocena
komentarza:
12
Koryta pełne ale zawsze można wiecej
@ Idea
dnia 26.11.2021, 10:15
Ocena
komentarza:
22
+ zalegalizowana przez Naczelną Kucharkę możliwość ukrycia przekrętów na współmałżonków i członków rodziny, podwyżki dla klasy wybrańców. Suwerenie głosuj tak dalej. A tak przy okazji wszyscy, którzy na nich głosowali są WSPÓŁODPOWIEDZIALNI.
@ nikt
dnia 26.11.2021, 10:17
Ocena
komentarza:
1
Podobnie jak wszyscy którzy wybierali w 1989 roku przedstawicieli Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego są odpowiedzialni za dramat pracowników PGR!
@ Idea
dnia 26.11.2021, 10:21
Ocena
komentarza:
21
Zdecydowanie tak. Dlatego warto się zastanowić dlaczego daliśmy się jako społeczeństwo wziąć za mordy bandzie cwaniaczków, którzy robią z nami co chcą. Plują w twarz i traktują jak idiotów. .
@ ixi
dnia 26.11.2021, 11:12
Ocena
komentarza:
-4
Kto się dał wykołować to się dał. Trzeba było myśleć i słuchać mądrzejszych..A traktują WAS adekwatnie.
@ 1971
dnia 26.11.2021, 18:46
Ocena
komentarza:
6
Pracownicy pgr sa sami sobie winni. W jasle kazdy kradl co sie dalo , pili w pracy, a jak dostali propozycję umorzenia dlugow pod warunkiem kontynuacji dzialalnosci ( sady, szklarnie) to nie bylo chetnych do pracy, kazdy chcial byc prezesem. I tak zrobili ze w sadach rosną domy beverly hils a w szklarniach rosnie kaufland.
@ kalvin klajn
dnia 26.11.2021, 10:21
Ocena
komentarza:
16
Starosta i radni z PiS oblali "test na pazerność"!
@ Kasta
dnia 26.11.2021, 10:42
Ocena
komentarza:
-11
Przyjrzyj się ludu obłudny ile będą zarabiać wasi wójtowie, burmistrzowie...żaden nie mniej niż 18 tyś brutto. Teraz sobie popatrz na zakres odpowiedzialności Starosty. W pełni zgadzam się z doktorem Persem - zakres ten jest o wiele większy. Czy 2000 zł więcej dla starosty od wójta to dużo? Popatrz ludu obłudny ile zarabia Przetacznik na stanowisku prezesa zarządu JSM. Rozliczcie go mieszkańcy tej spółdzielni z jego dokonań jako prezesa! On główny krzykacz w tej całej sprawie wylicza ile to będzie kosztować budżet powiatu. Widzi drzazgę w oku brata ale belki we własnym oku nie dostrzega. Pan Urban?- jak był dyrektorem Powiatowego Związku komunikacyjnego to siedział cichutko - urwało się to larum podnosi, szczuje i wytyka. Kampanie wyborczą już sobie robią na następne wybory! Boże broń od nich ten Powiat!
@ Pytam
dnia 26.11.2021, 11:33
Ocena
komentarza:
17
A ten UMIAR, co go Szydłowa zapowiadała w expose to gdzie? Z opozycji zrobili złodziei, a sami są 100 razy gorsi? Jak można bronić tych ludzi?? Chyba że samemu się doi pieniądze na jakimś pisowskim stolku
@ Kasta
dnia 26.11.2021, 11:57
Ocena
komentarza:
-9
Dlatego pytam czym jest ten umiar wobec tak zakreślonych przepisów dotyczących wynagrodzeń starostów czy wójtów. Za pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Skoro wójt będzie zarabiał 18 tyś brutto to czy starosta powinien zarabiać mniej? Wójt dysponuje kilkoma milionami zł budżetu, starosta zaś budżetem ponad 100 mln zł. Skala odpowiedzialności uzasadnia moim zdaniem takie wynagrodzenie.
@ Do kasta
dnia 26.11.2021, 12:35
Ocena
komentarza:
16
Jak starosta taki dobry ,to niech spróbuje swoich sił w sektorze
prywatnym i wtedy może zarabiać i sto razy tyle.
Nikomu nic do tego.
@ 1971
dnia 26.11.2021, 18:47
Ocena
komentarza:
7
A za co i czym odpowiada starosta czy wojt? Ktory urzednik w polsce za cokolwiek odpowiada?
@ Honor
dnia 26.11.2021, 10:48
Ocena
komentarza:
7
