Jaslo4u.pl - Jasielski portal informacyjny
Strona główna

Ludzkie szczątki z placu budowy drogi trafiły do kaplicy cmentarnej w Szebniach

18

Ludzkie szczątki, które ekshumowano przed dwoma tygodniami na placu budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle, złożono w kaplicy cmentarnej w Szebniach. To jedynie czasowe rozwiązanie. PZDW w Rzeszowie złożył wniosek o zgodę na dokonanie ich pochówku na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach. Charakter ujawnionego przed kilkoma miesiącami znaleziska, wciąż jednak nie jest znany.

Co dalej ze szczątkami?

Inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Kąty - Krempna – Świątkowa Mała - Grab - Granica Państwa w m. Jasło”, od ponad pół roku towarzyszą spore kontrowersje, związane z ujawnionymi na terenie, na którym prowadzone są prace budowlane, ludzkimi szczątkami. Na pierwsze pochówki w pobliżu cmentarza żydowskiego w Jaśle natrafiono we wrześniu i październiku ubiegłego roku. Przeprowadzone przez archeologów badania sondażowe, które objęły obszar ponad 700m2 nie przyniosły jednak kolejnych tego rodzaju odkryć. Prace na terenie budowy drogi, w sąsiedztwie kirkutu przy ul. Floriańskiej, mogły ruszyć ponownie.

Ekshumację ludzkich szczątków przeprowadzono 12 czerwca 2020 r.

W styczniu bieżącego roku, przy realizacji prac ziemnych, ujawniono jednak kolejne szczątki. Tym samym, znów pojawiły się pytania o historię cmentarza żydowskiego w Jaśle i przyległych do niego terenów. Odkryte pochówki po raz wtóry dały pretekst do dyskusji nad ich pochodzeniem. Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy w Warszawie konsekwentnie broniła tezy, jakoby ludzkie szczątki spoczywały na tak zwanym „nowym” cmentarzu żydowskim. Jej potwierdzeniem, miały być gromadzone pieczołowicie przez kilka miesięcy archiwalia.  Dla inwestora, którym w tym przypadku jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, odkrycie oznaczało wyłączenie z prac budowlanych obszaru o powierzchni ok. 5-6 arów. W wyjaśnienie charakteru pochówków zaangażowano nawet specjalistów z zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, którzy przeprowadzili ich oględziny w lutym 2020 r. Opinia biegłych, która była wypadkową oględzin, nie pozwoliła jednak Prokuraturze Rejonowej w Jaśle na wysunięcie ostatecznych wniosków w tej sprawie.

Sytuacja wydawała się być patową, aż do 12 czerwca bieżącego roku. Wówczas, podczas długiego weekendu, uprawnieni archeolodzy wraz z antropologiem podjęli szczątki. Decyzję o przeprowadzeniu ekshumacji, na wniosek PZDW w Rzeszowie, złożony 3 czerwca 2020 r., wydała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle. Na podstawie zezwolenia na ekshumację, kości zostały złożone w kaplicy cmentarnej w Szebniach. Nie zostaną tam jednak na zawsze. PZDW w Rzeszowie, 22 czerwca bieżącego roku, złożył, bowiem wniosek do wojewody podkarpackiego o wyrażenie zgody na dokonanie pochówku szczątków na Cmentarzu Wojennym Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach koło Jasła.

Widok na kaplicę cmentarną w Szebniach 

Ustalenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

Wciąż jednak nie wiemy wszystkiego o charakterze pochówków ujawnionych na placu budowy nowego odcinka DW992 w Jaśle. Nieco więcej światła na tę intrygującą kwestię, rzucać może stanowisko Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z 4 maja 2020 r., które to stanowisko, dotyczy ustalenia zakresu i form ochrony cmentarza żydowskiego w Jaśle. Oparte zostało ono na wynikach kwerendy archiwalnej opracowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie oraz ustaleniach Instytutu Pamięci Narodowej. Wynika z niego, że oprócz wyników ustaleń poczynionych przez IPN (przekazanych w formie notatki) w posiadaniu PWKZ w Przemyślu nie znajdują się inne dowody źródłowe, w sprawie pochówków ofiar cywilnych zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, które mogą być pochowane na obszarze, na którym prowadzone są prace budowlane. W odpowiedzi na szereg pytań dotyczących znaleziska, nadesłanej przed kilkoma dniami do naszej redakcji przez PWKZ w Przemyślu czytamy, że „nie mamy w tym momencie również, potwierdzonych informacji, że na tym terenie znajdowały się pochówki osób zmarłych naturalnie w okresie przedwojennym”.

W opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków w Przemyślu – Beaty Kot, istnieniu pochówków na obszarze przeznaczonym pod budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle, z tak zwanego „nowego” cmentarza żydowskiego, zaprzeczać ma mapa Wojskowego Instytutu Geologicznego z 1938 r., gdzie cmentarz żydowski zaznaczony jest poza obszarem działek 465 i 450, które w źródłach archiwalnych figurują jako te, na których funkcjonował w okresie międzywojennym cmentarz żydowski. Zdaniem Beaty Kot, potwierdzeniem dla wyrażonej powyżej tezy jest również lokalizacja muru okalającego kirkut, który widoczny jest na niemieckim zdjęciu lotniczym z 1944 r. Wysuwa ona wniosek, że zgodnie z analizą zdjęcia, na terenie, na którym miał znajdować się „nowy” cmentarz żydowski, nie ma śladów jakiegokolwiek jego użytkowania.   

Istnieniu na terenie powstającej obecnie drogi, cmentarza żydowskiego, przeczyć mają także zeznania dwóch świadków, które znalazły się w aktach Sądu Rejonowego w Jaśle, dotyczących postępowania w sprawie zasiedzenia nieruchomości nr 1858 (dawne parcele katastralne nr 450 i 465 Jasło). Pierwszy z nich pracował w weterynarii w Gorajowicach, w latach 1948-1952. Drugi zaś w Lecznicy Weterynaryjnej w Jaśle od 1952 r. W tym przypadku warto jednak podkreślić, że protokół datowany jest na 16.11.1999 r.

Widok na Cmentarz Wojenny Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach 

Działki, o których mowa wyżej, zgodnie z ustaleniami Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, zostały zakupione przez Gminę Żydowską w 1931 r. z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza żydowskiego. W opinii PWKZ w Przemyślu, na dokonywanie w tym miejscu pochówków, wskazuje wyłącznie mapka opracowana przez Weitza Mendla, postać doskonale znaną z poprzednich naszych publikacji na ten temat, który lokalizuje groby wojenne w miejscu obecnego odkrycia szczątków ludzkich, a pozostałe macewy na terenie działek przekazanych powstałej po wojnie lecznicy weterynaryjnej.

Stanowisko Beaty Kot – Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest w kwestii obszaru cmentarza żydowskiego jasne. Precyzyjnie, zostało ono określone w piśmie z 16 czerwca bieżącego roku adresowanym do naszej redakcji. „W naszej ocenie, po dokonaniu analizy dokumentów oraz pomiarów geodezyjnych, które zostały wykonane (w naszej obecności), teren cmentarza obejmował obecny teren ogrodzony murem razem z częścią określaną jako nowy cmentarz (związany ogrodzeniem ze starą częścią) – na której pochowane są osoby zamordowane w czasie II wojny światowej. Teren starego cmentarza dochodził do ul. Floriańskiej, gdzie obecnie znajduje się droga dojazdowa do nieistniejącego budynku weterynarii. Razem powierzchnia tych działek, wynosi: teren ogrodzony starego cmentarza łącznie z nowszą częścią z pochówkami ofiar z II wojny światowej nowy cmentarz 0,3093 ha, łącznie z terenem, na którym wydzielono drogę do weterynarii […] (do ogrodzenia cmentarza) powinien mieć obszar o pow. 0,3569 ha”.

W konkluzji PWKZ w Przemyślu podkreśla, że bez przeprowadzenia dalszych szczegółowych badań antropologicznych i ekspertyz archeologicznych, nie uda się ustalić charakteru i chronologii grobów. Być może więcej dowiemy się, kiedy na biurko Beaty Kot trafi raport sporządzony przez archeologów, po przeprowadzonej dwa tygodnie temu ekshumacji szczątków.