A który się zrzeknie swojej podwyżki, są tacy co potępiali podwyżki jak jeszcze, nie byli na stołkach
@ kkk
dnia 26.11.2021, 11:02
Ocena
komentarza:
4
Odda na cele społeczne
@ KJ
dnia 26.11.2021, 10:48
Ocena
komentarza:
20
kur...a wstyd i obłuda jasielskiej ...elity ... osiągnęła apogeum !!!
@ proszę!!!
dnia 26.11.2021, 10:59
Ocena
komentarza:
25
Nie używaj słowa "elita" wobec chciwych prostaków!!!
@ Barbra Kurdupej-Szmatan
dnia 26.11.2021, 10:56
Ocena
komentarza:
3
Dać im dać bo to nasi przedstawiciele wybrani w "demokratycznych" wyborach . My wszyscy zobowiązujemy się wstawać o 15 minut wcześniej do roboty. Niech mają.
@ Cx
dnia 26.11.2021, 11:07
Ocena
komentarza:
-2
Oooo wreszcie jeden rozsądny komentarz prawdziwego, sądząc po nicku, Polaka i patrioty.
@ Oro
dnia 26.11.2021, 10:58
Ocena
komentarza:
22
Pan dr Pers powiada ze starosta ma na głowie powiat i mnóstwo pracy. Dla niego pracuje sztab ludzi w starostwie . Pan dr tez by się zajął leczeniem a nie polityka Oddziały covidowe czekają Panie dr
@ salowa
dnia 26.11.2021, 11:03
Ocena
komentarza:
19
Jaki doktor??? Aby być doktorem to potrzeba trochę wiedzy medycznej posiąść!!!
@ zimny chirurg
dnia 26.11.2021, 11:08
Ocena
komentarza:
16
@salowa racja. Po 50 - letnim wypisywaczu recept raczej doktoratu nie ma się co spodziewać.
@ Obywatel
dnia 26.11.2021, 17:08
Ocena
komentarza:
-11
Zajmij się salowa mopem. Bo o twojej wiedzy to nie ma jak się wypowiedzieć. Obrażasz ludzi bo żal ci [...] sciska
@ Powiatowy
dnia 29.11.2021, 08:19
Ocena
komentarza:
0
Jeśli nie wiecie to nie wypisujcie bzdur, bo akurat jest to lekarz z dużym doświadczeniem, który pomógł mojej rodzinie.
@ Lipa
dnia 26.11.2021, 10:59
Ocena
komentarza:
17
No proszę, ja w swojej głupocie myślałem, że podwyżki płacy dostaje się, za podnoszenie kwalifikacji, konkretne osiągnięcia oraz wytężoną pracę... Jakże się myliłem. Wystarczy należeć do jedynej słusznej partii(!) i być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie... Smutne to i straszne zarazem, bo to nasze pieniądze na to idą.
@ kkk
dnia 26.11.2021, 11:05
Ocena
komentarza:
12
Dua Lipa - aleś naiwny...
@ PZPR PiS
dnia 26.11.2021, 11:13
Ocena
komentarza:
20
Ci beneficjenci podwyżek to w większości ludzie, którzy swoje wątpliwe umiejętności nabyli za czasów komuny i taką mentalność posiadają. Pamiętają, że "mierny, bierny ale wierny" to jedyna ich szansa na "karierę" polityczną i sposób na poprawę sytuacji materialnej.
@ dragoness
dnia 26.11.2021, 19:47
Ocena
komentarza:
11
Proszę uważać. Za takie określenie starosta nasłał na mnie policję. W sumie było im przykro, że się muszą głupotami zajmować.
@ Warez
dnia 26.11.2021, 11:02
Ocena
komentarza:
12
Te podwyżki im się po prostu należały! Starosta sie podzieli i odda część na Caritas...
@ jaślanin
dnia 26.11.2021, 11:05
Ocena
komentarza:
10
darmozjady [...]one!!!
@ Rudek
dnia 26.11.2021, 11:13
Ocena
komentarza:
9
Szkoda czasu i atlasu . Bo po wyborach i tak będzie stara steterczyciala „ elita”
@ JA
dnia 26.11.2021, 11:17
Ocena
komentarza:
18
JAK PANU PANU P awlusiowi widzi sie ze za mało zarabia to w nowym stylu sa jeszcze wolne miejsca pracy niech tam idzie zarobi wiecej to zenada ile ludzie zarabiaja i nikt sie tym nie przejmuje
@ Kris
dnia 26.11.2021, 11:18
Ocena
komentarza:
22
Ludzie obudzcie się!!! Trzeba pogonić to kolesiostwo przy najbliższych wyborach,bo oni [...]ą nasze kochane Jasło i nic nie robią-liczy sie dla nich tylko układ i kasa oraz to żeby pięknie wyglądać na zdjęciach!!!CZAS DZIAŁAĆ !!!
@ Do @ salowa
dnia 26.11.2021, 11:20
Ocena
komentarza:
13
Ten naród obłąkany to nie odróżnia lekarza medycyny od doktora nauk medycznych. Aby miec tytuł doktora to po ukończeniu studiów trzeba jeszcze ukończyć studia doktoranckie, ale o tym to pospólstwo niedouczone nie wie.
@ Rudek
dnia 26.11.2021, 11:27
Ocena
komentarza:
5
Czy idąc do lekarza mówi do niego Panie lekarzu? Doktor to zwrot grzecznościowy. Ja nawet lekarzowi weterynarii mówię doktorze. Nauczycielom szkół średnich tez mówi się panie profesorze
@ salowa
dnia 26.11.2021, 11:50
Ocena
komentarza:
3
Jak sam mówisz "zwrot grzecznościowy" czyli przy bezpośrednim kontakcie. Pisząc o kimś doktor mamy na myśli jego stopień naukowy a w tym przypadku jest to w kategorii raczej "kabaretowej".
@ młody
dnia 26.11.2021, 11:40
Ocena
komentarza:
11
Powiem krótko - głosowałem na PiS ale to trochę przegięcie z tymi podwyżkami wynagrodzenia. Ok, dać im podwyżkę ale tylko o wartość inflacji czyli o te ~ 10%...
@ jaślak
dnia 26.11.2021, 11:44
Ocena
komentarza:
6
Trzeba o tym zjawisku zaistniałym w Jasełku poinformować pisemnie premiera Morawieckiego. Ten wybryk jest wbrew temu czego premier i rząd oczekuje w obecnym czasie od zarządców administracji publicznej. Skandal.
@ Do jaslak
dnia 26.11.2021, 12:52
Ocena
komentarza:
15
Człowieku, aleś NAIWNY i ślepy. Toż to jedna mafia, kryjąca nawzajem swoje przekręty. Niejeden z Jasła już pisał do Nadprezesa wszystkich Wolakow, do narodowego kłamczucha , bo go PiS oszukał, skrzywdził, naruszył prawo. I nawet odpowiedzi "Pocałuj się w dudę" nie dostał. Jak się dajesz ogłupiać propaganda , to się potem osmieszasz w internecie
@ Cx
dnia 26.11.2021, 13:20
Ocena
komentarza:
6
Taaak car jest dobry ino bojarzyn uj:)
@ kalvin klajn
dnia 26.11.2021, 14:12
Ocena
komentarza:
5
Jaślak - wszyscy wójtowie, burmistrzowie, starostowie i prezydenci miast dostana podwyżkę z wyrównaniem od 1 sierpnia. Różnica, czyli "test na pazerność", to to czy dostaną 16 tys. brutto czy 20 tys. brutto. Adam Pazerny Pawluś test oblał!
@ jaślak
dnia 26.11.2021, 12:03
Ocena
komentarza:
14
Ma emeryturę w kieszeni to jedzie po bandzie. Najwyższy czas odejść na emeryturę, a nie zajmować stanowiska pracy ludziom z przygotowaniem zawodowym na obecne czasy. Nie ma ludzi niezastąpionych. Do widzenia panie ...
@ kkk
dnia 26.11.2021, 13:42
Ocena
komentarza:
8
Maślak - świnia sama od koryta nie odejdzie...
@ Zbigniew
dnia 26.11.2021, 12:17
Ocena
komentarza:
14
Otrzymali to CO IM SIĘ NALEŻY. Zdecydował o tym SUWEREN wybierając swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Sami zgotowaliście sobie ten los.
@ Zbigniew
dnia 26.11.2021, 12:18
Ocena
komentarza:
5
Dodam że Wam {nam} też coś kapnie.
@ Do oro
dnia 26.11.2021, 12:28
Ocena
komentarza:
13
Ten Pan doktor - radny Pers powinien siedzieć cicho bo mogą pewne rzeczy wyjść na jaw.
@ Do @ Do oro
dnia 26.11.2021, 17:13
Ocena
komentarza:
4
A jest tego trochę.
@ Edward
dnia 27.11.2021, 21:50
Ocena
komentarza:
3
Boicie się go ? Gdybyście coś mieli to byście wyciągnęli chociaż z drugiej strony prokuratura i tak umoży
@ Ale jaja
dnia 26.11.2021, 12:32
Ocena
komentarza:
8
No to biedaki i naiwni szykujcie się do wyborów by znów oddać głosy na pis pa
@ Warez
dnia 26.11.2021, 13:40
Ocena
komentarza:
5
PISuary pokazują swe prawdziwe oblicze. Sami sie na taborety nie wybrali - ciemnota poszła i zagłosowała - bło łoni dajom - tamci nic nie dali...
@ K
dnia 26.11.2021, 13:51
Ocena
komentarza:
0