„Nowy” cmentarz żydowski był wykorzystany

Analiza wspomnianej wcześniej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie dotyczącej „historycznych granic cmentarza żydowskiego w Jaśle w związku z odkryciem szczątków ludzkich na terenie drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle”, pozwala na wysnucie nieco odmiennych wniosków w tej materii, niż te, do których na podstawie opracowania doszedł PWKZ w Przemyślu.

Należy podkreślić, że opracowanie NID, którym dysponujemy, nie jest zakończone. Opiera się w znacznej mierze na skompletowanych materiałach źródłowych i bibliograficznych oraz kwerendzie archiwalnej przeprowadzonej przez pracowników Oddziału Terenowego NID w Rzeszowie. Prace zakłócił wybuch epidemii koronawirusa. Nie odbyła się m.in. zaplanowana wizja terenowa na placu budowy z udziałem pracowników OT NID w Rzeszowie oraz archeologa OT NID w Lublinie. Jednak w obliczu przeprowadzonej 12 czerwca bieżącego roku ekshumacji szczątków, pojawia się pytanie, czy w ogóle zostanie ona przeprowadzona? Z lektury opinii, można jednak przypuszczać, że dalsze badania będą kontynuowane w przyszłości.  

Autorzy opracowania odwołują się m.in. do źródeł archiwalnych, na które powoływaliśmy się we wcześniejszych publikacjach na temat inwestycji > Czy doszło do profanacji ludzkich szczątków?  Na ich podstawie wnioskują, że teren cmentarza żydowskiego, prawdopodobnie w 1931 r. powiększono o dwie parcele sąsiadujące bezpośrednio z dotychczasowym cmentarzem od strony zachodniej. Wskazują w tym kontekście na parcele nr 450 i 465. O powierzchni cmentarza żydowskiego w Jaśle świadczyć może, z kolei, sporządzona w 1946 r. ewidencja nieruchomości narodowości żydowskiej w Jaśle, według której zajmował on ok. 1,4 ha. Więcej niż teren przy ul. Floriańskiej, który do dziś okala betonowy mur.    

Czy na tak zwanej „nowej” części cmentarza żydowskiego organizowane były jednak pochówki? Odpowiedź na tak postawione pytanie możemy uzyskać odwołując się do spotkania z dnia 3 listopada 1953 r. z udziałem Weitza Mendla – prezesa Kongregacji Wyznaniowej Żydowskiej oraz Jana Haleckiego kierownika lecznicy weterynaryjnej, która przy ul. Floriańskiej postała w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W opinii NID znajdziemy informację na temat ustaleń, jakie wówczas poczyniono. Wynika z nich, „że na południowej części parceli leżącej w użytkowaniu P.Z.L.Z.  w Jaśle znajdują się i po stronie wschodniej i po stronie zachodniej widoczne, dobrze zachowane groby pochowanych tamże osób narodowości polskiej wyznawania zarówno rzym. kat. Jak i Mojżeszowego Niezależnie od tego między obiema stronami od wschodu i zach. tej parceli, o której mowa znajduje się kilka grobów, których położenia nie można ustalić. W grobach pochowane są zwłoki osób zarówno zmarłych przed rokiem 1939 jak i w czasie okupacji hitlerowskiej/pomordowanych/.”

Autorzy opinii zwracają uwagę na fakt, że podawane w źródłach powierzchnie działek, które miał zajmować cmentarz żydowski, różnią się od siebie, lecz nieznacznie. Kiedy w 2018 r. OT NID w Rzeszowie realizował projekt pn. „Oznakowanie cmentarzy żydowskich”, nie rozpoznał on istnienia cmentarza na obszarze większym niż ten, który wyznacza obecnie betonowy mur, a w świadomości zbiorowej lokalnej społeczności nie funkcjonuje on jako obiekt o szerszych granicach.

W konkluzji OT NID w Rzeszowie stwierdza, że około 1931 r. cmentarz żydowski został powiększony o dwie duże parcele nr 450 i 465, leżące bezpośrednio przy zachodniej granicy parcel 429/2 i 429/3. Co więcej, zdaniem autorów opinii, w świetle źródeł archiwalnych teren „nowego” cmentarza był czynny/wykorzystany. Miały się na nim znajdować pochówki sprzed 1939 r. jak i z okresu okupacji hitlerowskiej (osób pomordowanych w czasie wojny, wyznawców wyznania mojżeszowego, jak i rzymsko-katolickiego, ale tylko w części południowej.  