Kochani jakbyście studiowali nauki nie olewali też podwyżki by dostali
@ ja
dnia 26.11.2021, 14:25
Ocena
komentarza:
-1
I gdzie jest ta wesoła buźka.
@ Txv
dnia 26.11.2021, 15:00
Ocena
komentarza:
2
Ci co byli przeciw to nie dostaną podwyżek ?
@ Zwykły człowiek
dnia 26.11.2021, 15:07
Ocena
komentarza:
17
Czytam to i nie mogę uwierzyć, taka kasa za
podejmowanie często błędnych decyzji. Ludzie
tyrają godzinami za grosze, drożyzna
na każdym kroku, władza się śmieje i oficjalnie
napycha sobie kiermany kasą. I niby ktoś im coś?
Jedynie można robie pogadać w komentarzach
i zacisnąć zęby.
@ Edward
dnia 27.11.2021, 21:48
Ocena
komentarza:
1
Można też pracować u podstaw. Opowiadać ludziom o tych świństwach i podłościach które robią aby nie dopuścić ich do władzy jeszcze raz.
@ Sieka
dnia 26.11.2021, 15:37
Ocena
komentarza:
19
Panie Pers nikt Starosty ani Pana na te stanowiska na siłę nie wciągnął
Jak wam tak źle i mało to zrezygnujcie. Wszyscy odetchniemy z ulgą
@ Olo
dnia 26.11.2021, 15:38
Ocena
komentarza:
8
[komentarz zawierał obraźliwe treści]
@ Wyborca PIS
dnia 26.11.2021, 16:31
Ocena
komentarza:
8
Starosta zarobi 20 tys brutto ,to ile Wojewoda zarabia ?
@ Passat
dnia 26.11.2021, 16:47
Ocena
komentarza:
13
Starosto,jak masz honor to oddaj tą podwyżkę na dom dziecka,ale ty honoru nie masz i nie oddasz taki z ciebie społecznik,potrafisz się tylko lansować na czyjejś robocie
@ Mix
dnia 26.11.2021, 17:08
Ocena
komentarza:
14
Panie Pers a kto ustalił wynagrodzenie dyrektora szpitala?
Skoro dyrektor ma więcej niż jego zwierzchnik to rozwiązaniem
jest nie podwyżka dla starosty a obniżka dla dyrekcji.
Proponuje też wziąć się za leczenie ludzi a nie łapanie wszystkich
srok za ogon.
@ Edward
dnia 27.11.2021, 21:45
Ocena
komentarza:
1
A ja mam tylko dwie ręcę i dlatego mam ograniczone możliwości brania łapówek
@ Obywatel
dnia 26.11.2021, 17:18
Ocena
komentarza:
-9
Doktor akurat leczy ludzi. A to że jest zorganizowany to ci szkoda. Chcesz zarabiać to skoncz studia i pracuj a nie pisz głupie komentarze z zazdrości.
@ Sieka do @ Obywatel
dnia 26.11.2021, 20:56
Ocena
komentarza:
8
Tak się składa że studia skończyłem i to nie jedne.
Doktor że jest dobrze zorganizowany to akurat dobrze wszyscy wiemy
ale z tego co się orientuję to doba ma 24 godziny i doktora chyba też obowiązuje więc nie można być w pełni zaangażowanym
robiąc 10 rzeczy na raz.
@ Obserwator
dnia 26.11.2021, 17:24
Ocena
komentarza:
5
PIS iPO to dwie bandy do dojenia naiwnych łudzi
@ QQrQ
dnia 26.11.2021, 18:03
Ocena
komentarza:
8
Oto cały jasielski pis, który idzie drogą wytyczoną na nowogrodzkiej,
czyli dojenie z kasy państwa. Więc, czemu się dziwicie?
@ Rysik
dnia 26.11.2021, 19:08
Ocena
komentarza:
2
Jak by doszło do wojny to wszystkich włodarzy i radnych wysłać na front
@ Czytelnik
dnia 26.11.2021, 19:49
Ocena
komentarza:
9
Pers niech się zajmie ośrodkiem zdrowia bo tam też bieże pobory i to niemałe
@ Obywatel
dnia 26.11.2021, 20:25
Ocena
komentarza:
-4
Skoncz studia i idź do pracy to nie będzie ci szkoda
@ Do #@ Obywatel
dnia 26.11.2021, 20:59
Ocena
komentarza:
5
Nie przeżywaj już tych studiów bo teraz ludzi po studiach nie brakuje.
Jak się wykształcił za nasze podatki to niech leczy a nie ośrodek zdrowia,
szpital, starostwo,polityka,piłka nożna, ZUS ,itp
@ Obywatel
dnia 26.11.2021, 21:21
Ocena
komentarza:
1
Dawniej jak ktoś chcial się uczyć to uczył się za swoje pieniądze. Nie dawali jak dziś na wszystko. Więc napewno dawniej ludzie nie studiowali za nasze podatki. Ogarnij się i zastanów co piszesz
@ Do# Obywatel
dnia 27.11.2021, 07:22
Ocena
komentarza:
3
Profesorom na uczelni pensję też płacił student ,Pers czy
jednak było to sfinansowane przez Skarb Państwa?
@ Kurier denatów
dnia 26.11.2021, 21:01
Ocena
komentarza:
2
Im to się należy
@ jakik
dnia 26.11.2021, 21:16
Ocena
komentarza:
11
jakim cudem ten człowiek powtarza swoim pracownikom od lat że na podwyżki nie ma kasy, a potem się okazuje że jego pensja zostaje podwojona? jakim cudem pracownicy zwyczajnie nie napluli mu w twarz?
@ Edward
dnia 27.11.2021, 21:40
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ Xx
dnia 26.11.2021, 21:25
Ocena
komentarza:
11
A gdzie są pozostali radni. Siedzą jak mysz pod miotła. I czekają tylko na kasę tak jak Stasiowska
@ Bliźnięta
dnia 26.11.2021, 21:35
Ocena
komentarza:
4
to chyba zarty
@ leon3232
dnia 27.11.2021, 06:44
Ocena
komentarza:
8
Należne pieniądze ,za zniszczone i zaniedbane Jasło!!! Wstyd i dla Nas Polaków
@ Mix
dnia 27.11.2021, 07:26
Ocena
komentarza:
5
Wszyscy tu biadolą a przy następnych wyborach na tych samych zagłosują
Z tym że może się zmienić im tylko stanowisko. Nie zdziwię się jak pan
Pawluś czy Pers zostanie posłem,senatorem czy radnym sejmiku.
Historia pokazała już wiele razy że ludzie w Polsce rozumu nie mają
a u nas na Podkarpaciu szczególnie
@ do mix
dnia 27.11.2021, 07:30
Ocena
komentarza:
4
Mieli już szanse i nie zostali a teraz ich wpływy i mozliwosci z każdym dniem będą się kurczyć aż...
@ Duduś
dnia 27.11.2021, 19:34
Ocena
komentarza:
2
To jest właśnie napędzanie inflacji. A co do podwyżek to efekt pracy urzędników jasielskich widaczny jestgołym okiem -mało dobrze płatnych ofert pracy ,lepsi fachowcy młodzież stąd wyjeżdżają.Podwyżki to przysłowiowy gwóżdżbdo trudny PISu.,bo nie może płacą minimalna i to jeszcze brutto być mniejsza od firmy przeciętnego urzędnika powiatowego .
@ Duduś
dnia 27.11.2021, 19:43
Ocena
komentarza:
2
Od diety przeciętnego urzędnika
@ stary belfer
dnia 27.11.2021, 19:53
Ocena
komentarza:
2
To jest za mało.
@ Olgierd
dnia 27.11.2021, 23:12
Ocena
komentarza:
3
Dlaczego nikt nie pisze o podwyżkach w UM Jasło i wszystkich gminach Dębowiec, Kołaczyce, Tarnowiec, Osiek its???
@ dragoness
dnia 28.11.2021, 13:42
Ocena
komentarza:
6
Może nie są tak spektakularnym skokiem na kasę?
@ Konfucjusz
dnia 28.11.2021, 08:13
Ocena
komentarza:
3
W wielu państwach taki urzędnik na takim stanowisku jeździ do pracy własnymi środkami spotyka się go w sklepach na mieście. Tu jegomościa wożą, na mieście to tylko pod pomnikiem ,, przecinanie wstęg , kto robi mu zakupy, czym on żyje , czy rozmawia z ludźmi nie służbowo? . W firmach też ńie lepiej dostali samochody służbowe a traktują jako prywatne wożąc [...] do pracy a po godzinach wycieczki w nieznane. Tak trwonią pieniądze, charujacych na to wszystko ludzi .Te dwa wznoszone palce do tego doprowadziły.
@ czesuaf
dnia 28.11.2021, 12:14
Ocena
komentarza:
3
To prawda. W normalnych, rozwiniętych krajach nawet ministrowie jeżdżą do pracy rowerami (Dania, Wielka Brytania), a tu jasielskim pipidowie władza ma się na styl typowo bizantyjski.
@ czesuaf
dnia 28.11.2021, 12:22
Ocena
komentarza:
8
Nie do wiary... Mniej więcej od 10-15 lat w powiecie jasielskim utrwaliła się nowa, świecka tradycja - im biedniej mają się ludzie, mieszkańcy powiatu, tym władza tego powiatu ma się coraz bardziej "na bogato". Teraz już nawet nie kryją się z arogancją i butą.