Opracowanie: OT NID w Rzeszowie

O sprawie ludzkich szczątków odkrytych na terenie budowy nowego odcinka DW992 pisaliśmy tutaj:

Odnaleziono ludzkie szczątki na placu budowy

Tam mógł być cmentarz. Budowa drogi wstrzymana

Szczątki kobiety mogą mieć nawet 100 lat

Zaskakujące odkrycie przy cmentarzu żydowskim

Zamiast cmentarza odkryli osadę z epoki brązu

Odkryto kolejne szczątki ludzkie na placu budowy drogi. Tam mógł znajdować się cmentarz

IPN pomoże w zbadaniu szczątków

Czy doszło do profanacji ludzkich szczątków?

Rozpoczęła się ekshumacja szczątków przy jasielskim kirkucie

MD

Napisany dnia: 25.06.2020, 09:00
Komentarze Czytelników:
Dodaj nowy komentarz Wyświetlaj:
@ Maro
dnia 25.06.2020, 09:09
Ocena
komentarza:
22
Kolejna droga której nie potrzebujemy i która zakorkuje Klasztorna j jadących od strony Sobniowa.
Wybudowali łącznik za 23 miliony i co? Żadnych korków nie rozładował, mało tego parę miesięcy po otwarciu wymagał remontu. Wybierajcie Jaślanie dalej Pawlusia, Zającową, Rzońce, Pabiana itd... to dalej będziecie mieć w Jaśle taki dobrobyt jak jest teraz .. gratulacje
@ kierowca
dnia 25.06.2020, 10:59
Ocena
komentarza:
5
każda nowa droga jest potrzebna, każdy samochód jadący nową drogą nie zajmuje starej.
Jeśli dalej są korki to tylko znaczy ze potrzeba więcej nowych dróg.
Jak można pisać ze nie potrzebujemy dróg jednocześnie narzekając na korki..
@ Za
dnia 25.06.2020, 13:16
Ocena
komentarza:
10
Ten co pisze że droga jest niepotrzebna to chyba jest niepoważny.
Każdy nowy kilometr jest bardzo ważny dla Jasła.
@ ehhhh
dnia 25.06.2020, 13:25
Ocena
komentarza:
-2
covid zbiera żniwo a pis chowa dane i podkręca statystyki a jak jest każdy widzi no może po za upojonymi religijnie i pisistami tym to już nawet dobry łokulista nie pomoże!!!
@ Zaciekawiony
dnia 25.06.2020, 09:14
Ocena
komentarza:
6
A czego nie pochować na jasielskim Kirkucie ?
@ odp: wyznawania zarówno rzym. kat.
dnia 25.06.2020, 21:22
Ocena
komentarza:
1
"groby pochowanych tamże osób narodowości polskiej wyznawania zarówno rzym. kat. Jak i Mojżeszowego Niezależnie od tego między obiema stronami od wschodu i zach. tej parceli, o której mowa znajduje się kilka grobów, których położenia nie można ustalić. W grobach pochowane są zwłoki osób zarówno zmarłych przed rokiem 1939 jak i w czasie okupacji hitlerowskiej/pomordowanych/.”
@ Dobry chłopak.
dnia 25.06.2020, 11:25
Ocena
komentarza:
1
I znowu prymitywne pytania,
I znowu puste komentarze. Brak czasu??
@ pbn
dnia 25.06.2020, 11:26
Ocena
komentarza:
0
[Komentarz nie na temat]
@ pbn
dnia 25.06.2020, 13:51
Ocena
komentarza:
1
ROŻwP