Same nieudolne, wręcz chybione decyzje władz jasielskiego "pipidowa" (dotyczy to zarówno miasta, jak i powiatu) oraz zupełne oderwanie tej władzy od rzeczywistości, spowodowały dość duży eksodus wielu mieszkańców tego regionu (zwłaszcza młodych), albo w inne części Polski, albo za granicę naszego kraju.

Sami widzicie - tu nigdy nie będzie lepiej - będzie tylko gorzej, póki takie Pabiany, Pawlusie, Urbany będą "rządzić" tym grajdołem. Miasto Jasło i powiat jasielski to takie odpowiedniki "Dyzmolandii".
Aż cisną się na usta słowa z powieści Dołęgi Mostowicza...

https://www.youtube.com/watch?v=28vjeo1VukI
@ dragoness
dnia 28.11.2021, 13:38
Ocena
komentarza:
11
Och, niestety. Sama prawda i dotyczy rządzących z wszystkich opcji politycznych. Upolitycznianie samorządów powinno być zakazane. Niestety to utopia. W naszym biednym grajdole od lat rządzi tak naprawdę PiS, czy zakulisowo, czy jawnie, a przynależność partyjna i podległość "oficerom prowadzącym" jest nieodzowna do otrzymania, bądź utrzymania stanowiska. Dopóki się to nie zmieni, będziemy zadoopiem Podkarpacia, a jedyne wiadomości ogólnopolskie o naszym mieście będą albo śmieszne, albo straszne.
@ Ja
dnia 28.11.2021, 13:28
Ocena
komentarza:
5
Wstydu nie mają pasożyty
@ dragoness
dnia 28.11.2021, 14:06
Ocena
komentarza:
8
Oj tam, te parę groszy... tutaj mamy prawdziwe pieniądze:
Mamy pewne rachunki do odrobienia...czyli szastanie kasą, złodziejstwo i wtopy finansowe "Dojnej zmiany":
„4.800.000 ❗️na straty stadniny w Janowie za 2018 i 2017, za 2019 rząd uparcie milczy
5.000.000 ❗️wyniosła w reklamówce sekretarka z CBA
5.500.000 ❗️na trefne maseczki od kumpla, instruktora narciarstwa
7.500.000 ❗️cena zakupu trzech rozbitych limuzyn Dudy, Szydło i Macierewicza
10.000.000 ❗️na komisję Macierewicza, badanie parówek, puszek
10.000.000 ❗️zniknęło w upadającej, państwowej stoczni GRYFIA za stępkę promu Morawieckiego
12.000.000 ❗️na zabawę na lotnisku w "lądowanie Antonowa"
17.000.000 ❗️na testy które "uległy” zniszczeniu w transporcie LOTu
20.000.000 ❗️na testy które okazały się nieskuteczne
25.000.000 ❗️łącznych dotacji na biznes męża „naszej Beatki”, prywatna szkoła
27.000.000 ❗️przepłacone firmie znajomego Macierewicza za testy z Turcji, 6x drożej niż polskie
30.000.000 ❗️stracił szumnie upaństwowiony, konający Autosan za 20 min spóźnienia na przetarg
40.000.000 ❗️na łapówki dla KNF za przejęcie banku „za złotówkę”
50.000.000 ❗️na projekt księdza egzorcysty, od resortu Ziobry
65.000.000 ❗️wyprowadzone przez senatora PiS z fundacji SKOK
70.000.000 ❗️na nielegalny druk kart wyborczych
111.000.000 ❗️na jachty, niedziałające strony internetowe i wydatki Polskiej Fundacji Narodowej,
115.000.000 ❗️poszło wg. raportu NIK na lewe przetargi w służbie więziennej Patryka Jakiego
140.000.000 ❗️na biznes brata i żonki ministra $zumowskiego
165.000.000 ❗️dotacji z budżetu państwa na prywatne muzeum Tadeusza Rydzyka i jego biznesy
200.000.000 ❗️na respiratory od handlarza bronią (dane lista ONZ), respiratorów nie dostarczono
500.000.000 ❗️dla książąt Czartoryskich od Glińskiego, pieniądze znikły, fundacja upada
1.000.000.000 ❗️straciły łącznie państwowe Enea i Energa na budowie elektrowni Ostrołęka
1.200.000.000 ❗️znikło w GetBack, to państwowe banki czyściły portfele z długów na koszt GetBack
1.300.000.000 ❗️promesy kredytowej PKO dla spółki Kaczyńskiego „Srebrna” na dwie wieże
1.500.000.000 ❗️na roczne wynagrodzenia katechetów
2.000.000.000 ❗️na nową planszę pogody w TVP,
5.000.000.000❗️ wypłacił Bankowy Fundusz Gwarancyjny klientom 13 upadłych kas SKOK
90.770.000.000❗️ (prawie STO MILIARDÓW ZŁOTYCH) PUSTYCH I BEZ POKRYCIA wydrukował pan Glapiński w NBP na wykup obligacji rządowych (dane samego NBP na początek 06.2020)
112.000.000.000 ❗️dziura w VAT za rządów Banasia i Morawieckiego 2016-2019, dane ministerstwa
1.071.900.000.000❗️❗️❗️ (JEDEN BILION, 71 MILIARDÓW, 900 MILIONÓW ZŁOTYCH) zadłużenie skarbu państwa na koniec kwietnia 2020” (przygotował Dawid Bielak
@ afery i wtopy platformy
dnia 28.11.2021, 17:12
Ocena
komentarza:
-1
• Afera taśmowa, która pokazała, że „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie” a interes narodowy wyparty został interesem prywatnym biznesowo-politycznych elit.
• Afera Amber Gold – usilnie zamiatana pod dywan
• Afera reprywatyzacyjna
• Afera stoczniowa – czyli doprowadzenie polskich stoczni do upadku
• Afera hazardowa
• Próba doprowadzenia LOT do upadłości
• Afera autostradowa, która doprowadziła polskie firmy do upadłości
• Afera stadionowa
• Afera wyciągowa
• Skok na OFE i ograbienie Polaków z połowy oszczędności emerytalnych zgromadzonych w funduszach (153 mld zł)
• Afera z KGHM
• Afera z Elewarrem
• Afera stanowiskowa - Platforma wzięła 140 tysięcy stanowisk, PSL - 60 tysięcy!