Nie zakłamiesz prawdy, trollo-osiołku
@ sssdfg
dnia 25.06.2020, 11:45
Ocena
komentarza:
3
Opis bardzo pogmatwany
@ Abnegat
dnia 25.06.2020, 14:01
Ocena
komentarza:
3
Taki jakby talmudyczny, czyli "za, a nawet przeciw".
@ pbn
dnia 25.06.2020, 14:18
Ocena
komentarza:
1
[Komentarz nie na temat]
@ Lk
dnia 25.06.2020, 15:11
Ocena
komentarza:
10
Czy Jasło robi coś w sprawie obwodnicy
@ jak to co
dnia 25.06.2020, 15:55
Ocena
komentarza:
5
modli się !!!
@ do Zaciekawiony
dnia 25.06.2020, 15:23
Ocena
komentarza:
6
Bo nie ma najmniejszych dowodów, że są to szczątki osób
wyznania mojrzeszowego. Na cmentarzu w lesie Warzyckim
spoczywają zamordowani różnych wyznań.
@ Za
dnia 25.06.2020, 15:33
Ocena
komentarza:
5
Bez dobrych dróg i obwodnicy
Nich nawet nie zainwestuje złotówki w jaśle.
@ CHORE PAŃSTWO !!!
dnia 25.06.2020, 20:52
Ocena
komentarza:
1
Wybudują "obwodnicę" - ale taką, aby omijać szerokim łukiem, to miasto emerytów i rządzone przez emerytów...
Dodaj komentarz
⇓ ⇓ ⇓ Powiększ pole komentarza ⇓ ⇓ ⇓

Zasady komentowania

Serwis Jaslo4u.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania i redagowania komentarzy niezwiązanych z tematem, zawierających wulgaryzmy, reklamy i obrażających osoby trzecie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy zgodnie z Polskim Prawem i normami obyczajowymi. Pełne zasady komentowania dostępne na stronie: Regulamin komentarzy

 • Sprawcy rozboju na młodym zawodniku Czarnych Jasło w rękach policji

   

  Dwóch mężczyzn, którzy w minioną sobotę pobili 17-letniego zawodnika Czarnych Jasło oraz zerwali z niego klubową koszulkę trafiło w ręce policji. To mieszkańcy powiatu gorlickiego. Usłyszeli już zarzut rozboju, za który grozi im od 2 do 12 lat więzienia. Najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie.

 • Prezydenta Andrzej Duda odwiedził Jasło

   

  W ostatnim dniu kampanii wyborczej, kandydaci na urząd prezydenta RP, nie szczędzą sił w zabiegach o głosy wyborców. Andrzej Duda w piątek odwiedzi kilka miejscowości na Podkarpaciu. Rano zawitał do Jasła. W okolicach zielonego rynku prezydenta RP przywitały tłumy mieszkańców miasta i okolic.

 • Do mieszkańców Trzcinicy dotkniętej skutkami podtopień trafiły kuchenki i pralki od PGNiG S.A.

   

  Od tragedii, jaka dotknęła ponad dwieście gospodarstw domowych w Trzcinicy, minęły niemal dwa tygodnie. Powoli kończy się wielkie sprzątanie skutków nawałnic i podtopień, które stały się ich następstwem. Wiele rodzin straciło niemal cały dobytek. Do najbardziej potrzebujących trafił dzisiaj sprzęt AGD, podarowany przez PGNiG S.A.   

 • "Bitwa o wozy" w drugiej turze

  W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją otrzymają wóz strażacki wart 800 tys. zł. Do wygrania jest 49 samochodów ratowniczo-gaśniczych. W pierwszej edycji "Bitwy o wozy" promesę na zakup nowego, średniego wozu z województwa podkarpackiego otrzymała gmina Cisna.

 • Trwa zażarta walka o urząd prezydencki

  Na ostatniej prostej wyścigu o fotel prezydenta RP kampanijna retoryka staje się coraz ostrzejsza. W walce wyborczej kandydaci i ich sztaby sięgają po przeróżne formy oddziaływania na elektorat. Rywalizacja prowadzona jest nie tylko w sieci, np. przy wykorzystaniu mediów społecznościowych lecz również materiałów tradycyjnych...

 • Z pomocą kolejnym samorządom

  Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski zamierza udzielić dotacje gminom Brzyska i Kołaczyce do 200 tys. zł dla każdej z nich w związku z poniesionymi stratami w wyniku klęski żywiołowej. Decyzja o przyznaniu środków zostanie podjęta przez Radę m.st. Warszawy. Z kolei z pomocą samorządowi miejskiemu Jasła przychodzi Związek Miast Polskich...

 • Ten zawód może okazać się strzałem w dziesiątkę!