• Skandal z budową gazoportu w Świnoujściu i dostawami gazu z Kataru
• Afera atomowa – Sam wybór lokalizacji trwał kilka lat, projekt budowy elektrowni atomowych pochłaniał ogromne pieniądze, które przeznaczano na tajemnicze cele. Jednym z nich jest przekazania 11 mln zł dla klubu sportowego
• Podwyższenie podatku VAT do 23 proc. Na artykuły dziecięce wzrósł drastycznie z 8 do 23 proc.
• Gigantyczne zadłużenie kraju - z 530 mld zł do blisko 1 bln zł
• Podwyższenie o 1/3 składki rentowej (ZUS) dla przedsiębiorców
• Podniesienie akcyzy na paliwo
• Wprowadzenie nowego podatku paliwowego - tzw. opłaty zapasowej
• Likwidacja ulg podatkowych (budowlana, internetowa)
• Zmniejszenie o 1/3 zasiłku pogrzebowego
• Nałożenie na Lasy Państwowe gigantycznego haraczu - podatek od przychodu, a nie dochodu, co miało wzbogacić budżet państwa o 800 mln zł
• Przyjęcie zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego
• Podjęcie prac nad wprowadzeniem podatku smartfonowego i tabletowego
• Podjęcie prac nad wprowadzeniem podatku audiowizualnego
• Przyjęcie ustawy o ograniczeniu dostępu obywateli do informacji publicznej
• Przyjęcie ustawy o ograniczeniu wolności zgromadzeń
• Próba nocnej zmiany Konstytucji RP, która umożliwiłaby sprzedaż Lasów Państwowych
• Podpisanie z Rosją fatalnej umowy gazowej, na mocy której mieliśmy najdroższy gaz w Europie
• Zatajenie raportu obnażającego nieprawidłowości ZUS
• Wyprzedaż majątku narodowego za prawie 60 mld zł – pozbywanie się spółek strategicznych takich jak Azoty Tarnów
• Osłabianie bezpieczeństwa i ograniczenie potencjału militarnego
• Przyjęcie ustawy o „bratniej pomocy” - tzw. ustawa 1066, pozwalająca na obecność w Polsce zagranicznych służb i funkcjonariuszy
• Prowadzenie polityki zagranicznej, która uzależniała Polskę od silnych państw i osłabiała jej suwerenność
• Kilkuletni paraliż legislacyjny w sprawie wydobywania gazu łupkowego
• Zgoda na wprowadzenie do Polski GMO
• Masowa inwigilacja obywateli
• Potężne osłabienie publicznej służby zdrowia
• Wydłużenie obowiązku pracy o 7 lat u kobiet i 2 lata u mężczyzn, pomimo protestów i wniosku o referendum ws. wieku emerytalnego
• Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 6-latków, pomimo sprzeciwu społecznego
• Ponad 2 mln Polaków żyło w skrajnej biedzie, w tym aż 700 tys. dzieci
Wystarczy czy jeszcze rozszerzyć?
@ dragoness
dnia 28.11.2021, 17:34
Ocena
komentarza:
5
Czy od sześciu lat nie mamy zmiany na dobre? Bo jakoś nie zauważyłam.
@ zmiany na dobre
dnia 29.11.2021, 09:12
Ocena
komentarza:
-1
od sześciu lat mamy zmiany na dobre po rządach sprzedawczyków. Wreszcie ludzie mogą normalnie żyć.
@ robol
dnia 29.11.2021, 09:50
Ocena
komentarza:
-1
proszę rozszerzyć bo to co pan napisał to nic w porównaniu z tym złem które zrobił i robi pis. tam gdzie PO zadłużyło Polskę na 470 mld tam PIS na biliony i tak dalej. Ktoś powinien dopisać do każdej "winy" PO odpowiednią PISu. Bo PIS to wszystko wielokrotnie przebił i spycha nas w przepaść.
@ robol
dnia 28.11.2021, 14:28
Ocena
komentarza:
7
panie Starosto wstydu u pana za grosz nie ma.Tylko opłaty za wszystko,.zróbmy konkurs.Może inny zrobi tą pana robotę za niższe pieniądze.Może społeczeństwo zrozumie ,że trzeba pytać potencjalnych kandydatów za ile będą pracować.Wysokość wynagrodzenia nieporównywalna do obecnych realiów.
@ Marciniak
dnia 28.11.2021, 16:06
Ocena
komentarza:
9
A co on robi, on nic nie robi, wozi du... służbowym samochodem nawet do pracy go służbowy kierowca wozi. NIK niech sprawdzi czym pojechał na lotnisko jak prywatnie na urlop leciał. Gbur i prostak, który przeklina w urzędzie, pracownicy słyszą. Ale 8 gwiazdek razi jeko uszy a w innych rzuca mięsem. Niech się udławi tymi pieniędzmi
@ robol
dnia 29.11.2021, 09:47
Ocena
komentarza:
2
NIK nie będzie sprawdzał takich lokalnych kacyków
@ bodek
dnia 28.11.2021, 19:50
Ocena
komentarza:
5
Buta, rozpasanie, arogancja, żenada. Koryto pełne. Kasa się zgadza. Takie podwórko jaka władza. Nic dodać nic ująć.
@ Rysiek
dnia 29.11.2021, 09:23
Ocena
komentarza:
2
PIS założył sobie pętlę na szyję tymi podwyżkami i bezmyślnym rozdawnictwem
@ Bronek
dnia 29.11.2021, 12:41
Ocena
komentarza:
3
W Jaśelskiej pipiduwie rzadzi PiS i klechdy!
@ Być
dnia 02.12.2021, 11:16
Ocena
komentarza:
0
Pasożyty żerują a nic nie robią , większości poczynań tych osobników szkodzi społeczeństwu
@ Zh
dnia 02.12.2021, 18:02
Ocena
komentarza:
0
Powlusiowi kupić trzeba bilet bezpowrotny do Ameryki,bo inaczej zgnoja to miasto do końca
@ inflacja Gierka
dnia 05.12.2021, 09:51
Ocena
komentarza:
0
Tylko osły cieszą się że pensje im podrosły. Ja ceny podwoje i wyjde na swoje.
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • ERKO doceniło uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle. Młodzież otrzymała wyjątkowy prezent

  Współpraca pomiędzy firmą ERKO a Zespołem Szkół Technicznych w Jaśle jest doskonałym przykładem tego, jak należy budować relacje, łączące lokalny biznes ze szkołami, które konsekwentnie stawiają na praktyczną naukę zawodu. Model oparty na praktykach i stażach zawodowych, daje korzyść nie tylko uczniom, lecz również firmom, które zgłaszają popyt na pracę, szczególnie w perspektywicznych zawodach. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę producent części lotniczych z siedzibą w Czeluśnicy, który ufundował szafki dla uczniów ZST, w szacie graficznej, wykonanej przez artystę Sylwestra Łaskawskiego.

 • Polski Ład – zmiany w zasadach rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dyżur telefoniczny ZUS pod patronatem Jaslo4u.pl

   

  Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz biuro rachunkowe? Chciałbyś się dowiedzieć jakie zmiany wprowadził Polski Ład w rozliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne? 21 stycznia zapraszamy na dyżur telefoniczny ekspertów Oddziału ZUS w Jaśle, którzy będą odpowiadać na pytania z zakresu zmian w ubezpieczeniach wynikających z Polskiego Ładu.

 • Coraz dłuższe kolejki do drive-thru. Dyrekcja szpitala wydłuża godziny pracy punktu

  Od kilku dni coraz więcej lekarzy kieruje pacjentów na testy wykrywające obecność koronawirusa w organizmie. W związku z tym zauważalne są długie kolejki ustawiające się do punktu drive-thru. Dyrekcja szpitala informuje, że od jutra wydłużą godziny wykonywanych wymazów. Już nie do 13.00 a do 16.30 będzie otwarty punkt badań drive-thru.

 • Kogeneracja działa. W jasielskiej ciepłowni ograniczono zużycie węgla kamiennego o blisko 90%

   

  W kwietniu ubiegłego roku, Jasło dołączyło do wąskiego grona miast, które mogą pochwalić się nowoczesną instalacją układu kogeneracyjnego, zasilaną gazem ziemnym. Dzięki niej, produkcja energii elektrycznej i cieplnej, miała być bardziej ekologiczna, przede wszystkim dzięki znacznemu ograniczeniu wykorzystania węgla kamiennego do produkcji ciepła. Okazuje się, że od października do grudnia 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle, do produkcji energii cieplnej, zużyło o 89% mniej węgla, niż w analogicznym okresie, w roku poprzednim. Tym samym, znacznie ograniczono również emisję COdo atmosfery.

 • Emerytowany strażak z KP PSP w Jaśle uległ poważnemu wypadkowi w Holandii. Rodzina i koledzy proszą o pomoc

  Starszy sekcyjny w stanie spoczynku Bogdan Fehr z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle został potrącony przez samochód w Holandii. Jeżeli nie wróci do kraju zostanie umieszczony w domu opieki. Rodzina i strażacy z KP PSP w Jaśle proszą o pomoc dla Bogdana. Potrzebne jest 40 tysięcy złotych, aby mógł zostać przetransportowany do Polski.

 • Dzień Babci i Dziadka na wesoło. Wygraj bilety na spektakl „Gwałtu co się dzieje”

   

  Jasielski Dom Kultury zaprasza wszystkich miłośników sztuki teatralnej na spektakl pt. „Gwałtu co się dzieje”. Fredrowska komedia jest niespodzianką przygotowaną z okazji zbliżających się dni babci i dziadka. W najbliższy piątek (21 stycznia) na scenie wystąpią aktorzy młodzieżowego teatru, działającego w JDK. Wspólnie z Jasielskim Domem Kultury przygotowaliśmy dla naszych czytelników konkurs, w którym do wygrania są cztery pojedyncze bilety na to przedstawienie.

 • Postaw na grzejniki dekoracyjne SUNERZHA ze stali nierdzewnej

   

  Zastanawiasz się nad zakupem grzejnika do Twojego domu? Wbrew pozorom, wybór może okazać się bardzo oczywisty. Stawiając na dekoracyjne grzejniki wodne SUNERZHA ze stali nierdzewnej, otrzymasz gwarancję funkcjonalności, jednocześnie nadając pomieszczeniom niepowtarzalnego stylu. Grzejniki wodne , wodno-elektryczne i elektryczne, na które producent udziela 20-letniej gwarancji, znajdziesz w ofercie DOMUS Budownictwo & Łazienki w Jaśle.

 • Podczas prowadzonego pościgu radiowóz wpadł do rowu

  Wczoraj około godziny 20. na ul. Mickiewicza w Jaśle policjanci podczas prowadzonego pościgu za pojazdem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej wpadli radiowozem do przydrożnego rowu.

 • Nagroda za całokształt pracy na rzecz kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” trafiła do Bajkowego Prywatnego Przedszkola w Jaśle

   

  15 grudnia br. po raz drugi w formule online ze względu na panującą pandemię odbył się uroczysty finał kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”...

 • Spółka Unimot przejmie jasielskie zakłady Lotos

  Prezes zarządu i dyrektor generalny PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował jakim firmom zostanie sprzedana część Lotosu. Wśród czterech partnerów znaleźli się Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), Grupa MOL, Rossi Biofuel Zrt. oraz spółka Unimot. Ta ostatnia ma przejąć 100 proc. akcji Lotos Terminale, a w tym Lotos Infrastruktura Jasło i Lotos Asfalt.

 • Wieloletni lider rynku samochodów osobowych wraca do gry !

 • Szkoła Podstawowa w Świerchowej do likwidacji

  Rada Gminy w Osieku Jasielskim podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świerchowej. Obecnie do placówki uczęszcza sześcioro uczniów z trzeciej klasy, a w oddziale przedszkolnym jest troje dzieci w różnym wieku. Kolejne dane wskazują, że w przyszłym roku szkolnym nie będzie chętnych do pierwszej klasy.

 • Poszukujesz nowych wyzwań zawodowych? Chciałbyś współtworzyć innowacyjną firmę w Jaśle? Trade Software & Consult szuka właśnie Ciebie!&a

   

  Trade Software & Consult tworzy innowacyjne rozwiązania IT dla branży budowlanej. Firma posiada oddziały handlowe zajmujące się sprzedażą materiałów budowlanych w internecie, sprzedając między innymi stolarkę okienną, drzwiową, beton komórkowy, meble, artykuły dla domu i ogrodu.

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105