   

  W ofertach szkół ponadpodstawowych znaleźć można mnóstwo ciekawych kierunków. Sęk w tym, aby obrać taką ścieżkę, w której wybrany zawód pozwoli nam patrzeć na z optymizmem na zawodową przyszłość. Spoglądając perspektywicznie na dostępne możliwości wybór może być znacznie prostszy. Takim przyszłościowym kierunkiem jest z pewnością technik chłodnictwa i klimatyzacji w ZSUiS w Jaśle. 

 • Trwa budowa boiska przy ZSUiS

   

  Przed budynkiem Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle trwają prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego. Ma być ono gotowe do końca października bieżącego roku. Inwestycja o wartości blisko pół miliona złotych jest elementem realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Jaśle zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

 • Pstryk i gotowe! Zobacz jak robi to fotograf Karolina Kaleta

   

  Obrazy towarzyszą nam w niemal każdym miejscu i chwili. Fotografia stała się nieodłącznym elementem naszego życia, zarówno prywatnego, jak również zawodowego. 

 • Organizujesz przyjęcie? Wybierz nową salę bankietową w Sepia Restauracja Noclegi

   

  Udane przyjęcie, to nie tylko smaczne menu, doskonała obsługa oraz przyjazna atmosfera. Sukces zależy również od miejsca, w którym zamierzamy zorganizować np. wesele, komunię, czy też spotkanie biznesowe. 

 • Pseudokibice pobili zawodnika Czarnych Jasło. 17-latek trafił do szpitala

   

  Dzisiaj, na ul. 3 Maja w Jaśle doszło do kuriozalnej sytuacji. Dwóch mężczyzn, prawdopodobnie pseudokibiców, dotkliwie pobiło zawodnika klubu JKS Czarni 1910 Jasło, który wracał do domu rowerem z meczu sparingowego swojej drużyny. Kiedy zakrwawiony 17-latek ocknął się, nie miał na sobie klubowego trykotu. Bandyci zerwali z niego koszulkę i oddali się w nieznanym kierunku.

 • „Sobota dla Rafała”. Poseł Borys Budka w Jaśle

  Przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej pytany o kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu zwrócił uwagę na fakt, że niedzielne głosowanie (drugą tura odbędzie się 12 lipca) będzie wyborem pomiędzy modelem centralistycznym, preferowanym przez PiS a decentralizacją i autonomią samorządu, której zwolennikiem jest Rafał Trzaskowski.

 • Psychoterapeuta - po co?

   

  Z psychoterapii powinien skorzystać każdy, kto cierpi, czuje się samotny, porzucony, ma trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków i relacji z ludźmi, boi się bliskości, ale równocześnie jej pragnie, przeżywa lęk, głęboki smutek, nie radzi sobie w kontrolowaniu złości, boryka się z niską samooceną, odczuwa dyskomfort w życiu i pragnie zrozumienia, zmiany swoich funkcji psychicznych, sposobów zachowania. To tylko niektóre z najczęściej występujących trudności.
 • Minister Zbigniew Ziobro z wizytą w Jaśle. Szef resortu sprawiedliwości ostro o Rafale Trzaskowskim

   

  Dzisiejszego popołudnia w Jaśle zjawił się Zbigniew Ziobro. Szef resortu sprawiedliwości, na jasielskim rynku spotkał się ze strażakami ochotnikami i samorządowcami. Wizytę zdominowały dwie kwestie. 

 • Trwa walka o głosy wyborców. W mateczniku Prawa i Sprawiedliwości posłanki PO apelowały o poparcie dla Rafała Trzaskowskiego

   

  Walka o głosy wyborców przed drugą turą głosowania w wyborach prezydenckich trwa w najlepsze. Dzisiaj, na jasielskim rynku o poparcie dla Rafała Trzaskowskiego w wyborczej dogrywce apelowały posłanki Platformy Obywatelskiej – Joanna Frydrych i Krystyna Skowrońska. 

Panel Logowania

Wiesz coś ciekawego? Poinformuj nas o tym!
Wiesz coś, o czym my nie wiemy?
Chcesz podzielić się z nami informacjami?
Napisz do Redakcji lub wypełnij poniższy formularz.
Nadawca (opcjonalnie):Treść (wymagana):
Kontakt (opcjonalnie):
Kontakt z redakcją:

Mailowo: redakcja@jaslo4u.pl
Telefonicznie: 508 766 105